Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął 26 lutego 2015 r. uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W treści uchwały zawarta jest pierwotna lista członków, zastępców członków i obserwatorów (aktualny skład KM podany jest tutaj) oraz zadania komitetu:

Uchwała w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Przygotowania do powołania Komitetu Monitorującego rozpoczęły się jeszcze przed zatwierdzeniem Programu przez Komisję Europejską. Zarząd Województwa Pomorskiego już 9 października 2014 roku podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do powołania Komitetu, na podstawie której wystosowane zostały do kilkudziesięciu podmiotów zaproszenia do wyznaczenia do składu Komitetu swoich przedstawicieli wraz ze stałymi zastępcami.

Ponadto do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego skierowana została prośba o zorganizowanie wyborów przedstawicieli następujących organizacji pozarządowych:

  • Organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska
  • Organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej Programem – działająca w obszarze ochrony zdrowia
  • Organizacja działająca na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji
  • Organizacja pozarządowa reprezentująca ponadbranżowy związek stowarzyszeń

Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego zorganizowała wśród pomorskich organizacji pozarządowych wybory, w wyniku których organizacje wyłoniły swoich przedstawicieli do Komitetu Monitorującego.