Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 powołała Rzecznika Funduszy Europejskich zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zadaniem Rzecznika jest m.in. przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie tych zgłoszeń.

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy podmiot, np. wnioskodawca lub beneficjent.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie do Rzecznika można kierować w następujący sposób:

 • elektronicznie na adres e-mail: rzecznik.rpo@pomorskie.eu
 • listownie (z dopiskiem „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”) na adres:
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
   Departament Programów Regionalnych
   ul. Augustyńskiego 1
   80-819 Gdańsk
 • telefonicznie pod numerem: 58 326 81 33 w godzinach 9.00 – 16.00

Ze względu na ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i ryzykiem zakażeń COVID-19, co do zasady nie odbywają się spotkania osobiste z Rzecznikiem. W szczególnych przypadkach, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez telefon lub e-mail, możliwe jest odstępstwo od tej reguły.

Wymagania dotyczące zgłoszenia

W zgłoszeniu należy przekazać niezbędne informacje, które umożliwią jego rozpatrzenie. W związku z tym koniecznie należy podać:

 1. imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 2. dane do kontaktu,
 3. opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Rzecznik Funduszy Europejskich udziela odpowiedzi w formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie.

Zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.

Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Czym nie może zająć się Rzecznik?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie prowadzi postępowań, w których właściwe są inne organy, w szczególności:
 1. administracyjnych, prokuratorskich i sądowych;
 2. prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa, np. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) tj.:
 • postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ww. ustawy (protesty);
 • odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 9) ww. ustawy;
 1. o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.).

Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań. Rzecznik Funduszy Europejskich nie ingeruje w postępowania prowadzone przez inne organy.

Ponadto do kompetencji Rzecznika Funduszy Europejskich nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce. Dane kontaktowe do Punktów znajdują się na stronie internetowej Funduszy Europejskich.

Rzecznicy w innych programach i województwach

Rzecznicy powoływani są w każdym programie operacyjnym.

Informacje na temat Rzecznika krajowych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Inteligentny Rozwój (POIR), Polska Wschodnia (POPW), Polska Cyfrowa (POPC), Pomoc Techniczna (POPT) dostępne na stronie internetowej Funduszy Europejskich.

Na powyższej stronie internetowej znajdują się również przekierowania do stron internetowych Rzeczników programów regionalnych w poszczególnych województwach.

Raporty z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: