Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

5.8.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji właczającej)

14.09.2023

Zakończony 31.10.2023

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8 FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej)

Numer naboru: FEPM.05.08-IZ.00-003/23

Kluczowe informacje przy składaniu wniosków w konkurencyjnej procedurze dla działań EFS+_FEP 2021-2027 (PPTX 487KB)

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach naboru

Lista projektów ocenionych formalnie i przekazanych do oceny merytorycznej(PDF 603KB)(Opublikowano 12.12.2023)

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji (PDF 542KB)(Opublikowano 06.02.2024)

Wyniki naboru 19.03.2024

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 28 września do 31 października 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2024

 

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu SOWA EFS – https://sowa2021.efs.gov.pl


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:

 1. Administracja publiczna;
 2. Instytucje nauki i edukacji;
 3. Instytucje ochrony zdrowia;
 4. Instytucje wspierające biznes;
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 6. Osoby fizyczne;
 7. Partnerzy społeczni;
 8. Przedsiębiorstwa;
 9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 10. Służby publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wdrażanie edukacji włączającej zakładające wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i emocji, z trudnościami w nauce oraz uczniów z doświadczeniem migracji (w tym repatriantów), w szczególności:

 1. wsparcie dostępu do kadry psychologicznej na terenie szkoły;
 2. wsparcie uczniów, w tym poprzez zapewnienie usług asystenckich dla uczniów;
 3. wsparcie kadr systemu oświaty w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej, w tym stosowania projektowania uniwersalnego i racjonalnych dostosowań w edukacji;
 4. wspieranie działań, które integrowałyby dzieci ze szkół specjalnych z dziećmi ze szkół ogólnodostępnych oraz systemowych rozwiązań mających na celu upodmiotawianie uczniów z niepełnosprawnościami i wzmacniających rodziców.

Kryteria wyboru projektów

Przyjęte Uchwałą Komitetu monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów. (DOCX 413KB)


Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 95%:

1. współfinansowanie ze środków EFS + – 85%;

2. krajowy wkład publiczny (budżet państwa) –10%.

Wkład własny wynosi minimum 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór wynosi 109 978 258,82 PLN

1. środki EFS+ w wysokości 98 401 600,00 PLN;

2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości  11 576 658,82 PLN.


Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie wyboru. (docx 592 KB)

Kluczowe informacje przy składaniu wniosków w konkurencyjnej procedurze dla działań EFS+_FEP 2021-2027 (PPTX 487KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru należy kierować najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków na adres poczty elektronicznej: edukacja.efs@pomorskie.eu

UWAGA!!!

Każde pytanie ze strony wnioskodawcy jest rozpatrywane indywidualnie przez IZ FEP.

W przypadku wysłania pytań w ostatnich dniach naboru należy mieć na uwadze, iż czas otrzymania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania

może ulec wydłużeniu lub też może wiązać się z otrzymaniem odpowiedzi po zakończeniu naboru.

SOWA

 1. W jaki sposób do wniosku o dofinansowanie, w systemie SOWA,  należy dołączyć załączniki, które wymagają podpisu kwalifikowanego?

Odp. z dnia 29.09.2023 r. 

Załączniki, o których mowa w regulaminie wyboru projektu w pkt. 1.8, muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym. Aby podpisać dokumenty podpisem kwalifikowanym należy posiadać jeden z podpisów kwalifikowanych, kupiony u jednego z certyfikowanych dostawców wymienionych w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji.
W celu podpisania załącznika należy wgrać dokument do dedykowanego programu i przy pomocy tej aplikacji go podpisać. Następnie taki podpisany załącznik należy zamieścić w systemie SOWA we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji „Załączniki”.
W przypadku jeśli podpis kwalifikowany znajduje się w dodatkowym pliku, wtedy należy załącznik wraz z tym plikiem dodać do archiwum „zip” lub „7z” i tak przygotowany plik załączyć w sekcji „Załączniki”.

 1. Gdzie mogę znaleźć wzory załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie?

Odp. z dnia 29.09.2023 r. 

Wzory załączników wymagają pobrania z Regulaminu wyboru projektów w ramach ogłoszonego naboru i po podpisaniu podpisem kwalifikowanym podlegają podłączeniu do wniosku o dofinasowanie w systemie SOWA.
UWAGA! System SOWA EFS wymaga dołączenia załączników jedynie dla Wnioskodawcy (pole obligatoryjne). W przypadku gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, należy pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników również dla każdego z Partnerów projektu.

 1. Wzory załączników wymagają pobrania z Regulaminu wyboru projektów w ramach ogłoszonego naboru i po podpisaniu podpisem kwalifikowanym podlegają podłączeniu do wniosku o dofinasowanie w systemie SOWA. UWAGA! System SOWA EFS wymaga dołączenia załączników jedynie dla Wnioskodawcy (pole obligatoryjne). W przypadku gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, należy pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników również dla każdego z Partnerów projektu. Czy podpis kwalifikowany muszą posiadać wszystkie osoby wymienione w KRS (tak zrozumiałam na spotkaniu) czy też zgodnie z regulaminem i tu cytat : „ION na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wymaga od wnioskodawcy złożenia poniższych załączników podpisanych podpisem kwalifikowanym:  1.     Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu – Oświadczenia Wnioskodawcy dot. kryteriów wyboru projektów – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy; 2.     Załącznik nr 1a do wniosku o dofinansowanie projektu – Oświadczenia Partnera dot. kryteriów wyboru projektów (jeśli występuje) – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Partnera; 3.     Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie projektu – Oświadczenie Wnioskodawcy dot. zapoznania się z Regulaminem wyboru projektów – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy; 4.     Załącznik nr 2a do wniosku o dofinansowanie projektu – Oświadczenie Partnera dot. zapoznania się z Regulaminem wyboru projektów (jeśli występuje) – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Partnera.” czyli osoba upoważniona zgodnie ze statutowo przewidzianą reprezentacją w stowarzyszeniu?

Odp. z dnia 13.10.2023

Informujemy , że „Załączniki”, o których mowa w regulaminie wyboru projektu w pkt. 1.8, muszą zostać podpisane podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentacji /zgodnie ze statutem podmiotu i zapisami w KRS – jeśli reprezentacja podmiotu wymaga podpisania przez więcej niż 1 osobę, to załącznik musi być podpisany podpisem kwalifikowanym przez taką liczbę osób, jaka jest wymagana/.

Jednocześnie informuję, ze  należy posiadać jeden z podpisów kwalifikowanych, kupiony u jednego z certyfikowanych dostawców wymienionych w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji. W celu podpisania załącznika należy wgrać dokument do dedykowanego programu i przy pomocy tej aplikacji go podpisać. Następnie taki podpisany załącznik należy zamieścić w systemie SOWA we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji „Załączniki”. W przypadku jeśli podpis kwalifikowany znajduje się w dodatkowym pliku, wtedy należy załącznik wraz z tym plikiem dodać do archiwum „zip” lub „7z” i tak przygotowany plik załączyć w sekcji „Załączniki”.

Jeśli wniosek składa wnioskodawca, który nie posiada partnera to wówczas musi złożyć:
1. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu – Oświadczenia Wnioskodawcy dot. kryteriów wyboru projektów – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy /podpis kwalifikowany /
2. Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie projektu – Oświadczenie Wnioskodawcy dot. zapoznania się z Regulaminem wyboru projektów – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy;/podpis kwalifikowany /.

Z kolei w momencie, gdy projekt jest realizowany w partnerstwie (+  jeden partner), to wówczas należy złożyć wraz zpodpisem/ami kwalifikowanym/i następujące załączniki:
1.     Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu – Oświadczenia Wnioskodawcy dot. kryteriów wyboru projektów – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy/podpis kwalifikowany /
2.     Załącznik nr 1a do wniosku o dofinansowanie projektu – Oświadczenia Partnera dot. kryteriów wyboru projektów (jeśli występuje) – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Partnera/podpis kwalifikowany /
3.     Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie projektu – Oświadczenie Wnioskodawcy dot. zapoznania się z Regulaminem wyboru projektów – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy/podpis kwalifikowany /
4.     Załącznik nr 2a do wniosku o dofinansowanie projektu – Oświadczenie Partnera dot. zapoznania się z Regulaminem wyboru projektów (jeśli występuje) – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Partnera /podpis kwalifikowany /.

W przypadku, gdy mamy do czynienia więcej  niż z jednym  Partnerem  to informujemy, że podpis kwalifikowany składają reprezentanci każdego z partnerów przy następujących załącznikach):
1. Oświadczenia Partnera dot. kryteriów wyboru projektów – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Partnera /podpis kwalifikowany /
2.  Oświadczenie Partnera dot. zapoznania się z Regulaminem wyboru projektów – podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Partnera /podpis kwalifikowany /.

 

 1. Jak podczas wypełniania wniosku właściwie oznaczyć  Wnioskodawcę i Realizatora?

Odp. z dnia 17.10.2023

Podczas wypełniania wniosku w Sowie w sekcji Wnioskodawca i Realizatorzy z listy rozwijanej należy wybierać  właściwego Wnioskodawcę. Dane w tym polu zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie informacji podanych w sekcji Organizacja.

W przypadku, jeśli za realizację projektu będzie odpowiadać jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej (np. szkoła, przedszkole, PUP, OPS) w sekcji Organizacja w polu Nazwa organizacji należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy, powiatu), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. szkoły) w następujący sposób:

Przykład „nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej”.

tj GMINA XYZ  /  SZKOŁA  XXX

Natomiast w polach dotyczących danych adresowych wpisz odpowiednie dane dotyczące właściwej JST posiadającej osobowość prawną (np. gminy, powiatu).

UWAGA: Należy pamiętać , że Sowa zawsze rozpoznaje Realizatora jako Partnera.

czyli:    PARTNER = REALIZATOR

 1. Jaka jest ilość znaków w poszczególnych polach w aplikacji SOWA?

Odp. z dnia 17.10.2023

Nazwa pola : Nazwa kosztu-500 znaków

Nazwa pola : Nazwa wskaźnika 500 znaków

Nazwa pola : Uzasadnienie dla cross-financingu 4 000 znaków

Nazwa pola : Uzasadnienie do wkładu własnego              4 000 znaków

Nazwa pola : Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium kraju lub programu       4 000 znaków

Nazwa pola : Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE        4 000 znaków

Nazwa pola : Uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT    4 000 znaków

Nazwa pola : Uzasadnienie poszczególnych wydatków wskazanych w budżecie projektu (Wypełnienia wymagają pola: L.p. (liczba porządkowa) i nazwa wydatku oraz Uzasadnienie).   L.p. (liczba porządkowa) i nazwa wydatku – 100 znaków

Nazwa pola :Treść uzasadnienia – 1 500 znaków

Ilość znaków sekcja zadania w SOWA:

Zadania w projekcie dzielą się na Zadania zwykłe i Zadanie koszty pośrednie

Nazwa pola : Nazwa zadania 500 znaków

 

DOKUMENTY 

 1. Jak definiujecie Państwo sformułowanie odpowiednie orzeczenie i jakie dokumenty na etapie realizacji będę przyjmowane czy będzie to: orzeczenie o niepełnosprawności; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?   Czy oprócz tego jeszcze inne dokumenty będę przyjmowane takie jak np. opinia nauczyciela czy pedagoga szkolnego? 

