Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

5.8.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej (projekty zintegrowane).

07.09.2023

Zakończony 20.12.2023

Numer naboru: FEPM.05.08-IZ.00-002/23

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8. FEP Edukacja ogólna i zawodowa w trybie konkurencyjnym  FEPM.05.08-IZ.00-002/23 w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej.

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele określone dla Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa FEP 2021-2027 w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Zgodnie z opisem Działania 5.8. w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej, zamieszczonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów FEP 2021-2027, celem interwencji będzie podnoszenie jakości i dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, uwzględniających branże kluczowe dla pomorskiej gospodarki.

Projekty będą realizowane w sposób zintegrowany z projektami złożonymi w naborze dla Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej FEP 2021-2027, współfinansowanymi ze środków EFRR. Powiązanie (zintegrowanie) pomiędzy dwoma projektami oznacza, że projekty wspierane w ramach niniejszego Działania muszą być ściśle skoordynowane z inwestycjami EFRR dotyczącymi dostosowania do regionalnych i lokalnych potrzeb w zakresie rynku pracy i gospodarki (w tym związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza) i mają nadrzędny charakter w stosunku do interwencji prowadzonej w ramach Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej.

Uwaga!

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów składających się na projekty zintegrowane.

Udział w naborze wiąże się z równoległym złożeniem dwóch wniosków o dofinansowanie, tj.:

1.           w naborze dla Działania 5.8., którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oraz

2.           w naborze dla Działania 6.2. – ogłoszenie o naborze projektów w ramach Działania 6.2 dostępne jest tutaj

 

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach naboru

Lista projektów ocenionych formalnie i przekazanych do oceny merytorycznej (PDF 246KB)(Opublikowano 25.04.2024)

Listy projektów skierowanych do negocjacji (PDF 236KB)(Opublikowano 20.05.2024)

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 6 listopada do 20 grudnia 2023r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu SOWA EFS – https://sowa2021.efs.gov.pl


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. Administracja publiczna;
 2. Instytucje nauki i edukacji;
 3. Instytucje ochrony zdrowia;
 4. Instytucje wspierające biznes;
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 6. Osoby fizyczne;
 7. Partnerzy społeczni;
 8. Przedsiębiorstwa;
 9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 10. Służby publiczne.

Wnioskodawcami mogą być w szczególności organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty, których koncepcje zostały uwzględnione w przedsięwzięciu strategicznym pn. „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” zgodnie z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Projekty realizujące ww. przedsięwzięcie strategiczne zostały zidentyfikowane i zatwierdzone w drodze Uchwały nr 852/466/23 ZWP z 18 lipca 2023 roku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wyłącznie projekty odnoszące się do wsparcia szkolnictwa zawodowego obejmujące m.in. dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, uwzględniające branże kluczowe dla gospodarki regionu, wsparcie uczniów i osób dorosłych w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, uruchamianie dodatkowych zajęć, doskonalenie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu, promocję kształcenia zawodowego oraz działania realizowane będą we współpracy z pracodawcami lub ich organizacjami.

Kryteria wyboru projektów

Przyjęte Uchwałą Komitetu monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów. (DOCX 418KB)


Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 90%:

1. współfinansowanie ze środków EFS + – 85%;

2. krajowy wkład publiczny (budżet państwa) – 5%.

Wkład własny wynosi minimum 10% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór wynosi 161 020 800,00 PLN

1. środki EFS+ w wysokości 152 075 200,00 PLN;

2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości  8 945 600,00 PLN.


Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Regulamin wyboru projektów - wersja archiwalna


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie wyboru. (docx 239 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru należy kierować najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków na adres poczty elektronicznej: edukacja.efs@pomorskie.eu

UWAGA!!!

Każde pytanie ze strony wnioskodawcy jest rozpatrywane indywidualnie przez IZ FEP.

W przypadku wysłania pytań w ostatnich dniach naboru należy mieć na uwadze, iż czas otrzymania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania

może ulec wydłużeniu lub też może wiązać się z otrzymaniem odpowiedzi po zakończeniu naboru.

Kluczowe informacje przy składaniu wniosków w konkurencyjnej procedurze dla Działań EFS+ (PPTX 487KB)

SOWA

 1. W jakim sposób do wniosku o dofinansowanie, w systemie SOWA,  należy dołączyć załączniki, które wymagają podpisu kwalifikowanego?

Odp. z dnia 23.10.2023 

Załączniki, o których mowa w regulaminie wyboru projektu w pkt. 1.8, muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym. Aby podpisać dokumenty podpisem kwalifikowanym należy posiadać jeden z podpisów kwalifikowanych, kupiony u jednego z certyfikowanych dostawców wymienionych w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji.
W celu podpisania załącznika należy wgrać dokument do dedykowanego programu i przy pomocy tej aplikacji go podpisać. Następnie taki podpisany załącznik należy zamieścić w systemie SOWA we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji „Załączniki”.
W przypadku jeśli podpis kwalifikowany znajduje się w dodatkowym pliku, wtedy należy załącznik wraz z tym plikiem dodać do archiwum „zip” lub „7z” i tak przygotowany plik załączyć w sekcji „Załączniki”.

 1. Jaka jest ilość znaków w poszczególnych polacha w aplikacji SOWA ?

Odp. z dnia 23.10.2023 

Nazwa pola : Nazwa kosztu-500 znaków
Nazwa pola : Nazwa wskaźnika 500 znaków
Nazwa pola : Uzasadnienie dla cross-financingu 4 000 znaków
Nazwa pola : Uzasadnienie do wkładu własnego 4 000 znaków
Nazwa pola : Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium kraju lub programu 4 000 znaków
Nazwa pola : Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE 4 000 znaków
Nazwa pola : Uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT 4 000 znaków
Nazwa pola : Uzasadnienie poszczególnych wydatków wskazanych w budżecie projektu (Wypełnienia wymagają pola: L.p. (liczba porządkowa) i nazwa wydatku oraz Uzasadnienie).  L.p. (liczba porządkowa) i nazwa wydatku – 100 znaków
Nazwa pola : Treść uzasadnienia – 1 500 znaków
Ilość znaków sekcja zadania w SOWA:
Zadania w projekcie dzielą się na Zadania zwykłe i Zadanie koszty pośrednie
Nazwa pola : Nazwa zadania  500 znaków
Opis i uzasadnienie zadania 3 000
Po uzupełnieniu zadań zwykłych, jeśli przewidujesz w projekcie ponoszenie kosztów pośrednich, wybierz Zadanie koszty pośrednie. Do listy zadań można dodać tylko 1 Zadanie koszty pośrednie. Nazwy tego zadania nie można zmienić. Zadanie koszty pośrednie znajduje się zawsze na końcu listy zadań.
 1. Gdzie mogę znaleźć wzory załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie?
Odp. z dnia 23.10.2023
Wzory załączników wymagają pobrania z Regulaminu wyboru projektów w ramach ogłoszonego naboru i po podpisaniu podpisem kwalifikowanym podlegają podłączeniu do wniosku o dofinasowanie w systemie SOWA.
UWAGA! System SOWA EFS wymaga dołączenia załączników jedynie dla Wnioskodawcy (pole obligatoryjne). W przypadku gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, należy pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników również dla każdego z Partnerów projektu.
 1. W jakim sposób do wniosku o dofinansowanie, w systemie SOWA,  należy dołączyć załączniki, które wymagają podpisu kwalifikowanego?

Odp. z dnia 23.10.2023

Załączniki, o których mowa w regulaminie wyboru projektu w pkt. 1.8, muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym. Aby podpisać dokumenty podpisem kwalifikowanym należy posiadać jeden z podpisów kwalifikowanych, kupiony u jednego z certyfikowanych dostawców wymienionych w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji. W celu podpisania załącznika należy wgrać dokument do dedykowanego programu i przy pomocy tej aplikacji go podpisać. Następnie taki podpisany załącznik należy zamieścić w systemie SOWA we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji „Załączniki”. W przypadku jeśli podpis kwalifikowany znajduje się w dodatkowym pliku, wtedy należy załącznik wraz z tym plikiem dodać do archiwum „zip” lub „7z” i tak przygotowany plik załączyć w sekcji „Załączniki”.

KRYTERIA MERYTORYCZNE

 1. Po analizie definicji stażu uczniowskiego i stażu innego niż uczniowski oraz definicji pracownika młodocianego którym jest osoba która ukończyła 15 lat a nie ma ukończone 18 lat, wynika, że:- staż uczniowski jest kierowany do osób które nie ukończyły lat 15 – staż inny niż uczniowski do osób które ukończyły 15 lat a nie ukończyły 18 lat. Na który z tych staży zakwalifikujemy ucznia technikum który ukończył 18 lat

Odp. z dnia 14.12.2023

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w sekcji 2.3.2 wsparcie w postaci staży uczniowskich, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, realizowane będzie dla uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia z zachowaniem najwyższych standardów jakości, na zasadach określonych w tej ustawie, tak aby ułatwiały uzyskanie doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie. Celem realizowanych staży jest ułatwienie uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w danym zawodzie przez uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, którzy kształcą się w określonym zawodzie. Ponadto staże uczniowskie są obowiązkowo rozliczane z wykorzystaniem stawki jednostkowej.
Z kolei staże lub praktyki zawodowe, nie mogą być kierowane do uczniów technikum i uczniów branżowej szkoły I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami. Ponadto realizowane będą z zachowaniem standardów jakości, zdefiniowanych w zaleceniu Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności przygotowania zawodowego – część dotycząca „Kryteria dotyczące warunków uczenia się i warunków pracy”, tak aby ułatwiały uzyskanie doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie i rozliczane są po faktycznie poniesionych kosztach.w gestii Wnioskodawcy leży realizacja wsparcia zgodnie z przepisami prawa krajowego, określonymi w regulaminie wyboru projektów, zgodnie z zaplanowanym rodzajem wsparcia oraz odpowiednimi Wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na lata 2021- 2027 (w wersji obowiązującej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie).

