Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

6.10.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.10. Infrastruktura kultury FEP 2021-2027

27.07.2023

Zakończony 15.11.2023

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele określone dla Działania 6.10. Infrastruktura kultury FEP 2021-2027.

Zgodnie z opisem Działania 6.10. zamieszczonym w SZOP[1], w ramach Działania realizowane będą projekty przyczyniające się do wzmacniania roli kultury w procesie zwiększania spójności społecznej województwa. Wsparcie dotyczyć będzie infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej przyczyniającej się do rozwijania aktywności, wzmacniania włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego, integracji społeczności lokalnej, zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w kulturze i poprawy jakości oferty kulturalnej.

Uwaga!

 1. Zmiana Regulaminu wyboru projektów dla naboru dla Działania 6.10. Infrastruktura kultury FEP 2021-2027;
 2. W związku z migracją strony internetowej na nowy serwer zmianie uległy adresy następujących dokumentów:
 3. Dostępna jest nowa wersja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

 

Listy projektów na poszczególnych etapach wyboru:

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów (xlsx 124 KB)

 


[1] Przyjętym uchwałą nr 765/463/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lipca 2023 roku.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 25.10.2023 do 15.11.2023

 

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl/


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru do złożenia wniosku uprawnione są następujące podmioty:

 1. organizacje pozarządowe,
 2. instytucje kultury,
 3. kościoły i związki wyznaniowe,
 4. jednostki samorządu terytorialnego,
 5. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

Uwaga!

Ze wsparcia wykluczone są projekty realizowane przez państwowe instytucje kultury, instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową z jednostkami samorządu terytorialnego, państwowe szkoły i uczelnie artystyczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujące typy projektów:

 1. Budowa (wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach), przebudowa, rozbudowa lub remont infrastruktury kultury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z obowiązkowymi działaniami w zakresie edukacji kulturalnej.
 2. Prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie lub adaptacja obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków[1] oraz nadanie im nowych funkcji lub rozwój funkcji dotychczasowych służących celom społecznym, kulturalnym oraz – uzupełniająco – turystycznym i gospodarczym.
 3. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zabytkowych i przestrzeni publicznych służących integracji społeczności lokalnej wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków[2].

W ramach ww. typów projektów możliwe będą ponadto:

a. zakup trwałego wyposażenia obiektów,

b. tworzenie treści cyfrowych prowadzących do upowszechnienia zasobów kultury, w tym działania dotyczące digitalizacji zasobów, zwiedzanie on-line itp.,

c. działania służące likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w oparciu o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia oraz uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami: ruchową, wzrokową, intelektualną, a także kobiet, seniorów, opiekunów osób zależnych,

d. działania w ramach finansowania krzyżowego, przy czym:

 • w ramach pierwszego typu projektu powinny one dotyczyć działań na rzecz rozwijania aktywności, wzmacniania włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego lub integracji społeczności lokalnej, prowadzących do powstania nowej oferty kulturalno-edukacyjnej, a także mogą obejmować działania w zakresie budowania kompetencji kadr kultury,
 • w ramach drugiego i trzeciego typu projektu powinny być ukierunkowane na promocję zabytków i popularyzację ich historii.

Uzupełniająco możliwe będą również:

e. działania służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury i przyczyniające się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i osiągnięcia neutralności klimatycznej,

f. działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, np. zielone dachy, zielone ściany itp.,

g. zagospodarowanie otoczenia obiektów, w szczególności nasadzenia zieleni, elementy małej architektury.

 


[1] Prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

[2] Prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.10. Infrastruktura kultury FEP 2021-2027 zostały zatwierdzone przez KM FEP 2021-2027 uchwałą nr 5/II/23 z dnia 19 czerwca 2023 r. i dostępne są na stronie internetowej FEP 2021-2027.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85,00% jego kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania projektu, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 15 mln złotych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ FEP 2021-2027 przeznacza na dofinansowanie projektów kwotę 112 193 087,30 złotych.


Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Załączniki do Regulaminu wyboru projektów


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługują środki odwoławcze określone w Rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

 

Pytania i odpowiedzi (jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

 • W sprawach dotyczących naboru dla Działania 6.10. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
 • W sprawach technicznych dotyczących aplikacji WOD2021 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 

Najczęściej pojawiające się pytania dot. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.10. Infrastruktura kultury FEP 2021-2027:

1. Kiedy zostanie uruchomiony wniosek o dofinansowanie dla Działania 6.10. Infrastruktura kultury w aplikacji WOD2021?

Możliwość tworzenia wniosków w aplikacji WOD2021 dla Działania 6.10. zostanie uruchomiona 25 października 2023 r. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ww. Działania należy wypełnić wniosek na stronie: https://wod.cst2021.gov.pl 

Szczegółowa instrukcja do obsługi aplikacji WOD2021 dostępna jest na stronie: https://instrukcje.cst2021.gov.pl/?mod=wnioskodawca

Obecnie w celu umożliwienie zapoznania się ze strukturą formularza wniosku o dofinansowanie uruchomiona została wersja szkoleniowa, która będzie aktywna tylko do 30 września 2023 r. i dostępna jest na stronie: https://wod-szkol.cst2021.gov.pl/

W wersji szkoleniowej WOD należy wybrać numer naboru: FEPM.06.10-IZ.00-003/23.

 

 

2. W jakim okresie można realizować projekt?

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie kwalifikowalne w ramach projektu są jedynie wydatki poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu, który rozpoczyna się co do zasady 1 stycznia 2021 roku, (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną data ta powinna być zgodna z regulacjami dot. pomocy publicznej) i kończy się w dniu zakończenia realizacji projektu wskazanej w Umowie o dofinansowanie, przy czym data ta nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2029 roku. Jednocześnie o dofinansowanie nie mogą ubiegać się projekty zakończone w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w rozumieniu art. 63 ust. 6 rozporządzenia ogólnego.

 

3. Czy pierwszy typu projektu: „budowa (wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach), przebudowa, rozbudowa lub remont infrastruktury kultury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z obowiązkowymi działaniami w zakresie edukacji kulturalnej” dotyczy tylko obiektów, w których aktualnie ma miejsce działalność kulturalna?

W ramach pierwszego typu projektu możliwe jest przebudowanie, rozbudowanie lub remont obiektów, w których na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie odbywa się działalność kulturalna. Wprowadzenie do tych obiektów działalności kulturalnej powinno stanowić efekt realizacji projektu.

 

4. Czy w ramach projektu kwalifikowalny jest zakup eksponatów?

Zgodnie z załącznikiem nr 4 „Zasady kwalifikowania wydatków w ramach naboru dla Działania 6.10. Infrastruktura kultury FEP 2021-2027″ do Regulaminu wyboru projektów dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.10. Infrastruktura kultury FEP 2021-2027″ koszt zakupu eksponatów stanowi wydatek niekwalifikowalny. Przez eksponaty należy rozumieć przedmioty zakupione na pokaz, np. dzieła sztuki, ceramika, stroje, okazy przyrodnicze.

 

5. Gdzie można znaleźć listę projektów ujętych w ramach ZPT?

Wszystkie Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) zostały już podpisane przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Obszary Funkcjonalne. Listę wynegocjowanych przedsięwzięć można znaleźć na stronie www.rpo.pomorskie.eu w zakładce Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2021 -> Aktualności FEP 2021-2027.