Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

5.8.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8 FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień)

22.02.2024

Zakończony 10.04.2024

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8. FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień)

Numer naboru: FEPM.05.08-IZ.00-003/24

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach naboru

Lista projektów ocenionych formalnie i przekazanych do oceny merytorycznej (PDF 222KB)(Opublikowano 23.05.2024)

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 271KB)(Opublikowano 24.06.2024)

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 23 lutego do 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu SOWA EFS – https://sowa2021.efs.gov.pl


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być w szczególności JST szczebla powiatowego oraz szkoły wyższe, których karty projektów zostały uwzględnione w przedsięwzięciu strategicznym pn. „Zdolni z Pomorza” zgodnie z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego.

Projekty realizujące ww. przedsięwzięcie strategiczne zostały zidentyfikowane i zatwierdzone w drodze Uchwały Nr 1466/506/23 ZWP z 14 grudnia 2023 roku.

Ponadto do naboru jako wnioskodawcy mogą przystąpić inne podmioty, m.in.:

 1. Administracja publiczna;
 2. Instytucje nauki i edukacji;
 3. Instytucje ochrony zdrowia;
 4. Instytucje wspierające biznes;
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 6. Osoby fizyczne;
 7. Partnerzy społeczni;
 8. Przedsiębiorstwa;
 9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 10. Służby publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty odnoszące się do wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących m.in. diagnozowania uzdolnień uczniów, realizacji lokalnych i regionalnych form wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym czy terytorialnym.

Realizacja projektu może odbywać się w odniesieniu do zasięgu terytorialnego realizacji projektów :

szkoły wyższe – obszar województwa ;jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego – obszar powiatu; pozostali wnioskodawcy – obszar gminy.

W ramach konkursu preferowane będą projekty wpisujące się w koordynowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedsięwzięcie strategiczne pn. „Zdolni z Pomorza” wskazane w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Projekty realizujące ww. przedsięwzięcie  strategiczne zostały zidentyfikowane i zatwierdzone Uchwałą nr 1466/506/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku.

Realizacja projektu nie może zostać ograniczona do wybranych placówek edukacyjnych. Dostęp do wsparcia musi obejmować wszystkich potencjalnych uczestników z danego obszaru (zgodnie z określoną grupą docelową).

Kryteria wyboru projektów

Przyjęte Uchwałą Komitetu monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów.


Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 90%:

 1. współfinansowanie ze środków EFS + – 85%;
 2. krajowy wkład publiczny (budżet państwa) –5%.

Wkład własny wynosi 10% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór wynosi 27 685 564,37 PLN

 1. środki EFS+ w wysokości 26 147 477,46 PLN;
 2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości  1 538 086,91 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w regulaminie wyboru projektów (docx 624 kb)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru należy kierować najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków na adres poczty elektronicznej: edukacja.efs@pomorskie.eu

UWAGA!!!

Każde pytanie ze strony wnioskodawcy jest rozpatrywane indywidualnie przez IZ FEP.

W przypadku wysłania pytań w ostatnich dniach naboru należy mieć na uwadze, iż czas otrzymania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania może ulec wydłużeniu lub też może wiązać się z otrzymaniem odpowiedzi po zakończeniu naboru.

SOWA

1.Jaki jest sposób składania  wniosku o dofinansowanie, w systemie SOWA oraz jak poprawnie  należy złożyć  załączniki, które wymagają podpisu kwalifikowanego ?.

 Odp. z dnia 26.02.2024

ION na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wymaga od wnioskodawcy złożenia poniższych załączników podpisanych podpisem kwalifikowanym . Podpis zaufany nie stanowi kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wymagane załączniki od Wnioskodawcy:

 • Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu – Oświadczenia Wnioskodawcy dot. kryteriów wyboru projektów i zapoznania się z Regulaminem wyboru projektów – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy.

Wymagane załączniki od Partnera/Partnerów:

 • Załącznik nr 1a do wniosku o dofinansowanie projektu – Oświadczenia Partnera  dot. kryteriów wyboru projektów i zapoznania się z Regulaminem wyboru projektów (jeśli występuje) – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Partnera.

UWAGA

Załączniki należy pobrać z regulaminu wyboru projektów.

Istotne jest ,że nie należy modyfikować treści załączników.

KOP weryfikuje czy załączniki podpisała osoba wskazana we wniosku w sekcji Dodatkowe informacje.