 

 

WSKAŹNIKI

 1. Ile wskaźników należy dodać do danej kwoty ryczałtowej?

Odp. z dnia 23.10.2023

Nie ma określonej wymaganej liczby wskaźników. Należy dobrać wskaźniki, które w najlepszym stopniu odzwierciedlą działania w ramach tego zadania. Jest możliwość przypisania więcej niż 1 wskaźnika dla poszczególnych kategorii kosztów (system dopuszcza limit maksymalnie 5 wskaźników dla jednej kwoty ryczałtowej).

Zdaniem ION optymalny jest jeden wskaźnik, a wystarczające – dwa, maksymalnie trzy wskaźniki do jednej kwoty ryczałtowej. Trzeba bowiem pamiętać, że wskaźniki nie są po to aby potwierdzać, że każdy pojedynczy, zaplanowany w ramach kwoty ryczałtowej wydatek został poniesiony, ale aby pokazać, że cel w jakim dana kwota została ustalona został osiągnięty.

 1. Czy koszty w ramach konkursu dotyczącego edukacji zawodowej powinny zostać w całości uwzględnione we wskaźniku „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację gwarancji dla młodzieży”, czy konkurs nie nie podlega pod gwarancje dla młodzieży?

Odp. z dnia 14.12.2023

W ramach konkursu FEPM.05.08-IZ.00-002/23 można obejmować, oprócz uczniów szkół zawodowych, również uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych w ramach doradztwa zawodowego. Zgodnie z załącznikiem nr 2 Zasady pomiaru wskaźników do regulaminu należy monitorować wskaźnik Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację gwarancji dla młodzieży.
Jeśli projektem obejmujemy jedynie uczniów szkół zawodowych we wskaźniku należy ujmować całość   kosztów tych projektów (wydatki bezpośrednie i pośrednie); natomiast w przypadku kiedy oprócz uczniów szkół zawodowych, obejmujemy uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych w ramach doradztwa zawodowego we wskaźniku należy monitorować tylko koszty bezpośrednie przeznaczone na działania na rzecz uczniów szkół zawodowych.
W obu przypadkach powinny być to całkowite koszty kwalifikowalne.

 1. Czy do wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich” należy wliczyć tylko osoby uczestniczące w stażach? Czy do tego wskaźnika wlicza się również osoby uczestniczące w praktykach zawodowych?

Odp. z dnia 14.12.2023

Zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 2. Zasady pomiaru wskaźników w wskaźniku „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich” należy wykazać liczbę uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w postaci staży uczniowskich, sfinansowanych w ramach programu.

 1. Czy wnioskodawca jest zobowiązany wykazać wszystkie 14 wskaźników produktu i 5 innych wspólnych wskaźników produktu dostępnych dla tego działania w Systemie SOWA, nawet jeśli będą wynosiły 0? Jeśli tak, to czy obowiązkowy jest podział na kobiety i mężczyzn we wskaźnikach których wartość docelowa wynosi 0?

Odp. z dnia 14.12.2023

Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania wszystkich wskaźników zawartych w regulaminie bez względu w jakiej grupie zostały one wykazane (obowiązkowe, adekwatne czy Inne Wspólne wskaźniki produktu). Podział na płeć jest obowiązkowy w przypadku wskaźników, które dotyczą osób i również wykazujemy dla nich wartości docelowe (nawet „0″ ).

WNIOSKODAWCA

 1. Czy jest możliwość w ramach działania 5.8 przekazania części działań (np. zakup licencji na lekcje on-line; wyjazdów na targi branżowe) szkole, której działania dotyczą? Wiązałoby się to z przekazaniem szkole tych działań oraz budżetu, jaki zostałby zaplanowany we wniosku o dofinansowanie na te działania. Czy szkoła może stać się realizatorem części działań przewidzianych w projekcie, np. na mocy porozumienia? 

Odp. z dnia 23.10.2023

Zgodnie z par. 2 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (zał. nr 4 do Regulaminu wyboru projektów) przedmiotem umowy jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą na rzecz Beneficjenta dofinansowania na realizację Projektu w ramach Programu oraz określenie praw i obowiązków Stron niniejszej umowy związanych z realizacją Projektu.
Ponadto w par. 2 ust. 2 umowy (stosownie do ww. wzoru) należy wskazać podmiot, który będzie realizował projekt. W przypadku realizacji projektu przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta (nieposiadającą osobowości prawnej, pozostającą w strukturze organizacyjnej Beneficjenta), należy wpisać nazwę tej jednostki. Zapisu tego nie wprowadza się w przypadku, gdy Projekt będzie realizowany w całości przez Beneficjenta. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż podmiot realizujący projekt nieposiadający osobowości prawnej, nie jest stroną umowy o dofinansowanie projektu.
Biorąc powyższe pod uwagę, Powiat Malborski nie ma możliwości przekazania części zadań szkole, której dany rodzaj wsparcia dotyczy.

 1. Czy gmina może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie (mając na uwadze 2 nabory 5.8 i 6.2.) Jedna ze szkół, która nie została ujęta we wniosku o dofinansowanie, chciałaby na mocy upoważnienia organu prowadzącego samodzielnie złożyć wniosek o dofinansowanie. W związku z powyższym, w ramach każdego z naborów ( 5.8 i 6.2) złożone zostałyby po 2 wnioski (łącznie 4 wnioski z jednej Gminy).

Odp. z dnia 08.11.2023

Regulamin naboru projektów Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w formule projektów zintegrowanych nie nakłada ograniczeń dotyczących liczby składanych wniosków o dofinansowanie przez jednego wnioskodawcę.
Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru projektów do naboru jako wnioskodawcy mogą przystąpić następujące podmioty będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły lub placówki publicznej, prowadzącymi kształcenie zawodowe:
1. Administracja publiczna,
2. Instytucje nauki i edukacji,
3. Instytucje ochrony zdrowia,
4. Instytucje wspierające biznes,
5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
6. Osoby fizyczne,
7. Partnerzy społeczni,
8. Przedsiębiorstwa,
9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
10. Służby publiczne.
Wnioskodawcami mogą być w szczególności organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty, których koncepcje zostały uwzględnione w przedsięwzięciu strategicznym pn. „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” zgodnie z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Projekty realizujące ww. przedsięwzięcie strategiczne zostały zidentyfikowane i zatwierdzone w drodze Uchwały nr 852/466/23 ZWP z 18 lipca 2023 roku . Zgodnie z kryterium „Wpisywanie się w przedsięwzięcie strategiczne” (Kryteria strategiczne, Obszar C: Wartość dodana projektu), projekty zidentyfikowane w ramach Pakietu projektów realizujących ww. przedsięwzięcie strategiczne pn. „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” otrzymają dodatkowe punkty w trakcie oceny.
 1. Czy jeśli wnioskodawcą jest Powiat to uzupełnienie punktu Opis własnych środków finansowych go nie dotyczy

Odp. z dnia 14.12.2023

Obowiązek uzupełnienia danych we wniosku o dofinansowanie w części „Opis własnych środków finansowych” nie dotyczy Wnioskodawców będących  jednostkami sektora finansów publicznych. Powyższe wynika z zapisów Instrukcji merytorycznej wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

GRUPA DOCELOWA

 1. Mam pytanie do rozdziału 2.3.2. Realizacja staży uczniowskich i staży lub praktyk zawodowych dla uczniów. Punkt 6 „staże lub praktyki zawodowe, o których mowa w ust. 5, nie mogą być kierowane do uczniów techników i uczniów branżowej szkoły I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami”, sugeruje, że ze staży mogą korzystać tylko młodociani pracownicy. Czy nie powinno być odwrotnie, tj. staże nie mogą by kierowane do młodocianych pracowników? 

Odp. z dnia 23.10.2023

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w sekcji 2.3.2 Realizacja staży uczniowskich i staży lub praktyk zawodowych dla uczniów w ust. 1 stanowi, że Staże uczniowskie, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, realizowane będą dla uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia z zachowaniem najwyższych standardów jakości, na zasadach określonych w tej ustawie, tak aby ułatwiały uzyskanie doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie.

Z kolei ust. 6 wskazuje, że na Staże lub praktyki zawodowe, o których mowa w ust. 5, nie mogą być kierowane do uczniów technikum i uczniów branżowej szkoły I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami. Przywołany w zapisie ust. 5 zakłada, że: Staże lub praktyki zawodowe inne niż staże uczniowskie, o których mowa w pkt. 1 realizowane są z zachowaniem standardów jakości, zdefiniowanych w zaleceniu Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności przygotowania zawodowego – część dotycząca „Kryteria dotyczące warunków uczenia się i warunków pracy”, tak aby ułatwiały uzyskanie doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie i rozliczane są po faktycznie poniesionych kosztach.

