Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Poznaj zasady promowania projektów FEP 2021-2027

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć, jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

1. Oznaczanie dokumentów i działań informacyjno-promocyjnych

Jako beneficjent musisz oznaczać działania informacyjne i promocyjne oraz dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczasz dla uczestników projektów. Z wyjątkiem dokumentów, w których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe, certyfikaty etc.).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki dodatkowe (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi (symbolu) Unii Europejskiej.

1.1. Zestawienie znaków w programach regionalnych

Jeśli realizujesz projekt dofinansowany przez program regionalny, oznaczenie projektu musi zawierać następujące znaki:

 • Znak Funduszy Europejskich / znak właściwego programu złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie lub nazwy programu
 • Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
 • Znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską”
 • Herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (po linii rozdzielającej)

Podstawowe zestawienie znaków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 (poziom):

Ciąg 4 logotypów

Układ poziomy znaków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027  – monochromatyczny

Ciag logotypów mono

Inne znaki, jeśli są potrzebne, można umieścić poza zestawieniem – linią znaków: FE, barw RP, UE (z wyjątkiem tablic, plakatów i naklejek, których wzory nie mogą być modyfikowane).

Achromatycznych zestawień znaków (bez znaku barw RP) możesz użyć, jeżeli:

a) nie ma ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokolorowych ze względu np. na materiał, z którego wykonano przedmiot np. kamień, mosiądz, brąz lub jeżeli zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie podniosłoby koszty,

b) zastosowanie wersji pełnokolorowych nie jest możliwe ze względu na charakter otoczenia (miejsce kultu lub zabytek),

c) materiały z założenia występują w wersji achromatycznej, np. korespondencja drukowana (jeśli papier firmowy jest wykonany w wersji achromatycznej), dokumentacja projektowa (np. dokumenty przetargowe, umowy, ogłoszenia, opisy stanowisk pracy.

Uwaga! Nie można w zestawieniu umieszczać znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami.

 

2. Jak oznaczać miejsce projektu? Tablice i plakaty.

Twoje obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz całkowitego kosztu projektu. Zarówno tablice, jak i plakaty, muszą znajdować się w miejscu dobrze widocznym.

2.1 Tablice informacyjne

Wzór tablicy jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji itp. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.

wzor tablicy informacyjnej

Projekty tablic są przygotowane w trzech wymiarach: 80/40, 120/60 i 240/120 cm.

Gdzie umieścić tablicę informacyjną?

Tablicę informacyjną umieść w miejscu realizacji projektu, np. tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne.

Jeżeli realizujesz projekt, ale nie przewidujesz w nim prac budowlanych lub infrastrukturalnych, a planujesz inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, to tablica powinna znajdować się na lub przed siedzibą beneficjenta.

Wybierz miejsce dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznać się z treścią tablicy.

Jeśli prowadzisz prace w kilku lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic w kluczowych dla projektu miejscach.

W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, ścieżki rowerowe etc.) umieść przynajmniej dwie tablice informacyjne: na odcinku początkowym i końcowym. Tablic może być więcej, w zależności od potrzeb.

Powierzchnia tablicy powinna być odpowiednio duża tak, aby była dobrze widoczna.

Co zrobić, jeśli realizuję kilka projektów w tym samym miejscu?

Jeśli w tym samym miejscu realizujesz kilka projektów, które musisz oznaczyć tablicami lub jeśli w późniejszym terminie otrzymasz dalsze finansowanie na ten sam projekt, możesz umieścić jedną, wspólną tablicę informacyjną. Wygląd wspólnej tablicy musi być zgodny z zasadami określonymi w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 (dostępnej poniżej w sekcji „pliki do pobrania”).

Uwaga: tablice wspólne mogą być w rozmiarach 120/60 cm i 240/120 cm. Nie stawiamy tablic prezentujących wiele projektów w rozmiarze 80×40 cm

Kiedy umieścić tablicę informacyjną i na jak długo?

Tablicę informacyjną musisz umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu. Jeśli projekt rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć bezpośrednio po podpisaniu umowy lub uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od tej daty).

Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości. Okres trwałości projektu jest określony w umowie o dofinansowanie. Musi zatem być wykonana z trwałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę musisz wymienić lub odnowić.

2.2 Wzór plakatu

Wzór plakatów jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji itp. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.

wzor plakatu

Gdzie umieścić plakat?

