Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

6.2.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej

07.09.2023

Zakończony 20.12.2023

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele określone dla Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej FEP 2021-2027 w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Zgodnie z opisem Działania 6.2. w zakresie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury szkolnictwa zawodowego zamieszczonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów FEP 2021-2027 celem interwencji na rzecz szkolnictwa zawodowego będzie jego dostosowanie do regionalnych i lokalnych potrzeb w zakresie rynku pracy i gospodarki (w tym związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza).

Inwestycje będą realizowane w sposób zintegrowany z projektami złożonymi w naborze dla Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa FEP 2021-2027, współfinansowanymi ze środków EFS+. Powiązanie (zintegrowanie) pomiędzy dwoma projektami oznacza, że inwestycje wspierane w ramach niniejszego Działania muszą być ściśle skoordynowane z ww. zadaniami EFS+ dotyczącymi podnoszenia jakości i dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy uwzględniającymi branże kluczowe dla pomorskiej gospodarki.

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów składających się na projekty zintegrowane.

Udział w naborze wiąże się z równoległym złożeniem dwóch wniosków o dofinansowanie, tj.:

1. w naborze dla Działania 6.2., którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oraz

2. w naborze dla Działania 5.8. – ogłoszenie o naborze projektów w ramach Działania 5.8 dostępne jest tutaj

Uwaga!

1. W związku z migracją strony internetowej na nowy serwer zmianie uległy adresy następujących dokumentów:

Metodyka wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 dla projektów zintegrowanych

Kryteria  wyboru projektów dla Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej

2. Dostępna jest nowa wersja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

 

Listy projektów na poszczególnych etapach wyboru:

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 (xlsx 76 KB)

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

od 6 listopada 2023 r. do 20 grudnia 2023 r.

 

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Departament Programów Regionalnych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl/.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. MŚP,
  2. organizacje pozarządowe,
  3. szkoły i inne placówki systemu oświaty,
  4. organizacje zrzeszające pracodawców,
  5. jednostki samorządu terytorialnego,
  6. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  7. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujące typy projektów:

  1. Zakup wyposażenia trwałego, w tym doposażenie w urządzenia, sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne istniejących szkół zawodowych, meble, w szczególności pracowni kształcenia zawodowego, laboratoriów dydaktycznych, warsztatów i sal do praktycznej nauki zawodu,
  2. Przebudowa, roboty budowlane, remont obiektów szkół zawodowych, m.in. budynków szkolnych, warsztatów – wyłącznie w powiązaniu z pierwszym typem projektu.

Ponadto w ramach ww. typów projektów możliwe będą:

a. doposażenie szkół i placówek zawodowych w narzędzie i technologie umożliwiające kształcenie zdalne oraz poprawę dostępności cyfrowej,

b. działania służące likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w oparciu o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia oraz uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Uzupełniająco możliwe będą również:

c. działania służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury i przyczyniające się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i osiągnięcia neutralności klimatycznej,

d. działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, np. zielone dachy, zielone ściany itp.,

e. zagospodarowanie otoczenia obiektów, w szczególności nasadzenia zieleni, elementy małej architektury.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej FEP 2021-2027 zostały zatwierdzone przez KM FEP 2021-2027 uchwałą nr 11/II/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. i dostępne są na stronie internetowej FEP 2021-2027.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85,00% jego kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny wynosi 15,00% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ FEP 2021-2027 przeznacza na dofinansowanie projektów kwotę 89 456 000,00 złotych.


Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługują środki odwoławcze określone w Rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Pytania i odpowiedzi (jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

W sprawach dotyczących naboru dla Działania 6.2. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej :

W sprawach technicznych dotyczących aplikacji WOD2021 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne odbędzie się 8 listopada

Prezentacje ze spotkania informacyjnego