Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Sprawdź, kto może skorzystać z Programu – bezpośrednio lub pośrednio.

Ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 można korzystać w różny sposób: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie i następnie realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział jako uczestnik w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach). Z efektów Programu można też korzystać będąc po prostu użytkownikiem infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich (takiej jak trasy rowerowe lub kajakowe, parki, drogi, itp.)

Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, odrębnie dla każdego Działania i Poddziałania.

Wśród nich są m.in:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
 • podmioty wykonujące zadania jst/związku komunalnego;
 • jednostki samorządu terytorialnego działające w porozumieniach (partnerstwie) m.in. ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, towarzystwami budownictwa społecznego;
 • jednostki administracji rządowej, w tym m.in. straż pożarna, policja;
 • organizacje pozarządowe;
 • organy prowadzące szkoły/przedszkola;
 • instytucje edukacyjne;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki naukowe;
 • instytucje kultury;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 • spółki wodne;
 • zarządcy dróg;
 • zarządcy infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego;
 • operatorzy i organizatorzy transportu zbiorowego;
 • podmioty budujące lub zarządzające infrastrukturą kolejową;
 • podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie;
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • grupy producentów rolnych;
 • Regionalna Organizacja Turystyczna/Lokalna Organizacja Turystyczna;
 • kluby sportowe;
 • parki narodowe;
 • przedsiębiorcy;
 • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • instytucje sfery B+R+I;
 • instytucje finansowe;
 • podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka;
 • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne;
 • związki zawodowe;
 • instytucje rynku pracy;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej;
 • instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • instytucje resocjalizacyjne;
 • instytucje opiekuńczo-wychowawcze;
 • podmioty prowadzące: centra integracji społecznej/kluby integracji społecznej/warsztaty terapii zajęciowej/zakłady aktywności zawodowej.