Plakat umieść w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do budynku, w którym masz swoją siedzibę albo w recepcji. Musisz zawiesić przynajmniej jeden plakat, a jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakaty umieść w każdej z nich.

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu. Trzeba go umieścić w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania.

3. Jak oznaczyć sprzęt i wyposażenie zakupione i powstałe w projekcie?

3.1 Wzory naklejek

Wzór naklejek jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować: dodawać innych znaków, informacji itp. (dopuszczalne będą dwa warianty informacji słownej we wzorze: „Zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej” lub „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej” – do wyboru w zależności od finansowania projektu.

wzór naklejek

 

Jako beneficjent jesteś zobowiązany do umieszczenia naklejek na zakupionym wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Naklejki powinny znajdować się w dobrze widocznym miejscu.

Naklejki należy umieścić na:

 • sprzętach, maszynach, urządzeniach (np. maszyny, urządzenia produkcyjne, laboratoryjne, komputery, laptopy),
 • środkach transportu (np. samochodach, radiowozach, tramwajach, autobusach, wagonach kolejowych),
 • aparaturze (np. laboratoryjnej, medycznej, modelach szkoleniowych),
 • środkach i pomocach dydaktycznych (np. tablicach, maszynach edukacyjnych), itp.

Nie należy umieszczać naklejek na przedmiotach użytku codziennego, których znaczenie ma charakter pomocniczy/dodatkowy w projekcie (np. meble, akcesoria biurowe, np. lampki biurkowe, drobne elementy wyposażenia pomieszczeń, np. wieszaki, itp.).

4. Oficjalna strona internetowa i media społecznościowe

Jeśli posiadasz oficjalną stronę internetową, musisz zamieścić na niej opis projektu, który zawiera:

 • tytuł projektu lub jego skróconą nazwę (maksymalnie 150 znaków),
 • podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,
 • zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
 • grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
 • cel lub cele projektu,
 • efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
 • wartość projektu (całkowity koszt projektu),
 • wysokość wkładu Funduszy Europejskich.

Jest to minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu.

Dodatkowo muszą znaleźć się hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie w przypadku wszelkich informacji o projekcie. Rekomendujemy też zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu, prezentującego jego główne etapy i postęp prac.

Powyższe informacje i oznaczenia (pkt 1-8) musisz także umieścić na profilu w mediach społecznościowych. Pamiętaj także o hasztagach.

Jeżeli nie posiadasz profilu w mediach społecznościowych, musisz go założyć.

Zarówno profil w mediach społecznościowych, jak i oficjalna strona internetowa, na której zamieszczasz powyższe informacje, powinny być utrzymywane do końca realizacji projektu.

Pamiętaj, że oznaczenia na stronach internetowych i w mediach społecznościowych występują zawsze w wariancie pełnokolorowym. Nie można tu zastosować wersji achromatycznych.

Jeżeli tworzysz nową stronę internetową, którą finansujesz w ramach projektu, oznaczenia graficzne muszą znaleźć się na samej górze strony internetowej.

5. Tożsamość marki „Fundusze Europejskie”

Tożsamość marki „Fundusze Europejskie” jest określona w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027″. Pokazuje ona zasady konstruowania i stosowania znaku marki Fundusze Europejskie, znaku barw RP, UE, a także współwystępowania znaków Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Wskazuje również sposób, w jaki należy budować layout materiałów informacyjnych oraz promocyjnych w oparciu o motyw i element przewodni marki.

Potrzebne znaki i zestawienia znaków zapisane w plikach programów graficznych, a także wzory plakatów, tablic, naklejek i poglądowe wzory innych materiałów informacyjno-promocyjnych znajdziesz również na Portalu Funduszy Europejskich.

 

6. Listowniki

Jako beneficjent musisz umieszczać znaki graficzne na działaniach informacyjnych i promocyjnych, dokumentach i materiałach związanych z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczasz dla uczestników projektów.

Wzory listowników dla beneficjentów (ZIP 413KB)

UWAGA: Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki dodatkowe (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi (symbolu) Unii Europejskiej.

 

7. Pliki do pobrania

Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 (PDF 35,6MB)

Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_FE_2021_27 w_zakresie_informacji_i_promocji (PDF 1,3MB)

Zestawienie znaków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 (ZIP 1,9MB)

Znak Fundusze Europejskie dla Pomorza (ZIP 9,1MB)

Wzory tablic (ZIP 5,7MB)

Wzór plakatu A3(ZIP 1,1MB)

Wzór naklejek(ZIP 10MB)

8. Pytania i odpowiedzi (FAQ)

 1. Czy mogę zastosować logotypy unijne przed podpisaniem umowy, chciałabym poinformować potencjalnych uczestników, że wkrótce nastąpi podpisanie umowy i rozpocznie się realizacja projektu?