Załączniki dot. Partnera są wymagane tylko w sytuacji wystąpienia projektu partnerskiego oraz muszą zostać podpisane podpisem kwalifikowanym .

Wszystkie wymagane w danym naborze dokumenty należy załączyć wyłącznie w formie elektronicznej w sekcji Załączniki w ramach aplikacji SOWA EFS. Każdy załącznik do formularza wniosku musi stanowić jeden plik o rozmiarze nieprzekraczającym 5MB, a w przypadku większej liczby dokumentów składających się na dany załącznik, wymagane jest dostarczenie ich w postaci pliku archiwum. Maksymalna wielkość wszystkich plików załączonych do wniosku to 35 MB. Dopuszczalne są pliki z rozszerzeniami doc, xls, xlsx, pdf, docx, png, „pg, txt, xml, mp4 oraz archiwa zip i 7z. Dopuszczalne są także pliki podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formatach TSL, XMLsig, XAdES, PadES, CadES, ASIC, XMLenc.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzory wymaganych załączników do wniosku stanowią załączniki nr 27 oraz 28a i 28b do niniejszego regulaminu.

Załączniki, o których mowa w regulaminie wyboru muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym. Aby podpisać dokumenty podpisem kwalifikowanym należy posiadać jeden z podpisów kwalifikowanych, kupiony u jednego z certyfikowanych dostawców wymienionych w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji.

W celu podpisania załącznika należy wgrać dokument do dedykowanego programu i przy pomocy tej aplikacji go podpisać. Następnie taki podpisany załącznik należy zamieścić w systemie SOWA we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji „Załączniki”.

W przypadku jeśli podpis kwalifikowany znajduje się w dodatkowym pliku, wtedy należy załącznik wraz z tym plikiem dodać do archiwum „zip” lub „7z” i tak przygotowany plik załączyć w sekcji „Załączniki

 1. Czy złożenie  dodatkowych dokumentów jest wymagane ?

 Odp. z dnia 26.02.2024

Złożenie dodatkowych załączników do wniosku o dofinasowanie projektu nie będzie miało wpływu na ocenę projektu (nie będą one podlegały weryfikacji).

KRYTERIA MERYTORYCZNE

 1. Proszę o wyjaśnienie kryterium „Wpisywanie się w przedsięwzięcie strategiczne” (dokument Kryteria wyboru projektów, 2.3.3. Obszar C: Wartość dodana projektu). Co oznacza poniższy zapis? Kto zostanie uznany za spełnienie tego kryterium?
  1 pkt – projekt został zidentyfikowany w ramach Pakietu projektów realizujących przedsięwzięcie strategiczne pn. „Zdolni z Pomorza” (zgodnie z Planem Zarządzania Strategią).
  Ocena zostanie dokonana na podstawie uchwały ZWP dotyczącej identyfikacji Pakietu projektów realizujących przedsięwzięcie strategiczne pn. „Zdolni z Pomorza”

Odp. z dnia 21.03.2024

Wnioskodawcami mogą być w szczególności jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz szkoły wyższe, których karty projektów zostały uwzględnione w przedsięwzięciu strategicznym pn. „Zdolni z Pomorza” zgodnie z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Projekty realizujące ww. przedsięwzięcie strategiczne zostały zidentyfikowane i zatwierdzone w drodze Uchwały Nr 1466/506/23 ZWP z 14 grudnia 2023 roku .
Zgodnie z kryterium „Wpisywanie się w przedsięwzięcie strategiczne” (Kryteria strategiczne, Obszar C: Wartość dodana projektu), projekty zidentyfikowane w ramach pakietu projektów realizujących ww. przedsięwzięcie strategiczne pn. „Zdolni z Pomorza” otrzymają dodatkowe punkty w trakcie oceny merytorycznej.
Kryterium nie ma charakteru obligatoryjnego.

GRUPA DOCELOWA

 1. Czy wsparcia możemy skierować wyłącznie do uczniów szkół średnich? Czy objęcie wsparcie uczniów placówek podstawowych jest obowiązkowe?  