Powyższe oznacza, że grupę docelową w ramach przedmiotowego naboru stanowią uczniowie szkół kształcenia zawodowego, tj. branżowego I stopnia oraz techników, niemniej wsparciem w postaci staży uczniowskich nie mogą zostać objęci młodociani pracownicy.

Celem realizowanych staży jest ułatwienie uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w danym zawodzie przez uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, którzy kształcą się w określonym zawodzie. Ponadto staże uczniowskie są obowiązkowo rozliczane z wykorzystaniem stawki jednostkowej.

TYPY OPERACJI 

 1. Jakie należy przyjąć zasady przy rozliczaniu staży uczniowskich dla uczniów będących młodocianymi pracownikami (kształcenie dualne szkoła branżowa I stopnia): jakie powinny być świadczenia dla ucznia? I ile godz. powinien trwać ten staż? W dokumencie pn. Wytyczne dotyczące realizacji projektu z udziałem EFS+ w regionalnych programach operacyjnych na lata 2021-2027 w sekcji 6.3. w pkt. 6 b mowa jest, że staże mają być rozliczane po faktycznie ponoszonych kosztach i założeniach ich jakości określonych w Dz. Urz. UE C 153 z 02.05.2018 r.

Odp. z dnia 08.11.2023

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów sekcja 2.3.2 staże lub praktyki zawodowe inne niż staże uczniowskie, powinny być realizowane z zachowaniem standardów jakości, zdefiniowanych w zaleceniu Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności przygotowania zawodowego – część dotycząca „Kryteria dotyczące warunków uczenia się i warunków pracy”, tak aby ułatwiały uzyskanie doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie.
Dokument wskazuje m.in. rozwiązania związane z wynagrodzeniem, warunkami pracy, wsparcia pedagogicznego. W rozdziale „Kryteria dotyczące warunków uczenia się i warunków pracy” w części związanej z wynagrodzeniem wskazano, że uczniowie zawodu powinni otrzymywać wynagrodzenie pieniężne lub inny rodzaj wynagrodzenia, zgodnie z wymogami krajowymi lub sektorowymi bądź układami zbiorowymi, gdy takie istnieją, i z uwzględnieniem uzgodnień dotyczących podziału kosztów między pracodawcami i władzami publicznymi.
Należy mieć na uwadze, że staże o których mowa powyżej należy rozliczać w projekcie na zasadzie faktycznie poniesionych wydatków.

 1. Jak rozumień definicję „zintegrowany”, czy w obu konkursach musi składać projekt ten sam beneficjent , czy może wystarczy że projekty są realizowane w tej samej placówce (technikum ) ale przez innych beneficjentów?

Odp. z dnia 08.11.2023

Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru projektów do naboru jako wnioskodawcy mogą przystąpić następujące podmioty będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły lub placówki publicznej, prowadzącymi kształcenie zawodowe:
1. Administracja publiczna,
2. Instytucje nauki i edukacji,
3. Instytucje ochrony zdrowia,
4. Instytucje wspierające biznes,
5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
6. Osoby fizyczne,
7. Partnerzy społeczni,
8. Przedsiębiorstwa,
9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
10. Służby publiczne.
W ramach konkursu przewidziano do realizacji projekty zintegrowane z projektami w ramach Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej (EFRR), przy czym działania realizowane ze środków EFS+ mają nadrzędny charakter [I] w stosunku do interwencji prowadzonej w ww. zakresie w Działaniu 6.2. [II]. Oznacza to, że wnioskodawca będzie zobligowany do wypełnienia wszystkich warunków Kryterium statusu projektu zintegrowanego, w ramach którego ocenie podlega będzie podlegało:
a. czy wnioskodawca w odpowiedzi na nabór dla projektów zintegrowanych ogłoszony w ramach Działania 6.2. złożył wniosek o dofinansowanie projektu, w którym wskazał powiązanie z projektem będącym przedmiotem oceny?
b. czy projekt złożony w odpowiedzi na nabór dla projektów zintegrowanych ogłoszony w ramach Działania 6.2. spełnił wszystkie kryteria formalne administracyjne oraz zgodności z FEP 2021-2027 i dokumentami programowymi?
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wnioski o dofinansowanie projektów zintegrowanych składane są osobno dla każdego projektu wchodzącego w skład projektu zintegrowanego w odpowiedzi na osobne ogłoszenia o naborze.
W odniesieniu do kwestii zawarcia partnerstwa w celu realizacji projektu, Instytucja Organizująca Nabór wskazuje, że jest ono możliwe przy spełnieniu określonych warunków. Zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru partnerów zostały uregulowane w art. 39 ustawy wdrożeniowej. Więcej na temat partnerstwa znajduje się w rozdziale 4 Regulaminu wyboru projektów „Ogólne zasady dotyczące realizacji projektów w naborze”, podrozdział 4.1 „Partnerstwo w projekcie”. W ramach konkursu nie określono katalogu podmiotów uprawnionych do roli partnera w projekcie. Stroną umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych. Wybór partnerów odbywa się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej.
 1. Czy można zaplanować w projekcie doradztwo zawodowe dla uczniów szkół podstawowych pomimo nie ujęcia tego zadania w koncepcji kształcenia zawodowego przyjętej uchwałą Samorządu Województwa Pomorskiego pn. „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II”. 

Odp. z dnia 14.12.2023

Zgodnie z sekcją 2.3.4 Regulaminu wyboru projektów w ramach projektów EFS+ doradztwem zawodowym można objąć również uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
Jednocześnie należy pamiętać, że odstępstwa/zmiany w zapisach Karty projektu w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” w latach 2021 – 2027, wymagają uzgodnień i zatwierdzenia przez Kierownika Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego.
W związku z powyższym, prosimy o bezpośredni kontakt z Departamentem Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w celu ew. potrzeby zmiany Karty projektu w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” w latach 2021 – 2027 stanowiącej załącznik nr 22 do Uchwały Nr 852/466/23 ZWP z dnia 18 lipca 2023 r.

KWIALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 
 1. Zakłada się , że większa część wkładu własnego pieniężnego zostałaby wniesiona przez beneficjenta w formie pieniężnej w postaci pomniejszonych kosztów pośrednich – koszty pośrednie nie zostaną  przekazane beneficjentowi w pełnej wysokości, natomiast  pozostała część wkładu własnego pieniężnego zostałaby wniesienia przez uczestników projektu (nauczycieli/uczniów/słuchaczy)w postaci niewielkich wpłat, które pomniejszyłyby także koszty pośrednie przekazywane przez IP/IZ beneficjentowi. Wytyczne nie zakazują wnoszenia wkładu własnego przez inny podmiot niż beneficjent. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wpłaty od uczestników projektu byłyby symboliczne – w wysokości paru set złotych ( max 300,00 zł) a zatem nie stanowiłyby  bariery w dostępie do udziału w projekcie. Ponadto TEB Edukacja na podstawie swojego bogatego doświadczenia w realizacji projektów UE, jak i w prowadzeniu szkół i placówek oświatowych oferujących kursy i kształcenie w formach szkolnych wskazuje, że jakikolwiek wkład finansowy osób podejmujących kształcenie (zarówno w formach szkolnych, jak i na kursach) działa motywująco na uczestników kształcenia – przede wszystkim sama decyzja aby uczestniczyć w danej formie kształcenia jest podejmowana bardziej świadomie a decyzja o rezygnacji z kształcenia nie jest podejmowana tak pochopnie

Odp z dnia 23.10.2023 

Dopuszczalne jest wniesienie wkładu własnego pieniężnego w postaci  wpłat od uczestników projektu.  Rozliczenie takie wkładu możliwe byłoby wyłącznie w ramach kosztów bezpośrednich w zadaniu, w którym rozliczane są wydatki dot. formy wsparcia w której planowane jest uczestnictwo i związane z nim wpłaty.

 1. Czy we wniosku o dofinansowanie w zadaniu  „Staże” przy rozpisywaniu podzadań, np. „Staże uczniowskie u pracodawców, Branża INF”  w budżecie należy wyszczególnić w osobnych pozycjach (podzadaniach): stypendium; wynagrodzenia opiekuna stażysty; badania lekarskie etc. i wpisać osobne stawki dla każdej pozycji czy wystarczy wpisać jedną pozycją „Staże uczniowskie u pracodawców, Branża INF”  stawka 25,61 zł x  ilość?

Odp z dnia 23.10.2023 

W celu zachowania przejrzystości budżetu IZ zaleca wykazanie wydatku w jednej pozycji

 1. Na etapie koncepcji oraz karty projektów do wyliczenia wartości z PLN staży brano pod uwagę stawkę jednostkową 19,94 zł (zgodnie z projektem wytycznych) – czy podczas naboru wniosków należy wziąć do wyliczenia wartości staży aktualną stawkę jednostkową tj. 25,61 zł? 

Odp z dnia 23.10.2023 

Podczas naboru wniosków należy przyjąć aktualną stawkę jednostkową. Zgodnie z informacjami zawartymi w Sekcji 6.3.1. Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 stawka jednostkowa dotycząca  prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia  wynosi – 24,84 PLN (w okresie do 30 czerwca 2023 r.) oraz 25,61 PLN (w okresie od 1 lipca 2023 r.).

