Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

5.7.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.7. Edukacja przedszkolna w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej

28.09.2023

Zakończony 28.02.2024

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach naboru

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.7. Edukacja przedszkolna w trybie konkurencyjnym  zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej FEPM.06.01-IZ.00-001/23.

Numer naboru: FEPM.05.07-IZ.00-002/23

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele określone dla Działania 5.7. Edukacja przedszkolna FEP 2021-2027.

Zgodnie z opisem Działania 5.7., zamieszczonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów FEP 2021-2027, celem interwencji będzie przede wszystkim tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego tam, gdzie występują deficyty i potrzeby oraz podnoszenie jakości oferty edukacyjnej, służącej głównie wzmocnieniu u dzieci kompetencji kluczowych.

Projekty będą realizowane w sposób zintegrowany z projektami złożonymi w naborze dla Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej FEP 2021-2027, współfinansowanymi ze środków EFRR. Powiązanie (zintegrowanie) pomiędzy dwoma projektami oznacza, że projekty wspierane w ramach niniejszego Działania muszą być ściśle skoordynowane z inwestycjami EFRR oraz wynikać z diagnozy i zadań dotyczących podniesienia jakości i dostępności edukacji przedszkolnej.

Uwaga!

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów składających się na projekty zintegrowane.

Udział w naborze wiąże się z równoległym złożeniem dwóch wniosków o dofinansowanie, tj.:

1.           w naborze dla Działania 5.7., którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oraz

2.           w naborze dla Działania 6.1. – ogłoszenie o naborze projektów w ramach Działania 6.1 dostępne jest tutaj

Lista projektów ocenionych formalnie i przekazanych do oceny merytorycznej (PDF 201KB)(Opublikowano 27.05.2024)

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 15 listopada 2023 do 28 lutego 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Termin zakończenia postępowania uzależniony jest od terminu zatwierdzenia wyników oceny projektów zintegrowanych złożonych w ramach Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej.

 

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu SOWA EFS – https://sowa2021.efs.gov.pl


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jako wnioskodawcy, mogą przystąpić podmioty administracji publicznej, będące jednostkami samorządu terytorialnego, wymienionymi w Tabeli 2. Lista gmin województwa pomorskiego o szczególnie niskim odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w relacji do średniej wojewódzkiej, zamieszczonej w Załączniku do uchwały nr 646/457/23 ZWP z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia sposobu ustalenia listy gmin województwa pomorskiego o szczególnie niskim odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w relacji do średniej wojewódzkiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

 1. Zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych dzieci (w tym dzieci z doświadczeniem migracji), jak np. zajęcia prowadzone przez specjalistów (psychologia, logopedia, diagnozowanie, integracja sensoryczna itp.).
 2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci, przygotowania ich do samodzielnego uczenia się, realizacji zindywidualizowanego wsparcia dziecka, a także prowadzenia zajęć stymulujących rozwój psychiczny i fizyczny dzieci.
 3. Wspieranie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego

Uzupełniająco realizowane będą również:

 1. Działania ukierunkowane na wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i metodycznych wpływających na efektywność kształtowania kompetencji kluczowych.
 2. Budowanie tożsamości regionalnej.
 3. Podnoszenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Projekty realizowane będą w formule przedsięwzięć zintegrowanych do interwencji prowadzonej w ramach Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej.

Kryteria wyboru projektów

Przyjęte Uchwałą Komitetu monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów. (DOCX 162KB)


Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 90%:

1. współfinansowanie ze środków EFS + – 85%;

2. krajowy wkład publiczny (budżet państwa) – 5%.

Wkład własny wynosi minimum 10% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór wynosi  22 952 647,06 PLN(2), w tym:

 1. środki EFS+ w wysokości 21 677 500,00 PLN;
 2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 1 275 147,06 PLN.

(2) Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR = 4,3355 PLN.


Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w regulaminie wyboru (docx 624 kb)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru należy kierować najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków na adres poczty elektronicznej: edukacja.efs@pomorskie.eu

UWAGA!!!