Odp. 21.03.2024

Zgodnie z FEP 2021-2027 wsparcie w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa może zostać udzielone zarówno uczniom szkół i placówek podstawowych (w tym z doświadczeniem migracji), jak i uczniom szkół i placówek ponadpodstawowych (w tym z doświadczeniem migracji).
Niemniej zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów działania zaplanowane w ramach wsparcia uczniów uzdolnionych przez szkoły wyższe powinno wynikać z diagnozy potrzeb edukacyjnych uwzględniającej dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze potrzeby rozwojowe uczniów. Diagnoza powinna w szczególności zawierać opis kontekstu edukacyjnego uwzględniający specyfikę danej szkoły wyższej, jej doświadczenie związane z prowadzeniem form wsparcia uczniów oraz odnoszący się zarówno do potrzeby uczniów w zakresie rozwoju ich kompetencji kluczowych oraz lepszego przygotowania do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, jak i uwzględniający bariery utrudniające rozwój uzdolnień uczniów, w tym bariery o charakterze komunikacyjnym, ekonomicznym i społecznym.

Zatem zgodnie z zapisami Regulaminu nie ma obowiązku objęcia wsparciem uczniów szkół i placówek podstawowych.

2. Proszę o podanie definicji ucznia uzdolnionego, szczególnie uzdolnionego (jakie warunki musi spełniać, by być uznanym za ucznia uzdolnionego?). Czy grupą docelową są wszyscy uczniowie, czy tylko uzdolnieni? 

Odp. z dnia 28.03.2024

Przepisy prawodawstwa krajowego nie definiują w jednoznaczny sposób ucznia zdolnego bądź uzdolnionego. Wg definicji zawartej w Słowniku Pedagogicznym (M. Kupisiewicz, Cz. Kupisiewicz, Słownik Pedagogiczny. PWN, Warszawa 2009, s. 184) uczeń zdolny to „jednostka charakteryzująca się wysokim poziomem zdolności ogólnych i specjalnych, twórczą wyobraźnią, łatwością uczenia się, szerokimi zainteresowaniami oraz dużą dozą samokrytycyzmu i pracowitością. Ucznia zdolnego wyróżniają spośród rówieśników uczących się w podobnych warunkach bardzo dobre wyniki w nauce i w innych dziedzinach działalności […], a także wnoszenie do rozwiązywanych problemów i realizowanych zadań elementów twórczych” . W ramach naboru kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów lub słuchaczy powinno obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów lub słuchaczy z przynajmniej jednego spośród nauczanych przedmiotów szkolnych, rozwijających kompetencje kluczowe. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące.

Grupę docelową projektu stanowią m.in.:
a) uczniowie szkół i placówek podstawowych (w tym z doświadczeniem migracji);
b) uczniowie szkół i placówek ponadpodstawowych (w tym z doświadczeniem migracji).

Niemniej działania zaplanowane w ramach przedsięwzięcia odnoszą się wyłącznie do uczniów uzdolnionych. Jednocześnie powinny wynikać z diagnozy potrzeb edukacyjnych uwzględniającej dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze potrzeby rozwojowe uczniów. Ponadto w przypadku realizacji projektu przez szkołę wyższą, wsparcie należy skierować do uczniów i nauczycieli z obszaru województwa pomorskiego.

3. Czy uczestnikiem projektu może być uczeń Branżowej Szkoły I stopnia?

Odp. z dnia 28.03.2024

Uczestnikiem projektu może być uczeń Branżowej Szkoły I stopnia. Zgodnie z FEP 2021-2027 wsparcie w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa może zostać udzielone uczniom szkół i placówek ponadpodstawowych (w tym z doświadczeniem migracji) wszystkich typów.

TYPY OPERACJI

 1. Czy działania wnioskodawcy w projekcie wspierające uczniów o szczególnych predyspozycjach muszę być wyłącznie w zakresie matematyki, fizyki i informatyki lub innych przedmiotów?

Odp. z dnia 21.03.2024

Nie. Wsparcie dla uczniów (w tym z doświadczeniem migracji) oraz nauczycieli powinno być realizowane w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne uczniów szczególnie uzdolnionych i nie musi dotyczyć wyłącznie zakresu wskazanego w pytaniu.
Jednocześnie działania w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów w ramach projektów szkół wyższych powinny uwzględniać w szczególności:
a) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
b) kształtowanie jednocześnie wielu kompetencji kluczowych;
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych;
d) wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych wspierających proces nauczania i uczenia się.

2. Czy w ramach wsparcia dla nauczycieli, dyrektorów możemy przewidzieć udział w studiach podyplomowych? Jeśli tak, to czy mogą to być studia podyplomowe realizowane na naszej uczelni? 

Odp. z dnia 28.03.2024

Objęcie wsparciem przedstawicieli kadry placówek systemu oświaty, w tym nauczycieli i dyrektorów, którzy stanowią grupę docelową, powinno wynikać z diagnozy. W ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa podstawowym założeniem doskonalenia zawodowego przedstawicieli kadr szkół i placówek systemu oświaty jest komplementarność działań wspierających pracowników z działaniami skierowanymi do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj. uczniów zdolnych.