 1. Czy w ramach wyżej wymienionych Działań 5.8 oraz 6.2 Wnioskodawca może zakupić nieruchomość? Czy zakup nieruchomości będzie stanowić koszt kwalifikowalny projektu? Zakupiona nieruchomość, będzie pełnić funkcję siedziby/miejsca do przeprowadzenia szkoleń i kursów co umożliwi nabywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych dla osób potrzebujących wsparcia.

Odp. z dnia 23.10.2023

W ramach konkursu przewidziano do realizacji projekty zintegrowane z projektami w ramach Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej (EFRR). Mając na uwadze powyższe oraz zapisy Regulaminu wyboru projektów, w ramach niniejszego konkursu 5.8  nie przewidziano możliwości ponoszenia wydatków w ramach cross – financingu, zakupu nieruchomości czy jej przebudowy bądź remontu.

PERSONEL PROJEKTU

 1. Czy w ramach projektu można finansować wynagrodzenie już zatrudnionego pracownika tj. koordynatora sieci doradców zawodowych (koszt ten został ujęty podczas opracowywania karty projektów). 

Odp. z dnia 23.10.2023

Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Pozdrozdział 3.8 Personel projektu –  Koszty związane z zaangażowaniem personelu projektu mogą być kwalifikowalne, o ile konieczność zaangażowania personelu projektu wynika z charakteru projektu. W opisywanym przez Panią wypadku zachodziłaby sytuacja oddelegowania pracownika Wnioskodawcy do zadań realizowanych w ramach projektu na czas trwania projektu. Zapisy Wytycznych wskazują, iż Zatrudnienie lub oddelegowanie personelu projektu do pełnienia zadań związanych z realizacją projektów beneficjenta jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę, porozumienia lub zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy poprzez
wskazanie w szczególności zadań wykonywanych w ramach projektów. Dokumenty te powinny obejmować wszystkie zadania personelu projektu lub projektów. Jeżeli stosunek pracy pracownika beneficjenta jedynie w części obejmuje zadania w ramach projektu, koszt wynagrodzenia personelu projektu jest kwalifikowalny, o ile:
a) zadania związane z realizacją projektów zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę,
porozumieniu lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy,
b) zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji
faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy
wynikającego z umowy o pracę tego pracownika,
c) koszt wynagrodzenia personelu projektu odpowiada proporcji, o której mowa w lit. b, chyba że
zakres odpowiedzialności, złożoność lub poziom wymaganych kompetencji na danym stanowisku
uzasadnia różnicę w udziale wydatku do czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.
Należy mieć na uwadze, iż Koszt wynagrodzenia personelu projektu EFS+ nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia pracowników beneficjenta na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji lub kwoty wynikającej z przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej: „Kodeksem pracy” lub statystyki publicznej.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 1. Zgodnie z regulaminem konkursu FEP.05.08-IZ.00-002/23 załączniki podpisujemy podpisem kwalifikowanym, czy można dokonać podpisu profilem zaufanym?

Odp. z dnia 10.10.2023

Zapisy Regulaminu wyboru projektów w pkt 1.8 Sposób składania wniosku wskazują, że ION na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wymaga od wnioskodawcy złożenia załączników podpisanych podpisem kwalifikowanym (podpis kwalifikowany jest równoważny z podpisem własnoręcznym). Dlatego też złożenie załączników bez podpisu kwalifikowanego będzie traktowane jako niespełnienie kryterium formalnego.

 1. Na etapie wypełniania wniosku o dofinansowanie z 5 8   jaki nalezy wybrac  zakres interwencji  z listy rozwijanej?Czy  nalęzy  wybrać jeden z list  czt  mozna zostawić pole puste? Jesli bliższe jest  zaznaczenie 1 opcji, a  zakres projektu dotyczy typowo wsparcia na rzecz szkolnictwa zawodowego uczniów i n-li ze szkół ponadpodstawowych to jak nalezy6 dokonac wpisu.

Odp. z dnia 14.12.2023

Zgodnie z zapisami Instrukcji merytorycznej wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 stanowiącej zał. nr 3 do Regulaminu wyboru projektów w sekcji Informacje o projekcie w polu Zakres interwencji należy wybrać z listy rozwijalnej zakres, którego dotyczy projekt.
W przypadku realizacji projektu w ramach Działania nr 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej przewidziano dwa zakresy interwencji:
a)            136 – Wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych;
b)           149 – Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury).

W związku z powyższym należy zaznaczyć pole, które charakteryzuje główny rodzaj interwencji w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa, który zawiera się w kodzie 149.

PARTNERSTWO

 1. Czy w naborze 5.8 punktowane jest partnerstwo?  

Odp. z dnia 23.10.2023

Nie, w naborze nie przewidziano kryterium, które premiowałoby działania związane z realizacją projektu w partnerstwie.
Niemniej zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu jest możliwe, przy spełnieniu określonych warunków. Zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru partnerów zostały uregulowane w art. 39 ustawy wdrożeniowej. Więcej na temat partnerstwa znajduje się w rozdziale 4 Regulaminu wyboru projektów „Ogólne zasady dotyczące realizacji projektów w naborze”, podrozdział 4.1 „Partnerstwo w projekcie”. W ramach konkursu nie określono katalogu podmiotów uprawnionych do roli partnera w projekcie. Stroną umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych. Wybór partnerów odbywa się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej.
Ponadto w Regulaminie naboru projektów Kryteria zgodności z FEP 2021-2027 i dokumentami programowymi – specyficzne, Zgodność ze szczegółowymi uwarunkowaniami określonymi dla naboru założono, że obligatoryjnie podlega ocenie czy działania realizowane będą we współpracy z pracodawcami lub ich organizacjami. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku w sekcji Zadania, w jaki sposób działania będą realizowane we współpracy z pracodawcami lub ich organizacjami.
Jednocześnie zwracam uwagę, że Kryterium strategiczne, Obszar C: Wartość dodana projektu Współpraca międzynarodowa i transnarodowa, o którym mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów; nie ma ono charakteru obligatoryjnego. Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów Działania 5.8. ocenie podlega stopień, w jakim projekt zakłada współpracę międzyregionalną lub transnarodową, która bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. W celu uzasadnienia spełnienia przedmiotowego kryterium należy uzupełnić dedykowane tej kwestii pole w sekcji Dodatkowe informacje, wskazując z jakim podmiotem wnioskodawca nawiąże współpracę oraz w jaki sposób wpłynie ona na rozwiązanie problemów, jakie ma przynieść realizacja projektu. Jednocześnie z opisu działań w sekcji Zadania powinien wynikać zakres deklarowanej współpracy pomiędzy wnioskodawcą a wskazanym podmiotem.
Formuły dot. realizacji zadań we współpracy nie są tożsame z partnerstwem, które zdefiniowane zostało w rodz. 4 Regulaminu wyboru projektów.

 1. Czy jednostka, która nie posiada zdolności prawnej (powołana jako organ realizujący zadania powierzone przez organ nadrzędny) może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS+, jako wnioskodawca lub partner?

Odp. z dnia 23.10.2023

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są podmioty wskazane w pkt. 1.6 Regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027,
Jeżeli jednostka organizacyjna nie posiada zdolności prawnej w rozumieniu prawa cywilnego, nie może wziąć udziału w przedmiotowym naborze, ani jako wnioskodawca ani jako partner. Dopuszcza się jednak, aby to Powiat/Gmina złożył/a wniosek na rzecz swojej jednostki podległej, a także możliwe jest upoważnienie Powiatu/Gminy dla kierownika takiej jednostki do podejmowania czynności w jej imieniu. Szczegółowe informacje dotyczące technicznej strony sporządzenia wniosku o dofinansowanie, w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS), stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów, w sekcji Wnioskodawca i realizatorzy.
Wpisując we wniosku o dofinansowanie (w SOWA EFS) nazwę jednostki, wpisz zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy, powiatu), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. OPS, PUP) w następujący sposób: „nazwa JST/ nazwa jednostki organizacyjnej”. Natomiast w polach dotyczących danych adresowych wpisz odpowiednie dane dotyczące właściwej JST posiadającej osobowość prawną (np. gminy, powiatu).

