Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT).

Wymiar terytorialny wsparcia UE oznacza specjalne wsparcie skierowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych przyczyniające się do lepszego wykorzystania ich potencjałów. Finansowanie ukierunkowane będzie na projekty zdiagnozowane w ramach porozumień jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego, a następnie wynegocjowane z Instytucją Zarządzającą RPO WP 2014-2020, czyli Zarządem Województwa Pomorskiego. Tak realizowana identyfikacja inwestycji na obszarach miejskich ma na celu:

 • realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie;
 • partnerski model współpracy różnych jednostek administracyjnych i podmiotów na terenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF);
 • zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach Polityki Spójności.

Na obszarze województwa pomorskiego wyróżniamy dwa rodzaje tego typu partnerstw:

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – dotyczą Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 na mocy zawartego 14 września 2015 r. porozumienia z Województwem Pomorskim pełni Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot występujące jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Związek ZIT). Alokacja dla trzynastu poddziałań wyodrębnionych na potrzeby ZIT w RPO WP 2014-2020 wynosi 253,3 mln EUR i stanowi 13,8% wartości RPO WP 2014-2020. W ramach mechanizmu ZIT w województwie pomorskim ma zastosowanie wyłącznie tryb pozakonkursowy, zgodnie z przyjętym modelem realizacji, w którym całość interwencji przewidywanej w ramach ZIT powinna mieć wymiar strategiczny, wynikając ze Strategii ZIT i wprowadzając kompleksowe i spójne dla całego obszaru ZIT rozwiązania. Projekty realizowane w formule ZIT są w większości dużymi przedsięwzięciami strategicznymi ze znaczną liczbą partnerów oraz wysokim stopniem kompleksowości.

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) – dla pozostałych ośmiu Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: Słupska, Chojnic-Człuchowa, Kwidzyna, Lęborka, Malborka-Sztumu, Starogardu Gdańskiego, Kościerzyny i Bytowa.

Projekty zdiagnozowane w ramach ZIT i ZPT mają, co do zasady, preferencyjny dostęp do środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020.

Projekty ZIT dotyczą:

 • rozwoju przedsiębiorczości,
 • przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu,
 • ochrony zdrowia,
 • rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich,
 • rozwoju transportu publicznego (m.in. istotnych dla mieszkańców węzłów integrujących różnego rodzaju środki transportu zbiorowego, np. tramwaj, autobus lub kolej, w drodze do pracy, szkoły lub poza miasto),
 • efektywności energetycznej.

Poddziałania i działanie RPO WP 2014-2020 realizowane w ramach mechanizmu ZIT:

Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa

 • Poddziałanie 2.4.2. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT

Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie

 • Poddziałanie 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT
 • Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
 • Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT

Oś Priorytetowa 6 Integracja

 • Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT
 • Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT
 • Poddziałanie 6.3.1. Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT

Oś Priorytetowa 7 Zdrowie

 • Poddziałanie 7.1.1. Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT

Oś Priorytetowa 8 Konwersja

 • Poddziałanie 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT

Oś Priorytetowa 9 Mobilność

 • Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT
 • Poddziałanie 9.2.1. Regionalna infrastruktura kolejowa – mechanizm ZIT

Oś Priorytetowa 10 Energia

 • Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT

OBSZARY FUNKCJONALNE

Mapa przedstawiająca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) na obszarze województwa pomorskiego

Mapa przedstawiająca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) na obszarze województwa pomorskiego