Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 17 listopada 2016 r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu finansowania funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pomocy technicznej.

Tekst zmienionego Regulaminu finansowania funkcjonowania KM RPO 2014-2020 ze środków pomocy technicznej (PDF 530 KB)

Tekst uchwały w sprawie zmiany Regulaminu (PDF 348 KB)

 

Poniżej zamieszczone zostały formularze zgodne z załącznikami nr 1, 2 i 3 do Regulaminu finansowania, które można pobrać, wypełnić i po podpisaniu przekazać do Sekretariatu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 wraz z załącznikami.

Zalecane jest komputerowe wypełnienie formularza przed wydrukowaniem. Możliwe jest również wydrukowanie niewypełnionego formularza i następnie wypełnienie go odręcznie.

Sekretariat KM RPO WP uprzejmie prosi o staranne i poprawne wypełnianie wszystkich składanych dokumentów, ponieważ są podstawą uznania zgodności wydatków z zasadami kwalifikowalności w ramach pomocy technicznej. Dokumenty nieprawidłowo wypełnione nie mogą zostać uwzględnione i z tego powodu wnioskujący zostanie wezwany do ich ponownego wypełnienia i złożenia.

Przyjmowane będą wyłącznie dokumenty:

  •   kompletne (zawierające wszystkie strony i wszystkie niezbędne załączniki),
  •   dostarczone do Sekretariatu w wersji papierowej,
  •   podpisane przez uprawnionego,
  •   z kwotą wnioskowanej refundacji zaokrągloną do pełnych groszy,
  •   z właściwymi datami oraz dokładnym oznaczeniem miejsca prac KM, których dotyczy wniosek o zwrot kosztów.

W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów związany z używaniem pojazdu prywatnego Sekretariat KM RPO WP prosi o uwzględnianie prawidłowych stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.), wynoszących nie więcej niż:

1)   dla samochodu osobowego:

a)  o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł /km

b)  o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł /km

2)   dla motocykla – 0,69 zł /km

3)   dla motoroweru – 0,42 zł /km

 

Zestawienie kosztów przejazdu i zakwaterowania (DOC 103 KB)

Oświadczenie o używaniu pojazdu prywatnego (DOC 90 KB)

Zestawienie kosztów ekspertyz / szkoleń wnioskowanych do objęcia refundacją (DOC 92 KB)

Archiwalna wersja Regulaminu finansowania funkcjonowania KM RPO 2014-2020 ze środków pomocy technicznej znajduję się poniżej:

Tekst Regulaminu finansowania funkcjonowania KM RPO 2014-2020 ze środków pomocy technicznej (PDF 1 MB)

Tekst uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu (PDF 349 KB)