 1. Jak podczas wypełniania wniosku właściwie oznaczyć  Wnioskodawcę i Realizatora?

Odp. z dnia 23.10.2023

Podczas wypełniania wniosku w Sowie w sekcji Wnioskodawca i Realizatorzy z listy rozwijanej należy wybierać  właściwego Wnioskodawcę. Dane w tym polu zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie informacji podanych w sekcji Organizacja.
W przypadku, jeśli za realizację projektu będzie odpowiadać jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej (np. szkoła, przedszkole, PUP, OPS) w sekcji Organizacja w polu Nazwa organizacji należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy, powiatu), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. szkoły) w następujący sposób:
Przykład „nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej”.
tJ GMINA XYZ  /  SZKOŁA  XXX
Natomiast w polach dotyczących danych adresowych wpisz odpowiednie dane dotyczące właściwej JST posiadającej osobowość prawną (np. gminy, powiatu).
UWAGA: Należy pamiętać , że Sowa zawsze rozpoznaje Realizatora jako Partnera.
czyli:    PARTNER= REALIZATOR

 1. W katalogu kryteriów określono Obszar C: Wartość dodana projektu: „Formuła współpracy” która odnosi się do współpracy m.in. z organizacją pozarządową, natomiast  „Potencjał instytucji” odnosi się do wykorzystania potencjału m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznej.  Proszę o odpowiedź czy kryteria „Formuła współpracy” oraz „Potencjał instytucji” będą uznane za spełnione jeśli projekt zakłada realizację przez organ prowadzący w partnerstwie z organizacją pozarządową oraz niepubliczną poradnią psychologiczno pedagogiczną ? Partnerstwo w ww. przypadku to partnerstwo które zostało zdefiniowane w rodz. 4 Regulaminu wyboru projektów oraz zostało zawarte zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej.W odpowiedziach umieszczonych pod ogłoszeniem o konkursie wskazano iż „W celu uzasadnienia spełnienia przedmiotowego kryterium należy uzupełnić dedykowane tej kwestii pole w sekcji Dodatkowe informacje, wskazując z jakim podmiotem wnioskodawca nawiąże współpracę oraz w jaki sposób wpłynie ona na rozwiązanie problemów, jakie ma przynieść realizacja projektu. Jednocześnie z opisu działań w sekcji Zadania powinien wynikać zakres deklarowanej współpracy pomiędzy wnioskodawcą a wskazanym podmiotem.”Jeśli zatem sekcje „Dodatkowe informacje” oraz „Zadania” zostaną uzupełnione zgodnie z ww. odpowiedzią to czy kryteria „Formuła współpracy” oraz „Potencjał instytucji” będą uznane za spełnione ponieważ w projekcie partnerskim będzie realizowana współpraca z organizacją pozarządową i wykorzystany zostanie potencjał poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy mają Państwo na myśli inną formę współpracy i wykorzystania potencjał poradni, tzn taką formę współpracy która wychodzi poza zawiązane partnerstwo ? 

Odp. z dnia 08.11.2023

Partnerstwo wymaga od stron formalnego potwierdzenia nawiązania współpracy, w związku z czym zawarcie partnerstwa, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej, zostanie uznane za spełnienie kryterium „Formuła współpracy”.
Niemniej stosowne informacje dot. podmiotu oraz form działania należy uzupełnić w sekcji Dodatkowe informacje, wskazując z jakim podmiotem wnioskodawca nawiąże współpracę oraz w jaki sposób wpłynie ona na rozwiązanie problemów, jakie ma przynieść realizacja projektu. Opis będzie podlegał weryfikacji podczas prac Komisji Oceny Projektów.Jednocześnie informuję, że nawiązane partnerstwa z poradnią psychologiczno-pedagogiczną również wypełnia wymogi kryterium „Potencjał instytucji”. W celu uzasadnienia spełnienia przedmiotowego kryterium należy uzupełnić dedykowane tej kwestii pole w sekcji Dodatkowe informacje, wskazując z potencjału jakiego podmiotu wnioskodawca będzie korzystał oraz w jaki sposób wpłynie to działanie na rozwiązanie problemów. Jednocześnie z opisu działań w sekcji Zadania powinien wynikać zakres deklarowanego wykorzystania potencjału wskazanego podmiotu. Opis będzie podlegał weryfikacji podczas prac Komisji Oceny Projektów.

 1. W katalogu kryteriów określono Obszar C: Wartość dodana projektu: „Formuła współpracy” która odnosi się do współpracy m.in. z organizacją pozarządową, natomiast  „Potencjał instytucji” odnosi się do wykorzystania potencjału m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznej. W zwiazku z powyzszym czy kryteria „Formuła współpracy” oraz „Potencjał instytucji” będą uznane za spełnione jeśli projekt zakłada realizację przez organ prowadzący w partnerstwie z organizacją pozarządową oraz niepubliczną poradnią psychologiczno pedagogiczną ?  Partnerstwo w ww. przypadku to partnerstwo które zostało zdefiniowane w rodz. 4 Regulaminu wyboru projektów oraz zostało zawarte zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej.W odpowiedziach umieszczonych pod ogłoszeniem o konkursie wskazano iż „W celu uzasadnienia spełnienia przedmiotowego kryterium należy uzupełnić dedykowane tej kwestii pole w sekcji Dodatkowe informacje, wskazując z jakim podmiotem wnioskodawca nawiąże współpracę oraz w jaki sposób wpłynie ona na rozwiązanie problemów, jakie ma przynieść realizacja projektu. Jednocześnie z opisu działań w sekcji Zadania powinien wynikać zakres deklarowanej współpracy pomiędzy wnioskodawcą a wskazanym podmiotem.”Jeśli zatem sekcje „Dodatkowe informacje” oraz „Zadania” zostaną uzupełnione zgodnie z ww. odpowiedzią to czy kryteria „Formuła współpracy” oraz „Potencjał instytucji” będą uznane za spełnione ponieważ w projekcie partnerskim będzie realizowana współpraca z organizacją pozarządową i wykorzystany zostanie potencjał poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy mają Państwo na myśli inną formę współpracy i wykorzystania potencjał poradni, tzn taką formę współpracy która wychodzi poza zawiązane partnerstwo

Odp. z dnia 08.11.2023

Partnerstwo wymaga od stron formalnego potwierdzenia nawiązania współpracy, w związku z czym zawarcie partnerstwa, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej, zostanie uznane za spełnienie kryterium „Formuła współpracy”.
Niemniej stosowne informacje dot. podmiotu oraz form działania należy uzupełnić w sekcji Dodatkowe informacje, wskazując z jakim podmiotem wnioskodawca nawiąże współpracę oraz w jaki sposób wpłynie ona na rozwiązanie problemów, jakie ma przynieść realizacja projektu. Opis będzie podlegał weryfikacji podczas prac Komisji Oceny Projektów.Jednocześnie informuję, że nawiązane partnerstwa z poradnią psychologiczno-pedagogiczną również wypełnia wymogi kryterium „Potencjał instytucji”. W celu uzasadnienia spełnienia przedmiotowego kryterium należy uzupełnić dedykowane tej kwestii pole w sekcji Dodatkowe informacje, wskazując z potencjału jakiego podmiotu wnioskodawca będzie korzystał oraz w jaki sposób wpłynie to działanie na rozwiązanie problemów. Jednocześnie z opisu działań w sekcji Zadania powinien wynikać zakres deklarowanego wykorzystania potencjału wskazanego podmiotu. Opis będzie podlegał weryfikacji podczas prac Komisji Oceny Projektów.
INFORMACJA I PROMOCJA

 1. „Czy możemy/mamy obowiązek stosować oznakowanie unijne, jeśli jeszcze nie mamy podpisanej umowy o dofinansowanie (postępowania ofertowe, umowy, materiały promocyjne – ogólnie dokumentacja, która powstała po złożeniu wniosku o dofinansowanie, ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)?”

Odp. z dnia 02.10.2023

Obowiązki informacyjne należy wypełniać od momentu uzyskania dofinansowania, tj. podpisania umowy o dofinansowanie lub wydania decyzji o dofinansowaniu, do końca realizacji projektu lub do końca okresu trwałości projektu, który został określony w umowie. W tym okresie trzeba wypełniać obowiązki, jakie zapisane są w umowie o dofinansowanie i stosować zasady opisane w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. W szczególnych przypadkach instytucja przyznająca dofinansowanie może wskazać wcześniejszy termin wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych.

 1. „Czy wydatki zaplanowane w budżecie na promocję mogą obejmować wynagrodzenie dla osoby która będzie odpowiedzialna za bieżące działania informacyjno – promocyjne? (chodzi o nabór wniosków w ramach EFS+)”?

Odp. z dnia 02.10.2023

Katalog działań promocyjnych możliwych do realizacji, a także wydatków, które mogą być na ten cel poniesione nie jest zamknięty, niemniej w budżecie projektu w kosztach bezpośrednich nie należy wykazywać żadnych wydatków przeznaczonych na promocję projektu.

Wynika to z Podrozdziału 3.12 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, zgodnie z którym  koszty pośrednie projektu EFS+ stanowią koszty administracyjne związane z techniczną obsługa realizacji projektu, w których zakres wchodzą również działania informacyjno-promocyjne projektu.

 1. Kiedy beneficjent nie musi umieszczać wymaganych znaków graficznych? 

Odp. z dnia 02.10.2023

Oznaczenie nie musi pojawić się na dokumentach, których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe).

BUDŻET

 1. Kiedy występuje obowiązek rozliczania projektu uproszczonymi metodami oraz jaki jest limit dla projektu ryczałtowego w konkursie  5.8 Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej?

Odp. z dnia 19.10.2023

Obowiązek stosowania metod uproszczonych dotyczy  projektu  w którym  łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 000 euro. Przy przeliczaniu wartości projektu należy zastosować kurs Euro wskazany w Regulaminie  wyboru projektu, w części 1.2. Zatem jeśli wartość projektu jest mniejsza lub równa  200 000,00 Euro (tj. 894 560,00 PLN przy zastosowaniu kursu 1 EUR = 4,4728 PLN); wówczas obowiązkowe jest rozliczenie projektu na podstawie kwot ryczałtowych.

 1. Czy w umowie uczestnictwa w projekcie beneficjent może przewidzieć karę umowną za rezygnację z udziału w projekcie – rozwiązanie umowy przez uczestnika projektu

Odp z dnia 23.10.2023

W Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 brak  zapisów wykluczających możliwość zastosowania przez Beneficjenta kar umownych  w stosunku do uczestników z tytułu ich  rezygnacji z udziału w projekcie.

