Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

5.8.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8. FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej)

14.11.2023

Zakończony 17.01.2024

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8. FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej)

Numer naboru: FEPM.05.08-IZ.00-006/23

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach naboru

Lista projektów ocenionych formalnie i przekazanych do oceny merytorycznej (PDF 259KB)(Opublikowano 11.03.2024)

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 560KB)(Opublikowano 24.04.2024)

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 17 listopada 2023 r. do 17 stycznia 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2024

 

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu SOWA EFS – https://sowa2021.efs.gov.pl


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:

 1. Administracja publiczna;
 2. Instytucje nauki i edukacji;
 3. Instytucje ochrony zdrowia;
 4. Instytucje wspierające biznes;
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 6. Osoby fizyczne;
 7. Partnerzy społeczni;
 8. Przedsiębiorstwa;
 9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 10. Służby publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w tym w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji, obejmujące m.in.:

a) poszerzenie oferty zajęć z wykorzystaniem potencjału różnych podmiotów (m.in. instytucji kultury, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, pracodawców lub ich organizacji);

b) realizacja działań uwzględniających wyzwania cywilizacyjne, dotyczących budowania tożsamości regionalnej, w tym służących zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (kaszubskiego), odwołujących się do nadmorskiego położenia regionu (np. edukacja morska i wodna) oraz wykorzystujących edukację kulturową;

c) rozwój kompetencji cyfrowych w procesie nauczania;

d) wsparcie psychologiczno-pedagogiczne;

e) poszerzenie i dopasowanie do potrzeb uczniów oferty z zakresu doradztwa zawodowego, uwzględniającego aspekty przełamywania stereotypów płciowych w wyborze zawodu oraz promocję kierunków z obszaru STEM, szczególnie wśród dziewcząt;

f)  doskonalenie zawodowe nauczycieli, przede wszystkim w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, realizacji zindywidualizowanego procesu kształcenia, wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz stosowania aktywizujących metod i technik nauczania.

Uzupełniająco realizowane będą również:

a) wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i metodycznych wpływających na efektywność kształtowania kompetencji kluczowych uczniów;

b) wypracowanie rozwiązań wzmacniających relacje na linii szkoła – nauczyciele – rodzice.

Kryteria wyboru projektów

Przyjęte Uchwałą Komitetu monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów (DOCX 415 KB)


Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 90%:

1. współfinansowanie ze środków EFS + – 85%;

2. krajowy wkład publiczny (budżet państwa) –5%.

Wkład własny wynosi 10% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór wynosi 105 587 749,64 PLN

1. środki EFS+ w wysokości 99 721 763,55 PLN;

2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości  5 865 986,09 PLN.


Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie wyboru (DOCX 609 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru należy kierować najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków na adres poczty elektronicznej: edukacja.efs@pomorskie.eu

UWAGA!!!

Każde pytanie ze strony wnioskodawcy jest rozpatrywane indywidualnie przez IZ FEP.

W przypadku wysłania pytań w ostatnich dniach naboru należy mieć na uwadze, iż czas otrzymania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania może ulec wydłużeniu lub też może wiązać się z otrzymaniem odpowiedzi po zakończeniu naboru.

 

SOWA 

W odpowiedzi na pojawiające się  pytania dotyczące wypełnienia sekcji wniosku:  Dodatkowe informacje: Potencjał instytucji (opisz wykorzystanie potencjału innych instytucji zgodnie z treścią kryterium) informujemy, że w przedmiotowym naborze  w danym polu należy wpisać:  nie dotyczy.

 1. W jakim sposób do wniosku o dofinansowanie, w systemie SOWA, należy dołączyć załączniki, które wymagają podpisu kwalifikowanego.

Odp. z dnia 15.12.2023

Załączniki, o których mowa w regulaminie wyboru projektu w pkt. 1.8, muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym. Aby podpisać dokumenty podpisem kwalifikowanym należy posiadać jeden z podpisów kwalifikowanych, kupiony u jednego z certyfikowanych dostawców wymienionych w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji.

W celu podpisania załącznika należy wgrać dokument do dedykowanego programu i przy pomocy tej aplikacji go podpisać. Następnie taki podpisany załącznik należy zamieścić w systemie SOWA we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji „Załączniki”.

W przypadku jeśli podpis kwalifikowany znajduje się w dodatkowym pliku, wtedy należy załącznik wraz z tym plikiem dodać do archiwum „zip” lub „7z” i tak przygotowany plik załączyć w sekcji „Załączniki”.

 

 1. Gdzie mogę znaleźć wzory załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie?

Odp. z dnia 15.12.2023

Wzory załączników wymagają pobrania z Regulaminu wyboru projektów w ramach ogłoszonego naboru i po podpisaniu podpisem kwalifikowanym podlegają podłączeniu do wniosku o dofinasowanie w systemie SOWA.

UWAGA! System SOWA EFS wymaga dołączenia załączników jedynie dla Wnioskodawcy (pole obligatoryjne). W przypadku gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, należy pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników również dla każdego z Partnerów projektu.

 

DOKUMENTY

 1. Na jaki maksymalny okres można założyć realizację projektu?

Odp. z dnia 15.12.2023

Zgodnie z zapisami  Regulaminu wyboru projektów 5.8. z dnia 16.11.2023 projekt może być realizowany od dnia ogłoszenia naboru, przy czym termin realizacji projektu założony we wniosku o dofinansowanie musi zakładać jego rozpoczęcie do końca grudnia 2024 roku oraz zakończyć się maksymalnie do września 2029 roku.

