FEP

5.7.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.7. Edukacja przedszkolna

17.08.2023

Zakończony 04.10.2023

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.7. FEP (Edukacja przedszkolna) w trybie konkurencyjnym

Numer naboru: FEPM.05.07-IZ.00-001/23

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach naboru

Lista projektów ocenionych formalnie i przekazanych do oceny merytorycznej (PDF 271KB)  (Opublikowano 30.11.2023)

Lista projektów skierowancyh do negocjacji (PDF 312KB)  (Opublikowano 22.01.2024)

Wyniki naboru 29.02.2024

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 31 sierpnia 2023 do 4 października 2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2024

 

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu SOWA EFS – https://sowa2021.efs.gov.pl


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. Administracja publiczna;
 2. Instytucje nauki i edukacji;
 3. Instytucje ochrony zdrowia;
 4. Instytucje wspierające biznes;
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 6. Osoby fizyczne;
 7. Partnerzy społeczni;
 8. Przedsiębiorstwa;
 9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 10. Służby publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych dzieci (w tym dzieci z doświadczeniem migracji), jak np. zajęcia prowadzone przez specjalistów (psychologia, logopedia, diagnozowanie, integracja sensoryczna itp.).
 2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci, przygotowania ich do samodzielnego uczenia się, realizacji zindywidualizowanego wsparcia dziecka, a także prowadzenia zajęć stymulujących rozwój psychiczny i fizyczny dzieci.
 3. Wspieranie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Uzupełniająco realizowane będą również:

 1. Działania ukierunkowane na wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i metodycznych wpływających na efektywność kształtowania kompetencji kluczowych.
 2. Budowanie tożsamości regionalnej.
 3. Podnoszenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Kryteria wyboru projektów

Przyjęte Uchwałą Komitetu monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów. (DOCX 252KB)


Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 90%:

 1. współfinansowanie ze środków EFS + – 85%;
 2. krajowy wkład publiczny (budżet państwa) – 5%.

Wkład własny wynosi minimum 10% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór wynosi 105 859 239,67 PLN , w tym:

 1. środki EFS+ w wysokości 99 978 170,80 PLN;
 2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 5 881 068,87 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie wyboru. (docx 252 KB)

Interpretacja zapisów Regulaminu wyboru projektów:

Interpretacja zapisu w podrozdziale 2.3.2 pkt 11 Regulaminu wyboru projektów 5.7 z dnia 19.09.2023 r.:

Dodatkowe zajęcia, o których mowa w pkt 10 ppkt 2), mogą być realizowane w OWP, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP), nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) w odniesieniu do konkretnego dziecka. Deklarację w tym zakresie należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z  powyższym zapisem  w ramach projektu możliwa jest realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, szczegółowo wymienionych  w pkt. 10 ppkt 2) Regulamin konkursu 5.7 w odniesieniu  do wszystkich dzieci w danym OWP. Zastrzeżenie dotyczy jedynie dzieci, które w  okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu  były  objęte  zajęciami w analogicznym zakresie  obszarowym np: logopedią. W przypadku tych konkretnych dzieci w ramach zajęć projektowych (o ile taka potrzeba wynika z  przeprowadzonej diagnozy) można zaplanować jedynie wsparcie dodatkowe, stanowiące uzupełnienie/rozszerzenie dotychczasowego wsparcia. Powyższe oznacza, iż realizowany przez placówkę typ zajęć, którymi objęto dotychczas konkretne dziecko nie może ulec zmniejszeniu lub zastąpieniu przez zajęcia projektowe.

Informacja dla Wnioskodawców, u których w projektach występują wydatki w ramach cross-financingu.

Na chwilę obecną system SOWA nie uwzględnia funkcji limitu cross-financingu w kosztach pośrednich. W związku z powyższym w odpowiedzi na nabór nr FEPM.05.07-IZ.00-001/23 Wnioskodawca wylicza koszty pośrednie od łącznych kosztów bezpośrednich zgodnie z limitem procentowym (Podrozdział 3.12, pkt 5 Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków na lata 2021-2027).