Odp. z dnia 05.10.2023

Zgodnie z zapisami Kryteriów zgodności z FEP 2021-2027 i dokumentami programowymi – specyficzne w ramach naboru należy spełnić obligatoryjny warunek, tj. w ramach projektu zaplanowano udział uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) na poziomie co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem.
Orzeczenie o niepełnosprawności zostało zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w którym wskazano, iż powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o:
1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
2) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia.
Z kolei Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wskazuje, iż jako orzeczenia należy rozumieć:
a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
d) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
W przypadku niepełnosprawnych uczniów pełnoletnich akceptowane jest również odpowiednie orzeczenie wydane przed lekarza orzecznika ZUS.

 

 1. Czy z uwagi na to, że wsparcie musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy Wnioskodawca może zaplanować realizację projektu skierowanego do szkół z woj. pomorskiego (takie które zgłoszą się do Wnioskodawcy o konkretne wsparcie)? Czy jednak wsparcie ma być skierowanej do konkretnej szkoły/szkół?

Odp. z dnia 05.10.2023

W ramach konkursu realizowane będą wyłącznie projekty zawierające  aktualną diagnozę potrzeb w zakresie edukacji włączającej.Wsparcie, o którym mowa w Regulaminie wyboru projektów realizowane będzie na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana, przeprowadzona oraz zatwierdzona przez organ prowadzący.

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE WARTOŚĆ DODANA I SPECYFICZNE UKIERUNKOWANIA

 1. Zgodnie z dokumentacją konkursową: „3.  Udział uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) musi wynosić co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem.” Zapis w dokumentacji bardzo zawęża  grupę docelową projektu zwykle uczniowie spełniający powyższe kryteria stanowią około 5% uczniów szkoły, jednocześnie ze względu na orzeczenie uczniowie Ci mają już zaoferowane  duże wsparcie ze strony szkoły(które musi zostać zrealizowane, za każdym uczniem idzie konkretne wsparcie finansowe) – istnieje więc duże ryzyko ze z tych uczniów udział w projekcie będzie na niskim poziomie. Przykładowo w szkole jest 200 uczniów, 10 spełnia kryteria (niepełnosprawność lub niedostosowanych społecznie), w projekcie udział weźmie tylko 5, więc grupa docelowa może wynieść maksymalnie 10 uczniów.Jednocześnie w szkołach jest bardzo wielu uczniów z potrzebami: popartymi opiniami z poradni czy nawet niepopartymi diagnozą z PPP, dla których brak konkretnego wsparcia, pomijając dzieci w doświadczeniem migracji. Czy jest szansa na rozszerzenie grupy docelowej o tych uczniów? 

Odp. z dnia 29.09.2023 r. 

Kryterium wskazane w pytaniu ma obligatoryjne znaczenie dla wyniku oceny, a jego spełnienie będzie niezbędne do przyznania dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów Rozdział 2.4, Ad. c. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku w sekcji Dodatkowe informacje, że w ramach projektu zaplanowano udział uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) na poziomie co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem.
20 czerwca 2023 roku Komitet Monitorujący FEP 2021-2027 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa. Instytucja Organizująca Nabór nie zakłada wprowadzenia modyfikacji do kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie grupy docelowej.
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z zapisami „Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027″ wsparcie ogólnodostępnych szkół lub placówek systemu oświaty w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dotyczyć będzie przede wszystkim grup, które najbardziej potrzebują wsparcia, tj. koncentrują się na dzieciach i uczniach z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) i zapewnieniu im pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w ogólnodostępnej szkole lub placówce w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych.
Jednocześnie informuję, że wsparcie projektów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa zgodnie z aktualnym Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zaplanowany został na listopad 2023 roku (data początkowa naboru): https://www.rpo.pomorskie.eu/-/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-dla-pomorza-2021-2027-z-20-kwietnia-2023-r-wersja-obowi
We wskazanym wyżej naborze nie będą obowiązywały obostrzenia w zakresie proporcji odnoszącej się do liczebności i charakteru grupy docelowej co oznacza, że wsparciem objęci będą mogli zostać wszyscy uczniowie w danej placówce.

 1. Zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym naboru w ramach działania 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa typ projektu: edukacja włączająca. Dotyczy ono naboru, którego ogłoszenie harmonogram naboru przewiduje na dzień 28.09.2023 roku. W Szczegółowym Opisie Priorytetów na stronie 241 jest informacja o tym jakie projekty będą preferowane w zakresie edukacji włączającej.  Nasza wątpliwość dotyczy szczególnie zapisu: „Preferowane będą projekty: […] zdefiniowane w ramach koordynowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego wskazanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego pn. „Pomorskie wsparcie edukacji włączającej”.Czy zgodnie z SZOP o dofinansowanie ubiegać się mogą projekty wynikające wyłącznie z Regionalnego Programu Strategicznego? W jaki sposób Samorząd może spełnić wymóg preferencji? Czy wniosek nie zdefiniowany w ramach koordynowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego wskazanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego pn. „Pomorskie wsparcie edukacji włączającej” może otrzymać dofinansowanie?

Odp. z dnia 29.09.2023 r. 

Działanie 5.8 Edukacja ogólna i włączająca zawiera szeroki katalog typów projektów w tym 2 (4 – ty i 5 – ty) dotyczące Edukacji włączającej. W naborze ogłoszonym 28.09.2023 możliwa jest realizacja tylko 5 – tego typu projektu:
Wdrażanie edukacji włączającej zakładające wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i emocji, z trudnościami w nauce oraz uczniów z doświadczeniem migracji (w tym repatriantów), w szczególności:
a. wsparcie dostępu do kadry psychologicznej na terenie szkoły;
b. wsparcie uczniów, w tym poprzez zapewnienie usług asystenckich dla uczniów;
c. wsparcie kadr systemu oświaty w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej, w tym stosowania projektowania uniwersalnego i racjonalnych dostosowań w edukacji;
d. wspieranie działań, które integrowałyby dzieci ze szkół specjalnych z dziećmi ze szkół ogólnodostępnych oraz systemowych rozwiązań mających na celu upodmiotawianie uczniów z niepełnosprawnościami i wzmacniających rodziców.
Wspomniana przez Pana preferencja nie będzie miała zastosowania w ogłoszonym naborze z zakresu edukacji włączającej.

 1. W nawiązaniu do ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1.W nawiązaniu do sformułowania: c. czy w ramach projektu zaplanowano udział uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) na poziomie co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem, proszę o potwierdzenie; – że są to również uczniowie (oprócz uczniów z niepełnosprawnościami), którzy posiadają orzeczenia wydawane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną czy posiadający opinie pedagoga szkolnego bądź nauczyciela np. wskazujące na trudności w nauce? – że pozostała grupa uczniów objęta wsparciem nie musi posiadać wcześniej wskazanych dokumentów.p.s.Kryterium wskazane w pytaniu ma obligatoryjne znaczenie dla wyniku oceny, a jego spełnienie będzie niezbędne do przyznania dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów Rozdział 2.4, Ad. c. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku w sekcji Dodatkowe informacje, że w ramach projektu zaplanowano udział uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) na poziomie co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem. Działania realizowane w projekcie mają dotyczyć przede wszystkim grup, które najbardziej potrzebują wsparcia, tj. koncentrują się na dzieciach i uczniach z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) i zapewnieniu im pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w ogólnodostępnej szkole lub placówce w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych.Oznacza to, że pozostałą część osób zrekrutowanych do projektu mogą stanowić osoby, które nie posiadają odpowiednich orzeczeń, jednak nieposiadający odpowiedniego orzeczenia nie będą wliczani do grupy co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem

Odp. z dnia 29.09.2023 r. 

a) Kryterium odnosi się do udziału w projekcie uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie posiadających odpowiednie orzeczenie. Grupa tych uczniów musi stanowić co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem.
b) Określenie „Co najmniej 50 % liczby uczniów objętych wsparciem stanowią uczniowie z niepełnosprawnościami lub niedostosowaniem społecznym” oznacza, że pozostała część uczniów nie musi stanowić os. z ww. grupy, a więc takowych dokumentów nie posiada.
 1. Proszę o potwierdzenie, że w ramach typu projektu: bezpośrednie wsparcie uczniów, w tym poprzez zapewnienie usług asystenckich dla uczniów oraz zapewnienie nauczycieli współorganizujących kształcenie – takie wsparcie może być zapewniane w ramach projektu zarówno w oddziałach ogólnodostępnych (żeby podnieść jakość kształcenia, wychowania i opieki w sytuacji, gdy utworzenie oddziału integracyjnego nie będzie możliwe), jak i w nowotworzonych oddziałach integracyjnych; – można oprócz wymienionych działań realizować zajęcia dodatkowe dla uczniów w tym zajęcia specjalistyczne, rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze itd.

Odp. z dnia 29.09.2023 r. 

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów Rozdział 2.4, Ad. c. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku w sekcji Dodatkowe informacje, że w ramach projektu zaplanowano udział uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) na poziomie co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem.
Wsparcie w ramach projektu musi wynikać przeprowadzonej diagnozy potrzeb w zakresie edukacji włączającej. Jednocześnie działania kierowane do uczniów powinny być adekwatne z ich indywidualnymi potrzebami oraz przygotowane w oparciu o odpowiednie orzeczenie, z którego wynikają stosowne zalecenia związane z procesem kształcenia. Zakres form wsparcia należy przedstawić w sekcji Zadania.

 1. Proszę o potwierdzenie czy działania: zwiększenie dostępności do kadry specjalistycznej (m.in. psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedy, terapeuty pedagogicznego) na terenie szkoły rozumie się zarówno jako: – zwiększenie wymiaru zatrudnienia aktualnie zatrudnionej kadry; czy – zatrudnienie nowych osób; czy – realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów. 

Odp. z dnia 29.09.2023 r. 

Instytucja Organizująca Nabór wskazuje, że istnieje możliwość realizacji projektu poprzez zwiększenie dostępu do kadry specjalistycznej na terenie szkoły oraz nie wprowadza warunków dot. wsparcia. Proponowane działania powinny być efektem przeprowadzonej diagnozy potrzeb i odpowiadać na zapotrzebowanie jakie z niej wynika w danej placówce.

Zatem w gestii wnioskodawcy pozostaje planowanie form wsparcia oraz wydatków z nimi związanych, które powinny wynikach bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i zapisów dokumentacji konkursowej. Jednocześnie należy pamiętać że wszystkie wydatki w ramach budżetu podlegają weryfikacji pod kątem ich racjonalności, efektywności i niezbędności.

 1. Odnośnie do kryterium: Wartość dodana projektu: Realizacja projektu we współpracy organu prowadzącego z co najmniej jednym z następujących podmiotów: szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, pracodawcy lub ich organizacje oraz inne instytucje działające na rzecz dziecka.  Proszę o doprecyzowanie jak należy rozumieć współpracę czy oznacza to zawiązanie partnerstwa w ramach projektu czy wyłącznie wskazanie w treści wniosku zakresu współpracy np. konsultacje, spotkania itd? 

Odp. z dnia 29.09.2023 r. 

Kryterium strategiczne, Obszar C: Wartość dodana projektu Formuła partnerstwa, o którym mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów, nie ma charakteru obligatoryjnego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów Działania 5.8. ocenie podlega zastosowanie formuły współpracy, tj. czy projekt jest realizowany we współpracy organu prowadzącego z co najmniej jednym z następujących podmiotów: szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, pracodawcy lub ich organizacje oraz inne instytucje działające na rzecz dziecka. W celu uzasadnienia spełnienia przedmiotowego kryterium należy uzupełnić dedykowane tej kwestii pole w sekcji Dodatkowe informacje, wskazując z jakim podmiotem wnioskodawca nawiąże współpracę oraz w jaki sposób wpłynie ona na rozwiązanie problemów, jakie ma przynieść realizacja projektu.