 1. Ile wniosków może złożyć jeden wnioskodawca w przedmiotowym konkursie?

Odp. z dnia 15.12.2023

Regulamin naboru projektów Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie edukacji ogólnej nie nakłada ograniczeń dotyczących liczby składanych wniosków o dofinansowanie przez jednego wnioskodawcę.

3.  Czy Diagnoza potrzeb edukacyjnych musi być przyjęta Zarządzeniem Wójta?

Odp. z dnia 16.01.2024

W obecnym naborze ION nie narzuca wnioskodawcom sposobu zatwierdzania diagnozy. Niemniej powinna ona zostać sporządzona w formie pisemnej, gdyż na wezwanie IZ FEP 2021-2027 wnioskodawca jest zobowiązany do udostępnienia dokumentu.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wnioski wynikające z diagnozy potrzeb edukacyjnych powinny zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie wraz z deklaracją, iż realizacja działań w projekcie będzie następować w oparciu o jej wyniki.

4. Czy istnieje maksymalna wartość dofinansowania / projektu na uczestnika projektu?

Odp. z dnia 16.01.2024

Regulamin wyboru projektów nie zawiera obostrzeń odnoszących się do maksymalnej wartości projektu. Nie wprowadza także maksymalnej stawki dot. kosztów wsparcia w projekcie przypadających na jednego uczestnika.

KRYTERIA MERYTORYCZNE

 1. Czy jeżeli szkoła niepubliczna ma wyniki egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej NIE na podstawie przedstawionego w ramach regulaminu wyboru wykazu szkół o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej to jest uwzględniona w kryterium C 2 ukierunkowanie wsparcia ?

Odp. z dnia 15.12.2023

Kryterium strategiczne, Obszar C: Wartość dodana projektu Ukierunkowanie wsparcia, o którym mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów, nie ma charakteru obligatoryjnego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów Działania 5.8. w zakresie edukacji ogólnej ocenie podlega stopień, w jakim projekt obejmuje szkoły o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej na podstawie przedstawionego w ramach regulaminu wyboru wykazu szkół o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej (wykaz przygotowany został przez Departament Edukacji i Sportu tut. Urzędu).

W ramach oceny merytorycznej projektu można uzyskać premię punktową, w przypadku gdy:

1 pkt – co najmniej połowa szkół objętych wsparciem w projekcie to szkoły o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej.

2 pkt – projekt obejmuje wsparciem wyłącznie szkoły o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej.

W przypadku, gdy projekt nie obejmuje wsparciem szkół o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej projekt otrzymuje 0 pkt.

Lista szkół i placówek systemu oświaty o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów. Spełnienie kryterium weryfikowane będzie w oparciu o ww. załącznik oraz informacje określone we wniosku. W celu umożliwienia sprawdzenia spełnienia przedmiotowego kryterium, wnioskodawca zobowiązany jest do określenia w sekcji wniosku Informacje o projekcie, w części Grupy docelowe, które szkoły lub placówki systemu oświaty o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej obejmie w projekcie i w jakim stopniu, zgodnie z listą wskazaną w załączniku nr 5.

Zatem nie ma możliwości dokonania pozytywnej oceny spełnienia kryterium oraz przyznania dodatkowych punktów, jeśli szkoła nie znajduje się na wyżej wskazanej liście.

2. Jak należy rozumieć zapis „projekt obejmuje zintegrowane działania skierowane do uczniów i nauczycieli – w zakresie wynikającym z diagnozy potrzeb”? Czy wsparcie dla nauczycieli (np. szkolenia) musi być bezpośrednio powiązane z realizowanymi zajęciami?  

Odp. z dnia 16.01.2023

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów podstawowym założeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry szkół i placówek systemu oświaty jest komplementarność działań wspierających nauczycieli z działaniami skierowanymi do uczniów, w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Oznacza to, że wnioskodawca powinien opisać sytuację problemową uczestników objętych wsparciem, zarówno uczniów jak i nauczycieli. Jednakże problemy nauczycieli, które mają zostać rozwiązane dzięki realizowanemu projektowi, powinny być powiązane z problemami zdiagnozowanymi wśród dzieci.
Aby otrzymać punkty za spełnienie kryterium „Działania projektowe” Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać odpowiednie informacje uzasadniające realizowane wsparcie we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji Grupy docelowe oraz Zadania.

WNIOSKODAWCA

 1. Czy jako Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna kwalifikuje się do startowania wniosków o dotację?

Odp. z dnia 15.12.2023

Zgodnie z zapisami sekcji 1.6 Regulaminu wyboru projektów, do naboru jako wnioskodawcy mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:

 1. Administracja publiczna;
 2. Instytucje nauki i edukacji;
 3. Instytucje ochrony zdrowia;
 4. Instytucje wspierające biznes;
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 6. Osoby fizyczne;
 7. Partnerzy społeczni;
 8. Przedsiębiorstwa;
 9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 10. Służby publiczne.

Ze wsparcia wykluczone są szkoły i placówki systemu oświaty, które uczestniczą w projektach grantowych realizowanych przez SWP w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych”. Lista szkół i placówek systemu oświaty uczestniczących w projektach grantowych stanowi załącznik nr 3 do regulaminu wyboru projektów.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w ramach ogłoszonego naboru nr FEPM.05.08-IZ.00-006/23 nie przewidziano wsparcia dedykowanego poradniom psychologiczno-pedagogicznym.

Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych przewidziane zostało na poziomie krajowym w ramach działań programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Ponadto zgodnie z programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przewiduje się realizację kompleksowych działań koordynowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego, dotyczących wsparcia edukacji włączającej obejmujących m.in. wzmocnienie potencjału poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół poprzez doskonalenie kadry, opracowanie bazy dobrych praktyk oraz upowszechnienie wiedzy eksperckiej w zakresie uzupełniającym działania realizowane na poziomie krajowym.

Termin oraz zakres działań będzie można znaleźć w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego FEP 2021-2027  dostępnym na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-2023/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-pomorza-2021-2027/, przy czym interwencja w tym zakresie przewidziana jest po 2024 r.

 1. Czy Wnioskodawcą w ww. konkursie może być Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego? Jeśli nie, to czy może wystąpić w partnerstwie z placówką systemu oświaty?

Odp. z dnia 15.12.2023

Zgodnie z zapisami sekcji 1.6 Regulaminu wyboru projektów, do naboru jako wnioskodawcy mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:

 1. Administracja publiczna;
 2. Instytucje nauki i edukacji;
 3. Instytucje ochrony zdrowia;
 4. Instytucje wspierające biznes;
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 6. Osoby fizyczne;
 7. Partnerzy społeczni;
 8. Przedsiębiorstwa;
 9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 10. Służby publiczne.

Ze wsparcia wykluczone są szkoły i placówki systemu oświaty, które uczestniczą w projektach grantowych realizowanych przez SWP w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych”. Lista szkół i placówek systemu oświaty uczestniczących w projektach grantowych stanowi załącznik nr 3 do regulaminu wyboru projektów.

Ponadto wnioski w ramach przedmiotowego konkursu mogą składać jedynie organy prowadzące szkoły/placówki prowadzące kształcenie ogólne, technika oraz szkoły zawodowe/placówki systemu oświaty, jeśli prowadzą kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego oraz wyłącznie w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

Z kolei zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu jest możliwe, przy spełnieniu określonych warunków. Zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru partnerów zostały uregulowane w art. 39 ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z ustawą wdrożeniową projekty w ramach naboru mogą być realizowane przez kilka podmiotów w formie partnerstwa. Partnerem wiodącym w projekcie partnerskim jest podmiot inicjujący projekt partnerski, czyli wnioskodawca/beneficjent, który dysponuje potencjałem ekonomicznym zapewniającym prawidłową realizację projektu. Do projektu każdy z partnerów wnosi zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Udział partnerów w projekcie nie może jednak polegać wyłącznie na wniesieniu przedmiotowych zasobów. Partnerstwo musi opierać się na wspólnej realizacji projektu, przy czym wsparcie może być skierowane jedynie do uczestników Wnioskodawcy.

Więcej na temat partnerstwa znajduje się w rozdziale 4 Regulaminu wyboru projektów „Ogólne zasady dotyczące realizacji projektów w naborze”, podrozdział 4.1 „Partnerstwo w projekcie”. W ramach konkursu nie określono katalogu podmiotów uprawnionych do roli partnera w projekcie. Stroną umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych. Wybór partnerów odbywa się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej.

 1. Czy w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8. FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) działaniami w projekcie można objąć szkoły zawodowe w zakresie edukacji ogólnej?

Odp. z dnia 15.12.2023

Zgodnie z zapisami sekcji 1.6 Regulaminu wyboru projektów, do naboru jako wnioskodawcy mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:

 1. Administracja publiczna;
 2. Instytucje nauki i edukacji;
 3. Instytucje ochrony zdrowia;
 4. Instytucje wspierające biznes;
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 6. Osoby fizyczne;
 7. Partnerzy społeczni;
 8. Przedsiębiorstwa;
 9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 10. Służby publiczne.

Ze wsparcia wykluczone są szkoły i placówki systemu oświaty, które uczestniczą w projektach grantowych realizowanych przez SWP w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych”. Lista szkół i placówek systemu oświaty uczestniczących w projektach grantowych stanowi załącznik nr 3 do regulaminu wyboru projektów.

Ponadto wnioski w ramach przedmiotowego konkursu mogą składać jedynie organy prowadzące szkoły/placówki prowadzące kształcenie ogólne, technika oraz szkoły zawodowe/placówki systemu oświaty, jeśli prowadzą kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego oraz wyłącznie w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

 1. Czy w ramach naboru dotyczącego Działania 5.8 FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) wsparciem projektowym można objąć szkoły specjalne ?

Odp. z dnia 15.12.2023

Regulamin wyboru projektów wskazuje na zakaz wspierania w zakresie infrastruktury i wyposażenia placówek, które w ramach swoich działań prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym. Zapis odnosi się do tych placówek, których działalność statutowa wskazuje na prowadzenie szkół/oddziałów specjalnych. Niemniej uczniowie uczęszczający do wyżej wymienionych placówek mogą być wspierani w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz przygotowania się do włączenia do systemu edukacji ogólnodostępnej.

 1. Czy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w którego skład wchodzą szkoły specjalne podstawowa i ponadpodstawowa mogą składać wnioski? Z ogólnych informacji wynika, że projekt dotyczy edukacji włączającej, czyli tylko szkół masowych?

