Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Zgodnie z treścią podpisanych umów o dofinansowanie Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w sposób zapewniający w szczególności przejrzystość oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Przez Beneficjenta należy tu rozumieć również Partnera lub inny podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w Projekcie.

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego. Beneficjenta stosuje procedurę właściwą/obowiązującą  na dzień wszczęcia postępowania.

Udzielanie zamówień w ramach Projektu przez Beneficjenta następować będzie w przypadku zamówień o wartości netto (bez podatku od towarów i usług – VAT):

 1. powyżej progów właściwych do zastosowania ustawy PZP dla danego zamówienia – stosując właściwe przepisy i tryby postępowania przewidziane w ustawie PZP, jeżeli Beneficjent jest podmiotem:

a. zobowiązanym do stosowania ustawy PZP z mocy samej ustawy PZP;

b. którego choćby jednym z założycieli lub jedną z jednostek powołujących jest podmiot zaliczany do jednostek sektora finansów publicznych;

 1. powyżej 50 000 złotych, ale w zakresie w jakim nie zachodzi obowiązek zastosowania ustawy PZP – stosując zasadę konkurencyjności;
 2. w zakresie od 20 000 złotych (włącznie) do 50 000 złotych (włącznie) – po dokonaniu udokumentowanego rozeznania rynku;
 3. poniżej 20 000 złotych – zgodnie z wewnętrznymi procedurami Beneficjenta, jeżeli Beneficjent takie procedury ustanowił.

Procedury udzielania zamówień publicznych zostały szczegółowo omówione w następujących dokumentach (dokumenty w układzie chronologicznym od najbardziej aktualnych):

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – MIiR/2014-2020/12(4) z dnia 22 sierpnia 2019 r.;
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 – z dnia 19 lipca 2017 r.;
 • Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 –   Załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 z dnia 11 maja 2017 r;
 • Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 –   Załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 z dnia 31 stycznia 2017 r;
 • Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 –   Załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 z dnia 09 grudnia 2016 r;
 • Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 –   Załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 z dnia 13 września 2016 r;
 • Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 –   Załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 z dnia 17 maja 2016 r;
 • Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 –   Załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 z dnia 12 listopada 2015 r;
 • Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 –   Załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 z dnia 30 czerwca 2015 r;

Baza konkurencyjności Funduszy Europejskich, czyli portal internetowy umożliwiający publikację zapytań ofertowych w ramach prowadzonych postępowań przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, dostępna jest pod adresem internetowym  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Istnieje obowiązek publikowania zapytań ofertowych w Bazie także przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania realizacji projektów w ramach ogłoszonych naborów wniosków.

Przekazywanie dokumentacji do weryfikacji

Instytucja Zarządzająca przeprowadzi weryfikację pełnej dokumentacji dotyczącej udzielania zamówienia w ramach Projektu.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent jest każdorazowo zobowiązany do przekazania do IZ RPO WP/IP dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień, a w szczególności:

 1. treści ogłoszenia o zamówieniu udzielonym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami – przed ich opublikowaniem;
 2. ofert, protokołu zamówienia udzielonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z załącznikami oraz umowy z wykonawcą – niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą;
 3. umowy na roboty dodatkowe, uzupełniające – niezwłocznie po jej zawarciu z wykonawcą;
 4. dokumentów związanych z poniesieniem wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności – jeśli zasada ta będzie miała zastosowanie w danym przypadku.

Beneficjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą naruszenia zasad udzielania zamówień wynikających z przepisów prawa (w szczególności ustawy PZP) albo zasady konkurencyjności w zakresie opisanym szczegółowo w Wytycznych w odniesieniu do zamówienia udzielanego przez Beneficjenta oraz poniesionych nieprawidłowo wydatków związanych z udzielonym zamówieniem w ramach Projektu, Instytucja Zarządzająca będzie uprawniona zastosować korekty finansowe obniżające dofinansowanie w zakresie określonym dokumentach wykonawczych.

Rozporządzenia  w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (w układzie chronologicznym od najbardziej aktualnych):

 • Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.2021 poz. 2179),
 • Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.2020 poz. 2371), wejście w życie 1 stycznia 2021 r.
 • Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.2020 poz. 1264), wejście w życie 4 sierpnia 2020r.
 • Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień; (Dz. U. z 2018 r. poz. 971),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.2017 poz. 615), wejście w życie 6 kwietnia 2017 r.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, (Dz.U.2016 poz. 200), wejście w życie 4 marca 2016 r.