Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Dowiedz się, w jakich dziedzinach można realizować projekty finansowane ze środków Programu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wspiera wiele różnorodnych dziedzin i rodzajów przedsięwzięć, które zostały określone w samym tekście programu  oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych.

Program został podzielony na Osie Priorytetowe, których nazwy w skrótowy sposób odzwierciedlają główne obszary, na które będzie przeznaczone wsparcie:

Oś Priorytetowa

Wartość w EUR

Fundusz

% alokacji

1. Komercjalizacja wiedzy

€ 139 860 877,00

EFRR

8%

2. Przedsiębiorstwa

€ 174 647 688,00

EFRR

9%

3. Edukacja

€ 119 579 843,00

EFS

6%

4. Kształcenie zawodowe

€ 68 677 602,00

EFRR

4%

5. Zatrudnienie

€ 225 468 821,00

EFS

12%

6. Integracja

€ 114 306 948,00

EFS

6%

7. Zdrowie

€ 104 975 500,00

EFRR

6%

8. Konwersja

€ 159 013 250,00

EFRR

9%

9. Mobilność

€ 357 213 312,00

EFRR

19%

10. Energia

€ 214 951 001,00

EFRR

12%

11. Środowisko

€ 120 909 938,00

EFRR

6%

12. Pomoc Techniczna

€ 65 206 918,00

EFS

4%

Razem

€ 1 864 811 698,00

 

 

Oś Priorytetowa 1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

• przedsiębiorstwa rozpoczynające i rozwijające działalność badawczo-rozwojową (B+R),

• zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R,

• wsparcie nowych przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie rozwoju i działających w sektorach zaawansowanych technologicznie,

wspólne projekty przedsiębiorstw i instytucji B+R, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych,

innowacyjnych produktów i usług,

zaawansowane usługi badawcze świadczone przez jednostki B+R na rzecz przedsiębiorstw zgodnie ze zgłaszanym przez te przedsiębiorstwa popytem,

• rozwój infrastruktury jednostek B+R w celu rozwijania ich współpracy z przedsiębiorstwami,

rozwój kadry B+R, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorstwami i jednostkami B+R, a także tworzenie wspólnych zespołów badawczo-rozwojowych.

Wsparcie skierowane będzie wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Oś Priorytetowa 2. PRZEDSIĘBIORSTWA

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

inwestycje prorozwojowe i służące poprawie efektywności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

• rozwój systemu profesjonalnych usług doradczych (także drogą elektroniczną) świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców,

przyciągnięcie kolejnych inwestorów, którzy stworzą trwałe miejsca pracy i możliwości kooperacji dla małych i średnich firm.

Zrealizujemy dwa bardzo ważne przedsięwzięcia strategiczne w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji zagranicznych w regionie:

Pomorski Broker Eksportowy – dotyczące stworzenia kompleksowego wsparcia dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne,

Invest In Pomerania – przedsięwzięcie, którego celem będzie dalszy rozwój systemu obsługi inwestorów w regionie poprzez uruchomienie dedykowanego regionalnego mechanizmu finansowego na rzecz m.in. przygotowania terenów inwestycyjnych.

Oś Priorytetowa 3. EDUKACJA i 4. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej,

kompleksowe wspomaganie szkół w celu podnoszenia poziomu jakości edukacji i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów,

poszerzanie oferty kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów,

wyposażenie szkół w niezbędną infrastrukturę, materiały i pomoce dydaktyczne,

doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Zrealizujemy cztery ważne dla rozwoju Pomorza przedsięwzięcia strategiczne w zakresie rozwoju edukacji:

Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy – którego celem jest rozwój i podniesienie jakości, w szczególności przez współpracę z pracodawcami, szkolnictwa zawodowego, odpowiadającego rzeczywistym potrzebom regionalnego i lokalnych rynków pracy,

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie standardów wsparcia pracy szkoły – którego celem jest podniesienie jakości pracy szkół poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły, przede wszystkim przez ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły,

Wypracowanie standardów edukacji uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z zaburzeniami rozwoju – którego celem jest efektywne włączenie uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z zaburzeniami rozwoju do powszechnej edukacji poprzez przygotowanie ścieżek edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości tych uczniów,

Włączenie wypracowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych do regionalnej polityki edukacyjnej – którego celem jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy.