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej do całkowitego limitu cross-financingu należy wliczyć sumę kosztów bezpośrednich oznaczonych jako koszty mieszczące się w limicie cross-financingu oraz naliczonych od nich, zgodnie z przyjętą stawką ryczałtową kosztów pośrednich.

Wnioskodawca na etapie konstruowania budżetu projektu powinien dokonać analizy wydatków w ramach cross-financingu w kosztach bezpośrednich i od tych wydatków określić procent cross-financingu w k. pośrednich. Celem jest przeciwdziałanie wystąpieniu ryzyka przekroczenia w ramach projektu dopuszczalnego, maksymalnego limitu cross-financingu w projekcie (40% kwoty dofinansowania UE) w sytuacji, gdy w przyszłości pojawi się opcja w systemie SOWA limitu C-F w k. pośrednich.

W przypadku wystąpienia w budżecie kosztów bezpośrednich oznaczonych limitem cross-financing, w zadaniu Koszty pośrednie obowiązkowe będzie dodanie dwóch pozycji kosztów pośrednich.

– Pierwsza pozycja kosztów pośrednich będzie obliczała wartość kosztów pośrednich jako procent od wszystkich pozycji, w których nie wybrano limitu cross-financing.

– Druga pozycja kosztów pośrednich będzie oznaczona jako limit cross-financing i będzie liczyła koszty pośrednie wyłącznie od kosztów bezpośrednich, w których wybrano limit cross-financing. Druga pozycja kosztów pośrednich (dot. cross-financing) objęta będzie automatycznie tym samym procentem co pierwsza pozycja, tzn. jeżeli wartość pierwszej pozycji wyniosła 20%, wartość drugiej pozycji też będzie 20%.

W podsumowaniu budżetu system SOWA zliczy wartość cross-financingu z kosztów bezpośrednich i pośrednich, wskazując ich wartość ogółem.

PRZYKŁAD: Zakładając, że całkowita wartość cross-financingu w kosztach bezpośrednich wynosi 500 000,00 zł (co stanowi 40% kwoty dofinansowania UE), a koszty pośrednie projektu łącznie stanowią 20 % kosztów bezpośrednich projektu wówczas cross-financing w kosztach pośrednich wyniesie 100 000,00 zł, co wynika z wyliczenia: 500 000,00 zł x 20% = 100 000,00 zł.(cross-financing w k. pośrednich), a  500 000,00 zł – 100 000,00 zł = 400 000,00 zł. (cross-financing w k. bezpośrednich).

WAŻNE: IZ FEP zaleca, aby w opisie zadania „Koszty pośrednie” wskazać kwotę kosztów pośrednich, która będzie wyliczona w stosunku do wykazanego w kosztach bezpośrednich cross-financingu.

WAŻNE: IZ FEP informuje, że w przypadku wystąpienia w budżecie projektu wydatków w ramach cross-financingu na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek zachowania trwałości projektu.

Trwałość projektu musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

Szczegółowe informacje dotyczące cross-financingu i trwałości projektu znajdują się w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w Podrozdziale 2.4 i 2.6. i  Zasadach realizacji projektów w ramach EFS + w Podrozdziale 1.6 i 1.9.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru należy kierować najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków na adres poczty elektronicznej: edukacja.efs@pomorskie.eu

UWAGA!!!

Każde pytanie ze strony wnioskodawcy jest rozpatrywane indywidualnie przez IZ FEP.

W przypadku wysłania pytań w ostatnich dniach naboru należy mieć na uwadze, iż czas otrzymania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania

może ulec wydłużeniu lub też może wiązać się z otrzymaniem odpowiedzi po zakończeniu naboru.

 

DOKUMENTY

 1. Czy dopuszczalne jest składanie w ramach konkursu więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie przez jeden Organ prowadzący?

Odp. z dnia 28.08.2023

Regulamin naboru projektów Działania 5.7 Edukacja przedszkolna nie nakłada ograniczeń dotyczących liczby składanych wniosków o dofinansowanie przez jednego wnioskodawcę.

