Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest do regularnego składania wniosków o płatność przez Internet przy pomocy aplikacji SL2014.

W tym zakresie występują istotne różnice pomiędzy projektami dofinansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Harmonogramy dokonywania wydatków i harmonogramy płatności

Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie projektu wskazuje wydatki poniesione/planowane do poniesienia w podziale na kwartały/miesiące w okresie realizacji projektu. Do aplikacji SL2014 należy wprowadzić dane spójne z wersją stanowiącą załącznik do umowy o dofinansowanie.

Harmonogram płatności w aplikacji SL2014 jest narzędziem planistycznym służącym do prognozowania przez beneficjenta terminów złożenia wniosków o zaliczkę/płatność.

Szczegółowe zasady dotyczące składania harmonogramów określa umowa o dofinansowanie projektu.

Wnioski o płatność

Istnieją następujące rodzaje wniosków:

  • wniosek o zaliczkę

Zaliczka przyznawana będzie na podstawie prawidłowo złożonego wniosku o zaliczkę za pośrednictwem SL2014 do Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej. W ramach projektów finansowanych z EFRR zaleca się, aby wniosków o zaliczkę nie łączyć z innymi rodzajami wniosków.

  • wniosek o refundację
  • wniosek rozliczający zaliczkę
  • wniosek sprawozdawczy
  • wniosek o płatność końcową

Warunkiem przekazania dofinansowania/zaliczki jest złożenie do Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej, za pośrednictwem SL2014, spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami w postaci zeskanowanych oryginałów dokumentów.

Częstotliwość składania wniosków określa umowa o dofinansowanie projektu.

Szczegółowe informacje na temat przygotowywania i przesyłania harmonogramu oraz wniosków o płatność za pośrednictwem SL2014 zawiera  Podręcznik Beneficjenta SL2014 zamieszczony na stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu.

Zobacz Instrukcję użytkownika SL2014

Zobacz: Zakaz podwójnego finansowania wydatków oraz jednorazowa amortyzacja jako pomoc de minimis – przypomnienie