Jednocześnie z opisu działań w sekcji Zadania powinien wynikać zakres deklarowanej współpracy pomiędzy wnioskodawcą a wskazanym podmiotem.

Formuła partnerstwa nie jest tożsama z partnerstwem, które zdefiniowane zostało w rodz. 4 Regulaminu wyboru projektów.

 1. Czy w ramach projektu obowiązkowe jest realizowanie doradztwa zawodowego dla uczniów? 

Odp. z dnia 29.09.2023 r. 

Wskazane w pytaniu kryterium ma obligatoryjne znaczenie dla wyniku oceny, a jego spełnienie będzie niezbędne do przyznania dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów Rozdział 2.4, Ad. b. „Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku w sekcji Zadania, że zaplanowano doradztwo zawodowe w projekcie oraz że jest ono wolne od stereotypów płciowych w wyborze ścieżek edukacyjnych i zawodowych, a także wspiera przełamywanie tych stereotypów”.
Kryterium podlega uzupełnieniu lub poprawie na wezwanie Instytucji Zarządzającej FEP.

 1. Zgodnie z regulaminem konkursu projekt zakłada wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i emocji, z trudnościami w nauce oraz uczniów z doświadczeniem migracji (w tym repatriantów).Zgodnie z kryterium „ Zgodność ze szczegółowymi uwarunkowaniami określonymi dla naboru”  KRYTERIUM NR 2:  „w ramach projektu zaplanowano udział uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) na poziomie co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem”.Czy kryterium uważane będzie za spełnione w sytuacji, w której Wnioskodawca w wyżej opisane 50% wliczy dzieci posiadające zarówno orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak i opinie psychologa szkolnego o specjalnej potrzebie kształcenia?

Odp. z dnia 05.10.2023

Kryterium odnosi się do udziału w projekcie uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie posiadających odpowiednie orzeczenie. Grupa tych uczniów musi stanowić co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem.
Oznacza to, że pozostałą część osób zrekrutowanych do projektu mogą stanowić osoby, które nie posiadają odpowiednich orzeczeń, jednak nieposiadający odpowiedniego orzeczenia nie będą wliczani do grupy co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem.
Orzeczenie o niepełnosprawności zostało zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w którym wskazano, iż powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o:
1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
2) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia.
Ponadto osoby, które posiadają orzeczenie wydane przez lekarzy orzeczników ZUS/komisje lekarskie ZUS mogą być również zaliczone do grupy, o której mowa w kryterium.
Z kolei Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wskazuje, iż jako orzeczenia należy rozumieć:
a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
d) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 1. Jeśli projekt w całości ma być zlokalizowany na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno –gospodarcze lub gmin zagrożonych trwałą marginalizacją to znaczy że uczniowie, nauczyciele, pedagodzy (cała grupa docelowa) ma mieszkać na tym terenie? Czy gdy projekt będzie skierowany do szkół i placówek mieszczących się na tym obszarze wtedy kwalifikują się uczniowie, nauczyciele itp. ze względu na obszar na którym jest placówka a nie ich  miejsce zamieszkania?

Odp. z dnia 05.10.2023

Zgodnie z zapisami Instrukcji merytorycznej wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z EFS+ w ramach FEP 2021-2027, która stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów, co do zasady jako obszar realizacji projektu należy rozumieć obszar, z którego rekrutowana jest grupa docelowa projektu.
W odniesieniu do Kryterium strategicznego, Obszar D: Specyficzne ukierunkowanie projektu 2. Krajowe Obszary Strategicznej Interwencji w celu umożliwienia sprawdzenia spełnienia przedmiotowego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać obszar realizacji projektu w podziale na gminy. Dodatkowo, w przypadku realizacji projektu na terenie miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, w sekcji wniosku Informacje o projekcie w polu Opis projektu, należy wskazać konkretne miasta.
W przypadku niniejszego naboru projekt ma być skierowany do szkół i placówek znajdujących się na tym obszarze.

 1. Na jakim maksymalny okres można założyć zajęcia w projekcie?

Odp. 13.10.2023

Zgodnie z zapisami  Regulaminu wyboru projektów 5.8. z dnia 14.09.2023 projekt może być realizowany od dnia ogłoszenia naboru, przy czym termin realizacji projektu założony we wniosku o dofinansowanie musi zakładać jego rozpoczęcie do końca III kwartału 2024 roku oraz zakończyć się maksymalnie do września 2029 roku.

WNIOSKODAWCA

 1. W ramach działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej)1. Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru „Do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego (…)”. O jakie rejestry chodzi w przedmiotowej informacji? 

Odp. z dnia 05.10.2023

Organ prowadzący rozumiany jest jako jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego oraz osoba fizyczna, odpowiedzialna za działalność szkoły.
Przepisy związane z obowiązkiem uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego reguluje

 1. Czy Wnioskodawcą może być Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (ODN) posiadający akredytację Kuratora oświaty?

Odp. z dnia 05.10.2023

Do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:
1. Administracja publiczna;
2. Instytucje nauki i edukacji;
3. Instytucje ochrony zdrowia;
4. Instytucje wspierające biznes;
5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
6. Osoby fizyczne;
7. Partnerzy społeczni;
8. Przedsiębiorstwa;
9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
10. Służby publiczne.
 1. Kto z definicji jest uznany za organizacje społeczna oraz partnera społecznego. Czy podmioty typu fundacje, stowarzyszenia itp wymienione w Ustawie o działalności pożytku i wolontariacie mogą być wnioskodawcami w ramach programu 5.8

Odp. z dnia 13.10.2023

Do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:
1. Administracja publiczna;
2. Instytucje nauki i edukacji;
3. Instytucje ochrony zdrowia;
4. Instytucje wspierające biznes;
5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
6. Osoby fizyczne;
7. Partnerzy społeczni;
8. Przedsiębiorstwa;
9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
10. Służby publiczne.
Fundacje i stowarzyszenia, o której mowa w pytaniu, wpisują się w katalog podmiotów wskazanych w Regulaminie naboru projektów jako Organizacje społeczne i związki wyznaniowe. Zatem zarówno fundacje jak i stowarzyszenia mogą być wnioskodawcami w ramach Działania 5.8. pod warunkiem uzyskania wpisu do ewidencji.
 1. Czy Młodzieżowe Ośrodki Szkolno-Wychowawcze są podmiotem uprawnionym do aplikowania w konkursie nr FEPM.05.08-IZ.00-003/23

Odp. z dnia 13.10.2023

Do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:
1. Administracja publiczna;
2. Instytucje nauki i edukacji;
3. Instytucje ochrony zdrowia;
4. Instytucje wspierające biznes;
5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
6. Osoby fizyczne;
7. Partnerzy społeczni;
8. Przedsiębiorstwa;
9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
10. Służby publiczne.
Niemniej należy mieć na uwadze, że zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów placówki, które w ramach swoich działań prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym (tj. szkoły specjalne i inne placówki kształcenia specjalnego) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu jednak nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.
Jednocześnie, w placówkach tych uczniowie mogą być wspierani wyłącznie w zakresie przygotowania się do włączenia do edukacji ogólnodostępnej.
W ramach projektów mogą być realizowane działania wykorzystujące potencjał szkół i placówek specjalnych w kształceniu i wspieraniu kadry systemu oświaty, np. w zakresie przygotowania metodycznego i mentalnego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 1. Czy o dofinansowanie w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji właczającej) może ubiegać się społeczny organ jakim jest rada rodziców w szkole publicznej? Czy są inne programy w ramach, których wnioskodawcą (wyłącznym wnioskodawcą lub współwnioskodawcą, np. z organem prowadzącym lub dyrektorem szkoły) może być rada rodziców w szkole? W jaki sposób zdefiniowany jest wnioskodawca w programie Działanie 5.8. Edukacja ….. ? Wskazanie wnioskodawcy słowami „Instytucje nauki i edukacji” jest bardzo ogólne i mieści się w nim rada rodziców w szkole publicznej.Rada rodziców realizuje zadania publiczne (art. 83-84 Prawa oświatowego), swoją działalnością wspiera działania statutowe szkoły (opiekę, wychowanie, edukację), rada rodziców posiada ustawową kompetencję do gromadzenia funduszy ze składek rodziców oraz z innych źródeł. Z uwagi na wskazany status prawny rad rodziców należałoby uznać, iż są one odpowiednim wnioskodawcą.
Odp. z dnia 19.10.2023
Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów sekcja 1.6 jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:
1. Administracja publiczna;
2. Instytucje nauki i edukacji;
3. Instytucje ochrony zdrowia;
4. Instytucje wspierające biznes;
5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
6. Osoby fizyczne;
7. Partnerzy społeczni;
8. Przedsiębiorstwa;
9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
10. Służby publiczne
Jednocześnie Rada rodziców nie jest osobą fizyczną, osobą prawną, nie jest także jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nie ma też zdolności sądowej ani nie podlega wpisaniu do określonego rejestru. W konsekwencji nie może stanowić strony w umowie.
 1. Czy wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa (fundacja, klub sportowy), który organizuje dodatkowe zajęcia integracyjne, wsparcie psychologa, pedagoga itp. dla uczniów szkoły specjalnej oraz szkoły otwartej, tak aby wspierać rozwój edukacji włączającej oraz integracji?
Odp. z dnia 19.10.2023
Do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:

1.            Administracja publiczna;
2.            Instytucje nauki i edukacji;
3.            Instytucje ochrony zdrowia;
4.            Instytucje wspierające biznes;
5.            Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
6.            Osoby fizyczne;
7.            Partnerzy społeczni;
8.            Przedsiębiorstwa;
9.            Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
10.          Służby publiczne.

Niemniej należy mieć na uwadze, że zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów placówki, które w ramach swoich działań prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym (tj. szkoły specjalne i inne placówki kształcenia specjalnego) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu jednak nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.
Jednocześnie, w placówkach tych uczniowie mogą być wspierani wyłącznie w zakresie przygotowania się do włączenia do edukacji ogólnodostępnej.
W ramach projektów mogą być realizowane działania wykorzystujące potencjał szkół i placówek specjalnych w kształceniu i wspieraniu kadry systemu oświaty, np. w zakresie przygotowania metodycznego i mentalnego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.”

 1. Jeżeli szkoła ma siedzibę na terenie miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze i wszyscy uczestnicy projektu to osoby uczące się i pracujące w tej szkole, to przy określeniu obszaru realizacji projektu, który jest zalecany wykazywać z podziałem na gminy wykazać tylko gminę, gdzie leży ta szkoła czy szerzej np. województwo czy powiat (szkoła jest ponadgimnazjalna i uczniowi mają miejsce zamieszkania na terenie kilku powiatów). 

Odp. z dnia 19.10.2023

Zgodnie z zapisami Instrukcji merytorycznej wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z EFS+ w ramach FEP 2021-2027, która stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów, co do zasady jako obszar realizacji projektu należy rozumieć obszar, z którego rekrutowana jest grupa docelowa projektu.
W odniesieniu do Kryterium strategicznego, Obszar D: Specyficzne ukierunkowanie projektu 2. Krajowe Obszary Strategicznej Interwencji w celu umożliwienia sprawdzenia spełnienia przedmiotowego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać obszar realizacji projektu w podziale na gminy. Dodatkowo, w przypadku realizacji projektu na terenie miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, w sekcji wniosku Informacje o projekcie w polu Opis projektu, należy wskazać konkretne miasta.
W przypadku niniejszego naboru projekt ma być skierowany do szkół i placówek znajdujących się na tym obszarze.