Obowiązki informacyjne należy wypełniać od momentu uzyskania dofinansowania, tj. podpisania umowy o dofinansowanie lub wydania decyzji o dofinansowaniu, do końca realizacji projektu lub do końca okresu trwałości projektu, który został określony w umowie. W tym okresie musisz wypełniać obowiązki, jakie masz zapisane w umowie o dofinansowanie i stosować zasady opisane w podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta.

Może się zdarzyć, że zanim umowa o dofinansowanie zostanie podpisana, zechcesz np. podczas prowadzenia kampanii promującej przedsięwzięcie, posłużyć się znakiem Funduszy Europejskich, znakiem barw RP oraz znakiem UE. Nie możesz jednak tego zrobić. Z używaniem tych oznaczeń musisz poczekać na uzyskanie dofinansowania.

2. Czy założenie strony internetowej jest obowiązkowe, jeśli jej nie posiadam?

Założenie nowej strony internetowej nie jest obowiązkowe. Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie obowiązkowe jest posiadanie i prowadzenie profilu w mediach społecznościowych (przynajmniej jeden profil).

Jeżeli beneficjent posiada już stronę internetową należy na niej zamieścić zestaw poniższych informacji.

Minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu, który należy zamieścić na stronie internetowej (jeżeli jest) i mediach społecznościowych:

 1. tytuł projektu lub jego skróconą nazwę (maksymalnie 150 znaków),
 2. podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej czyli: znak Funduszy Europejskich, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej i znak Unii Europejskiej
 3. zadania, działania, które będą realizowane w projekcie (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
 4. grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
 5. cel lub cele projektu,
 6. efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
 7. wartość projektu (całkowity koszt projektu),
 8. wysokość wkładu Funduszy Europejskich,
 9. hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie.

Dodatkowo rekomendujemy też zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu, prezentującego jego główne etapy i postęp prac.

3. Opracowując projekt graficzny tablic i stosując się ściśle do parametrów określonych we wzorach tablic przyjęty przez Beneficjenta tytuł projektu wykracza poza szablon. Czy Beneficjent może zmniejszyć rozmiar czcionki/ zmienić układ treści na tablicy?

Nie. Beneficjent nie może zmniejszyć rozmiaru czcionki/ zmienić układu treści na tablicy. W przypadku, gdy tytuł realizowanego projektu przekracza 150 znaków dopuszcza się możliwość modyfikacji/skrócenia ww. tytułu do 150 znaków tak, by był zrozumiały dla odbiorców oraz by trafnie oddawał sens przedsięwzięcia i mieścił się na tablicy w określonym limicie znaków.

Pytania z czatu podczas webinarium 19 marca 2024 r.

4. Od jakiego momentu możemy stosować logotypy? Czy przed podpisaniem umowy możemy zrobić zakładkę z logotypami na stronie gminy? Przygotowujemy się obecnie do podpisania umowy i jednym z wymogów jest przesłanie dokumentu „Dane potrzebne do zamieszczenia informacji o projekcie w „Wyszukiwarce wsparcia” na Portalu Funduszy Europejskich”. W ramach danych mamy przesłać link do zakładki na stronie Gminy, ale mamy wątpliwości czy możemy używać już logotypów itd.?

Obowiązki informacyjne wypełniasz od momentu uzyskania dofinansowania, tj. podpisania umowy o dofinansowanie lub wydania decyzji o dofinansowaniu, do końca realizacji projektu lub do końca okresu trwałości projektu, który został określony w umowie. W tym okresie musisz wypełniać obowiązki, jakie masz zapisane w umowie o dofinansowanie i stosować zasady opisane w tym „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.

5. Czy  w przypadku projektów realizowanych w ramach instrumentu MOF ZIT, mamy obowiązek oznakować dokumentację oraz umowę z wykonawcą, nawet jeśli nie mamy jeszcze złożonego wniosku o dofinansowanie?

Obowiązki informacyjne wypełniasz od momentu uzyskania dofinansowania, tj. podpisania umowy o dofinansowanie lub wydania decyzji o dofinansowaniu, do końca realizacji projektu lub do końca okresu trwałości projektu, który został określony w umowie.