Odp. z dnia 15.12.2023

Regulamin wyboru projektów wskazuje na zakaz wspierania w zakresie infrastruktury i wyposażenia placówek, które w ramach swoich działań prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem społecznym. Zapis odnosi się do tych placówek, których działalność statutowa wskazuje na prowadzenie szkół/oddziałów specjalnych. Niemniej uczniowie uczęszczający do wyżej wymienionych placówek mogą być wspierani w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz przygotowania się do włączenia do systemu edukacji ogólnodostępnej.

Ponadto wsparcie dla danej szkoły lub placówki, jej uczniów (w tym z doświadczeniem migracji) i/lub kadry  powinno być realizowane w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane potrzeby szkoły lub placówki, przede wszystkim w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Zatem w gestii wnioskodawcy pozostaje planowanie form wsparcia oraz wydatków z nimi związanych, które powinny wynikach bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb oraz zapisów dokumentacji konkursowej w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

Jednocześnie wnioski w ramach przedmiotowego konkursu mogą składać jedynie organy prowadzące szkoły/placówki prowadzące kształcenie ogólne, technika oraz szkoły zawodowe/placówki systemu oświaty, które prowadzą kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego oraz wyłącznie w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

6. Czy zgodnie z zapisami sekcji 1.6 Regulaminu wyboru projektów (w której wymienionych jest 10 podmiotów), Beneficjentem wniosku może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą a Partnerem w projekcie, organ prowadzący placówkę szkolną?

Odp. z dnia 16.01.2024 

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w sekcji 1.6 do naboru jako wnioskodawcy mogą przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:
1. Administracja publiczna;
2. Instytucje nauki i edukacji;
3. Instytucje ochrony zdrowia;
4. Instytucje wspierające biznes;
5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
6. Osoby fizyczne;
7. Partnerzy społeczni;
8. Przedsiębiorstwa;
9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
10. Służby publiczne.

Ze wsparcia wykluczone są szkoły i placówki systemu oświaty, które uczestniczą w projektach grantowych realizowanych przez SWP w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych”. Lista szkół i placówek systemu oświaty uczestniczących w projektach grantowych stanowi załącznik nr 3 do regulaminu wyboru projektów.

Zatem wnioskodawcą nie może być podmiot, który nie spełnia powyższych warunków, nawet jeśli projekt będzie realizowany w partnerstwie z organem prowadzącym dla placówki szkolnej.

Ponadto organ prowadzący dla szkół podstawowych, np. jednostka samorządu terytorialnego, może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, który będzie realizowany w partnerstwie. Wskazuje na ten fakt definicja Kryterium strategicznego, Obszar C: Wartość dodana projektu Formuła partnerstwa, o którym mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów. Nie ma on charakteru obligatoryjnego, jednakże w przypadku jego zastosowania, ocenie podlegać będzie formuła partnerstwa, tj. czy projekt jest realizowany w partnerstwie organu prowadzącego z co najmniej jednym z następujących podmiotów: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, pracodawcy lub ich organizacje. W celu uzasadnienia spełnienia przedmiotowego kryterium należy uzupełnić dedykowane tej kwestii pole w sekcji Dodatkowe informacje, wskazując z jakim podmiotem wnioskodawca nawiąże współpracę oraz w jaki sposób wpłynie ona na rozwiązanie problemów, jakie ma przynieść realizacja projektu.

Jednocześnie w celu uzasadnienia spełnienia przedmiotowego kryterium należy uzupełnić dedykowane pole w sekcji wniosku Dodatkowe informacje. Podstawowe wymogi w zakresie partnerstwa w projekcie opisane zostały w sekcji 4.1 Partnerstwo w projekcie Regulaminu wyboru projektów. Partner/partnerzy, o których mowa w kryterium, muszą zostać wskazani w sekcji wniosku Wnioskodawca i realizatorzy jako realizatorzy. Ponadto, pozostała treść wniosku, w szczególności opis zadań oraz sposób zarządzania projektem, muszą potwierdzać i uzasadniać udział partnera/partnerów w realizacji projektu. Opis będzie podlegał weryfikacji podczas prac Komisji Oceny Projektów.

7. Czy wnioskować może fundacja, która nie prowadzi szkoły, czy uprawnione są tylko podmioty posiadające wpis do Rejestru szkół i placówek oświatowych?

Odp. z dnia 16.01.2024

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów jako wnioskodawcy będą mogły przystąpić organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:
1. Administracja publiczna;
2. Instytucje nauki i edukacji;
3. Instytucje ochrony zdrowia;
4. Instytucje wspierające biznes;
5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
6. Osoby fizyczne;
7. Partnerzy społeczni;
8. Przedsiębiorstwa;
9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
10. Służby publiczne.
Ze wsparcia wykluczone są szkoły i placówki systemu oświaty, które uczestniczą w projektach grantowych realizowanych przez SWP w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych”.

Zatem wnioskodawcą nie może być podmiot, który nie spełnia powyższych warunków.

GRUPA DOCELOWA

 1. Czy działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa jest skierowane do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych?

