Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Wstęp deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Na stronie opublikowano także takie dokumenty, które:
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
 • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
 • nie można zmienić ich struktury;
 • zostały opublikowane zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie. Obecna strona jest wykonaną w roku 2023 kopią dotychczasowej strony Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Pierwotna wersja strony była opublikowana 2 stycznia 2025 roku i od tego czasu do momentu migracji treści w 2023 roku tworzone były dokumenty na tej stronie. Dlatego część dokumentów opublikowanych na obecnej stronie była tworzona w okresie 2015-2023 i może nie być w pełni dostępna.
 1. Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 2. W niektórych miejscach w serwisie można znaleźć nieprawidłową strukturę nagłówkową.
 3. W niektórych miejscach w serwisie można znaleźć nieprawidłowy kontrast.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-12-15.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-17.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Osoby, które nie korzystają z myszki, mogą bez problemu poruszać się po Portalu za pomocą samej klawiatury. Strona oparta jest o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Funkcjonalności strony zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. W nagłówku oraz stopce każdej strony umieściliśmy linki – skróty prowadzące do między innymi:

 • strony głównej,
 • wyszukiwarki serwisu,
 • wiadomości,
 • kontaktu,
 • punktów informacyjnych,
 • wyszukiwarki dotacji,
 • deklaracji dostępności.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Treści nietekstowe, takie jak zdjęcia, rysunki, schematy, wykresy, animacje, nagrania dźwiękowe, kontrolki formularzy i elementy interfejsu graficznego, posiadają tekst alternatywny. Tekst ten zawiera wszystkie informacje, które mogą być istotne dla użytkownika, na przykład opis okolicy widocznej na zdjęciu, listę osób widocznych na zdjęciu, dane widoczne na wykresie.

Powiększanie strony i czcionki

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie naszej strony za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Marta Zatorskaadres e-maildostepnosc@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 811.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Informacja na temat procedury wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania zapewnienia dostępności. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego niezwłocznie poinformuje o tym osobę wnoszącą żądanie oraz wskaże kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym siedzibę mają Departamenty odpowiedzialne za wdrażanie RPO WP 2014-2020, znajduje się w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1. W budynku siedzibę mają Departamenty odpowiedzialne za wdrażanie RPO WP 2014-2020 oraz FEP 2021-2027:

 • Departament Programów Regionalnych,
 • Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego,
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

oraz

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku.

Plik do pobrania: Dostępność architektoniczna budynku – informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Obiekt został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • przed wejściem do budynku dostępny jest podjazd wraz z poręczą umożliwiający dostęp do budynku Urzędu osobom z niepełnosprawnością poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
 • na parterze budynku na holu głównym dostępna jest elektryczna platforma schodowa umożliwiająca osobom z niepełnosprawnościami poruszającym się na wózku inwalidzkim dostęp do windy, która umożliwia dostęp do windy i wyższych pięter budynku bez poruszania się schodami,
 • na każdym piętrze budynku dostępne są toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 •  dodatkowo dla osób zmotoryzowanych dostępne są cztery oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, jedno bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku Urzędu oraz trzy – na terenie wewnętrznego parkingu.

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 r, poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy: mailowo na adres do@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 58 32 68 730 w sekretariacie Departamentu Organizacji.

Korzystanie z pomocy tłumacza jest w urzędzie bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426).

Wideotłumacz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gdańsku

Z uwagi na dbałość o profesjonalną obsługę osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji jako podejmującej działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym osób niesłyszących Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wdrożył usługę Wideotłumacza (wideo-rozmowy za pośrednictwem Internetu) w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gdańsku (GPI FE).

Kompleksowa usługa obejmuje dostęp do profesjonalnego tłumacza języka migowego dzięki uruchomieniu specjalnego stanowiska wyposażonego w komputer all-in-one. Korzystanie z usługi Wideotłumacza zapewnione zostało przez Polski Związek Głuchych – Oddział Łódzki.

Usługa jest dostępna w godzinach pracy GPI FE, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dodatkowo, w GPI FE znajduje się pętla indukcyjna – sprzęt ułatwiający słyszenie osobom niedosłyszącym.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.