Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

V posiedzenie Komitetu – odbyło się 4-5 kwietnia 2024 roku w Gdańsku

Porządek obrad 

 1. Prezentacja nt. projektu zmiany Regulaminu Działania KM FEP
 2. Prezentacja nt. postępów we wdrażaniu FEP 2021-2027
 3. Prezentacja nt. uwarunkowań wsparcia w obszarze przystosowania do zmian klimatu i gospodarki wodnej w ramach FEP 2021-2027
 4. Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów w obszarze przystosowania do zmian klimatu (Działania 2.9_2.10_2.11)
 5. Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów w obszarze zrównoważonej gospodarki wodnej (Działanie 2.12)
 6. Prezentacja nt. warunków podstawowych w ramach FEP 2021-2027 (wprowadzenie)
 7. Prezentacja nt. spełniania warunku podstawowego 1.1
 8. Prezentacja nt. spełniania warunku podstawowego 3.1
 9. Prezentacja nt. uspołecznienia procesu decyzyjnego w ramach instrumentów terytorialnych ZIT i ZPT
 10. Prezentacja nt. uspołecznienia procesu decyzyjnego w ramach ZIT (OMGGS)
 11. Prezentacja na temat realizacji działań w zakresie komunikacji i widoczności w ramach FEP 2021-2027
 12. Prezentacja na temat instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
 13. Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4. Kobiety na rynku pracy
 14. Prezentacja nr. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.9 Kształcenie ustawiczne (w zakresie wsparcia dla osób o niskich umiejętnościach lub kompetencjach realizowane poza BUR i PSF)

IV posiedzenie Komitetu – odbyło się 6-7 grudnia 2023 roku w Gdańsku

Porządek obrad

 1. Prezentacja nt. projektu zmiany Regulaminu Działania KM FEP
 2. Prezentacja nt. umów podpisanych w zakresie Instrumentów Finansowych w ramach FEP 2021-2027
 3. Prezentacja nt. Planu ewaluacji FEP 2021-2027
 4. Prezentacja nt. projektu strategicznego Invest in Pomerania 2030
 5. Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.5. (wsparcie inwestorów)
 6. Prezentacja nt. uwarunkowań wsparcia w obszarze efektywności energetycznej w ramach FEP 2021-2027
 7. Prezentacja nt. Zasad udzielania dotacji warunkowej w projektach z zakresu poprawy efektywności energetycznej
 8. Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów w zakresie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej
 9. Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów w zakresie projektów dotyczących rozwoju systemów ciepłowniczych
 10. Prezentacja nt. powołania Grupy roboczej do spraw wypracowania zapisów Regulaminu Działania KM FEP 2021-2027 w zakresie zapobiegania konfliktom interesów
 11. Prezentacja nt. projektu strategicznego PSZ (WUP)
 12. Prezentacja nt. Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego
 13. Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3. Modernizacja instytucji rynku pracy
 14. Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.5 Aktywne i zdrowe starzenie się (w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy)
 15. Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.6 Adaptacyjność pracowników i pracodawców
 16. Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.9 Kształcenie ustawiczne (w zakresie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania)
 17. Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne – dotyczące realizacji przez SWP przedsięwzięcia strategicznego „Systemowe wsparcie polityki na rzecz włączenia społecznego”
 18. Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne w zakresie projektów dotyczących deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych
 19. Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.21 Aktywność obywatelska (w zakresie wzmocnienia potencjału pomorskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych)

III posiedzenie Komitetu – odbyło się 11 września 2023 roku w Gdańsku

Porządek obrad

Prezentacja nt. wyboru operacji o znaczeniu strategicznym – Zakup wieloczłonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym do obsługi wojewódzkich przewozów pasażerskich

Prezentacja nt. wyników oceny ex ante dla instrumentów finansowych w FEP 2021- 2027

Prezentacja nt. uwarunkowań wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach FEP 2021-2027

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.5. Wsparcie przedsiębiorstw FEP 2021-2027

Prezentacja nt. uwarunkowań wsparcia w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym FEP 2021-2027

Prezentacja nt. uwarunkowań wsparcia w obszarze mobilności miejskiej

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla działań w obszarze mobilności miejskiej FEP 2021-2027

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7 Edukacja przedszkolna (projekty zintegrowane)

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Infrastruktura edukacji przedszkolnej (projekty zintegrowane)

 

II posiedzenie – odbyło się 19-20 czerwca 2023 roku w Gdańsku

Porządek obrad (pdf 205 KB)

Prezentacja nt. wyników badania potrzeb partnerów w zakresie szkoleń i ekspertyz (pdf 321 KB)

Prezentacja nt. zmiany Regulaminu Działania KM FEP (I zmiana Regulaminu – 19 czerwca 2023) (pdf  330 KB)

Prezentacja nt. projektu Strategii komunikacji FEP 2021-2027 (pdf 605 KB)

Prezentacja nt. Metodyki i Kryteriów wyboru projektów (instrumenty finansowe) (pdf 439 KB)

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.10. Infrastruktura kultury (pdf 1162 KB)

Prezentacja – Szczegółowy Opis Priorytetów EFS+ (pdf 255 KB)

Prezentacja nt. Regionalnej polityka edukacyjnej z wykorzystaniem FEP 2021-2027 (pdf 1142 KB)

Prezentacja nt. Metodyki wyboru projektów dla projektów zintegrowanych (pdf 418 KB)

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Dz. 6.2. zintegrowanych z Dz. 5.8 (pdf 492 KB)

Prezentacja nt. zmiany Regulaminu Działania KM FEP (II zmiana Regulaminu – 20 czerwca 2023) (pdf 358 B)

 

I posiedzenie Komitetu – odbyło się 29 marca 2023 roku w Gdańsku

Porządek obrad (pdf 192 KB)

Prezentacja nt. Regulaminu Działania KM (pdf 410 KB)

Prezentacja nt. Programu FEP 2021-2027 (pdf 1 709 KB)

Prezentacja nt. Planu Ewaluacji Polityki Spójności na lata 2021-2027 (pdf 285 KB)

Prezentacja nt. Metodyki wyboru projektów w ramach FEP 2021-2027 (pdf 654 KB)