Jeżeli chcesz skorzystać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zapoznaj się z zakresem wsparcia, jakie jest w nim dostępne. Sprawdź, czy planowane przedsięwzięcie wpisuje się w cele, które Program ma osiągnąć, czy odpowiada typom projektów, które są wspierane, czy jest zgodne z warunkami, na jakich są udzielane dofinansowania. Kolejnym krokiem jest właściwe przygotowanie projektu do aplikowania i późniejszej realizacji.

Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP), odrębnie dla każdego Działania i Poddziałania. Ich wspólna lista dostępna jest w dziale Dla kogo jest Program

PO WP 2014-2020 jest programem, w ramach którego wspierane są projekty w wielu różnorodnych dziedzinach. Jako program służący wszechstronnemu rozwojowi regionu nie jest ograniczony do pojedynczych branż lub dziedzin, niemniej przewidziana jest koncentracja na pewnych priorytetowych zagadnieniach. Zakres wsparcia opisany jest w samym tekście RPO WP 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP).

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce Na co można uzyskać wsparcie?

Bezpośrednie wsparcie dla podmiotów realizujących przedsięwzięcia ma formę dotacji lub instrumentów finansowych – np. preferencyjnych pożyczek, poręczeń lub wkładów kapitałowych.

Z programu można skorzystać również pośrednio – jako osoba, która bierze udział w charakterze uczestnika w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach) lub jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z programu.

Po analizie, czy planowane przedsięwzięcie będzie możliwe do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020, kolejnym bardzo ważnym etapem jest odpowiednie przygotowanie projektu. Przede wszystkim konieczne jest osiągnięcie tzw. gotowości realizacyjnej przedsięwzięcia, co w przypadku projektów infrastrukturalnych oznacza najczęściej uzyskanie pozwolenia na budowę, po przeprowadzeniu właściwego postępowania w zakresie oddziaływania na środowisko.

Należy dokładnie zapoznać się z zawartymi w Zasadach Wdrażania RPO WP 2014-2020 regułami przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów oraz przygotować wniosek o dofinansowanie zgodnie z warunkami określonymi w konkretnym naborze wniosków.

Informacje o planowanych terminach naborów wniosków dostępne są w zakładce Harmonogram naborów

Zanim nastąpi etap podpisania umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 przeprowadzi kilkuetapowy proces oceny projektów, który jest szczegółowo opisany w Zasadach Wdrażania RPO WP 2014-2020. W umowie o dofinansowanie zawarte są prawa i obowiązki beneficjenta oraz Instytucji Zarządzającej.

Etap realizacji projektu rozpoczyna się po podpisaniu umowy o dofinansowanie i trwa aż do wypłaty ostatniej transzy dofinansowania. W okresie realizacji beneficjent wykonuje kolejne zaplanowane w projekcie zadania, składając sukcesywnie wnioski o płatność i poddając się kontroli. Zasady realizacji projektu są szczegółowo opisane w Zasadach Wdrażania RPO WP 2014-2020.