Odp. 15.12.2023

Zgodnie z FEP 2021-2027 wsparcie w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa udzielane jest następującym grupom:

 1. a) uczniom szkół i placówek podstawowych (w tym z doświadczeniem migracji);
 2. b) uczniom szkół i placówek ponadpodstawowych (w tym z doświadczeniem migracji);
 3. c) nauczycielom;
 4. d) dyrektorom szkół i placówek oświatowych;
 5. e) pracownikom organów prowadzących szkoły i placówki;
 6. f) psychologom i pedagogom wspierającym uczniów;
 7. g) rodzicom/opiekunom prawnym dzieci i młodzieży.

Projekty skierowane do osób fizycznych muszą obejmować osoby mające miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny lub pracujące albo uczące się na terenie województwa pomorskiego.

2. Zgodnie z regulaminem wyboru projektów przedmiotem naboru jest wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli. Czy pojęcie „uczniowie” używane w treści dokumentacji naboru obejmuje również dzieci uczęszczające do szkoły w ramach oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. zerówka)?Wskazuję, że dokumentacja naboru nie precyzuje pojęcia „uczeń”. Również definicja „ucznia” zawarta w Prawie oświatowym nie precyzuje jednoznacznie tego elementu. Jednocześnie w kontekście założeń naboru wydaje się uzasadnionym objęcie naborem również dzieci uczęszczających do szkolnej zerówki (oraz ich rodziców i nauczycieli) – w przeciwnym wypadku jako jedyny rocznik w danej szkole, będą oni wyłączeni od możliwości brania udziału w projektowanych aktywnościach edukacyjnych.

Odp. z dnia 16.01.2024

Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie edukacji ogólnej ukierunkowane jest przede wszystkim na działania związane z kompleksowym wspomaganiem szkół, wzmocnieniem kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwojowi form wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jednocześnie wsparcie kierowane do ośrodków wychowania przedszkolnego zaplanowane zostało w ramach Działania 5.7. Edukacja przedszkolna.
Zgodnie z zapisami art. 31 ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego
Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i mieszcząc się w budynku szkoły podstawowej równocześnie zachowuje odrębności programowe. Zatem oddział przedszkolny organizacyjnie pozostaje w strukturze wychowania przedszkolnego i działa na zasadach przewidzianych dla przedszkola, mimo że jest zorganizowany w szkole podstawowej.
Jednocześnie określenie „zerówka” nie występuje w prawie oświatowym – jest to określenie potoczne odnoszące się zazwyczaj do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Dzieci uczęszczające do przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych nie są uczniami. Ponadto oddział przedszkolny w szkole podstawowej nie wchodzi w skład jej struktury.

3. Czy wsparcie jest skierowane tylko na zajęcia dla dzieci i młodzieży czy też w projektem mogą być też objęci dorośli np. wsparcie dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Odp. z dnia 16.01.2024

Zgodnie z programem operacyjnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 wsparcie w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie edukacji ogólnej udzielane jest następującym grupom:
a) uczniowie szkół i placówek podstawowych (w tym z doświadczeniem migracji);
b) uczniowie szkół i placówek ponadpodstawowych (w tym z doświadczeniem migracji);
c) nauczyciele;
d) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych;
e) pracownicy organów prowadzących szkoły i placówki;
f) psychologowie i pedagodzy wspierający uczniów;
g) rodzice/opiekunowie prawni dzieci i młodzieży.

Projekty skierowane do osób fizycznych muszą obejmować osoby mające miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny lub pracujące albo uczące się na terenie województwa pomorskiego.

Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie edukacji ogólnej ukierunkowane jest przede wszystkim na działania związane z kompleksowym wspomaganiem szkół, wzmocnieniem kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwojowi form wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach konkursu można objąć wsparciem słuchaczy liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Oznacza to, że wnioski w ramach przedmiotowego konkursu mogą składać organy prowadzące szkoły/placówki prowadzące kształcenie ogólne, technika oraz szkoły zawodowe/placówki systemu oświaty, jeśli prowadzą kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego oraz wyłącznie w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

4. Czy w uzasadnionych przypadkach, chodzi o uczniów bardzo zdolnych, możemy zaplanować dla ich rozwoju, indywidualne zajęcia z nauczycielem? 

Odp. z dnia 16.01.2024

Zgodnie z zapisami sekcji 2.3.1 Regulaminu wyboru projektów wsparcie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych może objąć w szczególności:
1) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności
w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
2) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;
3) wdrożenie nowych form i programów nauczania;
4) tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
5) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;
6) doradztwo zawodowe uwzględniające aspekty przełamywania stereotypów płciowych w wyborze zawodu oraz promocję kierunków z obszaru STEM, szczególnie wśród dziewcząt;
7) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty
(w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców);
8) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że działania ukierunkowane na rozwój u uczniów kompetencji kluczowych mogą stanowić wyłącznie uzupełnienie działań prowadzonych przez szkołę lub placówkę systemu oświaty przed rozpoczęciem realizacji projektu. Nakłady środków na ich realizację nie mogą zostać zastąpione środkami w ramach projektu.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę należy na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb edukacyjnych, sformułowanej na bazie analizy indywidualnej sytuacji szkół lub placówek systemu oświaty uwzględniającej dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze potrzeby rozwojowe uczniów oraz wynikający z tych potrzeb zakres wsparcia nauczycieli precyzyjnie określić kompetencje, jakie nabędzie uczeń otrzymujący proponowane wsparcie.

