Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 4 lipca 2023 r. uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu finansowania funkcjonowania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 ze środków pomocy technicznej.

 

Tekst Regulaminu finansowania funkcjonowania KM FEP 2021-2027 ze środków pomocy technicznej (wersja obowiązująca) (pdf 403 KB)

Tekst uchwały w sprawie zmiany Regulaminu (pdf 103 KB)

 

Poniżej zamieszczone zostały formularze zgodne z załącznikami nr 1-9 do Regulaminu finansowania, które można pobrać, wypełnić i po podpisaniu przekazać do Sekretariatu Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 (wraz z załącznikami – jeżeli dotyczy).

Zalecane jest komputerowe wypełnienie formularza przed wydrukowaniem. Możliwe jest również wydrukowanie niewypełnionego formularza i następnie wypełnienie go odręcznie.

Sekretariat KM FEP uprzejmie prosi o staranne i poprawne wypełnianie wszystkich składanych dokumentów, ponieważ są podstawą uznania zgodności wydatków z zasadami kwalifikowalności w ramach pomocy technicznej. Dokumenty nieprawidłowo wypełnione nie mogą zostać uwzględnione i z tego powodu wnioskujący zostanie wezwany do ich ponownego wypełnienia i złożenia.

Przyjmowane będą wyłącznie dokumenty:

  • kompletne (zawierające wszystkie strony i wszystkie niezbędne załączniki),
  • dostarczone do Sekretariatu w wersji papierowej,
  • podpisane przez uprawnionego,
  • z kwotą wnioskowanej refundacji zaokrągloną do pełnych groszy,
  • z właściwymi datami oraz dokładnym oznaczeniem miejsca prac KM, których dotyczy wniosek o zwrot kosztów.

W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów związany z używaniem pojazdu prywatnego Sekretariat KM FEP prosi o uwzględnianie prawidłowych stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.), wynoszących nie więcej niż:

1)   dla samochodu osobowego:

a)  o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł /km

b)  o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł /km

2)   dla motocykla – 0,69 zł /km

3)   dla motoroweru – 0,42 zł /km

Zestawienie kosztów przejazdu i zakwaterowania (pdf 164 KB)

Oświadczenie o używaniu pojazdu prywatnego (pdf 142 KB)

Wniosek o organizację szkolenia za pośrednictwem Sekretariatu KM (pdf 131 KB)

Wniosek o akceptację finansowania udziału w szkoleniu (pdf 135 KB)

Zestawienie kosztów szkolenia wnioskowanych do objęcia refundacją (pdf 141 KB)

Wniosek o zlecenie ekspertyzy na potrzeby KM (pdf 133 KB)

Wniosek o akceptację finansowania udziału w spotkaniu sieciującym (pdf 134 KB)

Zestawienie kosztów spotkania sieciującego wnioskowanych do objęcia refundacją (pdf 141 KB)

Zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu sieciującym (pdf 127 KB)

 

Wszelkie wnioski, o których mowa w Regulaminie finansowania KM przekazywane są do Sekretariatu KM, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 1

80 – 819 Gdańsk

 

Archiwalna wersja Regulaminu finansowania funkcjonowania KM FEP 2021-2027 ze środków pomocy technicznej znajduje się poniżej:

Tekst Regulaminu finansowania funkcjonowania KM FEP 2021-2027 ze środków pomocy technicznej (wersja archiwalna) (pdf 349 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu (pdf 104 KB)