 1. Czy IP/IZ rekomenduje jakąś wysokość kary, o której mowa w pytaniu nr 4? Czy możliwe jest ustalenie wysokości kary umownej, o której mowa w pytaniu nr 3, na poziomie np. 50% wartości wsparcia przysługującego danemu uczestnikowi, np. koszt doradztwa zawodowego dla UP to 400 zł, koszt szkolenia 2000 zł, wysokość kary umownej wyniesie 1.200 zł? 

Odp. z dnia 23.10.2023

Ustalenie wysokości takiej kary leży po stronie Wnioskodawcy (brak rekomendacji IZ w powyższej kwestii).

 1. Czy środki uzyskane z tytułu kar umownych podlegają jakiemukolwiek rozliczeniu w ramach projektu? Czy podlegają uwzględnieniu we wnioskach o płatność?

Odp. z dnia 23.10.2023

Uzyskane przez Beneficjenta środki z tytułu kary umownej od uczestnika nie  stanowią dochodu w projekcie w części w jakiej służą pokryciu zwrotu środków dla podmiotu będącego stroną umowy, do którego beneficjent jest zobowiązany w związku z nieprawidłowościami w realizacji umowy przez uczestnika projekt .

 1. Czy mogą Państwo wskazać gdzie można znaleźć  taryfikator towarów i usług? (znalazłam taryfikator przy konkursie 5.8 – czy jest on tożsamy dla wszystkich konkursów?) 

Odp. z dnia 23.10.2023

W  ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej (projekty zintegrowane) nie obowiązuje taryfikator towarów i usług. Jeśli dany konkurs przewiduje taryfikator kosztów i usług będzie on każdorazowo stanowił załącznik do regulaminu naboru .
Jednocześnie IZ przypomina, iż zgodnie z podrozdziałem 2.2 pkt 1 lit. f  Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 koszty w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.

 1. Jeśli planujemy wkład własny do projektu m.in. w postaci wynajmu sal na szkolenie w ramach projektu – czy w takim przypadku powinno brać się pod uwagę stawkę z taryfikatora towarów i usług  (85 zł/h); czy prawidłowo powinniśmy mieć stawkę zgodną z cennikiem danej szkoły, w której będzie odbywało się szkolenie? 

Odp. z dnia 23.10.2023

W  ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej (projekty zintegrowane) nie obowiązuje taryfikator towarów i usług. Przyjęta stawka powinna być zgodna z obowiązującym cennikiem danej szkoły.

 1. Jeśli do wyliczenia wkładu własnego za wynajem 1 godz. sali zostanie przyjęta stawka np. 85 zł/h – czy jest ona stała na cały okres realizacji projektu, czy należy ją aktualizować np. raz na 1 rok (projekt planowany na 5 lat)? 

Odp.z dnia 23.10.2023

Przyjęta stawka godzinowa na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna ze stawką obowiązująca u beneficjenta, a także powinna umożliwić swobodne wniesienie wkładu własnego w czasie trwania projektu. Ewentualna aktualizacja przyjętej stawki każdorazowo podlega ocenie Instytucji Zarządzającej m.in. pod kątem jej zasadności.

 1. W taryfikatorze towarów i usług stawka za 1 godz. dla doradcy zawodowego wynosi 200 zł – w przypadku umowy zlecenia np. dla doradcy konsultanta powiatowego stawka ta jest realna, natomiast jeśli chcemy  założyć poza doradcą konsultantem  powiatowym dodatkowo doradców zawodowych w szkołach objętych projektem i zajęcia będą prowadzić nauczyciele (rozliczanie z KN – Karta Nauczyciela) – rozumiem, że przy KN można przyjąć inną (niższą) stawkę dla poszczególnego doradcy zgodną z KN? 

Odp. z dnia 23.10.2023

W  ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej (projekty zintegrowane) nie obowiązuje taryfikator towarów i usług.
Forma zatrudnienia, w tym ewentualna stawka godzinowa będzie przedmiotem analizy na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinasowania. Nie zmienia to faktu, że przyjęte stawki powinny być zgodne z przepisami prawa krajowego, w szczególności z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub innymi przepisami właściwymi dla danej grupy zawodowej.

 1. Czy zaplanowane kursy/szkolenia w ramach przedmiotowego projektu mogą być realizowane przez nauczyciela ze szkoły objętej projektem ? Podstawę tego rozliczenia stanowiłaby karta nauczyciela oraz  jaki sposób przekazać budżet/wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego kursy/szkolenia ? 

Odp. z dnia 23.10.2023

Regulamin konkursu 5.8 nie ogranicza możliwości wyboru wykonawcy, odpowiedzialnego za realizację kursów/szkoleń prowadzących do nabycia umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych uczniów, a tym samym nie wyklucza możliwości przeprowadzenia ich przez nauczycieli zatrudnionych w szkole/prowadzącej kształcenie zawodowe, o ile posiadają odpowiednie przygotowanie trenerskie (w tym kwalifikacje) do przeprowadzenia kursów/szkoleń w danej dziedzinie. Przewidziane przez Wnioskodawcę wynagrodzenia nauczycieli należy ująć w budżecie projektu w ramach konkretnego zadania, którego dotyczy, a ich wysokość winna być oszacowana  z uwzględnieniem zapisów podrozdz. 2.2 i 3.8 Wytycznych dotyczących  kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Zgodnie z Instrukcją merytoryczną wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie SOWA w sekcji Opis sposobu zarządzania projektem należy wymienić wszystkie podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków, którymi oprócz Wnioskodawcy, Parterów i podmiotu realizującego projekt wskazanego w sekcji Wnioskodawca i realizatorzy mogą być jednostki organizacyjne Wnioskodawcy i Partnera (gminy, powiatu, województwa) nie posiadające osobowości prawnej, np. szkoły, ośrodki wychowania przedszkolnego, które w ramach projektu wykonują zadania merytoryczne i ponoszą związane z nimi wydatki, np. na wynagrodzenia dla nauczycieli, dokonywanie zakupów itp. Nadto należy mieć na uwadze, iż warunkiem kwalifikowalności wydatku związanego z zaangażowaniem nauczycieli do projektu jest zgodność z powszechnie obowiązującym prawodawstwem krajowym, które determinuje formę i warunki ich zatrudnienia w projekcie.

 1. Czy kwalifikowalny będzie wydatek związany z wyjazdem na targi branżowe (2-dniowe), zawierający koszt: transportu, noclegu, wyżywienia i biletu wstępu dla uczniów ze szkoły objętej projektem ? Czy szkoła może organizować wyjazd na targi branżowe (2-dniowe) w ramach projektu ( koszt: transportu, noclegu, wyżywienia i biletu wstępu) ? Zapytanie wynika z konieczności stosowania postepowań przetargowych u Beneficjenta, natomiast szkoła zgodnie z wewnętrznym regulaminem. W przypadku noclegu szkoła ma możliwość zakupu bezpośredniego zakupu miejsc noclegowych w schroniskach, hostelach, natomiast Beneficjent – Powiat zobowiązany ustawą PZP otrzymuje oferty od hoteli, a schroniska i hostele nie przystępują. Wpływa to na gospodarność i celowość środków projektowych.

Odp. z dnia 23.10.2023

W Regulaminie niniejszego konkursu (pkt 2.3.1 Charakter projektów) przewidziane zostały działania ukierunkowane  na wsparcie szkolnictwa zawodowego, obejmującego m.in.: wsparcie uczniów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. W ramach powyższego wsparcia możliwa będzie  organizacja  wyjazdów dla uczniów na targi branżowe o ile Wnioskodawca wykaże we wniosku powiązanie takiej formy wsparcia z założonymi celami projektu . Przedmiotowe wydatki winny być ponoszone z uwzględnieniem zapisów podrozdziału 2.2  oraz  podrozdziału 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
W przypadku, wydatków dot. noclegów Zamawiający, w tym przypadku szkoła, obowiązana jest podmiotowo do stosowania przy wyborze wykonawcy w pierwszej kolejności Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa pzp) i zapisów art. 28-26 dotyczących szacowania wartości zamówienia, aby określić tryb wyboru wykonawcy, z zachowaniem kryteriów tożsamości:
•             tożsamość przedmiotowa – mówimy o niej, jeżeli możliwe jest wyodrębnienie nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość;
•             tożsamość podmiotowa – ma miejsce, gdy zachodzi możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą w danej branży
•             tożsamość czasowa – zachodzi, gdy można przewidzieć pełny zakres zamówień nabywanych w znanej mu perspektywie czasowej, obejmującej zasadniczo okres jednego roku budżetowego.
Mając na uwadze powyższe należy zbadać, czy łączna kwota przewidziana w projekcie na noclegi wraz z uwzględnieniem tożsamych wydatków wynikających z Planu postępowań na dany rok (jeśli występują) przekroczy prób stosowania ustawy – 130 tys. zł. netto.
Jeśli nie przekroczy progu 130 tyś netto i a przewyższa kwotę 50 tyś zł netto to zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków Podrozdział 3.2. Zasada konkurencyjności Zamawiający (szkoła) zobowiązana będzie do ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Dopiero w przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 50 tys. zł. netto – wówczas zastosowanie mają procedury wewnętrzne obowiązujące w szkole.
Określone tryby wyboru wykonawcy w ustawie pzp oraz zasada konkurencyjności wynikająca z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków mają przede wszystkim na celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz zapewnienie, aby środki wydatkowane były efektywnie i racjonalnie.