 

GRUPA DOCELOWA

 1. W nawiązaniu do sformułowania: c. czy w ramach projektu zaplanowano udział uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) na poziomie co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem, proszę o potwierdzenie; a) że są to również uczniowie (oprócz uczniów z niepełnosprawnościami), którzy posiadają orzeczenia wydawane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną czy posiadający opinie pedagoga szkolnego bądź nauczyciela np. wskazujące na trudności w nauce? b) że pozostała grupa uczniów objęta wsparciem nie musi posiadać wcześniej wskazanych dokumentów.

Odp. z dnia 29.09.2023 r. 

Następujace kryteria odnoszą się  a) do udziału w projekcie uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie posiadających odpowiednie orzeczenie. Grupa tych uczniów musi stanowić co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem.
b) Określenie „Co najmniej 50 % liczby uczniów objętych wsparciem stanowią uczniowie z niepełnosprawnościami lub niedostosowaniem społecznym” oznacza, że pozostała część uczniów nie musi stanowić os. z ww. grupy, a więc takowych dokumentów nie posiada.
Kryterium wskazane w pytaniu ma obligatoryjne znaczenie dla wyniku oceny, a jego spełnienie będzie niezbędne do przyznania dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów Rozdział 2.4, Ad. c. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku w sekcji Dodatkowe informacje, że w ramach projektu zaplanowano udział uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) na poziomie co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem.
Działania realizowane w projekcie mają dotyczyć przede wszystkim grup, które najbardziej potrzebują wsparcia, tj. koncentrują się na dzieciach i uczniach z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) i zapewnieniu im pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w ogólnodostępnej szkole lub placówce w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych.
Oznacza to, że pozostałą część osób zrekrutowanych do projektu mogą stanowić osoby, które nie posiadają odpowiednich orzeczeń, jednak nieposiadający odpowiedniego orzeczenia nie będą wliczani do grupy co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem.
 1. Czy z projektu są wykluczeni uczniowie Specjalnych Placówek Rewalidacyjno-Wychowawczych, Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w ramach których realizowana jest edukacja na poziomie przedszkolnym, podstawowym i ponadpodstawowym? Czy ewentualnie kwalifikują się tylko uczniowie, którzy odbywają edukację na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym?
Odp. z dnia 05.10.2023
Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów placówki, które w ramach swoich działań prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym (tj. szkoły specjalne i inne placówki kształcenia specjalnego) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu jednak nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.
Jednocześnie, w placówkach tych uczniowie mogą być wspierani wyłącznie w zakresie przygotowania się do włączenia do edukacji ogólnodostępnej.
W ramach projektów mogą być realizowane działania wykorzystujące potencjał szkół i placówek specjalnych w kształceniu i wspieraniu kadry systemu oświaty, np. w zakresie przygotowania metodycznego i mentalnego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 1. Jeśli projekt w całości ma być zlokalizowany na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno –gospodarcze lub gmin zagrożonych trwałą marginalizacją to znaczy że uczniowie, nauczyciele, pedagodzy (cała grupa docelowa) ma mieszkać na tym terenie? Czy gdy projekt będzie skierowany do szkół i placówek mieszczących się na tym obszarze wtedy kwalifikują się uczniowie, nauczyciele itp. ze względu na obszar na którym jest placówka a nie ich  miejsce zamieszkania?  
Odp. z dnia 05.10.2023
Zgodnie z zapisami Instrukcji merytorycznej wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z EFS+ w ramach FEP 2021-2027, która stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów, co do zasady jako obszar realizacji projektu należy rozumieć obszar, z którego rekrutowana jest grupa docelowa projektu.W odniesieniu do Kryterium strategicznego, Obszar D: Specyficzne ukierunkowanie projektu 2. Krajowe Obszary Strategicznej Interwencji w celu umożliwienia sprawdzenia spełnienia przedmiotowego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać obszar realizacji projektu w podziale na gminy. Dodatkowo, w przypadku realizacji projektu na terenie miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, w sekcji wniosku Informacje o projekcie w polu Opis projektu, należy wskazać konkretne miasta.W przypadku niniejszego naboru projekt ma być skierowany do szkół i placówek znajdujących się na tym obszarze.
 1. Jak interpretować  douszczenie wśród tych 50% grupy docelowej osób z opiniamu nauczyciela, pedagoga, psychologa w przypadku uczniów  z  zaburzeniami zachowania i emocji?

Odp. z dnia 19.10.2023

Do spełnienia kryterium Udział uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) musi wynosić co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem wliczamy tych spośród uczestników projektu, którzy posiadają stosowne orzeczenie związane z niepełnosprawnościami lub niedostosowaniem społecznym, zgodnie z przepisami prawa krajowego.
Oznacza to, że pozostałą część osób zrekrutowanych do projektu mogą stanowić osoby, które nie posiadają odpowiednich orzeczeń, m.in. uczniowie z zaburzeniami zachowania i emocji. Niemniej nieposiadający odpowiedniego orzeczenia nie będą wliczani do grupy co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem.

 1. W projekcie planowane są wyjazdy integracyjne/ inne działania integracyjne. Czy uczniowie bez orzeczenia będący uczestnikami działań integracyjnych muszą być uznani jako uczestnicy projektu, czy stanowią tak zwane otoczenie ucznia z orzeczeniem (uczestnika projektu)? Dla uczestnika projektu z orzeczeniem o niepełnosprawności jest to trening umiejętności społecznych, bardzo przydatny we włączeniu do edukacji ogólnej. Dla ucznia bez orzeczenia stanowi to tylko integracje. Jeżeli stanowią otoczenie to czy jest przewidziany jakiś maksymalny koszt na działania z otoczeniem uczestnika ?
Odp. z dnia 19.10.2023
Zgodnie z Regulaminem wyboru projektu sekcja 2.2. grupę docelową w projektach stanowią: uczniowie szkół i placówek podstawowych, uczniowie szkół i placówek ponadpodstawowych, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy wspierający uczniów, pracownicy systemu oświaty, rodzice i opiekunowie prawni dzieci i młodzieży, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
Jedocześnie zgodnie z obligatoryjnym kryterium „Zgodność ze szczegółowymi uwarunkowaniami określonymi dla naboru”- ocenie podlega czy w ramach projektu zaplanowano udział uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) na poziomie co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem?
Działania realizowane w projekcie mają dotyczyć przede wszystkim grup, które najbardziej potrzebują wsparcia, tj. koncentrują się na dzieciach i uczniach z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) i zapewnieniu im pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w ogólnodostępnej szkole lub placówce w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych.
Oznacza to, że pozostałą część osób zrekrutowanych do projektu mogą stanowić osoby, które nie posiadają odpowiednich orzeczeń, jednak nieposiadający odpowiedniego orzeczenia nie będą wliczani do grupy co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem.
TYPY OPERACJI
 1. Proszę jeszcze o potwierdzenie, iż w ramach następujących działań: c) bezpośrednie wsparcie kadr systemu oświaty w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej, w tym stosowania projektowania uniwersalnego i racjonalnych dostosowań w edukacji; d) bezpośrednie wsparcie kadry zarządzającej szkołami/placówkami w zakresie organizacji edukacji włączającej; Można bezpośrednio wspierać również m.in. pracowników administracyjnych, którzy również mają kontakt z uczniami, np. w zakresie szkolenia z kontaktem z dziećmi o specjalnych potrzebach?
Odp. z dnia 29.09.2023 r.
Zgodnie z definicją wskaźnika: Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (osoby) – wskaźnik mierzy liczbę nauczycieli, innych przedstawicieli kadr pedagogicznych i niepedagogicznych oraz dyrektorów szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w ramach programu.
Wskaźnik odnosi się do kadry szkół i placówek publicznych i niepublicznych.
 1. Wsparcie w projekcie powinno być dedykowane w szczególności uczniom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i emocji, z trudnościami w nauce oraz uczniom z doświadczeniem migracji (w tym repatriantów). • Czy  przynależność do tej grupy weryfikujemy w oparciu o orzeczenia i opinie PPP, czy może opinia psychiatry/ psychologa/ pedagoga jest również wystarczającym dokumentem?• Jak szeroko rozumiecie Państwo definicje uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji?

Odp. z dnia 29.09.2023 r.

Zaburzenia zachowania oraz emocji, o których mowa w Regulaminie wyboru projektów rozumiane są szeroko, tj. jako wzorzec postępowania dziecka, który nie jest społecznie akceptowany ze względu na jego niedostosowanie do panujących w danej grupie zasad moralnych. Mają one złożone uwarunkowania i mogą być wynikiem interakcji czynników środowiskowych (dysfunkcje środowiska wychowawczego, a w szczególności problem krzywdzenia dziecka), a także biologicznych (dysfunkcje układu nerwowego). Także indywidualne cechy dziecka, w szczególności temperamentalne mogą mieć znaczenie dla powstawania tego typu zaburzeń. Zachowania te wynikają w szczególności z problemów emocjonalnych dziecka i braku umiejętności poradzenia sobie z rzeczywistością.
Uwarunkowania zaburzonych zachowań i emocji uczniów kształtują się następująco:
• związane z samym dzieckiem – kryzysy rozwojowe, dysfunkcje układu nerwowego (ADHD), inne zaburzenia psychiczne, problemy zdrowotne, cechy temperamentalne itp.;
• związane z rodziną – błędy wychowawcze rodziców, brak umiejętności wychowawczych, – patologia życia rodzinnego, dysfunkcje ról rodzinnych (dziecko otrzymuje niewłaściwe wzorce zachowań, jest krzywdzone, doznaje urazów psychicznych, jego potrzeby są zaniedbywane);
• związane z funkcjonowaniem środowiska w placówce (szkoła, świetlica) błędy wychowawców, niewłaściwe relacje w grupie, przemoc rówieśnicza. Także w środowisku szkolnym dziecko może doznawać urazów psychicznych.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zgodnie z zapisami Kryteriów zgodności z FEP 2021-2027 i dokumentami programowymi – specyficzne w ramach naboru należy spełnić obligatoryjny warunek, tj. w ramach projektu zaplanowano udział uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) na poziomie co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem.
W przypadku uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji, którzy nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności,  dokumentem potwierdzającym występowanie zaburzeń zachowań i emocji może być opinia nauczyciela, pedagoga, psychologa.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że działania w ramach projektów powinny być oparte na takim rozumieniu edukacji włączającej, która zakłada wspólne kształcenie i wychowywanie wszystkich dzieci i uczniów, z uwzględnieniem zróżnicowania ich możliwości psychofizycznych, potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, umożliwia im rozwój indywidualnego potencjału, a także zapewnia pełne i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły/placówki oraz włączenie społeczne.
 1. Czy w ramach projektu wsparciem mogą zostać objęte współpracujące ze szkołami Poradnie psychologiczno- pedagogiczne (PPP) np. w zakresie: • dokształcania kadry, • zatrudnienia dodatkowych specjalistów• prac dostosowawczych (np. wykonanie windy, miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami) • doposażenia w sprzęt/ materiały/ pomoce dydaktyczne/ diagnostyczne/ terapeutyczne

Odp. z dnia 29.09.2023 r.