Oznacza to, że wnioskodawca opisuje sytuację problemową uczestników objętych wsparciem, a działania dedykowane nauczycielom i dyrektorom, powinny być powiązane z problemami zdiagnozowanymi wśród uczniów.

Jednocześnie należy mieć na uwadze zapisy Regulaminu wyboru projektów, który w sekcji 2.3.2 wskazuje, że działania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w szczególności w formie warsztatów i kursów doskonalących, w tym kursów e-learningowych, nie wyłączają innych form wsparcia.
Istnieje możliwość realizacji studiów podyplomowych przez beneficjenta, jeżeli uczelnia dysponuje adekwatnym programem studiów do zdiagnozowanych potrzeb uczestnika, pod warunkiem, że we wniosku o dofinansowanie projektu zostanie wyodrębnione zadanie, do którego realizacji zobowiązuje się Beneficjent za pomocą potencjału merytorycznego w tym własnego potencjału kadrowego, którym dysponuje (umowa o pracę).
W innym przypadku jeśli poszczególne wydatki związane z organizacją studiów przekroczą kwotę 50 000 netto wynikających z „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” należy zastosować konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, mając jednocześnie na uwadze zapisy Wytycznych (…) Sekcja 3.2.2 pkt. 1 i 2 dotyczące szacowania zamówienia.

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

 1. Czy na podstawie wewnętrznego cennika można rozliczyć wkład własny przy użyciu sal? Czy występują obostrzenia wynikające z posiadania w danych salach sprzętu ze środków europejskich?

Odp. z dnia 21.03.2024

Wkład własny wniesiony w postaci sal Wnioskodawcy może być wniesiony w ramach projektu i będzie stanowił wkład własny niepieniężny.
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, podrozdział 3.3. pkt.1 ppkt. f), Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesiony na rzecz projektu, może stanowić wydatek kwalifikowalny, o ile wkład niepieniężny nie był uprzednio współfinansowany ze środków UE.
Oznacza to, że w przypadku gdy dana sala została doposażona w sprzęt sfinansowany ze środków UE i to wyposażenie zmieniło charakter sali np. zwykłą salę doposażono w komputery, w wyniku czego powstała sala komputerowa nie może być ona wykorzystana w projekcie w tym charakterze (zajęcia informatyczne) jako wkład własny niepieniężny. Wydatek taki może stanowić jednak wkład własny finansowy, gdzie kwalifikowalne będą opłaty dot. użytkowania pomieszczeń – prąd, internet itp..
Natomiast, jeżeli sala wykorzystana zostanie w charakterze innym niż to, na co wskazuje jej wyposażenie w takim przypadku wydatek związany z użyczeniem/udostępnieniem sal może stanowić wkład własny niepieniężny w projekcie.
Ponadto, zgodnie z Zasadami realizacji projektów w ramach EFS + , podrozdział 3.3 wkład własny – Beneficjent decydując się na wniesienie wkładu własnego niepieniężnego musi wykazać, że wartość tego wkładu nie przekracza kosztów ogólnie przyjętych na danym rynku. Wartość wkładu niepieniężnego w postaci sal wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określić np. cennik danej instytucji).

2. Czy w ramach realizacji projektu jest możliwy zwrot kosztów dojazdu uczestnika np. na szkolenie, czy jest to koszt kwalifikowalny? Jeśli tak czy może to dotyczyć również rodzica/opiekuna dziecka, który z nim przyjedzie?  

Odp. z dnia 21.03.2024

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach Działania 5.8 Edukacja i zawodowa (w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień), wsparcie uczniów powinno wynikać z diagnozy potrzeb edukacyjnych uwzględniającej dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze potrzeby rozwojowe uczniów. Diagnoza powinna w szczególności zawierać opis kontekstu edukacyjnego uwzględniający specyfikę danej szkoły wyższej, jej doświadczenie związane z prowadzeniem form wsparcia uczniów oraz odnoszący się zarówno do potrzeby uczniów w zakresie rozwoju ich kompetencji kluczowych oraz lepszego przygotowania do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, jak i uwzględniający bariery utrudniające rozwój uzdolnień uczniów, w tym bariery o charakterze komunikacyjnym, ekonomicznym i społecznym. W związku z powyższym jeżeli zwrot kosztów dojazdów uczestnika wynika z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy, niniejszy koszt będzie wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie.