6. Jeśli jest tablica informacyjna to plakat promujący już nie jest obowiązkowy? tzn. sama tablica jest wystarczająca?

Twoje obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz całkowitego kosztu projektu.

Tablicę informacyjną umieszczasz, gdy projekt obejmuje prace budowlane, działania w zakresie infrastruktury, inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu oraz jest wspierany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności i jego całkowity koszt przekracza 500 tys. euro.

Obowiązek dotyczy Ciebie także, gdy projekt obejmuje prace budowlane, działania w zakresie infrastruktury, inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu oraz jest wspierany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej i jego całkowity koszt przekracza 100 tys. euro.

Plakat umieszczasz, gdy nie masz obowiązku umieszczenia tablicy. Musisz wówczas umieścić co najmniej jeden plakat informujący o Twoim projekcie, o wymiarze min. A3 (orientacja pozioma) lub podobnej wielkości elektroniczny wyświetlacz.

 7. Czy każdy projekt musi mieć swoją tablice informacyjną/pamiątkową czy może być jedna wspólna dla wszystkich projektów realizowanych w ramach tego samego programu np. FEP 2021-2027?

Jeśli w tym samym miejscu realizujesz kilka projektów, które musisz oznaczyć tablicami lub jeśli w późniejszym terminie otrzymasz dalsze finansowanie, możesz umieścić jedną, wspólną tablicę informacyjną. Wygląd wspólnej tablicy musi być zgodny z zasadami określonymi w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027”.

8. Czy należy oklejać komputery zakupione dla pracowników zarządzających projektem? Czy można je traktować jako sprzęt pomocniczy?

Jako beneficjent, jesteś zobowiązany do umieszczenia naklejek na wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu powstałych lub zakupionych w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich.

Naklejki należy umieścić na:

 1. a) sprzętach, maszynach, urządzeniach (np. maszyny i urządzenia produkcyjne, laboratoryjne, komputery, laptopy, tablety, drukarki),
 2. b) środkach transportu (np. samochodach, radiowozach, tramwajach, autobusach, wagonach kolejowych),
 3. c) aparaturze (np. laboratoryjnej, medycznej) itp.

Nie należy umieszczać naklejek na przedmiotach użytku codziennego, których znaczenie ma charakter pomocniczy/ dodatkowy w projekcie (np. meble, akcesoria biurowe, np. lampki biurkowe, drobne elementy wyposażenia pomieszczeń, np. wieszaki itp.). Naklejki muszą znajdować się w dobrze widocznym miejscu.

9. Czy dopuszczalna jest forma informowania o projekcie w mediach społecznościowych poprzez umieszczenie linka odsyłającego do pełnego opisu projektu na stronie internetowej Beneficjenta?

Taka forma nie jest dopuszczalna. Konieczne jest zamieszczenie pełnej informacji w mediach społecznościowych nt. projektu.

10. W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum kogo wpisywać jako beneficjenta na plakacie w siedzibie członka konsorcjum? Beneficjentem zgodnie z UoP jest lider, ale jeśli wpiszemy nazwę lidera i powiesimy plakat u siebie, to odbiorcy nie będą wiedzieli czemu to u nas wisi.

Wzór tablicy, zgodnie z zapisami „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji” jest obowiązkowy i nie można go modyfikować. Nie przewiduje on miejsca na wpisanie dodatkowej informacji o partnerze projektu. W przypadku projektów partnerskich, w polu „Beneficjent:…” należy wpisać nazwę partnera projektu, będącego beneficjentem środków z UE, tj. otrzymującego środki, nawet jeśli nie występuje on „formalnie” jako „beneficjent” w dokumentach, tylko jako „partner projektu”, u którego dana tablica będzie umieszczona. Ze względu na czytelność i przejrzystość komunikatu, a także z uwagi na ograniczenia obowiązkowego wzoru tablicy informacyjnej, podanie nazwy dodatkowego podmiotu nie jest możliwe.

11. Rozumiem, że obowiązek informacyjno-promocyjny spoczywa na każdym partnerze, a nie tylko na Beneficjencie?

Obowiązek informacyjno-promocyjny spoczywa na beneficjencie. Jako beneficjent, który prowadzi projekt z Funduszy Europejskich, masz obowiązek informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców ostatecznych projektu o uzyskanym dofinansowaniu.

Beneficjent odpowiada przed Instytucją Zarządzającą za spełnienie obowiązków informacyjno-promocyjnych, jednakże w ramach umowy partnerskiej z partnerami projektu może scedować spełnienie określonych zadań w temacie komunikacji.