W ramach ogłoszonego naboru nr FEPM.05.08-IZ.00-003/23 nie przewidziano wsparcia dedykowanego poradniom psychologiczno-pedagogicznym.
Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych przewidziane zostało na poziomie krajowym w ramach działań programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Ponadto zgodnie z programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przewiduje się realizację kompleksowych działań koordynowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego, dotyczących wsparcia edukacji włączającej obejmujących m.in. wzmocnienie potencjału poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół poprzez doskonalenie kadry, opracowanie bazy dobrych praktyk oraz upowszechnienie wiedzy eksperckiej w zakresie uzupełniającym działania realizowane na poziomie krajowym.
Termin oraz zakres działań będzie można znaleźć w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego FEP 2021-2027  dostępnym na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-2023/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-pomorza-2021-2027/, przy czym interwencja w tym zakresie przewidziana jest po 2024 r.

 1. Czy w ramach projektu, w tym w ramach typu bezpośrednie wsparcie uczniów, można realizować zajęcia dla uczniów takie jak m.in.: zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające?

Odp. z dnia 05.10.2023

Tak, mogą być realizowane przywołane w pytaniu zajęcia. Niemniej wsparcie w ramach projektu musi wynikać przeprowadzonej diagnozy potrzeb w zakresie edukacji włączającej i może obejmować i w szczególności:
a) zwiększenie dostępności do kadry specjalistycznej (m.in. psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedy, terapeuty pedagogicznego) na terenie szkoły;
b) bezpośrednie wsparcie uczniów, w tym poprzez zapewnienie usług asystenckich dla uczniów oraz zapewnienie nauczycieli współorganizujących kształcenie – takie wsparcie może być zapewniane w ramach projektu zarówno w oddziałach ogólnodostępnych (żeby podnieść jakość kształcenia, wychowania i opieki w sytuacji, gdy utworzenie oddziału integracyjnego nie będzie możliwe), jak i w nowotworzonych oddziałach integracyjnych;
c) bezpośrednie wsparcie kadr systemu oświaty w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej, w tym stosowania projektowania uniwersalnego i racjonalnych dostosowań w edukacji;
d) bezpośrednie wsparcie kadry zarządzającej szkołami/placówkami
w zakresie organizacji edukacji włączającej;
e) wspieranie działań, które integrowałyby dzieci ze szkół specjalnych z dziećmi ze szkół ogólnodostępnych oraz systemowych rozwiązań mających na celu przygotowanie uczniów z niepełnosprawnościami do życia społecznego oraz wzmacniających rodziców;
f) szkolenia i wsparcie dla dyrektorów szkół w zakresie wdrażania edukacji włączającej;
g) kampanie informacyjne skierowane do rodziców i uczniów wyjaśniające ideę i zakres edukacji włączającej (zarówno do rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, jak
i pozostałych rodziców i uczniów);
h) wsparcie rodziców i opiekunów uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych
i edukacyjnych oraz rozwijanie współpracy z rodzicami i opiekunami na rzecz całościowego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ich dzieci, przy czym udział rodzica lub opiekuna nie powinien być warunkiem udziału ucznia w projekcie;
i) działania związane z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności specjalistów z placówek specjalnych do wspierania kadr placówek ogólnodostępnych, w celu podniesienia jakości edukacji włączającej i zapewnienia wsparcia jak najbliżej miejsca zamieszkania;
j) wzmocnienie potencjału szkół ogólnodostępnych pod względem infrastruktury
i wyposażenia, w tym adaptacji pomieszczeń w szkołach na miejsca wyciszenia i relaksu dla uczniów.
Niemniej należy mieć na uwadze, że działania kierowane do uczniów powinny być adekwatne z ich indywidualnymi potrzebami oraz przygotowane w oparciu o odpowiednie orzeczenie, z którego wynikają stosowne zalecenia związane z procesem kształcenia.
Zakres form wsparcia należy przedstawić w sekcji Zadania.
 1. Czy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (ODN), może zaplanować wsparcie w postaci otwartej rekrutacji skierowanej do szkół w ramach której udzieli:• bezpośrednie wsparcie kadr systemu oświaty w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej, w tym stosowania projektowania uniwersalnego i racjonalnych dostosowań w edukacji • bezpośrednie wsparcie kadry zarządzającej szkołami/placówkami w zakresie organizacji edukacji włączającej; • szkolenia i wsparcie dla dyrektorów szkół w zakresie wdrażania edukacji włączającej;• zwiększenie dostępności do kadry specjalistycznej (m.in. psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedy, terapeuty pedagogicznego) na terenie szkoły?

Odp. z dnia 05.10.2023

Nie. Wsparcie, o którym mowa w Regulaminie wyboru projektów realizowane będzie na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana, przeprowadzona oraz zatwierdzona przez organ prowadzący.
Ponadto, wsparcie w ramach projektu, zgodnie z Kryterium zgodności z FEP 2021-2027 i dokumentami programowymi – specyficzne (Zgodność ze szczegółowymi uwarunkowaniami określonymi dla naboru) „c. czy w ramach projektu zaplanowano udział uczniów z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) na poziomie co najmniej 50% liczby uczniów objętych wsparciem?”  powinno być skierowane również do uczniów.

 1. Czy w ramach ww. naboru obowiązkowe jest zaplanowanie w projekcie wsparcia dla uczniów z doświadczeniem migracji ?

Odp. z dnia 13.10.2023

Wsparcie dedykowane uczniom z doświadczeniem migracji nie jest obowiązkowe dla naboru. Niemniej należy mieć na uwadze, że wszystkie działania w ramach projektu muszą wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb w zakresie edukacji włączającej. Jednocześnie działania kierowane do uczniów powinny być adekwatne z ich indywidualnymi potrzebami. Zakres proponowanych form wsparcia należy przedstawić w sekcji Zadania.
Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów wdrażanie edukacji włączającej zakłada wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i emocji, z trudnościami w nauce oraz uczniów z doświadczeniem migracji (w tym repatriantów).

 1. W ramach działania 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa typ projektu: edukacja włączająca. W Szczegółowym Opisie Priorytetów na stronie 241 jest informacja o tym jakie projekty będą preferowane w zakresie edukacji włączającej.  Nasza wątpliwość dotyczy szczególnie zapisu: „Preferowane będą projekty: […] zdefiniowane w ramach koordynowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego wskazanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego pn. „Pomorskie wsparcie edukacji włączającej”.Czy zgodnie z SZOP o dofinansowanie ubiegać się mogą projekty wynikające wyłącznie z Regionalnego Programu Strategicznego? W jaki sposób Samorząd może spełnić wymóg preferencji?Czy wniosek nie zdefiniowany w ramach koordynowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego wskazanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego pn. „Pomorskie wsparcie edukacji włączającej” może otrzymać dofinansowanie?

Odp. z dnia 19.10.2023

Działanie 5.8 Edukacja ogólna i włączająca zawiera szeroki katalog typów projektów w tym 2 (4 – ty i 5 – ty) dotyczące Edukacji włączającej. W naborze ogłoszonym 28.09.2023 możliwa jest realizacja tylko 5 – tego typu projektu:
Wdrażanie edukacji włączającej zakładające wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i emocji, z trudnościami w nauce oraz uczniów z doświadczeniem migracji (w tym repatriantów), w szczególności:
a. wsparcie dostępu do kadry psychologicznej na terenie szkoły;
b. wsparcie uczniów, w tym poprzez zapewnienie usług asystenckich dla uczniów;
c. wsparcie kadr systemu oświaty w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej, w tym stosowania projektowania uniwersalnego i racjonalnych dostosowań w edukacji;
d. wspieranie działań, które integrowałyby dzieci ze szkół specjalnych z dziećmi ze szkół ogólnodostępnych oraz systemowych rozwiązań mających na celu upodmiotawianie uczniów z niepełnosprawnościami i wzmacniających rodziców.
Wspomniana przez Pana preferencja nie będzie miała zastosowania w ogłoszonym naborze z zakresu edukacji włączającej.
Regulamin konkursu oraz niezbędne załączniki zamieszczone są na stronie Ogłoszenie 5.8 Edukacja włączająca.

 

 1. W związku z ogłoszonym konkursem z działania5.8 dot. edukacji włączającej proszę o odpowiedź na następujące pytanie:1. W regulaminie  konkursu czytamy:W celu zapewnienia efektywnego wdrażania edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych, realizowane będą działania wykorzystujące potencjał i doświadczenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz szkół i placówek specjalnych w kształceniu i wspieraniu kadry systemu oświaty, np. w zakresie przygotowania metodycznego i mentalnego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wspierające uczniów szkół specjalnych w przygotowaniu się do włączenia do edukacji ogólnodostępnej.W związku z powyższym:1) czy wskazane działania mają charakter obowiązkowy, tzn. muszą znaleźć się w każdym projekcie?2) czy w przypadku podjęcia współpracy z PPP w zakresie przeprowadzenia przez pracownika PPP na rzecz nauczycieli szkoły spotkania edukacyjno-informacyjnego w zakresie przygotowania metodycznego i mentalnego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, możemy założyć w budżecie projektu wynagrodzenie dla pracownika PPP (np. zatrudnienie na um. zlecenie za szkolenie zrealizowane w sobotę lub popołudniu, żeby nie kolidowało to z funkcjonowaniem szkoły) czy pracownik poradni musi to realizować w ramach swojego zatrudnienia w poradni? 3) Czy to spotkanie może mieć formę spotkania edukacyjnego nie prowadzącego do nabycia kompetencji czy musi przyjąć formę szkolenia i prowadzić do nabycia kompetencji (to drugie byłoby kłopotliwe dla PPP, które nie wystawiają zaświadczeń szkoleniowych o nabyciu kompetencji)?