Wsparcie ucznia uzdolnionego realizowane przez Wnioskodawca na poziomie regionalnym – szkoła wyższa, kierowane jest do uczniów i nauczycieli z obszaru województwa pomorskiego, niemniej jednak możliwe jest zrefundowanie kosztów związanych z dojazdem rodzica/opiekuna na uczelnie wyższe jednak wyłącznie do wysokości kosztów komunikacji miejskiej.

3. Czy w budżecie we wniosku aplikacyjnym można dokonać przesunięć pomiędzy pozycjami w odniesieniu do budżetu złożonego wraz z kartą projektu zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz czzy można dodawać nowe kategorie kosztów?  

Odp. z dnia 26.03.2024

Tabele budżetowe (tabele Excel) przesyłane przez jednostki samorządowe szczebla powiatowego i szkoły wyższe uczestniczące w procedurze identyfikacji pakietu projektów realizujących przedsięwzięcie strategiczne „Zdolni z Pomorza” mają charakter uzupełniający. Narzędzie to pomagało w racjonalnym zaplanowaniu poszczególnych kategorii wydatków i ich kosztów w EFS+ oraz właściwym oszacowaniu łącznej wartości projektów wchodzących w skład przedsięwzięcia strategicznego. Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 14.12.2023 przyjął uchwałę w sprawie identyfikacji pakietu projektów realizujących przedsięwzięcie strategiczne „Zdolni z Pomorza”, karty projektów stanowiły załącznik do tej uchwały, przy czym tabele budżetowe (tabele Excel) nie podlegały zatwierdzeniu przez Zarząd (są w dyspozycji DES).

4. Czy kwalifikowalnym wydatkiem jest zatrudnienie doradcy zawodowego na umowę zlecenie, który stanowiłby w projekcie usługę zewnętrzną?

Odp. z dnia 28.03.2024

Zaangażowanie wykonawcy zewnętrznego może nastąpić na podstawie stosunku cywilnoprawnego – w przypadku angażowania wykonawców zewnętrznych (podmiotów lub osób fizycznych) wyłonionych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności, w szczególności zasadą konkurencyjności lub prawem zamówień publicznych [ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)].
Angażowanie wykonawców zewnętrznych (firm lub osób fizycznych) do realizacji usług edukacyjnych w postaci zajęć dofinansowanych z EFS+ w szkole publicznej ma charakter uzupełniający do powierzania tych zadań nauczycielkom i nauczycielom na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela i zatrudniania ich zgodnie z art. 16 ustawy – Prawo oświatowe. Takie zaangażowanie będzie miało miejsce tylko i wyłącznie w przypadku, gdy charakter zajęć zaplanowanych w ramach projektu nie wymaga ich prowadzenia przez nauczycieli i nauczycielki posiadających kwalifikacje, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela. Prawdopodobnym jest, że zaangażowanie podmiotu zewnętrznego wystąpi w przypadku realizacji specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic, nierealizowanych w ramach standardowej oferty szkoły (np. zaawansowane programowanie, robotyka).

5. Czy nagroda dla ucznia-uczestnika projektu może być w formie finansowej (dosłownie: przelew)?

Odp. z dnia 28.03.2024

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów dla naboru nr FEPM.05.08-IZ.00-003/24, podrozdział 2.3.1 Wsparcie ucznia uzdolnionego realizowane przez wnioskodawcę – jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, pkt 5 wsparcie w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów powinno być realizowane przy zaangażowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznej i objąć w szczególności:
a) realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych (np. zajęcia interdyscyplinarne, zajęcia przedmiotowe w tym zajęcia prowadzone metodą projektu);
b) organizację różnych form zajęć pozaszkolnych, w tym zajęć wyjazdowych (np. obozy naukowe, wycieczki edukacyjne, wyjazdy na spotkania akademickie, wyjścia do instytucji kultury);
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia i kompetencje społeczne uczniów (np. tutoring rozwojowy, tutoring naukowy, coaching, warsztaty rozwijające kreatywność, warsztaty psychologiczne);
d) objęcie uczniów stałą opieką pedagogiczno-metodyczną.
W związku z powyższym w ramach przedmiotowego naboru nie przewiduje się wsparcia w formie finansowej.

6. Czy wydatkiem kwalifikowalnym będą godziny poświęcone na przygotowanie się do warsztatów przez nauczyciela prowadzącego warsztaty (tj. bez bezpośredniej pracy z uczniem)?

