Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

RPO

5.4.2

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020

28.12.2016

Zakończony 27.12.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-001/17 (wsparcie programów profilaktycznych /wczesnego wykrywania chorób nowotworowych).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.4.2

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Komunikat o odstąpieniu od oceny strategicznej II stopnia

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej II stopnia

Wyniki naboru 24.08.2017

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 3 marca 2017 roku do 27 marca 2017 roku 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 31 sierpnia 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • Dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

  • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

1)publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,

2)jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

3)związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)organizacje pozarządowe,

5)organizacje przedsiębiorców,

6)przedsiębiorcy,

7)instytucje edukacyjne,

8)szkoły wyższe,

9)podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

 

Przy czym wnioskodawcą lub partnerem w projekcie musi być podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem[1]) oraz w przypadku realizacji w projekcie działań w zakresie profilaktyki raka piersi lub raka szyjki macicy musi posiadać kontrakt z płatnikiem w niniejszym zakresie.

 


[1] Przez płatnika należy rozumieć Narodowy Fundusz Zdrowia albo inny podmiot finansujący udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty ukierunkowane na rozwój programów profilaktycznych wczesnego wykrywania następujących chorób nowotworowych:

1)      rak piersi;

2)      rak szyjki macicy;

3)      rak jelita grubego.

W ramach konkursu wniosek o dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie programu profilaktycznego wczesnego wykrywania w zakresie jednego nowotworu tj. raka piersi albo raka szyjki macicy albo raka jelita grubego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.4.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 95% (środki EFS 85%, krajowy wkład publiczny 10%).

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi:

 13 395 728,16 PLN[1]

 11 985 651,51 PLN środki EFS

  1 410 076,65 PLN krajowy wkład publiczny

 


[1]   Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,4299 PLN.


Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub telefonicznie: 58 326 81 90 lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

DOKUMENTY (Regulaminy, Zasady, Wytyczne, tryb wyboru)

1. W celu uniknięcia rozproszenia działań oraz zapewnienia spójności, kompleksowości i efektywności projektów, do dofinansowania w ramach każdej ze wskazanych alokacji dla wymienionych programów profilaktyki nowotworowej wybrany zostanie jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Jednocześnie działania projektowe muszą być realizowane na terenie każdego powiatu województwa pomorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „białych plam”, o których mowa w kryterium C.4 – Lokalizacja, w zał. nr 1 w regulaminie konkursu) w zakresie nowotworu, którego projekt dotyczy.

Czy w związku z powyższym zapisem w regulaminie dofinansowanie uzyskają tylko 3 wnioski (po jednym dla każdej alkokacji)?

Odp. z dnia 09.03.2017 r.

Tak. W ramach niniejszego konkursu Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 podpisze 3 umowy o dofinansowanie na realizację 3 projektów – po jednym w ramach każdej ze wskazanych w sekcji 1.4 regulaminu konkursu alokacji.

WNIOSKODAWCA

1. Jakie podmioty mogą przystąpić do realizacji projektu? (o jaki program płatnika chodzi?)

Odp. z dnia 09.03.2017 r.

Zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 z wnioskiem o dofinansowanie w niniejszym konkursie wystąpić mogą następujące kategorie podmiotów:
1) publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,
2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
3) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) organizacje pozarządowe, 5) organizacje przedsiębiorców,
6) przedsiębiorcy,
7) instytucje edukacyjne,
8) szkoły wyższe,
9) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Zapisy Regulaminu konkursu (sekcja 1.8) wymagają ponadto, by „wnioskodawcą lub partnerem w projekcie musi być podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem[1]) oraz w przypadku realizacji w projekcie działań w zakresie profilaktyki raka piersi lub raka szyjki macicy musi posiadać kontrakt z płatnikiem w niniejszym zakresie”.

Przez płatnika rozumieć należy – w zależności od podmiotu, z którym zawierana jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Narodowy Fundusz Zdrowia lub Ministra Zdrowia. [1] Przez płatnika należy rozumieć Narodowy Fundusz Zdrowia albo inny podmiot finansujący udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej.