Odp. z dnia 19.10.2023

Kryterium strategiczne, Obszar C: Wartość dodana projektu Potencjał instytucji, o którym mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów, nie ma charakteru obligatoryjnego.
Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów Działania 5.8. ocenie podlega wykorzystanie potencjału instytucji, tj. czy projekt zakłada wykorzystanie potencjału paradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i placówek specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych. W celu uzasadnienia spełnienia przedmiotowego kryterium należy uzupełnić dedykowane tej kwestii pole w sekcji Dodatkowe informacje, wskazując z potencjału jakiego podmiotu wnioskodawca będzie korzystał oraz w jaki sposób wpłynie to działanie na rozwiązanie problemów, jakie ma przynieść realizacja projektu.
Jednocześnie z opisu działań w sekcji Zadania powinien wynikać zakres deklarowanego wykorzystania potencjału wskazanego podmiotu. Ponadto zatrudnienie pracowników – personelu projektu musi być zgodne z przepisami prawa krajowego oraz z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027.Z kolei nalęzy zauwazyc , ze w ramach konkursu realizowane będą wyłącznie projekty zawierające  aktualną diagnozę potrzeb w zakresie edukacji włączającej. Wsparcie, o którym mowa w Regulaminie wyboru projektów realizowane będzie na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana, przeprowadzona oraz zatwierdzona przez organ prowadzący.
Powyższe odnosi się również do objęcia wsparciem przedstawicieli kadry placówek systemu oświaty, w tym nauczycieli stanowiących grupę docelową. Podstawowym założeniem doskonalenia zawodowego zarówno nauczycieli jak i przedstawicieli kadr szkół i placówek systemu oświaty jest komplementarność działań wspierających pracowników z działaniami skierowanymi do uczniów, w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Oznacza to, że  wnioskodawca opisuje sytuację problemową uczestników objętych wsparciem. Jednakże problemy nauczycieli, które mają zostać rozwiązane dzięki realizowanemu projektowi, powinny być powiązane z problemami zdiagnozowanymi wśród uczniów.
Ww. działania nie są obowiązkowe, natomiast jeżeli zostaną zaplanowane w projekcie, wówczas muszą obligatoryjnie prowadzić do uzyskania lub podniesienia kompetencji lub kwalifikacji na wymaganym w Kryterium zgodności z FEP 2021-2027 i dokumentami programowymi – specyficzne poziomie, którego definicja brzmi: zgodność projektu ze szczegółowymi uwarunkowaniami określonymi w opisie celu szczegółowego (f) w FEP 2021-2027 oraz w opisie Działania 5.8. w SZOP, tj.: czy w ramach projektu założono realizację wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu na poziomie co najmniej 76% wartości wskaźnika produktu Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (jeśli dotyczy).
Należy mieć na uwadze, że przeprowadzenie spotkania edukacyjno-informacyjnego w zakresie przygotowania metodycznego i mentalnego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które nie prowadzi do nabycia kwalifikacji, nie przyczyni się również do osiągnięcia wskaźnika rezultatu, którego minimalna wielkość musi zostać osiągnięta dla wypełnienia kryterium specyficznego w niniejszym konkursie. Jednak jeśli w projekcie znajdą się inne działania wpływające na osiągnięcie ww. wskaźnika, to możliwe jest przeprowadzenie spotkania edukacyjnego jako działania uzupełniającego.
Forma prowadzenia zajęć podnoszących kompetencje oraz kwalifikacje nauczycieli leży w gestii wnioskodawcy. Jednocześnie zakres form wsparcia należy przedstawić w sekcji Zadania. Jednocześnie należy pamiętać że wszystkie wydatki w ramach budżetu podlegają weryfikacji pod kątem ich racjonalności, efektywności i niezbędności.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

 1. Czy w działaniu 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) w ramach cross-financingu można wybudować windę w szkole? Czy adaptacja i zakup wyposażenia pomieszczenia na miejsca wyciszenia i relaksu dla uczniów będzie wydatkiem w ramach cross-financingu

Odp. z dnia 13.10.2023

onanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, renowacja budynku lub pomieszczeń, prace adaptacyjne w budynku lub pomieszczeniach),c) zakupu mebli, sprzętu i pojazdów, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
i. zakupy te zostaną zamortyzowane w całości w okresie realizacji projektu, z zastrzeżeniem podrozdziału 3.7, lub
ii. beneficjent udowodni, że zakup będzie najbardziej opłacalną opcją, tj. wymaga mniejszych nakładów finansowych niż inne opcje, np. najem lub leasing, ale jednocześnie jest odpowiedni do osiągnięcia celu projektu; przy porównywaniu kosztów finansowych związanych z różnymi opcjami, ocena powinna opierać się na przedmiotach o podobnych cechach; uzasadnienie zakupu jako najbardziej opłacalnej opcji powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, lub iii. zakupy te są konieczne dla osiągniecia celów projektu (np. doposażenie pracowni naukowych); uzasadnienie konieczności tych zakupów powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu (za niezasadny należy uznać zakup sprzętu dokonanego w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, np. zakup komputerów na potrzeby szkolenia osób bezrobotnych).Warunki z tiretów i-iii są rozłączne, co oznacza, że w przypadku spełnienia któregokolwiek z nich, zakup mebli, sprzętu i pojazdów może być kwalifikowalny w ramach EFS+ poza cross-financingiem. Zakup mebli, sprzętu i pojazdów niespełniający żadnego z warunków wskazanych w tirecie i-iii stanowi cross-financing.Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 40% Kwoty dofinansowania.
 1. Czy w ramach projektu można finansować bieżącą działalność/zajęcia?
Odp. z dnia 13.10.2023

Zgodnie z zapisami „Regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego (…)” Wsparcie w ramach projektów musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy i może obejmować m.in. zajęcia związane ze zwiększoną dostępnością do kadry specjalistycznej (tj. zajęcia z psychologiem, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą oraz terapeutą pedagogicznym). Ponadto, działania powinny być ukierunkowane na bezpośrednie wsparcie , w tym poprzez zapewnienie usług asystenckich dla uczniów oraz bezpośrednie wsparcie kadr systemu oświaty w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej.

 1.  Czy jest możliwość remontu świetlicy ogólnodostępnej z dostosowaniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami?

Odp. z dnia 13.10.2023

Jednocześnie, w placówkach tych uczniowie mogą być wspierani wyłącznie w zakresie przygotowania się do włączenia do edukacji ogólnodostępnej.

 1. Czy w przypadku założonej współpracy organu prowadzącego szkołę z co najmniej jednym z następujących podmiotów: szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, pracodawcy lub ich organizacje oraz inne instytucje działające na rzecz dziecka, można założyć wynagrodzenie dla podmiotu, który będzie realizować działania zaplanowane w związku podjętą współpracą, np. organizacja pozarządowa posiadającą wpis do KRAZ będzie realizować na rzecz uczniów szkoły doradztwo zawodowe za wynagrodzeniem założonym w budżecie projektu (kwota poniżej zapytania na bazie konkurencyjności). 

Odp. z dnia 19.10.2023

Wydatek poniesiony na wynagrodzenie podmiotu, który będzie realizować na rzecz uczniów szkoły doradztwo zawodowe, stanowi  wydatek związany z realizacją usług przez wykonawcę zewnętrznego na rzecz Beneficjenta. W przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 50 tys. zł. netto –zastosowanie mają tu procedury wewnętrzne obowiązujące u beneficjenta. W budżecie projektu, wydatek który będzie dostarczany przez wykonawcę zewnętrznego, należy odznaczyć w ramach limitu „Podwykonawstwo”.

BUDŻET

 1. Jak wykazać wydatki w budżecie w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi? W przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi jedno zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową. W projekcie nie może być więcej kwot ryczałtowych niż zadań

Odp. z dnia 29.09.2023 r.

W związku z tym, w ramach każdego zadania należy dodać wyłącznie jedną pozycję, która stanowi kwotę ryczałtową i do niej dobrać wskaźniki, które w najlepszym stopniu odzwierciedlą działania w ramach tego zadania.
Wyjątkiem od sytuacji, w której w ramach zadania będzie wykazywana jedna pozycja, jest konieczność przypisania części wydatków, składających się na kwotę ryczałtową, do jednego z limitów, np. część zadania dotyczy wydatków w ramach cross-financingu. W tej sytuacji w budżecie należy wykazać dwie pozycje: jedną obejmującą wydatki pomniejszone o wydatki mieszczące się w limicie (np. bez cross-financingu) i do niej dodać odpowiedni wskaźnik(i) merytoryczny, a wydatki objęte limitem (np. tylko cross-financing) wykazać w kolejnej pozycji w tym zadaniu przypisując jej inny wskaźnik(i), adekwatny do tego limitu.
W przypadku projektów partnerskich możliwe jest utworzenie dodatkowych pozycji, których realizatorem będzie Partner/Partnerzy.
Jeżeli w ramach danej kwoty ryczałtowej część wydatków będzie pokrywana z wkładu własnego finansowego, nie należy tworzyć dodatkowej pozycji w budżecie. W takim przypadku różnica między kwotą wskazaną w pozycji Wydatki ogółem a kwotą wskazaną w pozycji Dofinansowanie, stanowi wkład własny.
Przykład:
W ramach zadania dot. wsparcia społecznego (IŚR) planuje się m. in. zatrudnienie na umowę o pracę pracownika socjalnego, zwrot kosztów dojazdów uczestników, adaptację pomieszczeń na zajęcia z uczestnikami, zlecenie na zewnątrz usługi psychologicznej oraz zatrudnienie wolontariusza. Koszty wynagrodzenia pracownika socjalnego będą pokrywane z wkładu własnego.
Z racji tego, iż część wydatków będzie podlegało określonym limitom, konieczne jest wyodrębnienie w zadaniu 4 pozycji kosztowych.

W pozycji 1.1 zostały ujęte koszty zadania, które nie podlegają pod żadne limity dostępne z listy rozwijanej (będą to np. koszty wynagrodzenia pracownika socjalnego, zwrot kosztów dojazdów uczestników). Nie należy wybierać zatem w tej pozycji żadnego limitu.
Z racji tego, że koszt wynagrodzenia pracownika socjalnego będzie stanowił wkład własny, kwota dofinansowania została pomniejszona o wysokość tego wkładu.

W pozycji 1.2 zostały ujęte wydatki na adaptację pomieszczeń, które zaliczane są do cross-financingu, dlatego należy wybrać z listy rozwijanej limit „cross-financing”.

W pozycji 1.3 zostały ujęte wydatki dotyczące usługi psychologa, która zostanie zlecona na zewnątrz, dlatego należy wybrać z listy rozwijanej limit „podwykonawstwo”.

W pozycji 1.4 zostały ujęte wydatki dot. wynagrodzenia wolontariusza, które stanowią wkład własny niepieniężny, dlatego należy wybrać z listy rozwijanej limit „wkład niepieniężny”. W tym przypadku kwota dofinansowania będzie wynosiła 0,00 PLN.

 1. Ile wskaźników należy dodać do danej kwoty ryczałtowej?

Odp. z dnia 29.09.2023 r.

Nie ma określonej wymaganej liczby wskaźników. Należy dobrać wskaźniki, które w najlepszym stopniu odzwierciedlą działania w ramach tego zadania. Jest możliwość przypisania więcej niż 1 wskaźnika dla poszczególnych kategorii kosztów (system dopuszcza limit maksymalnie 5 wskaźników dla jednej kwoty ryczałtowej).
Zdaniem ION optymalny jest jeden wskaźnik, a wystarczające – dwa, maksymalnie trzy wskaźniki do jednej kwoty ryczałtowej. Trzeba bowiem pamiętać, że wskaźniki nie są po to aby potwierdzać, że każdy pojedynczy, zaplanowany w ramach kwoty ryczałtowej wydatek został poniesiony, ale aby pokazać, że cel w jakim dana kwota została ustalona został osiągnięty

 1. Czy w ramach projektu można planować zakup pomocy dydaktycznych? 

Odp. z dnia 29.09.2023 r.

Możliwe jest ponoszenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi[1], dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Niemniej działania w ramach projektu powinny wynikać z aktualnej diagnozy potrzeb w zakresie edukacji włączającej.
Jednocześnie należy pamiętać że wszystkie wydatki w ramach budżetu podlegają weryfikacji pod kątem ich racjonalności, efektywności i niezbędności.

 1. Czy w projekcie przewidziany jest średni koszt na jednego uczestnika?

Odp. z dnia 05.10.2023

Regulamin wyboru projektów nie określa maksymalnej kwoty przewidzianej na koszt uczestnictwa jednej osoby w projekcie. Niemniej wnioskodawca  jest zobowiązany do zachowania zasady racjonalności i efektywności proponowanych wydatków przy konstruowaniu budżetu projektu.

 1. Jak wyglada możliwości stosowania wkładu własnego niepieniężnego w projektach ryczałtowych Jednoczesnie jak wykazać wydatki w budżecie w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi? W przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi jedno zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową. W projekcie nie może być więcej kwot ryczałtowych niż zadań.