Odp. z dnia 28.03.2024

Wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie będzie wyłącznie wynagrodzenie nauczyciela za przeprowadzenie warsztatów z uczniami.

7. Czy możemy od nauczycieli pobierać opłatę za udział w zaproponowanym wsparciu i rozliczyć ją jako wkład własny? Czy taka opłata może wynosić więcej niż 10% wartości projektu, czyli wszystkich kosztów, bezpośrednich i pośrednich?

Odp. z dnia 28.03.2024

Dopuszczalnym jest, aby wkład własny finansowany był (częściowo lub w całości) z opłat wnoszonych przez uczestników projektu, pod warunkiem zawarcia stosownej informacji we wniosku o dofinansowanie projektu. O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) decyduje status prawny beneficjenta /partnera (w przypadku projektów partnerskich)/strony trzeciej (w przypadku wnoszenia wkładu w formie wynagrodzeń).
Należy przy tym pamiętać, że wkład własny może być ponoszony ze środków wpłaconych przez uczestników, pod warunkiem jednak, że wpłaty te nie przekroczą wartości wkładu własnego założonego w projekcie, opłaty będą symboliczne i nie będą stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie.
Ponadto należy mieć na uwadze, aby nie doszło do podwójnego finansowania tych samych kosztów zaplanowanych w projekcie.

8. Czy kwalifikowalnym wydatkiem jest nagroda dla ucznia w formie bonu/ voucher?

Odp. z dnia 28.03.2024

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów dla naboru nr FEPM.05.08-IZ.00-003/24, podrozdział 2.3.1 Wsparcie ucznia uzdolnionego realizowane przez wnioskodawcę – jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, pkt 5 Wsparcie w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów powinno być realizowane przy zaangażowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznej i objąć w szczególności:
a) realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych (np. zajęcia interdyscyplinarne, zajęcia przedmiotowe w tym zajęcia prowadzone metodą projektu);
b) organizację różnych form zajęć pozaszkolnych, w tym zajęć wyjazdowych (np. obozy naukowe, wycieczki edukacyjne, wyjazdy na spotkania akademickie, wyjścia do instytucji kultury);
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia i kompetencje społeczne uczniów (np. tutoring rozwojowy, tutoring naukowy, coaching, warsztaty rozwijające kreatywność, warsztaty psychologiczne);
d) objęcie uczniów stałą opieką pedagogiczno-metodyczną.
W przypadku realizacji projektów w zakresie wsparcia ucznia uzdolnionego na obszarze powiatu w partnerstwie ze szkołami wyższymi wsparcie może w szczególności obejmować formy opisane w sekcji 2.3.2 Wsparcie ucznia uzdolnionego realizowane przez wnioskodawcę na poziomie regionalnym – szkoła wyższa.

W ramach przedmiotowego naboru nie przewiduje się wsparcia w postaci nagród pieniężnych dla uczestników projektu. Jednak możliwy jest zakup nagród rzeczowych np. vouchery, o ile ww. nagrody będą powiązane z ofertą dla uczniów uzdolnionych, czyli przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych rozwijających uzdolnienia

9. W zadaniu 1 naszego budżetu pierwszy koszt stanowi wynagrodzenie psychologa Zadanie nazywa się: Diagnoza psychologiczna – rekrutacja uczniów Czy wskaźnikiem kwoty ryczałtowej może być np. Wynagrodzenie 1 psychologa dokonującego diagnozy psychologicznej na etapie rekrutacji do projektu z wartością 1? 

Odp. z dnia 28.03.2024

Zgodnie z „Zasadami realizacji projektów w ramach EFS+” należy pamiętać, że wskaźniki nie są po to aby potwierdzać, że każdy pojedynczy, zaplanowany w ramach kwoty ryczałtowej wydatek został poniesiony, ale aby pokazać, że cel w jakim dana kwota została ustalona został osiągnięty. W związku z powyższym ” Wynagrodzenie 1 psychologa dokonującego diagnozy psychologicznej na etapie rekrutacji do projektu z wartością 1″ nie stanowi właściwego wskaźnika, który potwierdza osiągnięcie założonego celu. Przykładowymi wskaźnikami dla zaplanowanego zadania „Diagnoza psychologiczna” mogą być „Liczba przeprowadzonych diagnoz” oraz „Liczba uczniów biorących udział w diagnozie psychologicznej”.