 1. W jaki sposób zakupić bilety wstępu, skoro jest to konkretne wydarzenie o konkretnej nazwie, a możliwość zakupu występuje tylko u organizatora wydarzenia (brak jest pośredników) ? 

Odp z dnia 23.10.2023

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Sekcja 3.2.1. Wyłączenia, pkt. 2) Zasady konkurencyjności można nie stosować do: „c) zamówień, które mogą być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących powodów: i) brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który jako jedyny może zrealizować zamówienie, albo..”
Jeśli wydatek musi zostać poniesiony na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zastosowanie ma Art.  214  ust. 1 pkt. 1: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:, pkt. 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
a)    technicznych o obiektywnym charakterze,
b)    związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów
– jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.”
Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca ma możliwość pominięcia procedury zasady konkurencyjności  jeśli wydatek miałby zostać poniesiony w oparciu o wytyczne. W przypadku, gdy zastosowanie ma ustawa PZP zastosowanie ma procedura z wolnej ręki.
Realizacja projektu w tym m.in. zakup biletów wstępu należy do zadań Beneficjenta. Poniesienie wydatku u organizatora jest możliwe o ile nie znajdują zastosowania zapisy Podrozdziału 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Instytucja Zarządzająca przypomina, że wydatek będzie kwalifikowalny jeżeli zostanie należycie udokumentowany zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych oraz z zasadami określonymi przez IZ.

 1. Na podstawie doświadczeń wynikających z realizacji poprzedniego projektu, nauczyciel opłacany był z Karty nauczyciela i stanowił personel projektu. Jest to pracownik szkoły, nie Beneficjenta. Czy ta formuła będzie dopuszczalna? 

Odp. z dnia 23.10.2023

Przedstawiona formuła jest prawidłowa. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – gmina jest wspólnotą samorządową, jednostką samorządu terytorialnego najniższego szczebla i posiada osobowość prawną. Oznacza to, że gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Konsekwencją faktu posiadania przez gminę osobowości prawnej jest jej zdolność do czynności prawnych, których gmina, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145) dokonuje za pośrednictwem swoich organów w sposób przewidziany w ustawie i w statucie gminy. Osobowość prawną posiada gmina jako taka, nie mają jej natomiast jej budżetowe jednostki organizacyjne np. szkoły. W związku z powyższym, stroną umowy o dofinansowanie jako beneficjent jest gmina. W stosunkach zobowiązaniowych również występuje gmina, gdyż tylko ona ma osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych. Fakt, że gmina jest beneficjentem, nie może jednak prowadzić do obejścia przepisów dot. angażowania nauczycieli w szkołach. To samo dotyczy szkół i placówek oświatowych na szczeblu powiatu. Już z wniosku o dofinansowanie powinien wynikać.

 1. Jak wykazać wydatki w budżecie w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi?

Odp z dnia 23.10.2023

W przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi jedno zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową. W projekcie nie może być więcej kwot ryczałtowych niż zadań.
W związku z tym, w ramach każdego zadania należy dodać wyłącznie jedną pozycję, która stanowi kwotę ryczałtową i do niej dobrać wskaźniki, które w najlepszym stopniu odzwierciedlą działania w ramach tego zadania.
Wyjątkiem od sytuacji, w której w ramach zadania będzie wykazywana jedna pozycja, jest konieczność przypisania części wydatków, składających się na kwotę ryczałtową, do jednego z limitów, np. część zadania dotyczy wydatków w ramach cross-financingu. W tej sytuacji w budżecie należy wykazać dwie pozycje: jedną obejmującą wydatki pomniejszone o wydatki mieszczące się w limicie (np. bez cross-financingu) i do niej dodać odpowiedni wskaźnik(i) merytoryczny, a wydatki objęte limitem (np. tylko cross-financing) wykazać w kolejnej pozycji w tym zadaniu przypisując jej inny wskaźnik(i), adekwatny do tego limitu.
W przypadku projektów partnerskich możliwe jest utworzenie dodatkowych pozycji, których realizatorem będzie Partner/Partnerzy.
Jeżeli w ramach danej kwoty ryczałtowej część wydatków będzie pokrywana z wkładu własnego finansowego, nie należy tworzyć dodatkowej pozycji w budżecie. W takim przypadku różnica między kwotą wskazaną w pozycji Wydatki ogółem a kwotą wskazaną w pozycji Dofinansowanie, stanowi wkład własny.

 1. Kiedy występuje obowiązek rozliczania projektu uproszczonymi metodami oraz jaki jest limit dla projektu ryczałtowego w konkursie  5.8. Edukacji ogólnej i zawodowej w ramach programu regionalnego FEP2021-2027 w zakresie projektów dotyczący edukacji włączającej?

Odp z dnia 23.10.2023

Obowiązek stosowania metod uproszczonych dotyczy  projektów,  których łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 000 EUR. Do wyliczenia tej kwoty brany jest kurs Euro  z dnia ogłoszenia naboru, który w przedmiotowym konkursie wynosił zgodnie z Regulaminem wyboru projektu, 4,4728 PLN . Zatem projekt którego wartość jest mniejsza lub równa  kwocie 894 560,00 PLN (tj. 200 000 x 4,4728) obowiązkowo rozliczany jest na podstawie kwot ryczałtowych.

 1.  Jak nalezy rozumieć  wynagrodzenie ucznia za staż uczniowski.W Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 w Sekcji 6.3.1. Stawka jednostkowa stażu uczniowskiego wskazano w ust 3 określono:„2) Stawka jednostkowa dotyczy prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia i wynosi -24,84 PLN (w okresie do 30 czerwca 2023 r.) oraz 25,61 PLN (w okresie od 1 lipca 2023 r.).3) Stawka jednostkowa obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z organizacją i prowadzeniem stażu uczniowskiego, tj. koszty:a) świadczenia pieniężnego (wraz z należnymi pochodnymi – o ile są wymagane zgodnie z przepisami krajowymi) dla ucznia odbywającego staż uczniowski (stypendium) w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę.b) zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych niezbędnych uczniowi do odbycia stażu uczniowskiego;c) szkolenia BHP przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego;d) badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego (o ile są wymagane);e) wynagrodzenia opiekuna stażysty podczas odbywania stażu uczniowskiego;f) wyżywienia podczas stażu uczniowskiego (o ile zasadne);g) noclegów i opieki nad stażystami w bursie itp. (o ile zasadne);h) dojazdów do/z miejsca odbywania stażu uczniowskiego;i) zakupu dzienniczków i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia stażu uczniowskiego.”Wynagrodzenie minimalne rośnie nawet 2 x w roku, w związku z tym koszt jednej godz. wynagrodzenia (80% minimalnej stawki godzinowej) będzie również wzrastał.Jaką stawkę realizacji stażu zastosować do roku 2029?Już w przyszłym roku 2024 z jednej stawki godz. 25,61zł po zapłacie świadczenia pieniężnego uczniowi zostanie 3,13zł. na koszty dodatkowe jak dojazdy, szkolenia BHP itp.Czy jest możliwość wypłaty uczniowi na godz. niższej stawki niż 80% minimalnego wynagrodzenia?

Odp. z dnia 08.11.2023

Podczas naboru wniosków należy przyjąć aktualną stawkę jednostkową. Zgodnie z informacjami zawartymi w Sekcji 6.3.1. Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 stawka jednostkowa dotycząca  prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia  wynosi – 24,84 PLN (w okresie do 30 czerwca 2023 r.) oraz 25,61 PLN (w okresie od 1 lipca 2023 r.).
W ustalonej kwocie stawki jednostkowej dot. rozliczanego stażu uczniowskiego stałą składową jest świadczenie pieniężne wypłacane stażyście w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę. Każdego roku minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przeprowadza indeksację stawki jednostkowej w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Indeksacji nie przeprowadza się, jeżeli nie nastąpiła zmiana minimalnej stawki godzinowej za pracę. Zindeksowana stawka jest ogłaszana w komunikacie ministra właściwego do  spraw rozwoju regionalnego na stronie internetowej ministra i ma zastosowanie – co do zasady – do umów o dofinansowanie projektu zawartych na podstawie naborów ogłoszonych po dniu wydania komunikatu w sprawie zindeksowanej stawki. Zgodnie z przytoczonymi zapisami  sekcji 6.3.1. Wytycznych –  zindeksowana stawka jednostkowa będzie mogła mieć zastosowanie również w  realizowanych projektach  wieloletnich, pod warunkiem wyraźnego rozdzielenia części projektu rozliczanej według dotychczasowej i według zindeksowanej stawki. Rozwiązanie to będzie jednak możliwe do przyjęcia wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody IZ na zmianę wniosku o dofinansowanie, przy czym wyższe koszty w projekcie będą mogły być pokryte w pierwszej kolejności z oszczędności beneficjenta.
Mając na uwadze powyższe stawka jednostkowa w tym wypłata wynagrodzenia pieniężnego dla ucznia powinna być realizowana zgodnie z opisem zawartym w Sekcja 6.3.1. Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.