Odp. z dnia 13.10.2023

W przypadku projektu ryczałtowego rozliczanego uproszczonymi metodami możliwe jest rozliczenia wkładu własnego niepieniężnego.
W projektach rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe w ramach każdego zadania należy dodać wyłącznie jedną pozycję, która stanowi kwotę ryczałtową. Poszczególne wydatki składające się na daną kwotę ryczałtową, metodologię ich wyliczenia wraz z uzasadnieniem ich wysokości oraz konieczności ich poniesienia należy wpisać w części Uzasadnienia wydatków. Informacje te będą służyły oceniającym do weryfikacji prawidłowości budżetu oraz oceny racjonalności wysokości proponowanych wydatków.
Wyjątkiem od sytuacji, w której w ramach zadania będzie wykazywana jedna pozycja, jest konieczność przypisania części wydatków składających się na kwotę ryczałtową, do jednego z limitów, np. część zadania dotyczy wydatków w ramach wkładu niepieniężnego. W tej sytuacji w budżecie należy wykazać dwie pozycje: jedną obejmującą wydatki pomniejszone o wydatki bez wkładu niepieniężnego a wydatki objęte limitem należy wykazać w kolejnej pozycji w tym zadaniu.

 1. Czy w ramach konkursu nr FEPM.05.08-IZ.00-003/23 jako wydatki kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki zagraniczne dotyczące wizyt studyjnych kadry szkoły w zakresie warsztatów z edukacji włączającej wskazujących jak ten temat jest prowadzony w krajach Unii Europejskiej. Po warsztatach zagranicznych wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie edukacji włączającej dla uczniów w szkole?

Odp. z dnia 13.10.2023

Zgodnie z zapisami „Regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego (…)” Wsparcie w ramach projektów musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy i może obejmować m.in. wsparcie kadr systemu oświaty w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej, w tym stosowania projektowania uniwersalnego i racjonalnych dostosowań w edukacji;
W związku z powyższym jeżeli Wnioskodawca uzasadni i wykaże we wniosku o dofinansowanie, że zagraniczna wizyta studyjna jest jedyną opcją na zdobycie przez kadrę szkoły praktycznej wiedzy na temat skutecznego wprowadzenia rozwiązań w zakresie edukacji włączającej dla uczniów a kalkulacja kosztu będzie efektywna i racjonalna, wydatek ten może zostać uznany za kwalifikowalny.

 1. Czy sala w poradni psychologiczno – pedagogicznej, w której będzie pracował doradca zawodowy – koordynator będzie mogła stanowić wkład własny rzeczowy? Poradnia jest jednostką podległą Beneficjentowi

Odp. z dnia 13.10.2023

Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Podrozdział 3.3. Wkład niepieniężny Jeżeli nieruchomość stanowi własność beneficjenta, jego jednostki organizacyjnej czy też podmiotu powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo, może zostać rozliczona w projekcie wyłącznie w formie wkładu niepieniężnego. Ponadto wkład niepieniężny nie może być uprzednio współfinansowany ze środków.

 1. Kiedy występuje obowiązek rozliczania projektu uproszczonymi metodami oraz jaki jest limit dla projektu ryczałtowego w konkursie  5.8. Edukacji ogólnej i zawodowej w ramach programu regionalnego FEP2021-2027 w zakresie projektów dotyczący edukacji włączającej?

Odp. z dnia 17.10.2023

Obowiązek stosowania metod uproszczonych dotyczy  projektu  w którym  łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 000 euro. Przy przeliczaniu wartości projektu należy zastosować kurs Euro wskazany w Regulaminie  wyboru projektu, w części 1.2. Zatem jeśli wartość projektu jest mniejsza lub równa  200 000,00 Euro (tj. 894 560,00 PLN przy zastosowaniu kursu 1 EUR = 4,4728 PLN); wówczas obowiązkowe jest rozliczenie projektu na podstawie kwot ryczałtowych.

PARTNERSTWO

 1. Czy jednostka, która nie posiada zdolności prawnej (powołana jako organ realizujący zadania powierzone przez organ nadrzędny) może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS+, jako wnioskodawca lub partner?

Odp. z dnia 29.09.2023 r.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są podmioty wskazane w pkt. 1.6 Regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne, Nabór nr FERM.05.11-IZ.00-001/23.
„Do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:
1. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
2. Partnerzy społeczni;
3. Administracja publiczna;
4. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
5. Przedsiębiorstwa;
6. Instytucje wspierające biznes;
7. Instytucje ochrony zdrowia;
8. Instytucje nauki i edukacji;
9. Służby publiczne.”
Jeżeli jednostka organizacyjna nie posiada zdolności prawnej w rozumieniu prawa cywilnego, nie może wziąć udziału w przedmiotowym naborze, ani jako wnioskodawca ani jako partner. Dopuszcza się jednak, aby to Powiat/Gmina złożył/a wniosek na rzecz swojej jednostki podległej, a także możliwe jest upoważnienie Powiatu/Gminy dla kierownika takiej jednostki do podejmowania czynności w jej imieniu.
Szczegółowe informacje dotyczące technicznej strony sporządzenia wniosku o dofinansowanie, w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS), stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów, w sekcji Wnioskodawca i realizatorzy.
Wpisując we wniosku o dofinansowanie (w SOWA EFS) nazwę jednostki, wpisz zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy, powiatu), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. OPS, PUP) w następujący sposób: „nazwa JST/ nazwa jednostki organizacyjnej”. Natomiast w polach dotyczących danych adresowych wpisz odpowiednie dane dotyczące właściwej JST posiadającej osobowość prawną (np. gminy, powiatu).

 

 1. Formułę współpracy, a nie formułę partnerstwa.-jeśli szkoła współpracuje z np. ośrodkiem pomocy psychologiczno- pedagogicznej na co dzień lub w ramach projektu założy np. prelekcje pracowników ośrodka bądź inną formę wsparcia uczestników to będzie to wystarczające do otrzymania punktów i nie jest konieczne zawiązywanie w tym celu partnerstwa? 

Odp. z dnia 05.10.2023

Nazwa Kryterium strategicznego, Obszar C: Wartość dodana projektu brzmi Formuła współpracy. Jej zastosowanie w projekcie na opisanych w definicji warunkach umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów premiujących.
Formuła partnerstwa nie wymaga od stron formalnego potwierdzenia nawiązania współpracy. Niemniej stosowne informacje dot. podmiotu oraz form działania należy uzupełnić w sekcji Dodatkowe informacje, wskazując z jakim podmiotem wnioskodawca nawiąże współpracę oraz w jaki sposób wpłynie ona na rozwiązanie problemów, jakie ma przynieść realizacja projektu. Opis będzie podlegał weryfikacji podczas prac Komisji Oceny Projektów.

 

 1. Czy partnerem w projekcie może być Przedsiębiorca (firma szkoleniowa), która posiada doświadczenie w zakresie koordynacji projektów w obszarze edukacji włączającej?

Odp. z dnia 05.10.2023

Zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu jest możliwe, przy spełnieniu określonych warunków. Zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru partnerów zostały uregulowane w art. 39 ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z ustawą wdrożeniową projekty w ramach naboru mogą być realizowane przez kilka podmiotów w formie partnerstwa. Partnerem wiodącym w projekcie partnerskim jest podmiot inicjujący projekt partnerski, czyli wnioskodawca/beneficjent, który dysponuje potencjałem ekonomicznym zapewniającym prawidłową realizację projektu. Do projektu każdy z partnerów wnosi zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Udział partnerów w projekcie nie może jednak polegać wyłącznie na wniesieniu przedmiotowych zasobów. Partnerstwo musi opierać się na wspólnej realizacji projektu, przy czym wsparcie może być skierowane jedynie do uczestników Wnioskodawcy.

Więcej na temat partnerstwa znajduje się w rozdziale 4 Regulaminu wyboru projektów „Ogólne zasady dotyczące realizacji projektów w naborze”, podrozdział 4.1 „Partnerstwo w projekcie”. W ramach konkursu nie określono katalogu podmiotów uprawnionych do roli partnera w projekcie. Stroną umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych. Wybór partnerów odbywa się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej.

 1. Czy w naborze edukacja włączająca dla uczniów z niepełnosprawnościami wymagane i punktowane jest partnerstwo? 

Odp. z dnia 13.10.2023

W naborze nie przewidziano kryterium, które premiowałoby działania związane z realizacją projektu w partnerstwie.Niemniej zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu jest możliwe przy spełnieniu określonych warunków. Zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru partnerów zostały uregulowane w art. 39 ustawy wdrożeniowej. Więcej na temat partnerstwa znajduje się w rozdziale 4 Regulaminu wyboru projektów „Ogólne zasady dotyczące realizacji projektów w naborze”, podrozdział 4.1 „Partnerstwo w projekcie”. W ramach konkursu nie określono katalogu podmiotów uprawnionych do roli partnera w projekcie. Stroną umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych. Wybór partnerów odbywa się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej.Z kolei Kryterium strategiczne, Obszar C: Wartość dodana projektu Formuła współpracy, o którym mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów, nie ma charakteru obligatoryjnego. Jej zastosowanie w projekcie na opisanych w definicji warunkach umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów premiujących.Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów Działania 5.8. ocenie podlega zastosowanie formuły współpracy, tj. czy projekt jest realizowany we współpracy organu prowadzącego z co najmniej jednym z następujących podmiotów: szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, pracodawcy lub ich organizacje oraz inne instytucje działające na rzecz dziecka. Jednocześnie z opisu działań w sekcji Zadania powinien wynikać zakres deklarowanej współpracy pomiędzy wnioskodawcą a wskazanym podmiotem. Formuła współpracy nie jest tożsama z partnerstwem, które zdefiniowane zostało w rodz. 4 Regulaminu wyboru projektów oraz nie wymaga od stron formalnego potwierdzenia nawiązania współpracy. Niemniej stosowne informacje dot. podmiotu oraz form działania należy uzupełnić w sekcji Dodatkowe informacje, wskazując z jakim podmiotem wnioskodawca nawiąże współpracę oraz w jaki sposób wpłynie ona na rozwiązanie problemów, jakie ma przynieść realizacja projektu. Opis będzie podlegał weryfikacji podczas prac Komisji Oceny Projektów.

 1. Jak podczas wypełniania wniosku właściwie oznaczyć  Wnioskodawcę i Realizatora?

Odp. z dnia 19.10.2023 

Podczas wypełniania wniosku w Sowie w sekcji Wnioskodawca i Realizatorzy z listy rozwijanej należy wybierać  właściwego Wnioskodawcę. Dane w tym polu zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie informacji podanych w sekcji Organizacja.
W przypadku, jeśli za realizację projektu będzie odpowiadać jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej (np. szkoła, przedszkole, PUP, OPS) w sekcji Organizacja w polu Nazwa organizacji należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy, powiatu), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. szkoły) w następujący sposób:
Przykład „nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej” tj GMINA XYZ  /  SZKOŁA  XXX.Natomiast w polach dotyczących danych adresowych wpisz odpowiednie dane dotyczące właściwej JST posiadającej osobowość prawną (np. gminy, powiatu).
UWAGA: Należy pamiętać , że Sowa zawsze rozpoznaje Realizatora jako Partnera czyli:    PARTNER= REALIZATOR

 

INFORMACJA I PROMOCJA

 1. „Czy możemy/mamy obowiązek stosować oznakowanie unijne, jeśli jeszcze nie mamy podpisanej umowy o dofinansowanie (postępowania ofertowe, umowy, materiały promocyjne – ogólnie dokumentacja, która powstała po złożeniu wniosku o dofinansowanie, ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)?”