Oś Priorytetowa 5. ZATRUDNIENIE

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

aktywizację zawodową osób bezrobotnych (m.in. przez szkolenia, kursy, staże, praktyki, staże,

wsparcie psychologiczno-doradcze),

zachęty do powrotu na rynek pracy poprzez promowanie poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania oraz rozwój miejsc opieki nad dziećmi,

• rozwój skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodowego,

• wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej,

programy zdrowotne dla osób zagrożonych utratą pracy z przyczyn pogarszającego się stanu zdrowia,

podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez przedsiębiorców.

Oś Priorytetowa 6. INTEGRACJA i 8. KONWERSJA

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

aktywizację zawodową osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami,  poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym,

poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej,

aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,

rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich, w szczególności walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

rozwój usług społecznych skierowanych m.in. do dzieci, młodzieży, seniorów, ale także całych rodzin dotkniętych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych,

wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,

rozwój stabilnego i kompleksowego systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej,

ochronę zabytków, w tym udostępnianie dziedzictwa kulturowego regionu z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

zagospodarowanie tras turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.

Oś Priorytetowa 7. ZDROWIE

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

rozwój bazy szpitalnej oraz poradni specjalistycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych

(m.in. nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego, diabetologicznych, psychicznych oraz wieku starczego),

• wdrożenie systemów e-zdrowia (usługi telemedyczne, np. telerehabilitacja, teleopieka, telekonsultacje i telediagnostyka).

Zrealizujemy ważne dla zwiększenia jakości obsługi pomorskich pacjentów przedsięwzięcie strategiczne:

Pomorskie e-Zdrowie – dotyczące informatyzacji podmiotów leczniczych. W ramach projektu zrealizowany zostanie m.in. portal internetowy dla mieszkańców, informujący o pełnej ofercie pomorskich szpitali i przychodni, a także e-usługi np. e-rejestracja).

Oś Priorytetowa 9. MOBILNOŚĆ

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

• rozwój infrastruktury transportu miejskiego – tramwajowego, trolejbusowego, autobusowego i rowerowego

(zakup i modernizacja taboru, poprawa funkcjonowania, konkurencyjności i bezpieczeństwa),

• rozwój dróg i linii kolejowych poprawiających spójność terytorialną i dostępność regionu.

Zrealizujemy przedsięwzięcia ważne dla rozwoju transportu kolejowego i dróg w województwie pomorskim:

Pakiet przedsięwzięć dotyczących rewitalizacji linii kolejowych ważnych dla spójności województwa (linie nr 207 Grudziądz – Malbork, nr 211 Lipusz – Kościerzyna, nr 212 Lipusz – Bytów, nr 229 Lębork – Łeba, nr 405 Szczecinek – Ustka),

Pakiet działań związanych z dostępem do autostrady A1 (przebudowa DW nr 222, 222+229, 224, 521, przebudowa DW nr 231 wraz z obwodnicą Skórcza),

Pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy południowy (przebudowa DW nr 188, 212, 235, 515),

Pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy północny (przebudowa DW nr 203, 209, 211, 212, 214, 216, 221, 226, 501, 502, budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu DW nr 214, budowa obwodnicy Kartuz w ciągu DW nr 211).

Oś Priorytetowa 10. ENERGIA

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

• podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych,

• produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii,

• przebudowę lub rozbudowę dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych,

• budowę bądź modernizację źródeł ciepła i systemów zaopatrzenia w ciepło w miastach,

• rozbudowa systemu monitoringu powietrza,

• modernizację oświetlenia zewnętrznego.

Oś Priorytetowa 11. ŚRODOWISKO

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

• przeciwdziałanie i minimalizację skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych,

• systemy wczesnego reagowania w przypadku wystąpienia zjawisk katastrofalnych,

• przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem odpadów,

• projekty z zakresu gospodarki ściekowej oraz zaopatrzenia w wodę,

• ochronę przyrody, przede wszystkim na obszarach chronionych.

Zrealizujemy przedsięwzięcie strategiczne dotyczące zaopatrzenia w wodę:

Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – którego celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej na obszarze Żuław oraz Mierzei Wiślanej.