 12. Czy jeśli wnioskodawcą jest Gmina, a realizatorem właściwym zadań jednostka organizacyjna gminy np. PUP, na czyim portalu społecznościowym ma się znaleźć opis projektu?

To po stronie Beneficjenta leży obowiązek poinformowania opinii publicznej oraz uczestników projektu o uzyskanym dofinansowaniu z FE (Funduszy Europejskich), w tym umieszczenia opisu projektu w mediach społecznościowych. Nie ma jednak przeszkód, aby ta sama informacja pojawiła się również na profilu realizatora.

13. Czy dobrze zrozumiałam, że drukowanie publikacji co do zasady jest zabronione i jest możliwe tylko, jeśli dopuszcza to regulamin naboru? Z jakiego dokumentu to wynika?

https://rpo.pomorskie.eu/artykul/informacja-w-sprawie-przyjecia-zasad-kwalifikowalnosci-wybranych-wydatkow-w-programie-regionalnym-fundusze-europejskie-dla-pomorza-2021-2027/

Uchwała Nr 1215/410/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia zasad kwalifikowalności wybranych wydatków w regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – dotyczy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

https://rpo.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/Uchwala-ZWP_zasady-kwalifikowalnosci.pdf

str. 3

„c) koszty publikacji papierowych (np. druku albumów pamiątkowych, kalendarzy, folderów, ulotek) będą niekwalifikowalne, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji, np. kosztów publikacji papierowych skierowanych do osób starszych.”

Każdorazowo należy zapoznać się z listą kosztów kwalifikowalnych w ramach danego naboru.

 

14. Czy możliwe będzie drukowanie kalendarzy promujących projekt, czy są one traktowane jako gadżety i zabronione?

Uchwała Nr 1215/410/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia zasad kwalifikowalności wybranych wydatków w regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – dotyczy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

https://rpo.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/Uchwala-ZWP_zasady-kwalifikowalnosci.pdf

str. 3

„c) koszty publikacji papierowych (np. druku albumów pamiątkowych, kalendarzy, folderów, ulotek) będą niekwalifikowalne, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji, np. kosztów publikacji papierowych skierowanych do osób starszych.”

Każdorazowo należy zapoznać się z listą kosztów kwalifikowalnych w ramach danego naboru.

 

15. Czy dozwolony jest druk teczek? Doprecyzowując chodzi o teczki na dokumenty.

https://rpo.pomorskie.eu/artykul/informacja-w-sprawie-przyjecia-zasad-kwalifikowalnosci-wybranych-wydatkow-w-programie-regionalnym-fundusze-europejskie-dla-pomorza-2021-2027/

Uchwała Nr 1215/410/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia zasad kwalifikowalności wybranych wydatków w regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – dotyczy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

https://rpo.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/Uchwala-ZWP_zasady-kwalifikowalnosci.pdf

str. 3

„b) koszty wytwarzania gadżetów promocyjnych (np. długopisów, notesów, kubków, urządzeń pamięci przenośnej typu pendrive, plecaków) będą niekwalifikowalne,

 1. c) koszty publikacji papierowych (np. druku albumów pamiątkowych, kalendarzy, folderów, ulotek) będą niekwalifikowalne, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji, np. kosztów publikacji papierowych skierowanych do osób starszych.”

Każdorazowo należy zapoznać się z listą kosztów kwalifikowalnych w ramach danego naboru.

 

16. Czy na potrzeby szkoleń  spotkań informacyjnych można zakupić podstawowe materiały piśmiennicze tj. notes i długopis/ ołówek?

https://rpo.pomorskie.eu/artykul/informacja-w-sprawie-przyjecia-zasad-kwalifikowalnosci-wybranych-wydatkow-w-programie-regionalnym-fundusze-europejskie-dla-pomorza-2021-2027/

Uchwała Nr 1215/410/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia zasad kwalifikowalności wybranych wydatków w regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – dotyczy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

https://rpo.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/Uchwala-ZWP_zasady-kwalifikowalnosci.pdf

str. 3

„b) koszty wytwarzania gadżetów promocyjnych (np. długopisów, notesów, kubków, urządzeń pamięci przenośnej typu pendrive, plecaków) będą niekwalifikowalne,

Każdorazowo należy zapoznać się z listą kosztów kwalifikowalnych w ramach danego naboru.