Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

W dniu 26 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
Załącznikiem do uchwały jest pierwotna lista członków, zastępców członków i obserwatorów (aktualny skład KM podany jest tutaj):

Uchwała w sprawie powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załącznik do uchwały ws. powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 – skład KM

Przygotowania do powołania Komitetu Monitorującego rozpoczęły się jeszcze przed zatwierdzeniem Programu przez Komisję Europejską. Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) już 6 października 2022 r. podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do powołania KM, na podstawie której wystosowane zostały do kilkudziesięciu podmiotów wystąpienia i zaproszenia do składu Komitetu wraz z prośbą o wyznaczanie do KM swoich przedstawicieli jako członków, stałych zastępców członków lub obserwatorów.

Na podstawie uchwały ZWP z 6 października 2022 r. Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 (IZ FEP) zwróciła się ponadto do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania, w wyniku którego do składu Komitetu miało zostać wyłonionych 11 organizacji pozarządowych w następujących obszarach:

 1. jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej Programem, działająca w obszarze zmian klimatu;
 2. jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej Programem, działająca w obszarze zdrowia;
 3. jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska;
 4. jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 5. jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia społecznego;
 6. jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn;
 7. jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz niedyskryminacji (zajmującą się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek);
 8. jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych;
 9. jedna federacja organizacji pozarządowych;
 10. jedna organizacja pozarządowa promująca integrację społeczno-gospodarczą obywateli państw trzecich lub społeczności zmarginalizowanych;
 11. jedna organizacja pozarządowa wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

PRDPP przeprowadziła postępowanie, jednak nie wyłoniła w jego wyniku wszystkich organizacji pozarządowych wskazanych we wniosku IZ. W związku z tym, w dniu 28 grudnia 2022 r. ZWP przyjął uchwałą nr 1307/416/22 „Procedurę wyłaniania organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przez Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027″. Na podstawie przedmiotowej procedury IZ FEP zaprosiła do składu Komitetu 10 organizacji pozarządowych wyłonionych w ramach postępowania przeprowadzonego przez PRDPP oraz ogłosiła nabór brakującej organizacji pozarządowej do składu Komitetu w obszarze zmian klimatu. Nabór został rozstrzygnięty uchwałą ZWP nr 17/419/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. W wyniku naboru wyłoniona została jedna organizacja pozarządowa w obszarze zmian klimatu.

Dokumenty:

Uchwała Nr 979/392/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do powołania Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Rozstrzygnięcie wyborów organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (zorganizowanych przez Komisję Wyborczą powołaną przez PRDPP)

Uchwała Nr 1307/416/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przez Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027

Załącznik do Uchwały Nr 1307/416/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. – Procedura wyłaniania organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przez Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027

Uchwała Nr 17/419/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru organizacji pozarządowych w obszarze zmian klimatu do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Załącznik do Uchwały Nr 17/419/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. – Lista organizacji pozarządowych wyłonionych do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027