Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Na co można uzyskać wsparcie?

Dowiedz się, w jakich dziedzinach można realizować projekty finansowane ze środków Programu.

Dla kogo jest Program?

Sprawdź, kto może skorzystać z Programu – bezpośrednio lub pośrednio.

Specjalne wsparcie skierowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT).

Instrumenty finansowe – alternatywa dla dotacji

Dowiedz się, czy ze środków Programu będą dostępne pożyczki, poręczenia i inne formy finansowania zwrotnego.

Program dwufunduszowy

Z jednego, wspólnego Programu wspierane będą projekty „miękkie” i „twarde”.

Rewitalizacja

Harmonijne połączenie działań w sferze społecznej oraz infrastrukturalnej.

Zasada Partnerstwa

Komitet Monitorujący i inne formy zaangażowania partnerów.

Inteligentne specjalizacje

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – w branżach o największym potencjale rozwoju.

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020.

Projekty generujące dochód

Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstaną w związku z realizacją projektu w ramach RPO WP 2014-2020.

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Procedura ocen oddziaływania na środowisko (ooś) jest regulowana na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym odpowiednimi aktami prawnym.

Zamówienia publiczne

Informacje o zasadach wydatkowania środków w ramach RPO WP 2014-2020. Obowiązek publikacji zamówień w Bazie Konkurencyjności.

Zasada równości szans i niedyskryminacji

Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby i oczekiwania, jednakże wobec prawa każdy z nas jest równy.