10. Czy w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień) zostały określone standardy kosztów?

Odp.z dnia 05.04.2024

Dla Regulaminu wyboru projektów z Działania 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień) nie został określony załącznik w postaci Taryfikatora towarów i usług. Niemniej jednak należy zastosować zapisy ww. Regulaminu – podrozdział 4.2 Specyficzne warunki rozliczania wydatków, z którego wynika, że szczegółowe warunki finansowania i rozliczania projektu, jak również konstrukcji budżetu są opisane w Zasadach realizacji projektów w ramach EFS+ oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Zgodnie z ww. „Zasadami realizacji projektów w ramach EFS+”, podrozdział 3.1. – Planując wydatki, beneficjenci powinni kierować się w szczególności racjonalnością i efektywnością, nie zapominając jednocześnie o konieczności efektywnego zarządzania finansami nie tylko na poziomie poszczególnych wydatków ale również usług wykazywanych w projekcie jak i na poziomie całego projektu. Ponadto zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, podrozdział 2.2, pkt.1), f) – Wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli: został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

11.W Regulaminie w pkt. 4.2 znajdują się zapisy dot. uproszczonych metod rozliczania wydatków, „W ramach naboru, w przypadku projektów, których łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR , należy zastosować metodę rozliczania wydatków na podstawie kwot ryczałtowych określanych przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu. ION nie dopuszcza realizacji projektów powyżej 200 tys. EUR rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych.”Czy „łączny koszt” to kwota dofinansowania? Wysokość kosztów bezpośrednich czy razem z kosztami pośrednimi? 

Odp. z dnia 05.04.2024

Łączny koszt oznacza sumę kwoty dofinansowania oraz wkładu własnego z uwzględnieniem kosztów pośrednich (rozliczanych zarówno w ramach dofinansowania jak i wkładu własnego). „Łączny koszt” to wydatki ogółem w projekcie.

PERSONEL PROJEKTU

 1. Czy personel projektu (nauczyciel prowadzący „warsztaty”) może być zatrudniony przez powiat na umowę cywilnoprawną – zlecenie w wyniku wyłonienia go w procedurze zamówień publicznych w przypadku gdy jest nauczycielem szkoły prowadzonej przez powiat.
  Czy personel projektu tj. doradca zawodowy może być zatrudniony przez powiat na umowę cywilnoprawną – zlecenie w wyniku wyłonienia go w procedurze zamówień publicznych w przypadku gdy nie jest nauczycielem szkoły prowadzonej przez powiat. 

Odp. z dnia 28.03.2024

W odpowiedzi na powyższe pytania Instytucja Organizująca Nabór informuje, że nauczyciel lub nauczycielka mogą brać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot wykracza poza kwalifikacje nauczyciela określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela. Muszą jednak pamiętać, że nie będą mogli zostać zaangażowani w „swojej” szkole lub placówce na podstawie umowy zlecenia, z uwagi na zapisy Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wskazujące, że podstawową formą zaangażowania personelu powinien być stosunek pracy. Zatrudnianie własnego personelu na podstawie umowy cywilnoprawnej jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, kiedy szczególne przepisy dotyczące zatrudniania danej grupy pracowników i pracowniczek uniemożliwiają wykonywanie zadań na podstawie stosunku pracy (podrozdział 2.3 pkt 1 lit. m ppkt. i). Powyższe oznacza, że jeśli w wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą był nauczyciel lub nauczycielka z danej szkoły lub placówki, może być on zaangażowany na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela; natomiast w przypadku gdy jest to osoba będąca nauczycielem lub nauczycielką z innej szkoły lub placówki, może być zaangażowana na podstawie stosunku cywilnoprawnego.
Ważne jest to, że zamówienie publiczne nie może być próbą obejścia przepisów ustawy – Karta Nauczyciela i ustawy – Kodeks pracy, regulujących podstawowe formy zaangażowania nauczycieli w projektach EFS+.

2. Zakładka (potencjał do realizacji projektu) – czy opis doświadczenia i zarządzania projektem powinien dotyczyć wnioskodawcy czy bezpośredniego realizatora działań np szkoły? 

Odp. 28.03.2024

Zgodnie z zapisami Instrukcji merytorycznej wypełniania wniosku o dofinansowanie (zał. nr 3 do Regulaminu) na podstawie informacji zamieszczonych w tym punkcie, dokonywana jest ocena merytoryczna potencjału jaki Wnioskodawca i ewentualny Partner planuje zaangażować w realizację projektu pod kątem ich adekwatności do skali i zakresu zaplanowanych w projekcie działań.

