Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Komitet Monitorujący i inne formy zaangażowania partnerów.

W trakcie przygotowywania, a także realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 podstawowym założeniem, którym kieruje się Samorząd Województwa Pomorskiego, jest zasada partnerstwa. Jej uwzględnienie na wszystkich etapach przygotowania i zarządzania Programem ma na celu wypracowanie regionalnego konsensusu co do dokonanych rozstrzygnięć, ułatwienie dialogu przy podejmowaniu decyzji, a także zaangażowanie partnerów w realizację, monitorowanie i ewaluację Programu.

Szczególne znaczenie dla przygotowania projektu Programu miały konsultacje społeczne, które trwały łącznie 52 dni (od 1 października do 21 listopada 2013 r.). Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób i instytucji, a w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, związków zawodowych i osoby prywatne. Konsultacje społeczne miały szeroki charakter. Zorganizowano łącznie 36 konferencji i spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział ponad 1 150 uczestników. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 143 osoby i instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 1 115 uwag.

Na etapie realizacji Programu ważna rola przypadnie Komitetowi Monitorującemu, w którym przedstawiciele partnerów spoza administracji rządowej i samorządowej (reprezentanci świata nauki, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni) stanowią co najmniej 1/3 składu.