Odp. z dnia 02.10.2023

Obowiązki informacyjne należy wypełniać od momentu uzyskania dofinansowania, tj. podpisania umowy o dofinansowanie lub wydania decyzji o dofinansowaniu, do końca realizacji projektu lub do końca okresu trwałości projektu, który został określony w umowie. W tym okresie trzeba wypełniać obowiązki, jakie zapisane są w umowie o dofinansowanie i stosować zasady opisane w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. W szczególnych przypadkach instytucja przyznająca dofinansowanie może wskazać wcześniejszy termin wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych.

 1. „Czy wydatki zaplanowane w budżecie na promocję mogą obejmować wynagrodzenie dla osoby która będzie odpowiedzialna za bieżące działania informacyjno – promocyjne? (chodzi o nabór wniosków w ramach EFS+)”?

Odp. z dnia 02.10.2023

Katalog działań promocyjnych możliwych do realizacji, a także wydatków, które mogą być na ten cel poniesione nie jest zamknięty, niemniej w budżecie projektu w kosztach bezpośrednich nie należy wykazywać żadnych wydatków przeznaczonych na promocję projektu.

Wynika to z Podrozdziału 3.12 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, zgodnie z którym  koszty pośrednie projektu EFS+ stanowią koszty administracyjne związane z techniczną obsługa realizacji projektu, w których zakres wchodzą również działania informacyjno-promocyjne projektu.

 1. Kiedy beneficjent nie musi umieszczać wymaganych znaków graficznych? 

Odp. z dnia 02.10.2023

Oznaczenie nie musi pojawić się na dokumentach, których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe).

PERSONEL PROJEKTU

 1. Czy można wspierać szkoleniami w ramach projektu pracowników administracyjnych np. pracowników sekretariatu?   

Odp. z dnia 05.10.2023

Tak, zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie wyboru projektów, która została przytoczona w odpowiedzi na poprzednio przesłane w tym temacie pytanie, można wspierać pracowników niepedagogicznych szkół i placówek systemu oświaty.

 1. Czy asystentem może być osoba zatrudniona obecnie jako nauczyciel wspomagający?

Odp. 13.10.2023

Nauczyciel wspomagający to nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, który jest zatrudniony w celu współorganizowania procesu kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami na podstawie przepisów Karty Nauczyciela natomiast asystent jest członkiem kadry niepedagogicznej pracującej z uczniem oraz wykonuje zadania odmienne od zadań nauczycielii pozostałego personelu (m.in. wspiera dziecko w codziennych czynnościach oraz w nawiązywaniu relacji interpersonalnych). Ponieważ przepisy nie wskazują ograniczenia co do liczby etatów podjętych przez pracownika u jednego pracodawcy (dotyczy to w szczególności różnych charakterów wykonywanych prac) asystentem może być osoba zatrudniona obecnie jako nauczyciel wspomagający. Jednocześnie przyjęta forma zatrudnienia musi być zgodna z przepisami prawa krajowego, w szczególności z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub innymi przepisami właściwymi dla danej grupy zawodowej.

ZADANIA

 1. W regulaminie konkursu czytamy: „Działania w ramach projektów powinny być oparte na takim rozumieniu edukacji włączającej, która zakłada wspólne kształcenie i wychowywanie wszystkich dzieci i uczniów, z uwzględnieniem zróżnicowania ich możliwości psychofizycznych, potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, umożliwia im rozwój indywidualnego potencjału, a także zapewnia pełne i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły/placówki oraz włączenie społeczne.” Jednocześnie w regulaminie nie ma jednoznacznego wskazania jak mają być zorganizowane działania włączające dzieci w życie szkoły i społeczności, wiemy tylko, że działania mają być zgodne z diagnozą.  W przypadku kiedy 50% uczestników ma mieć orzeczenie o niepełnosprawności/niedostosowaniu społecznym, a mamy w szkole 8 takich dzieci, możemy ich zintegrować maksymalnie z 8 dzieci bez orzeczenia.Trudno to nazwać włączeniem w życie szkoły i społeczności. Czy w związku z tym możliwa jest realizacja pikniku/festynu/festiwalu naukowego tj. działań skierowanych do większej społeczności szkolnej? Jak w tym momencie będą traktowane osoby, które biorą udział w takim wydarzeniu? Nie możemy ich zaliczyć do grupy docelowej projektu, ale uczestnicząc w wydarzeniu, odbierają pewnego rodzaju wsparcie. Czy tego typu działania są kwalifikowalne w ramach naboru?

Odp. 13.10.2023

Fundacje i stowarzyszenia, o której mowa w pytaniu, wpisują się w katalog podmiotów wskazanych w Regulaminie naboru projektów jako Organizacje społeczne i związki wyznaniowe. Zatem zarówno fundacje jak i stowarzyszenia mogą być wnioskodawcami w ramach Działania 5.8. pod warunkiem uzyskania wpisu do ewidencji.

 1. Czy z projektu są wykluczeni uczniowie Specjalnych Placówek Rewalidacyjno-Wychowawczych, Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w ramach których realizowana jest edukacja na poziomie przedszkolnym, podstawowym i ponadpodstawowym? Czy ewentualnie kwalifikują się tylko uczniowie, którzy odbywają edukację na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym? Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów placówki, które w ramach swoich działań prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym (tj. szkoły specjalne i inne placówki kształcenia specjalnego) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu jednak nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia. Jednocześnie, w placówkach tych uczniowie mogą być wspierani wyłącznie w zakresie przygotowania się do włączenia do edukacji ogólnodostępnej. W ramach projektów mogą być realizowane działania wykorzystujące potencjał szkół i placówek specjalnych w kształceniu i wspieraniu kadry systemu oświaty, np. w zakresie przygotowania metodycznego i mentalnego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Podejscie w postaci brak środków dla takiej placówki na:- włączenie do społeczności lokalnej:- brak środków na wyposażenie w ocenie wnioskodawcy nie daje możliwości takim Ośrodkom na pomoc w włączeniu do edukacji ogólnej. Proces wyjścia do edukacji ogólnej jest dla każdego dziecka indywidualny. W przypadku zaburzenia jakim jest np. autyzm jest to proces bardzo trudny. Wymaga terapii indywidualnej, włączenia do grupy, włączenia do rodziny, włączenie do społeczności lokalnej, pójście do sklepu, do lekarza. Z powodu niepełnosprawności dziecka rodzic nie może swobodnie iść z dzieckiem do sklepu a tu ma być włączone dziecko od razu do edukacji ogólnej.Podczas realizacji projektu w przypadku niektórych dzieci jeśli uda się je włączyć do rodziny i społeczności lokalnej będzie to dużym sukcesem. Dzieci wymagają profesjonalnego wsparcia dostosowanego do ich zaburzeń. 

Odp. z dnia 13.10.2023

W treści Umowy Partnerstwa z dnia 30 czerwca 2022, która stanowi podstawowy dokument określający współpracę Unii Europejskiej z Polską oraz jest uzgodnioną z Komisją Europejską strategią wykorzystania Funduszy Europejskich w obecnej perspektywie finansowania, w której określone są kierunki programowania i ustalenia dotyczące skutecznego i efektywnego korzystania z funduszy UE, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), wskazano że szkoły specjalne i inne placówki, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.
Ponadto w dokumencie znalazł się następujący zapis: konieczne jest podjęcie działań na rzecz dalszego rozwoju edukacji włączającej, wsparcie uczniów, rodziców, kadry oraz otwierania się istniejącego systemu, tak by EFS+ wspierał coraz szersze uczestnictwo uczniów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie ogólnodostępnym. Doświadczenia z ostatnich lat pokazują, że wyzwaniem dla skutecznej edukacji włączającej jest integracja wszystkich uczniów oraz dostosowanie się do ich indywidulanych potrzeb zarówno na poziomie edukacyjnym, zdrowotnym jak i społecznym (integracyjnym). Wymaga to wykorzystania potencjału i doświadczeń szkół specjalnych w kształceniu i wspieraniu kadry systemu oświaty, w zakresie przygotowania metodycznego i mentalnego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kompleksowego wsparcia potrzebują także sami uczniowie oraz ich rodzicie w procesie przejścia z edukacji specjalnej do ogólnodostępnej. Należy także kontynuować działania rehabilitacyjno-kompensacyjne na rzecz dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, wspierając przy tym integrację z edukacją ogólnodostępną. Oznacza to, że ze środków unijnych mogą być finansowane tylko inwestycje infrastrukturalne mające na celu zaspokojenie potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami w instytucjach ogólnodostępnych oraz inwestycje z EFS+ wspierające uczniów i kadrę szkół specjalnych w przygotowaniu się do przechodzenia do edukacji ogólnodostępnej.
Ponadto zgodnie z zapisami „Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027″ wsparcie ogólnodostępnych szkół lub placówek systemu oświaty w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dotyczyć będzie przede wszystkim grup, które najbardziej potrzebują wsparcia, tj. koncentrują się na dzieciach i uczniach z niepełnosprawnościami lub niedostosowanych społecznie (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem) i zapewnieniu im pełnego dostępu do edukacji ogólnodostępnej, z właściwym wsparciem w ogólnodostępnej szkole lub placówce w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych.
Powyższe stało się przyczynkiem do odpowiednich zapisów w rozdz. 2.3 Regulaminu wyboru projektów, który wskazuje, że placówki, które w ramach swoich działań prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.
Niemniej uczniowie kształcący się w wyżej wymienionych placówkach mogą być wspierani wyłącznie w zakresie przygotowania się do włączenia do systemu edukacji ogólnodostępnej.
Jednocześnie przypominam, że grupę docelową wskazaną w Regulaminie wyboru projektów w rozdz. 2.2 mogą stanowić uczniowie szkół i placówek podstawowych, uczniowie szkół i placówek ponadpodstawowych, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy wspierający uczniów, pracownicy systemu oświaty, rodzice i opiekunowie prawni dzieci i młodzieży, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Ideą wspierania działań w ramach edukacji włączającej jest integracja dzieci ze szkół specjalnych z dziećmi ze szkół ogólnodostępnych oraz tworzenie systemowych rozwiązań mających na celu przygotowanie uczniów z niepełnosprawnościami do życia społecznego oraz wzmacniających ich rodziców.
Realizacja projektów dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, planowane jest w Działaniu 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne. Najbliższy nabór wniosków w ramach działania prognozowany jest na 2024 rok.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się 4 października 2023 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Weź udział

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

 1. Podsumowanie badań „Analiza potencjału i diagnoza potrzeb JST w województwie pomorskim w zakresie edukacji włączającej w roku szkolnym 2021/2022, wraz z wypracowaniem rekomendacji dla projektowania interwencji w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 w zakresie edukacji i kapitału społecznego” (PPTX 317KB)
 2. Raport końcowy „Analiza potencjału i diagnoza potrzeb JST w województwie pomorskim w zakresie edukacji włączającej w roku szkolnym 2021/2022, wraz z wypracowaniem rekomendacji dla projektowania interwencji w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 w zakresie edukacji i kapitału społecznego” (PDF 5MB)
 3. Wsparcie szkół i placówek w obszarze wdrażania edukacji włączającej – działania regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli (PPTX 429KB)
 4. Specyfika, cel i kryteria wyboru projektów (PPTX 501KB)
 5. System wyboru projektów  (PPTX 1,9MB)
 6. Zasady realizacji projektów (PPTX 1MB)
 7. Zasady udzielania zamówień (PPTX 534KB)
 8. Informacja i promocja (PPTX 1,7MB)
 9. Zgodność projektów z zasadami horyzontalnymi (PPTX 2,9MB)