TYPY OPERACJI

 1. Zgodnie z regulaminem konkursu „Wsparcie w zakresie cyfryzacji danej szkoły lub placówki poprzedzone jest samooceną wykonaną przez szkołę lub placówkę, jej kadrę i uczniów przy wykorzystaniu narzędzia SELFIE”. Proszę o odpowiedź, czy jako cyfryzację należy uznać zaplanowanie we wniosku o dofinansowanie (zgodnie z wynikami przeprowadzonej diagnozy) zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów ? Zajęcia nie będą połączone z zakupem wyposażenia rozwijającego kompetencje cyfrowe.

Odp. z dnia 15.12.2023

W sekcji 2.3 Uwarunkowania realizacji wsparcia w ramach projektów Regulaminu wyboru projektów wskazano, iż wsparcie w zakresie cyfryzacji danej szkoły lub placówki poprzedzone zostanie samooceną wykonaną przez szkołę lub placówkę, jej kadrę i uczniów przy wykorzystaniu narzędzia SELFIE. W treści dokumentu zawarto odesłanie do strony internetowej Komisji Europejskiej opisującej narzędzie: https://education.ec.europa.eu/pl/selfie

Czytamy na niej, że SELFIE (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies – autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie innowacji za pomocą technologii edukacyjnych) to bezpłatne narzędzie, które ma pomóc szkołom w stosowaniu technologii cyfrowych wspierających proces nauczania, uczenia się i oceniania. Na podstawie otrzymanych danych narzędzie generuje raport dający obraz mocnych i słabych stron szkoły w korzystaniu przez nią z technologii. SELFIE jest dostępne w ponad 30 językach dla wszystkich szkół podstawowych, średnich i zawodowych w Europie i poza jej granicami. Narzędzia może użyć każda ze szkół – nie tylko te, które wykorzystują infrastrukturę, sprzęt i technologie w zaawansowanym stopniu.

Ponadto SELFIE skłania uczniów, nauczycieli i kadrę kierowniczą szkół do wspólnej refleksji na temat korzystania z technologii. Na podstawie zebranych informacji narzędzie to pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:

W jakich obszarach szkoła skutecznie korzysta z technologii, a w jakich może zoptymalizować ich stosowanie?

Czy szkoła ma plan, w jaki sposób chce korzystać z technologii, i jeśli tak, czy plan ten jest znany pracownikom szkoły i uczniom?

Które ze szkoleń są zdaniem nauczycieli najbardziej przydatne?

Na co należy przeznaczyć fundusze?

SELFIE służy do przeglądu i ciągłego udoskonalania metod stosowania technologii cyfrowych w nauczaniu, uczeniu się i procesie oceny. W ten sposób narzędzie to może pomóc szkołom w podejmowaniu świadomych decyzji.

Zatem przy planowaniu działań w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych należy uwzględnić diagnozę wykonaną za pomocą opisanego narzędzia.

2. Czy oferta ma być łączna na działania dla uczniów i nauczycieli, czy podzielona: jedna na działania wsparcia dla nauczycieli i ew druga na działania wsparcia uczniów?

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w sekcji 2.3.4 działania zaplanowane w ramach projektu powinny wynikać z diagnozy potrzeb edukacyjnych, sformułowanej na podstawie analizy indywidualnej sytuacji szkół lub placówek systemu oświaty uwzględniającej dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze potrzeby rozwojowe uczniów oraz wynikający z tych potrzeb zakres wsparcia nauczycieli.
Analiza powinna w szczególności określać:
a) potrzeby uczniów w zakresie ich lepszego przygotowania do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, w szczególności w obszarach dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych;
b) potrzeb nauczycieli oraz przedstawicieli kadry szkół i placówek oświaty w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów;
c) potrzeb szkoły lub placówki systemu oświaty dotyczące wyposażenia w pomoce dydaktyczne, specjalistycznego sprzętu lub narzędzia, dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
d) potrzeby w zakresie wspomagania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Diagnoza powinna być sporządzona w formie pisemnej, a wnioski z diagnozy powinny zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie. Ponadto we wniosku o dofinansowanie powinna zostać zawarta deklaracja realizacji działań w projekcie w oparciu o wyniki przedmiotowej diagnozy, z przywołaniem danych wynikających z diagnozy oraz źródeł ich pozyskania.
Jednocześnie zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów podstawowym założeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry szkół i placówek systemu oświaty jest komplementarność działań wspierających nauczycieli z działaniami skierowanymi do uczniów, w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Oznacza to, że wnioskodawca powinien opisać sytuację problemową uczestników objętych wsparciem, zarówno uczniów jak i nauczycieli. Jednakże problemy nauczycieli, które mają zostać rozwiązane dzięki realizowanemu projektowi, powinny być powiązane z problemami zdiagnozowanymi wśród dzieci.

BUDŻET

 1. Czy Beneficjent może ponosić wkład finansowy w dowolnym czasie (np. w pierwszych dwóch latach) a potem ponosić wydatki tylko z EFS, czy winien ponosić go proporcjonalnie do wydatków w projekcie w danym roku. Doprecyzowując pytanie, oczywiście chodzi o wkład własny finansowy zadeklarowany w projekcie.

Odp. z dnia 15.12.2023

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent decyduje o formie i źródłach wniesienia wkładu własnego, natomiast termin poniesienia wkładu własnego powinien być zgodny z harmonogramem realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca nie widzi przeciwskazań, aby wkład własny finansowy został wniesiony przez Beneficjenta w dowolnym czasie w okresie realizacji projektu a nie proporcjonalnie do wydatków przedstawionych do rozliczenia w danym wniosku. Należy przy tym mieć na uwadze zapisy „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, w szczególności podrozdział 2.2 „ogólne warunki kwalifikowalności”.

