Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Poznaj instytucje, które działają na rzecz realizacji RPO WP 2014-202

Instytucja zarządzająca

Jest odpowiedzialna za skuteczne i prawidłowe zarządzanie i wdrażanie RPO WP 2014-2020

Instytucje Pośredniczące w realizacji Programu

Instytucja Zarządzająca oddelegowała część swoich zadań do 3 Instytucji Pośredniczących

Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej

Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski

Instytucja Zarządzająca może wyznaczyć ekspertów do udziału w ocenie projektów