Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

I posiedzenie Komitetu – odbyło się 13 marca 2015 roku w Gdańsku

Porządek obrad I posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. regulaminu działania KM

Prezentacja nt. RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. harmonogramu prac KM (planowane terminy posiedzeń KM podane w prezentacji mogą ulec zmianie)

 

II posiedzenie Komitetu – odbyło się 28-29 kwietnia 2015 roku w Cedrach Wielkich

Porządek obrad II posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (SzOOP)

Prezentacja nt. harmonogramu prac KM (planowane terminy podane w prezentacji mogą ulec zmianie)

Prezentacja nt. powołania Grupy Roboczej organizacji pozarządowych województwa pomorskiego „Partner Kluczowy”

 

III posiedzenie Komitetu – odbyło się 26 czerwca 2015 roku w Gdańsku

Porządek obrad III posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. wdrażania perspektywy (Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju)

Prezentacja nt. strategii ZIT (Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot)

Prezentacja nt. systemu wyboru projektów w ramach mechanizmu ZIT

Prezentacja nt. projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. Strategii Komunikacji Polityki Spójności

 

IV posiedzenie Komitetu – odbyło się 1-2 grudnia 2015 roku w Gdyni

Porządek obrad IV posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. strategii ZIT (Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot)

Prezentacja nt. warunków ex-ante RPO WP

Prezentacja nt. Strategii Komunikacji RPO WP 2014-2020 oraz informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na rok 2016

Prezentacja nt. kryteriów wyboru managera zarządzającego funduszem powierniczym w ramach instrumentów finansowych oraz strategii inwestycyjnej instrumentów finansowych

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych 3, 5 i 6 RPO WP 2014-2020

 

V posiedzenie Komitetu – odbyło się 12 lutego 2016 roku w Gdańsku

Porządek obrad V posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych 2, 3, 4, 6 i 10 RPO WP 2014-2020

 

VI posiedzenie Komitetu – odbyło się 20 maja 2016 roku w Gdańsku

Porządek obrad VI posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów Osi Priorytetowych 1,2,11 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów Osi Priorytetowych 5,7 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów Osi Priorytetowych 6,8 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. Opinii Wojewody o celowości realizacji inwestycji przez podmioty lecznicze

Prezentacja nt. Przebiegu prac nad wdrażaniem Strategii ZIT

Prezentacja nt. Sprawozdania rocznego za 2015 rok z wdrażania RPO WP 2014-2020

 

VII posiedzenie Komitetu  – odbyło się 13 października 2016 roku w Gdańsku

Porządek obrad VII posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. Strategii ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do 2020 roku

Prezentacja nt. Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO WP na lata 2014-2020

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów w zakresie zdrowia w ramach RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. Realizacji rekomendacji DG Employment dla KM RPO WP 2014-2020 w zakresie wdrażania EFS

Prezentacja nt. Planowanych dyskusji panelowych poświęconych efektywności funduszy UE

 

VIII posiedzenie Komitetu – odbyło się 24 lutego 2017 roku w Gdańsku:

Porządek obrad VIII posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. Strategii ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do 2020 roku

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów ramach Osi Priorytetowej 6 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO WP na lata 2014-2020

Prezentacja nt. Informacji dot. wyników dyskusji panelowej KM RPO WP 2014-2020 poświęconej efektywności funduszy UE

 

IX posiedzenie Komitetu – odbyło się 21 czerwca 2017 roku w Gdańsku:

Porządek obrad IX posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. Informacji na temat przedsięwzięć kolejowych w RPO WP 2014-2020 (Działanie 9.2);

Prezentacja nt. Strategii ZiT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot;

Prezentacja nt. European Pillar of Social Rights;

Prezentacja nt.Sprawozdania rocznego za 2016 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

Prezentacja nt. Głównych wniosków ze Sprawozdania Krajowego dla Polski 2017

 

X posiedzenie Komitetu – odbyło się 25 października 2017 roku w Gdańsku:

Porządek obrad X posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. Zmian kryteriów

Prezentacja nt. Zmiany RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. Realizacji Strategii ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

 

XI posiedzenie Komitetu – odbyło się 18 kwietnia 2018 roku w Gdańsku:

Porządek obrad XI posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. stanu wdrażania RPO WP 2014-2020 i perspektywy osiągnięcia rezerwy wykonania

Prezentacja nt. zmiany RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. zmiany Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. funduszu kapitałowego Alfabeat

