Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

6.1.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej

28.09.2023

Zakończony 28.02.2024

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele określone dla Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej FEP 2021-2027.

Zgodnie z opisem Działania 6.1. zamieszczonym w SZOP w ramach Działania realizowane będą projekty na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wsparcie skierowane zostanie wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z innymi podmiotami, na obszarach gmin cechujących się szczególnie niskim odsetkiem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w relacji do średniej wojewódzkiej.

Inwestycje będą realizowane w sposób zintegrowany z projektami złożonymi w naborze dla Działania 5.7. Edukacja przedszkolna, współfinansowanymi ze środków EFS+. Powiązanie (zintegrowanie) pomiędzy dwoma projektami oznacza, że inwestycje wspierane w ramach niniejszego Działania muszą być ściśle skoordynowane i wynikać z diagnozy i zadań dotyczących podniesienia jakości i dostępności edukacji przedszkolnej.

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów składających się na projekty zintegrowane.

Udział w naborze wiąże się z równoległym złożeniem dwóch wniosków o dofinansowanie, tj.:

 1. w naborze dla Działania 6.1., którego dotyczy niniejszy Regulamin oraz
 2. w naborze dla projektów zintegrowanych w ramach Działania 5.7. – ogłoszenie o naborze dostępne jest tutaj

Numer naboru: FEPM.06.01-IZ.00-001/23

Uwaga!

1. Zmiana Regulaminu wyboru projektów dla naboru dla Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej FEP 2021-2027

2. Dostępna jest nowa wersja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

 

Listy projektów na poszczególnych etapach wyboru:

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 6.1 FEP (xlsx 74 KB)

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 15 listopada 2023 r. do 28 lutego 2024 r.


Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Departament Programów Regionalnych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl/


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O wsparcie, jako wnioskodawcy, ubiegać się mogą wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego wymienione na „Liście gmin województwa pomorskiego o szczególnie niskim odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w relacji do średniej wojewódzkiej” (Tabela nr 2 w ramach załącznika do uchwały nr 646/457/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2023 r.).

Mogą one występować samodzielnie lub, w przypadku projektów partnerskich, jako liderzy (partnerzy wiodący).

Rolę pozostałych partnerów w projekcie partnerskim mogą pełnić:

 1. inne jst wymienione na ww. liście,
 2. podmioty niepubliczne wpisujące się w następujące typy beneficjenta:

a. organizacje pozarządowe,

b. Kościoły i związki wyznaniowe,

c. przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego,

d. szkoły i inne placówki systemu oświaty,

e. MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujący typ projektu:

Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont infrastruktury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (samodzielnych obiektów i pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach szkół).

W ramach ww. typu projektu możliwe będą:

a. zakup wyposażenia trwałego, w tym doposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt lub narzędzia specjalistyczne dostosowane do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci;

b. budowa, rozbudowa, montaż placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.

Uzupełniająco możliwe będą również:

c. działania służące poprawie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej (nie pokrywającej się z zakresem wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy) oraz likwidacji barier architektonicznych w szczególności w oparciu o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia oraz uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami;

d. działania służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury i przyczyniające się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i osiągnięcia neutralności klimatycznej;

e. działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury np. zielone dachy, zielone ściany itp.;

f. zagospodarowanie otoczenia obiektów, w szczególności modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci.

Uwaga!

W naborze dla Działania 6.1. wsparcie uzyskać mogą wyłącznie placówki posiadające status przedszkola publicznego. W przypadku nowego przedszkola, wsparcie można uzyskać wyłącznie na utworzenie placówki, która posiadać będzie status przedszkola publicznego po zakończeniu realizacji projektu.

Projekty złożone w ramach naboru mogą być realizowane wyłącznie na obszarach gmin cechujących się szczególnie niskim odsetkiem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w relacji do średniej wojewódzkiej wskazanych w Tabeli nr 2 w ramach załącznika do uchwały nr 646/457/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2023 r.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej FEP 2021-2027 zostały zatwierdzone przez KM FEP 2021-2027 uchwałą nr 7/III/23 z dnia 11 września 2023 r. i dostępne są na stronie internetowej FEP 2021-2027.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85,00% jego kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania projektu, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 5 mln złotych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ FEP 2021-2027 przeznacza na dofinansowanie projektów kwotę 45 238 024,44 złotych.

 

Minimalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. złotych.


Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługują środki odwoławcze określone w Rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

 

Pytania i odpowiedzi (jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

W sprawach dotyczących naboru dla Działania 6.1. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej :

w sprawach technicznych dotyczących aplikacji WOD2021 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 

Spotkanie informacyjne

Prezentacje ze spotkania informacyjnego:

 1. Specyfika, cel i kryteria wyboru projektów w ramach edukacji zawodowej, system wyboru projektów 5.7. (PPTX 515KB)
 2. Specyfika, cel i kryteria wyboru projektów w ramach edukacji zawodowej, system wyboru projektów 6.1. (PPTX 1,6MB)
 3. Zasady realizacji projektów 5.7. (PPTX 1MB)
 4. Zasady realizacji projektów 6.1. (PPTX 516KB)
 5. Wniosek o dofinansowanie – praca w aplikacji SOWA (PPTX 6,8MB)
 6. Wniosek o dofinansowanie – praca w aplikacji WOD2021 (PPTX 1,2MB)
 7. Możliwości pozyskiwania pożyczek na budowę przedszkoli (PPTX 1,2MB)