Każde pytanie ze strony wnioskodawcy jest rozpatrywane indywidualnie przez IZ FEP.

W przypadku wysłania pytań w ostatnich dniach naboru należy mieć na uwadze, iż czas otrzymania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania

może ulec wydłużeniu lub też może wiązać się z otrzymaniem odpowiedzi po zakończeniu naboru.

INFORMACJA I PROMOCJA

 1. „Czy możemy/mamy obowiązek stosować oznakowanie unijne, jeśli jeszcze nie mamy podpisanej umowy o dofinansowanie (postępowania ofertowe, umowy, materiały promocyjne – ogólnie dokumentacja, która powstała po złożeniu wniosku o dofinansowanie, ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)?”

Odp. z dnia 02.10.2023

Obowiązki informacyjne należy wypełniać od momentu uzyskania dofinansowania, tj. podpisania umowy o dofinansowanie lub wydania decyzji o dofinansowaniu, do końca realizacji projektu lub do końca okresu trwałości projektu, który został określony w umowie. W tym okresie trzeba wypełniać obowiązki, jakie zapisane są w umowie o dofinansowanie i stosować zasady opisane w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. W szczególnych przypadkach instytucja przyznająca dofinansowanie może wskazać wcześniejszy termin wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych.

 1. „Czy wydatki zaplanowane w budżecie na promocję mogą obejmować wynagrodzenie dla osoby która będzie odpowiedzialna za bieżące działania informacyjno – promocyjne? (chodzi o nabór wniosków w ramach EFS+)”?

Odp. z dnia 02.10.2023

Katalog działań promocyjnych możliwych do realizacji, a także wydatków, które mogą być na ten cel poniesione nie jest zamknięty, niemniej w budżecie projektu w kosztach bezpośrednich nie należy wykazywać żadnych wydatków przeznaczonych na promocję projektu.

Wynika to z Podrozdziału 3.12 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, zgodnie z którym  koszty pośrednie projektu EFS+ stanowią koszty administracyjne związane z techniczną obsługa realizacji projektu, w których zakres wchodzą również działania informacyjno-promocyjne projektu.

 1. Kiedy beneficjent nie musi umieszczać wymaganych znaków graficznych? 

Odp. z dnia 02.10.2023

Oznaczenie nie musi pojawić się na dokumentach, których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe).

BUDŻET 

 1. Kiedy występuje obowiązek rozliczania projektu  uproszczonymi metodami oraz jaki jest limit dla projektów ryczałtowych dla konkursu 5.7. Edukacja przedszkolna w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej?

Odp. z dnia 19.10.2023

Obowiązek stosowania metod uproszczonych dotyczy  projektu  w którym  łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 000 euro. Przy przeliczaniu wartości projektu należy zastosować kurs Euro wskazany w Regulaminie  wyboru projektu, w części 1.2. Zatem jeśli wartość projektu jest mniejsza lub równa  200 000,00 Euro (tj. 894 560,00 PLN przy zastosowaniu kursu 1 EUR = 4,4728 PLN); wówczas obowiązkowe jest rozliczenie projektu na podstawie kwot ryczałtowych

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się 22 listopada 2023 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Prezentacje ze spotkania informacyjnego:

 1. Specyfika, cel i kryteria wyboru projektów w ramach edukacji zawodowej, system wyboru projektów 5.7. (PPTX 515KB)
 2. Specyfika, cel i kryteria wyboru projektów w ramach edukacji zawodowej, system wyboru projektów 6.1. (PPTX 1,6MB)
 3. Zasady realizacji projektów 5.7. (PPTX 1MB)
 4. Zasady realizacji projektów 6.1. (PPTX 516KB)
 5. Wniosek o dofinansowanie – praca w aplikacji SOWA (PPTX 6,8MB)
 6. Wniosek o dofinansowanie – praca w aplikacji WOD2021 (PPTX 4,1MB)
 7. Możliwości pozyskiwania pożyczek na budowę przedszkoli (PPTX 1,2MB)