21 maja w Gdańsku odbyły się warsztaty pt. „Zasady realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywna integracja Osi Priorytetowej 6 Integracja RPO WP 2014-2020″.

Podczas spotkania przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej zostali zapoznani z:

– typami operacji i kryteriami wyboru projektów,

– zasadami realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja,

– zasadami wypełniania wniosku o dofinansowanie,

– nowymi wymiarami współpracy w projektach konkursowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie.

Nabór wniosków w konkursie w ramach Poddziałania 6.1.2 przewidziany jest w sierpniu 2015 roku.

Załączniki