 1. Ile wskaźników należy dodać do danej kwoty ryczałtowej?

Odp. z dnia 15.12.2023

Nie ma określonej wymaganej liczby wskaźników. Należy dobrać wskaźniki, które w najlepszym stopniu odzwierciedlą działania w ramach tego zadania. Jest możliwość przypisania więcej niż 1 wskaźnika dla poszczególnych kategorii kosztów (system dopuszcza limit maksymalnie 5 wskaźników dla jednej kwoty ryczałtowej).

Zdaniem ION optymalny jest jeden wskaźnik, a wystarczające – dwa, maksymalnie trzy wskaźniki do jednej kwoty ryczałtowej. Trzeba bowiem pamiętać, że wskaźniki nie są po to aby potwierdzać, że każdy pojedynczy, zaplanowany w ramach kwoty ryczałtowej wydatek został poniesiony, ale aby pokazać, że cel w jakim dana kwota została ustalona został osiągnięty

 1. Zgodnie z regulaminem naboru pkt. 1.3 ppkt. 2 Zakup sprzętu i wyposażenia nie może stanowić głównego celu projektu, a jedynie służyć do jego osiągnięcia. Co w sytuacji kiedy szkolna pracowania komputerowa jest wyposażona w stary sprzęt, bardzo awaryjny, który uniemożliwia prowadzenie zajęć w innowacyjny sposób, w tym zajęć pozalekcyjnych/kółek zainteresowań np. z programowania?Czy możliwa jest wymiana całego sprzętu, wszystkich stanowisk uczniowskich, w pracowni komputerowej przy założeniu, że w projekcie planowana jest realizacja kółka zainteresowań z programowania?

Odp. z dnia 15.12.2023

Zakup sprzętu i wyposażenia nie może stanowić głównego celu projektu, a jedynie służyć do jego osiągnięcia zatem w sytuacji, gdy stary sprzęt komputerowy nie pozwala na efektywne przeprowadzenie zajęć (co będzie wynikało z zapisów zawartych przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie) i co za tym idzie zakup nowego sprzętu do pracowni komputerowej przyczyni się do osiągnięcia celu projektu wydatek spełni przesłanki kwalifikowalności. Jednocześnie należy pamiętać, że zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej powinien wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb.

 1. Zgodnie z podrozdziałem 3.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wkładem niepieniężnym nie może być wydatek uprzednio współfinansowany ze środków UE. Czy możemy jako wkład własny zaliczyć wynajem sal na zajęcia, skoro budynek szkoły był termomodernizowany? Na stronie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego czytamy, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, udostępnienie w działaniach projektowych sal będących własnością beneficjenta, w których dokonano prac remontowo-budowlanych finansowanych np. z EFRR, nie będzie stanowiło podwójnego finansowania. Link do informacji poniżej:https://funduszeue.lubelskie.pl/efs/pytania-i-odpowiedzi/wynajem-sal-modernizacja-termomodernizacja-oraz-adaptacji-budynkow-pomieszczen-sfinansowanych-ze-srodkow-efs-efrr-w-poprzednich/

Odp. z dnia 15.12.2023

Wkład własny niepieniężny w formie udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć w ramach realizowanego projektu w budynku w którym wcześniej dokonano prac termomodernizacyjnych z innego funduszu nie narusza wymogu z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Podrozdział 3.3. („Wkład niepieniężny pkt 1 lit f „wkład niepieniężny nie był uprzednio współfinansowany ze środków UE”) i nie będzie stanowił podwójnego finansowania.

Innymi rodzajowo wydatkami są wydatki na koszty prac remontowych/budowlanych, a innymi wydatki za udostępnienie sal do prowadzenia zajęć. W przytoczonym przypadku nie będzie zachodziła sytuacja rozliczenia tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

 1. Jaka jest minimalna i maksymalna stawka dla nauczycieli, którzy chceliby prowdzic zajęcia w ramach Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8. FEP Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej)?

Odp. z dnia 15.12.2023

Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach prowadzonych przez JST, którzy w ramach programów finansowanych ze środków z budżetu UE prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, są wynagradzani w sposób zgodny z art. 35 ust. 3 Karty nauczyciela tj. przysługuje im wynagrodzenie takie jak za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Powyższe zajęcia przydzielane są za zgodą nauczyciela, w ramach nawiązanego z nim stosunku pracy i nie są wliczane do pensum.

W sytuacji zatrudnienia nowego nauczyciela, który nie realizuje w danej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, kwestię zatrudnienia i wynagrodzenia reguluje art. 16 ustawy Prawo oświatowe.  Zgodnie z nim warunkiem zatrudnienia takiego nauczyciela jest posiadanie przez niego kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz spełnianie warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a tej ustawy. Nauczyciela o którym mowa powyżej zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, jednakże za każdą godzinę prowadzenia zajęć przysługuje mu wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art 35 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela tj. jak dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.

Kwestię zatrudnienia nauczycieli w szkołach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące JST reguluje art. 10a ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którym nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą Kodeks pracy. Wynagrodzenie musi być zgodne z regulaminem wynagradzania w danej placówce i być zgodne ze stawkami rynkowymi. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę.

