7 grudnia 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła nowy program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 w trosce o dobro projektodawców i przyszłych beneficjentów, a także ze względu na skrócenie okresu realizacji programu o dwa lata w porównaniu z okresem 2014-2020, przyspieszenie przepływu środków finansowych do beneficjentów oraz certyfikację wydatków przez Komisję Europejską przyjęła określone zasady kwalifikowalności wybranych wydatków w nowym programie. Pożądanym jest, aby różnego rodzaju obiekty, które powstaną dzięki dofinansowaniu z FEP, miały możliwość samodzielnego utrzymywania się.

Zasady te będą mieć zastosowanie w planowaniu i przygotowywaniu projektów w ramach FEP 2021-2027, w których dofinansowanie będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i będzie udzielane w formie dotacji. Ostatecznie, zasady te zostaną włączone do regulaminów wyboru projektów, które będą przyjmowane przez Instytucję Zarządzającą FEP lub instytucję pośredniczącą. Przyjęte zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków nie dotyczą pomocy technicznej FEP.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Podatek od towarów i usług (VAT) będzie stanowił wydatek niekwalifikowalny.

W drodze wyjątku, z uwagi na szczególny charakter interwencji, podatek od towarów i usług (VAT) będzie stanowił wydatek kwalifikowalny w projektach na zasadach ogólnych w poniższych przypadkach:

 • upowszechnianie edukacji przedszkolnej (infrastruktura i doposażenie publicznych placówek przedszkolnych) oraz rozwój edukacji włączającej (modernizacja i wyposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznych),
 • infrastruktura społeczna – infrastruktura służąca realizacji usług opiekuńczych, mieszkalnictwu wspomaganemu i innym usługom społecznym,
 • e-usługi publiczne np. cyfryzacja usług publicznych,
 • projekty edukacyjne podnoszące poziom wiedzy i kompetencji w obszarze bioróżnorodności, ochrony i zachowania przyrody,
 • drogi wojewódzkie,
 • instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS),
 • projekty grantowe.

W pozostałych obszarach wsparcia finansowanych w ramach dotacji, podatek VAT będzie niekwalifikowalny.

Uproszczony schemat obrazujący zasady ogólne, na podstawie których VAT może być kosztem kwalifikowalnym w wymienionych powyżej wyjątkowych przypadkach, przedstawia się następująco:

KOSZTY POŚREDNIE W PROJEKCIE

Koszty pośrednie projektu będą niekwalifikowalne.

Wyjątkiem od zasady wskazanej wyżej będzie kwalifikowanie kosztów pośrednich na zasadach ogólnych w przypadku poniższych projektów:

 1. wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw,
 2.  projekty edukacyjne podnoszące poziom wiedzy i kompetencji w obszarze ochrony i zachowania przyrody,
 3. upowszechnianie edukacji przedszkolnej,
 4. infrastruktura społeczna – zintegrowane działania obejmujące usługi mieszkaniowe i usługi społeczne,
 5. instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS),
 6. projekty grantowe.

PROMOCJA PROJEKTÓW

Zapewnienie właściwej widoczności i informacji o Funduszach Europejskich będzie traktowane priorytetowo w okresie programowania 2021-2027, zaś rola beneficjentów będzie kluczowa w skutecznym komunikowaniu o wsparciu unijnym w realizowanych projektach.

W związku z powyższym za wydatek kwalifikowalny uznane będą następujące koszty:

 • przygotowania lub aktualizacji informacji lub zakładki na stronie internetowej poświęconej projektowi,
 • wytworzenia lub zakupu tablic informacyjnych,
 • wytworzenia lub zakupu tablic pamiątkowych,
 • wytworzenia lub zakupu obowiązkowych plakatów informacyjnych w miejscu realizacji projektu,
 • organizacji wydarzeń informacyjnych lub działań komunikacyjnych w przypadku projektów o charakterze strategicznym, np. z udziałem Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej (np. najem sali, zapewnienie nagłośnienia, zakup cateringu, zakup reklamy w mediach dot. wydarzenia itp.).

Niekwalifikowalne będą koszty:

 • wytwarzania gadżetów promocyjnych (np. długopisów, notesów, kubków, urządzeń pamięci przenośnej typu pendrive, plecaków),
 • publikacji papierowych (np. druku albumów pamiątkowych, kalendarzy, folderów, ulotek), za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji, np. kosztów publikacji papierowych skierowanych do osób starszych.

KOSZTY WYBRANYCH USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I OBSŁUGI PROJEKTÓW

Koszty wybranych usług w zakresie zarządzania i obsługi projektów nie będą mogły przekroczyć następujących wskaźników procentowych:

 1. nadzór inwestorski:
 • 2% kosztów robót budowlanych i montażowych bez kontroli rozliczeń budowy,
 • 3% kosztów robót budowlanych i montażowych z kontrolą rozliczenia budowy,
 1. nadzór autorski – 15% kosztów dokumentacji projektowej,
 2. inżynier kontraktu (wg wymagań FIDIC), inwestor zastępczy – 7% kosztów robót budowlano-montażowych.

W przypadku pytań dotyczących przedmiotowej uchwały prosimy o kontakt z opiekunami poszczególnych działań w Referatach Realizacji I i II.

 

Do pobrania:

Uchwała ZWP w sprawie przyjęcia zasad kwalifikowalności wybranych wydatków w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027