Prezentacja nt. doświadczeń udziału województwa pomorskiego w Polityce Spójności UE w kontekście perspektywy finansowej 2020+

Prezentacja nt. roli organizacji pozarządowych we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

XII posiedzenie Komitetu – odbyło się 16 listopada 2018 roku w Gdańsku:

Porządek obrad XII posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. projektów realizowanych w Centrum Hewelianum w ramach Polityki Spójności w latach 2004-2020

Prezentacja nt. stanu wdrażania Strategii ZIT

Prezentacja nt. przedsięwzięcia strategicznego „Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowej 3, 5 i 6 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. kampanii informacyjnej RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. stanu wdrażania RPO WP 2014-2020 i perspektywy osiągnięcia rezerwy wykonania

Prezentacja nt. aktualizacji strategii inwestycyjnej instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020 w 2018 roku

Prezentacja nt. wyników badania ewaluacyjnego pt. „Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 20104-2020”

 

XIII posiedzenie Komitetu – odbyło się 8 marca 2019 roku w Gdyni:

Porządek obrad XIII posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. Muzeum Emigracji w Gdyni

2. Prezentacja projektu Invest in Pomerania 2020

Prezentacja nt. kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 2 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. działań informacyjnych i komunikacyjnych w RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. stanu wdrażania strategii ZIT

 

XIV posiedzenie Komitetu – odbyło się 19 czerwca 2019 r. w Sopocie:

Porządek obrad XIV posiedzenia Komitetu

Prezentacja nt. stanu wdrażania Strategii ZIT

Prezentacja nt. wniosków z analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej woj. pomorskiego w obszarach oddziaływania EFS

Prezentacja nt. stanu wdrażania RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. wniosków z ewaluacji przeprowadzonych na potrzeby przeglądu śródokresowego RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. wybranych wyników badania pt. „Aktualizacja oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020″

Prezentacja nt. kierunków proponowanych zmian RPO WP 2014-2020 w ramach przeglądu śródokresowego

 

XV posiedzenie Komitetu – odbyło się 9 stycznia 2020 r. w Sopocie:

Porządek obrad XV Posiedzenia KM RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. zmiany kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. projektu zmiany RPO WP 2014-2020

Prezentacja nt. efektów działań informacyjnych i komunikacyjnych w RPO WP 2014-2020 w roku 2019

Prezentacja nt. terytorialnego rozkładu wsparcia z RPO WP 2014-2020

 

XVI posiedzenie Komitetu – odbyło się 23 września 2021 r. w Gdańsku:

Porządek obrad XVI posiedzenia KM RPO WP (PDF 517KB)

Prezentacja na temat programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (PDF 946KB)

Prezentacja na temat zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (PDF 532KB)

Prezentacja na temat stanu wdrażania Instrumentów finansowych (w tym nt. aktualizacji strategii inwestycyjnej IF oraz opłat za zarządzanie wypłaconych w 2020 w związku z wdrażaniem IF) (PDF 1137KB)

 

XVII posiedzenie Komitetu – odbyło się 31 maja 2022 r. w Gdańsku:

Porządek obrad – XVII Posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 (pdf 210 KB)

Prezentacja nt. stanu wdrażania Strategii ZIT (pdf 5 275 KB)

Prezentacja nt. zmiany RPO WP 2014-2020 (pdf 739 KB)

Prezentacja nt. stanu wdrażania RPO WP 2014-2020 (pdf 5 603 KB)

Prezentacja nt. zmiany Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020 (pdf 726 KB)

Prezentacja nt. postępu realizacji Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020 (pdf 665 KB)

Prezentacja nt. efektów działań informacyjnych i komunikacyjnych w RPO WP 2014-2020 (pdf 4 217 KB)

Prezentacja na temat stanu wdrażania Instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020 (pdf 1 311 KB)

Prezentacja nt. Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (pdf 755 KB)

 

XVIII posiedzenie Komitetu – odbyło się 12 września 2023 r. w Gdańsku:

Porządek obrad XVIII posiedzenia Komitetu (pdf 206 KB)

Prezentacja nt. stanu wdrażania RPO WP 2014-2020 (pdf  4 304 KB)

Prezentacja nt. propozycji zmiany RPO WP 2014-2020 (pdf 531 KB)

Prezentacja nt. zmiany Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020 (pdf 415 KB)

Prezentacja nt. wdrażania instrumentów finansowych w 2022 roku (pdf 575 KB)