Planując budżet projektu należy mieć na uwadze Taryfikator towarów i usług (zał. 31 do Regulaminu konkursu 5.8 Edukacja ogólna), w którym określono stawki godzinowe dla osób niebędących nauczycielami posiadającymi przygotowanie odpowiednie do prowadzenia danych zajęć oraz nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo (zgodnie z art. 10a Karty Nauczyciela).

Mając na uwadze powyższe, w konkursie nie zostały narzucone stawki minimalne i maksymalne, wynikają one z ww. przepisów zgodnie z którymi należy realizować projekt.

PARTNERSTWO

 1. Czy partnerem w projekcie może być jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej gminy, która jest Wnioskodawcą (tj. wnioskodawca – gmina, parter – instytucja kultury tej gminy) – wcześniej w tym zakresie był wyraźny zakaz, lecz teraz nie widzę tego zapisu.

Odp. z dnia 15.12.2203

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nie posiadając zatem podmiotowości cywilnoprawnej, nie może być stroną stosunku zobowiązaniowego oraz wynikających z tego stosunku zobowiązań i roszczeń.

W stanie faktycznym opisanym w pytaniu powyżej, mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której to Wnioskodawca zawarł umowę o partnerstwie z Partnerem, działającym na podstawie pełnomocnictwa de facto w imieniu Wnioskodawcy. Taka umowa partnerstwa byłaby zatem umową zawartą przez Wnioskodawcę z samym sobą.

W związku z powyższym, zawarcie partnerstwa przez gminę z własną jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej w formie umowy o partnerstwie wydaje się nie być możliwe.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

 1. Nasz projekt przewiduje udział uczniów z doświadczeniem migracji, których dotyczy jedno z kryteriów dodatkowych. Prosimy o informację, w jaki sposób należy weryfikować takich uczniów na etapie realizacji projektu.

Odp. z dnia 16.01.2024

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w sekcji 2.5, warunki odnoszące się do  kwalifikowalności uczestnika projektu lub podmiotu otrzymującego wsparcie wskazane zostały w „Zasadach realizacji projektów w ramach EFS+” w rozdziale 1.4 Kwalifikowalność uczestników projektu/podmiotów otrzymujących wsparcie.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 1. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku w polu „Potencjał kadrowy do realizacji projektu” należy zawrzeć informacje dotyczące kadry zaangażowanej do realizacji projektu, w tym m.in. ich planowane stanowiska, zakres obowiązków czy wymiar czasu pracy. Jednocześnie pole to posiada limit 4000 znaków. Prosimy o informację, czy w polu tym należy opisać zaangażowanie wszystkich pracowników, czy tylko wybranych, np. z najwyższym doświadczeniem.

Odp. z dnia 16.01.2024

W polu „Potencjał do realizacji projektu” wnioskodawca ma obowiązek przedstawić informacje, na podstawie których dokonywana jest ocena merytoryczna potencjału, jaki planuje zaangażować w realizację projektu pod kątem jego adekwatności do skali i zakresu zaplanowanych w projekcie działań.

Informacje dot. personelu zatrudnionego do projektu powinny odnosić się zarówno do kadry zarządzającej jak i merytorycznej, która będzie odpowiadać za realizację zadań bezpośrednio wynikających z planowanego wsparcia. Opis powinien pozwolić osobie weryfikującej wniosek na ocenę, czy podmiot aplikujący o dofinansowanie będzie w stanie zrealizować przedsięwzięcie finansowane ze środków publicznych.

PARTNERSTWO

 1. Czy jednostka samorządowa mająca osobowość prawną (biblioteka miejska) może być partnerem w projekcie, jeżeli tak czy obowiązują zasady wyboru partnera opisane w regulaminie wyboru projektów, tzn. czy w przypadku biblioteki miejskiej musimy ogłaszać otwarty nabór na partnera.
  „Podmioty, o których mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 PZP, tj. m. in. jednostki sektora finansów publicznych, jako wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie, inicjujący projekt partnerski, dokonują wyboru partnerów pochodzących spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 ustawy PZP, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, a w szczególności są zobowiązane do zachowania wymogów określonych w art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej:
  1. ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;”

Odp. z dnia 16.01.2024

Jednostka samorządowa mająca osobowość prawną (biblioteka miejska) może być partnerem projektu.
Instytucja Zarządzająca, w ramach Regulaminu naboru w ramach Priorytetu 5 Działanie 5.8. Edukacja Ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej) nie określiła wymogu partnerstwa.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U.2022 poz. 1079) ogłoszenie otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów wymagane jest co do podmiotów innych niż wymienione w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. m.in. jednostek sektora finansów publicznych. W związku z tym, że biblioteka miejska jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych ogłoszenie otwartego naboru partnerów nie jest w jej przypadku wymagane.

 

 

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne planowane jest na 29 listopada 2023 r. w Sali  im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Program spotkania (DOCX 233KB)

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

 1. Specyfika, cel i kryteria wyboru projektów  (PPTX 533KB)
 2. System wyboru projektów (PPTX 488KB)
 3. Zasady realizacji projektów (PPTX 1MB)
 4. Zasady udzielania zamówień (PPTX 582KB)
 5. Informacja i promocja (PPTX 2MB)
 6. Zgodność projektów z zasadami horyzontalnymi (PPTX 5,2MB)
 7. Wniosek o dofinansowanie– praca w aplikacji SOWA EFS (PPTX 7MB)