 1.  W którym miejscu we wniosku należy uzasadnić wydatki składające się na daną kwotę ryczałtową wskazane w budżecie projektu w ramach jednego limitu?

Odp. z dnia 23.10.2023

Poszczególne wydatki składające się na daną kwotę ryczałtową, metodologię ich wyliczenia wraz z uzasadnieniem ich wysokości oraz konieczności ich poniesienia należy wpisać w części Uzasadnienia wydatków.
Wydatki w ramach cross-financingu oraz wkładu własnego mają dedykowane pola.

 1. Jednostka  tworzy wniosek na podstawie budżetu stworzonego do zatwierdzonej Koncepcji. Wniosek stanowi odzwierciedlenie zatwierdzonej kalkulacji kosztów również w kwestii zadaniowej, tym samym stworzyliśmy poza zadaniami merytorycznymi również zadania będące jedynie zakupem wyposażenia. Czy jest to poprawne? Bo zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, opis zadania powinien zawierać m.in: rodzaj i charakter wsparcia w ramach danego zadania (np. szkolenia, doradztwo zawodowe, staże), liczba osób objętych każdym z działań, wielkość grup itd., gdzie przy zadaniu stricte zakupowym taki opis jest niemożliwy. Podsumowując, czy można utworzyć zadanie pn. Zakup pomocy dydaktycznych – Branża wiodąca: budowlana. Szkoła: … i umieścić w tym zadaniu jedynie zakup wyposażenia?

Odp. z dnia 14.12.2023

Co do zasady poszczególne pozycje wydatkowe w budżecie projektu winny być przypisane do właściwego zadania, w ramach którego udzielana jest dana forma wsparcia. Tym samym zakup pomocy dydaktycznych w projekcie, jako zakup w ocenie Wnioskodawcy niezbędny dla prawidłowej
i skutecznej realizacji założonej formy wsparcia, winien zostać przypisany do zadania merytorycznego zakładającego realizację danej formy wsparcia.
Jednocześnie IZ wskazuje na brak zasadności tworzenia w ramach budżetu odrębnego zadania,
w którym jedyną pozycję stanowić miałby wydatek dot. zakupu na rzecz projektu pomocy dydaktycznych. Należy nadto mieć na uwadze, iż wniosek o dofinansowanie winien być co do zasady zgodny z zatwierdzoną Koncepcją.

 1. W budżecie projektu w każdej pozycji w kwocie Wartość ogółem – mamy wpisać całkowitą kwotę wydatku (brutto z niekwalifikowanym VAT?), w pozycji Dofinansowanie – zgodnie z instrukcją mamy wpisać kwotę wydatku pomniejszoną o wartość wkładu własnego (czy również pomniejszoną o wartość niekwalifikowanego VAT?). Czy może niekwalifikowanego VAT nie wykazujemy nigdzie w projekcie? Uwzględniając wszędzie jedynie wydatki kwalifikowane?

Odp. z dnia 14.12.2023

W sytuacji gdy wartość projektu wynosi co najmniej 5 mln euro w polu „Uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT” należy  wskazać kwotę podatku VAT, który nie może zostać odzyskany oraz czy kwoty w Budżecie są kwotami:
•             „częściowo zawierającymi VAT” (gdy  Wnioskodawca/ Partner nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT tylko od części wydatków) lub
•             „zawierającymi VAT” (gdy generalnie jako Wnioskodawca/ Partner nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT).
W przypadku wskazania jednej z ww. opcji obligatoryjnie należy przedstawić uzasadnienie dla kwalifikowalności podatku VAT, tj., dlaczego nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku VAT. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, każdy z Partnerów również powinien przedstawić odpowiednie uzasadnienie.
Jeśli kwoty wskazane w Budżecie są kwotami „częściowo zawierającymi VAT”, uzasadnienia wymaga fakt braku możliwości odzyskania VAT od części wydatków. Należy również wskazać te wydatki. Uzasadnienie powinno zawierać podstawę prawną (ze wskazaniem właściwego artykułu i ustępu) wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości (w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu.
Jeżeli Beneficjent oświadczy, iż będzie miał prawną możliwość odzyskania  podatku VAT– budżet projektu będzie musiał zostać przeliczony, a koszty w nim zawarte obniżone do ich wysokości netto.

 1. W ramach projektu zaplanowaliśmy staże u pracodawców dla nauczycieli. W ramach tego wydatku ujęliśmy zwrot kosztów dojazdu (śr. 100zł/os) oraz refundację dla pracodawców za opiekuna stażu (śr. 600zł/os) – nie ma tutaj innych kosztów. Czy w przypadku organizacji staży dla nauczycieli obowiązują te same wytyczne, co w przypadku staży uczniowskich i powinniśmy też zastosować stawkę jednostkową 25,61zł pomimo, że nie planujemy wypłaty stypendium dla nauczycieli.

Odp. z dnia 14.12.2023

W ramach niniejszego konkursu stawka jednostkowa ma zastosowanie jedynie w przypadku staży uczniowskich. Wydatki związane ze stażami nauczycieli u pracodawców  powinny być rozliczane zgodnie z faktycznie poniesionymi kosztami.

 1. 1. Czy kursy nadające nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe np. KURS AUTOCAD w pozycjach budżetowych powinny zostać zaznaczone jako usługi zewnętrzne czy jako koszty wsparcia uczestników projektu, jeśli będą realizowane przez firmy zewnętrzne ? 2. Czy doradztwo zawodowe w pozycjach budżetowych powinno zostać zaznaczone jako usługi zewnętrzne czy jako koszty wsparcia uczestników projektu ?3. Czy kursy/studia podyplomowe dla nauczycieli w pozycjach budżetowych powinny zostać zaznaczone jako usługi zewnętrzne czy jako koszty wsparcia uczestników projektu ?

Odp. 14.12.2023

W wskazanych  przypadkach IZ rekomenduje wybór kategorii: „Koszty wsparcia uczestników projektu”.

 1. Czy narzędzia stanowiące wyposażenia pracowni zawodowych należy traktować jako cross-financing, jeśli ich wartość jest poniżej 3500 zł? Czy cross-financing są meble stanowiące wyposażenie pracowni (ławki, krzesła)? Czy limit croff-financingu wynosi 40%?

Odp. 14.12.2023

W ramach niniejszego konkursu Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa przewidziano do realizacji projekty zintegrowane z projektami w ramach Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej (EFRR).  W Działaniu 5.8 nie ma możliwości ponoszenia wydatków w ramach cross – financingu.

 1. W ramach projektu zaplanowano staże u pracodawców dla nauczycieli. W ramach tego wydatku ujęliśmy zwrot kosztów dojazdu (śr. 100zł/os) oraz refundację dla pracodawców za opiekuna stażu (śr. 600zł/os) – nie ma tutaj innych kosztów. Czy w przypadku organizacji staży dla nauczycieli obowiązują te same wytyczne, co w przypadku staży uczniowskich i powinniśmy też zastosować stawkę jednostkową 25,61zł pomimo, że nie planujemy wypłaty stypendium dla nauczycieli.

Odp. 14.12.2023

W ramach niniejszego konkursu stawka jednostkowa ma zastosowanie jedynie w przypadku staży uczniowskich. Wydatki związane ze stażami nauczycieli u pracodawców  powinny być rozliczane zgodnie z faktycznie poniesionymi kosztami.

HARMONOGRAM 

 1. Czy występuje konieczność wypełniania harmonogramu projektu?

Odp. z dnia 14.11.2023

Zgodnie z Instrukcją merytoryczną wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus poszczególne zadania, które będą realizowane w ramach projektu należy wskazać  zgodnie z planowaną kolejnością ich realizacji. Jeżeli dane zadania realizowane są w projekcie równolegle, kolejność ich wskazywania w tej sekcji jest nieistotna. Zgodność kolejności zadań wskazanych w sekcji Zadania z kolejnością zadań znajdujących się w Budżecie projektu i Harmonogramie realizacji projektu zapewniana jest automatycznie przez system. Należy  zaznaczyć  , że bez wpisania poszczególnych zadań w tej części wniosku, nie będzie można wypełnić Budżetu projektu i Harmonogramu realizacji projektu.

Wpisana nazwa zadania przenoszona jest automatycznie do Budżetu projektu i Harmonogramu realizacji projektu

Należy podkreślić ,ze  w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie harmonogram jest generowany na podstawie wypełnionych danych z sekcji Informacje o projekcie oraz Zadania.

Do każdego z zadań istnieje możliwość dodania etapu, jego usunięcia lub zmiany jego kolejność na liście.

Etapy dla danego zadania można określać tylko dla zakresu dat określonego w sekcji Zadania.

 1. Czy należy wyodrębniać etapy zadań w harmonogramie? Czy jeśli poszczególne etapy trwają przez całą realizację projektu wyodrębnianie etapów jest zbędne?

Odp. z dnia 14.12.2023

Zasady wypełniania harmonogramu opisane zostały w  Instrukcji merytorycznej wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z EFS Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Zgodnie z treścią w/w Instrukcji do każdego zadania projektowego istnieje możliwość dodania etapu/etapów, przy czym nie jest to wymóg obligatoryjny. W przypadku ujęcia we wniosku harmonogramu uwzględniającego zadania z podziałem na poszczególne etapy zakresy dat etapów muszą mieścić się w zakresie dat przewidzianym dla danego zadania/zadań.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne odbędzie się 8 listopada 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego