Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SzOOP) to bardzo istotny dokument, który uszczegóławia i przekłada zapisy RPO na konkretne Działania i Poddziałania, a w nich typy projektów. Zawiera również tryb i kryteria wyboru projektów. W RPO WP 2007-2013 analogicznym dokumentem było „Uszczegółowienie…” – URPO.

Wydatki poniesione przez beneficjenta w ramach realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikujące się do współfinansowania ze środków RPO WP 2014-2020 jedynie w przypadku, jeżeli:

  • dany projekt został wybrany do dofinansowania i została podpisana z beneficjentem umowa o jego dofinansowanie,
  • zostały poniesione we właściwym okresie kwalifikowalności,
  • spełniają warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w załączniku 8.6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP” oraz w umowie o dofinansowanie.

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 rozpoczął się 1 stycznia 2014 r. a kończy się 30 czerwca 2023 r. Jednakże w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej ramy czasowe kwalifikowalności wydatków określone są we właściwym programie pomocowym.

Ponadto należy pamiętać, że aby wydatki zostały uznane za kwalifikowalne, projekt nie może zostać fizycznie ukończony/w pełni zrealizowany przed dniem złożenia do IZ RPO WP/IP wniosku o dofinansowanie.

Realizacja projektu objętego wsparciem w ramach RPO WP 2014-2020 może rozpocząć się przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, czyli 1 stycznia 2014 r., jednakże do współfinansowania kwalifikować się będą jedynie wydatki faktycznie poniesione od ww. daty. Wydatki poniesione wcześniej stanowić będą wydatki niekwalifikowalne.

Możliwe jest ponoszenie wydatków związanych z realizacją projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na wyłączne ryzyko beneficjenta i partnerów, tzn. beneficjent musi być świadomy faktu, że projekt może zostać nie wybrany do dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020.

W przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej, okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się po dniu złożenia do Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo należy pamiętać, że, aby beneficjentowi mogła być udzielona regionalna pomoc inwestycyjna, musi zostać spełniony „efekt zachęty”, a co za tym idzie prace związane z realizacją projektu nie mogą się rozpocząć przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Programu.