TYPY OPERACJI 

1. Zwracam się  prośbą o udzielenie informacji w ramach profilaktyki nowotworowej, a mianowicie czy profilaktyka jelita grubego  obligatoryjnie ma mieć zasięg na terenie całego województwa pomorskiego czy może być realizowana  jedynie w wszystkich  „białych  plamach”? 

Odp. z dnia 16.03.2017 r

Kryterium strategiczne specyficznego ukierunkowania projektu: „Lokalizacja”, polegające na ocenie czy projekt przewiduje udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenach wskazanych jako tzw. „białe plamy” (na podstawie przedstawionego w regulaminie konkursu wykazu takich obszarów w województwie pomorskim) w zakresie działań profilaktycznych dot. raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt) zostało przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 w oparciu o rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. Jednocześnie na etapie prac nad regulaminem konkursu w ramach Poddziałania 5.4.2. RPO WP 2014-2020 Instytucja Zarządzająca zaplanowała, iż w celu uniknięcia rozproszenia działań oraz zapewnienia spójności, kompleksowości i efektywności projektów, do dofinansowania w ramach każdego z programów profilaktyki nowotworowej, wybrany zostanie jeden wniosek o dofinansowanie projektu, zakładający realizację działań na obszarze całego województwa. W związku z powyższym w regulaminie konkursu określono wymóg, iż działania projektowe muszą być realizowane na terenie każdego powiatu województwa pomorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „białych plam”, o których mowa w kryterium C.4 – Lokalizacja, w zał. nr 1 w regulaminie konkursu) w zakresie nowotworu, którego projekt dotyczy.
Tym samym każdy wnioskodawca, który zaplanuje realizację projektu, zgodnie w ww. wymogiem, określonym w regulaminie konkursu, tj. uwzględni we wniosku o dofinansowanie realizację projektu na obszarze całego województwa pomorskiego (co oznacza realizację działań projektowych w każdym powiecie), otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium strategicznego specyficznego ukierunkowania projektu: „Lokalizacja”, pod warunkiem koncentracji wsparcia w ramach projektu na wszystkich obszarach wskazanych jako „białe plamy” (zgodnie z informacją zawartą w sekcji I wniosku o dofinansowanie).

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

1. W załączniku nr 3 do regulaminu Standardy realizacji wsparcia zostały wskazane dla każdej alokacji działania, które mogą być realizowane w projekcie. Usługi zdrowotne zostały wskazane tylko w przypadku alokacji dotyczącej raka jelita grubego. Czy to oznacza, że dla pozostałych dwóch alokacji koszty usług zdrowotnych (np. badania profilaktyczne) nie są kwalifikowane do dofinansowania? Limit kwotowy w przypadku usług zdrowotnych został podany tylko dla badania kolonoskopowego. Czy to oznacza, że dla pozostałych badań dotyczących raka jelita grubego nie ma limitu cenowego? 

Odp. z dnia 09.03.2017 r

W ramach projektów ukierunkowanych na rozwój programów profilaktycznych wczesnego wykrywania raka piersi i szyki macicy usługi zdrowotne nie są kosztem kwalifikowalnym.
W ramach projektów ukierunkowanych na rozwój programów profilaktycznych wczesnego wykrywania raka jelita grubego, jako usługa zdrowotna kwalifikowalne jest wyłącznie badanie kolonoskopowe (do wysokości określonej w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu „Taryfikator towarów i usług )oraz koszt znieczulenia.

2. Co z pacjentami, wśród których wykryjemy na przykład polipy w trakcie badania? Mamy je usuwać w trakcie kolonoskopii, czy nie? To zupełnie inny koszt procedury… jedna jest 4 razy droższa

Odp. z dnia 09.03.2017 r

Rodzaj badań, które mogą być finansowane w ramach projektu dot. profilaktyki raka jelita grubego determinuje kwota, która została określona w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 , tj. badanie kolonoskopowe w maksymalnej kwocie do 420 zł brutto i koszt znieczulenia (stawka powszechnie obowiązująca).