Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju szkół zawodowych: w działaniu 6.2. FEP – na projekty dotyczące rozwoju infrastruktury szkół zawodowych oraz w działaniu 5.8. FEP – na projekty dotyczące podnoszenia jakości i dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Projekty zintegrowane

Udział w naborach wiąże się z równoległym złożeniem dwóch wniosków o dofinansowanie. Dotacje będą mogły uzyskać wyłącznie projekty zintegrowane, tzn. takie, które będą zakładały ścisłe powiązanie działań infrastrukturalnych (w działaniu 6.2.) i społecznych (w działaniu 5.8.) w celu uzyskania najlepszych efektów dla rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim.

Nabór w ramach działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej

W działaniu 6.2. możliwe jest wsparcie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury szkolnictwa zawodowego, tak by dostosować kształcenie do regionalnych i lokalnych potrzeb rynku pracy i gospodarki.

Finansowanie obejmie m.in. zakup wyposażenia, w tym doposażenie w urządzenia, sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne, meble, w szczególności wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego, laboratoriów dydaktycznych, warsztatów i sal do praktycznej nauki zawodu. Możliwe będą też przebudowa, roboty budowlane, remont obiektów szkół zawodowych, m.in. budynków szkolnych, warsztatów.

Pula środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach działania 6.2. to prawie 89,5 mln zł.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Nabór w ramach działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa

W działaniu 5.8. możliwe jest otrzymanie wsparcia na projekty obejmujące m.in. dostosowywanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, uwzględniające branże kluczowe dla gospodarki regionu, wsparcie uczniów i osób dorosłych w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, uruchamianie dodatkowych zajęć, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz promocję kształcenia zawodowego..

Pula środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach działania 5.8. to ponad 161 mln zł.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Wnioski w obu naborach będzie można składać od 6 listopada do 20 grudnia 2023 r.