PZP

 1. Czy wnioskodawca w realizacji projektu może zlecić organizację wycieczki wykonawcy zewnętrznemu wyłonionemu w PZP, czy możliwe jest rozliczenie jej fakturą za usługę kompleksową

Odp. z dnia 28.03.2024

Zamawiający może zlecić organizację wycieczki wykonawcy zewnętrznemu. Mając na uwadze wartość zamówienia, procedurę wyboru wykonawcy przeprowadza zgodnie z ustawą PZP lub Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Jednocześnie IZ informuje, że istnieje możliwość rozliczenia usługi fakturą kompleksową pod warunkiem, że wszystkie elementy składowe wycieczki zostaną uwzględnione w przedmiocie zamówienia oraz w umowie na wykonanie danej usługi.

PARTNERSTWO

 1. W związku z trwającym naborem wniosków w ramach naboru 5.8 dot. przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza”, czy Beneficjent może wprowadzić do projektu Partnera, który nie został wskazany w karcie projektu. Mając na uwadze, iż nabór na partnera przeprowadzony zostanie w formie konkursu, Partnerstwo będzie dotyczyło podziału zadań do realizacji. Budżet projektu i harmonogram oraz zakres zadań pozostanie zgodny z kartą projektu.

Odp. z dnia 28.03.2024

Opis przedsięwzięcia przedstawiony w karcie projektu nie wyklucza realizacji projektu w partnerstwie.
Zawarcie partnerstwa jest możliwe przy spełnieniu określonych warunków. Zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru partnerów zostały uregulowane w art. 39 ustawy wdrożeniowej. Więcej na temat partnerstwa znajduje się w rozdziale 4 Regulaminu wyboru projektów „Ogólne zasady dotyczące realizacji projektów w naborze”, podrozdział 4.1 „Partnerstwo w projekcie”. W ramach konkursu nie określono katalogu podmiotów uprawnionych do roli partnera w projekcie. Stroną umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych. Wybór partnerów odbywa się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej. Partnerstwo nie moze mieć charakteru pozornego .

WSPARCIE

 1. Czy w projekcie będzie obowiązywał 4-etapowy pomiar nabywania kompetencji

Odp. z dnia 28.03.2024

W projekcie będzie obowiązywał 4-etapowy pomiar nabywania kompetencji. Szczegóły dot. tego procesu zostały przedstawione w zał. nr 2 do Regulaminu wyboru projektów „Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym w ramach „Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027”.

WNIOSKODAWCA

 1. Czy Wnioskodawca (inny niż JST), zarządzający wyłącznie jedną szkołą techniczną w woj. pomorskim, powinien umożliwić udział uczniom wyłącznie z zarządzanej przez siebie szkoły czy też musi umożliwić udział uczniom innych szkół średnich w gminie?

Odp. z dnia 05.04.2024

Wsparcie należy skierować do uczniów i nauczycieli z obszaru całej gminy. Uwarunkowania dot. realizacji wsparcia dla podmiotu opisanego w pytaniu zawiera rozdział 2.3 oraz sekcja 2.3.3 Wsparcie ucznia uzdolnionego realizowane przez pozostałych wnioskodawców.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne planowane jest na 8 marca 2024 r. w Sali  im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Program seminarium informacyjnego(docx 233KB)

 

Prezentacje z seminarium informacyjnegoCzy możemy od nauczycieli pobierać opłatę za udział w zaproponowanym wsparciu i rozliczyć ją jako wkład własny? Czy taka opłata może wynosić więcej niż 10% wartości projektu, czyli wszystkich kosztów, bezpośrednich i pośrednich?

1. Przedsięwzięcie strategiczne „Zdolni z Pomorza” – planowane formy wsparcia i zakres współpracy (PPTX 3MB)

2. Specyfika cel i kryteria wyboru projektów (PPTX 530KB)

3.a System wyboru projektów (PPTX 492KB)

3.b System SOWA (PPTX 4,6MB)

4. Zasady realizacji projektów (PPTX 928KB)

5. Zasady udzielania zamówień (PPTX 583KB)

6. Informacja i promocja (PPTX 2,8MB)

7. Zgodność projektów z zasadami horyzontalnymi (PPTX 2,8MB)

 

Wyjaśnienia dotyczące zatrudnienia nauczycieli w projektach EFS+ (styczeń 2024 r.) (PDF 141KB) – Materiał opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczący wyjaśnienia na temat zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus