Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 informuje, iż 4 stycznia 2024 r., został zmieniony regulamin dla Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej FEP 2021-2027 oraz regulamin wyboru projektów dla Działania 5.7. Edukacja przedszkolna.

Mając na uwadze zakres wymagań związanych z aplikowaniem w ramach naborów dla projektów zintegrowanych oraz potencjał instytucjonalny Gmin uprawnionych do wsparcia, Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie obu naborów do 28 lutego 2024 roku.

Zmiany w Działaniu 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Zgodnie z treścią zmienionego Regulaminu, na etapie składania wniosku wnioskodawca ma obowiązek dysponować jedynie wymaganą prawem dokumentacją projektową dla całego zakresu projektu. Natomiast zgody realizacyjne (w tym w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę) może dostarczyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wynikach postępowania w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej FEP 2021-2027.

Zmiany w Działaniu 5.7. Edukacja przedszkolna

Z uwagi na obowiązujący kurs euro w miesiącu styczniu, zmianie uległa kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów, która wynosi 22 952 647,06 zł.

Szczegóły naborów:

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.7. Edukacja przedszkolna w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej