Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 zorganizowała w dniu 6 marca 2023 r. w Gdańsku pierwsze warsztaty dla wszystkich członków, zastępców oraz obserwatorów Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027. Warsztaty miały na celu przybliżenie podstawowych założeń i informacji nt. Programu FEP 2021-2027 oraz Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego 2030. Ponadto w trakcie warsztatów odbyła się dyskusja nad:

 • projektem Metodyki wyboru projektów w ramach FEP 2021-2027,
 • projektami Kryteriów wyboru projektów dla czterech działań w ramach FEP 2021-2027,
 • projektem Regulaminu Działania KM FEP 2021-2027.

W dniu 24 maja 2023 r. Instytucja Zarządzająca zorganizowała kolejne warsztaty dla członków, zastępców oraz obserwatorów Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027. Warsztaty miały na celu m.in. przybliżenie założeń Regionalnej polityki edukacyjnej z wykorzystaniem FEP 2021-2027. Ponadto w trakcie warsztatów odbyła się dyskusja nad:

 • projektem Metodyki wyboru projektów dla projektów zintegrowanych,
 • projektami Kryteriów wyboru projektów dla następujących działań w ramach FEP 2021-2027:
  • Działanie 5.7 „Edukacja przedszkolna”
  • Działanie 5.8 „Edukacja ogólna i zawodowa”
  • Działanie 5.11 „Aktywne włączenie społeczne”
  • Działanie 5.13 „Rozwój ekonomii społecznej”
  • Działanie 6.2 „Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej”
  • Działanie 6.10 „Infrastruktura kultury”
  • Działanie 8.1 „Pomoc Techniczna EFS+”
  • Działanie 9.1 „Pomoc Techniczna EFRR”

W dniu 1 czerwca 2023 r. Instytucja Zarządzająca zorganizowała warsztaty w formule online dla członków, zastępców oraz obserwatorów Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027. Warsztaty poświęcone były instrumentom finansowym i miały na celu m.in. przybliżenie ich roli w realizacji polityki rozwoju województwa pomorskiego. Ponadto w trakcie spotkania odbyła się prezentacja projektów Metodyki oraz Kryteriów wyboru projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych w ramach FEP 2021-2027.

W dniu 21 lipca 2023 r. Instytucja Zarządzająca zorganizowała kolejne warsztaty w formule online dla członków, zastępców oraz obserwatorów Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027. Warsztaty miały na celu m.in. przybliżenie uwarunkowań wsparcia z FEP 2021-2027 w obszarze wsparcia przedsiębiorstw (system wsparcia eksportu), gospodarki o obiegu zamkniętym oraz mobilności miejskiej w kontekście Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego 2030. Ponadto w ich trakcie odbyła się dyskusja nad projektami Kryteriów wyboru projektów dla następujących działań w ramach FEP 2021-2027:

 • Działanie 1.5. „Wsparcie przedsiębiorstw” w zakresie rozwoju systemu wsparcia eksportu
 • Działanie 2.13. „Gospodarka o obiegu zamkniętym”
 • Działanie 3.1. „Mobilność miejska”
 • Działanie 3.2. „Mobilność miejska – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego”
 • Działanie 3.3. „Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego”
 • Działanie 5.7. „Edukacja przedszkolna” w zakresie projektów zintegrowanych z projektami finansowanymi Działaniu 6.1
 • Działanie 6.1. „Infrastruktura edukacji przedszkolnej” w zakresie projektów zintegrowanych z projektami finansowanymi Działaniu 5.7

W dniach 6-7 listopada 2023 r. Instytucja Zarządzająca zorganizowała kolejne warsztaty dla członków, zastępców oraz obserwatorów w Komitecie Monitorującym. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja nad projektami kryteriów wyboru projektów dla następujących działań w ramach FEP 2021-2027:

 • Działanie 1.5. „Wsparcie przedsiębiorstw” – w zakresie rozwoju systemu wsparcia inwestorów
 • Działanie 2.1. „Efektywność energetyczna” – w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz w zakresie rozwoju systemów ciepłowniczych
 • Działanie 2.2. „Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego” – w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz w zakresie rozwoju systemów ciepłowniczych
 • Działanie 2.3. „Efektywność energetyczna – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego” – w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz w zakresie rozwoju systemów ciepłowniczych
 • Działanie 5.3. „Modernizacja instytucji rynku pracy”
 • Działanie 5.5. „Aktywne i zdrowe starzenie się” – w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
 • Działanie 5.6. „Adaptacyjność pracowników i pracodawców”
 • Działanie 5.9. „Kształcenie ustawiczne” – w zakresie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania
 • Działanie 5.17. „Usługi społeczne i zdrowotne” – w zakresie projektów dotyczących deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych
 • Działanie 5.17. „Usługi społeczne i zdrowotne” – dotyczące realizacji przez SWP przedsięwzięcia strategicznego „Systemowe wsparcie polityki na rzecz włączenia społecznego” wskazanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej
 • Działanie 5.21. „Aktywność obywatelska” – w zakresie wzmocnienia potencjału pomorskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych

 

Podczas warsztatów omawiane były ponadto warunki udzielania wsparcia w formie dotacji warunkowej w projektach z zakresu poprawy efektywności energetycznej, założenia Planu Ewaluacji FEP 2021-2027 oraz kwestie związane z planowaną zmianą Regulaminu Działania KM FEP 2021-2027 w kontekście przepisów dotyczących unikania konfliktu interesów.

W dniu 26 lutego 2024 r. Instytucja Zarządzająca zorganizowała kolejne warsztaty dla członków, zastępców oraz obserwatorów Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja nad projektami Kryteriów wyboru projektów dla następujących działań w ramach FEP 2021-2027:

 • 2.9. „Przystosowanie do zmian klimatu”:
  • w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z błękitno-zieloną infrastrukturą, naturalną i małą retencją wodną
  • w zakresie systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz wzmacniania służb ratowniczych
 • 2.10. „Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego”:
  • w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z błękitno-zieloną infrastrukturą, naturalną i małą retencją wodną
  • w zakresie systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz wzmacniania służb ratowniczych
 • 2.11. „Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego”:
  • w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z błękitno-zieloną infrastrukturą, naturalną i małą retencją wodną
  • w zakresie systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz wzmacniania służb ratowniczych
 • 2.12. „Zrównoważona gospodarka wodna”:
  • w zakresie projektów dotyczących gospodarki ściekowej
  • w zakresie projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę pitną
 • 5.4. „Kobiety na rynku pracy”
 • 5.9. „Kształcenie ustawiczne”:
  • w zakresie wsparcia dla osób o niskich umiejętnościach lub kompetencjach realizowanego poza BUR i PSF
  • dotyczące realizacji przez SWP przedsięwzięcia strategicznego „Pomorski Broker Zawodowy”