 1. W dokumentacji konkursu Działania 5.7. FEP (Edukacja przedszkolna) jest zapis:

Preferowane zgodnie z Programem będą projekty:

a. obejmujące działania podnoszące jakość edukacji przedszkolnej zintegrowane z tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego; 
b. uwzględniające specyficzne potrzeby dzieci z doświadczeniem migracji (w tym repatriantów) oraz dzieci z niepełnosprawnościami (w placówkach ogólnodostępnych); 
c. uzgodnione w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych (ZPT) (preferencja nie dotyczy projektów zintegrowanych). 
W związku z tym mam pytania:
1. Czy projekty, które nie są uzgodnione w ramach ZPT i nie są zintegrowane, będą odrzucone?
2. Gdzie mogę znaleźć Listę uzgodnionych w ramach ZPT projektów?
Odp. z dnia 28.08.2023
Instrument Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych (ZPT) w ramach programu Fundusze  Europejskie dla Pomorza 2021-2027 dedykowany jest pięciu obszarom funkcjonalnych (OF) wyznaczonym w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 r. (PZPWP 2030) przyjętym uchwałą nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Dokument ten był szeroko konsultowany społecznie w okresie od 30 marca do 13 maja 2016 roku.

OF wyznaczone w PZPWP 2030 obejmują obszary wiejskie i małe miasta, które z uwagi na specyfikę położenia geograficznego oraz relacje funkcjonalno-przestrzenne charakteryzują się zróżnicowanymi uwarunkowaniami rozwojowymi, odmiennymi potencjałami i specyficznymi barierami. Są to OF: Bory Tucholskie (gminy: Brusy, Chojnice, Czarna Woda, Czersk, Dziemiany, Kaliska, Karsin, Konarzyny, Kościerzyna, Lipnica, Lipusz, Lubichowo, Osieczna, Osiek, m. Skórcz, gm. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Studzienice), Strefa Przybrzeżna (gminy:  Główczyce, Łeba, Smołdzino, m. Ustka, gm. Ustka, Wicko), Środkowe Pomorze (gminy: Czarne, Kępice, Koczała, Kołczygłowy, Miastko, Przechlewo, Rzeczenica, Trzebielino, Tuchomie), Wschodnie Powiśle (gminy: Dzierzgoń, Gardeja, Prabuty, Ryjewo, Stary Dzierzgoń, Stary Targ), Żuławy (gminy: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Lichnowy, m. Malbork, gm. Malbork, Miłoradz , Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Stare Pole, Stegna, Suchy Dąb, Sztutowo).
Decyzja o zaprojektowaniu dedykowanej ścieżki wsparcia dla JST zlokalizowanych w OF została podjęta w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030), przyjętej przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 376/XXXI/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Dokument ten był szeroko konsultowany społecznie w okresie od 31 stycznia do 30 czerwca 2020 r.
Warunkiem objęcia instrumentem ZPT jest wypracowanie Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego (SWP) reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) a działającymi w partnerstwie JST ze wskazanych OF.
Zintegrowane Porozumienie Terytorialne powinno zawierać wynegocjowaną z SWP listę projektów, które mogą uzyskać wsparcie w ramach w FEP 2021-2027. Zawarcie Porozumienia nie gwarantuje realizacji wskazanych w nim projektów. Nie przewiduje się dedykowanej alokacji dla projektów w ramach ZPT. Jednak z uwagi na skoordynowany i uspołeczniony przez partnerstwa JST w ramach OF proces wyboru projektów, mogą one uzyskać preferencje w ramach konkurencyjnego sposobu wyboru projektów w FEP 2021-2027. Projekty poza instrumentem ZPT nie mają możliwości uzyskania analogicznych preferencji na etapie ich oceny.
Prace nad ZPT zainaugurowano w czerwcu 2022 r. Negocjacje pomiędzy partnerstwami JST a ZWP pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej FEP 2021-2027 ukierunkowano na wypracowanie optymalnego zakresu projektów możliwych do realizacji w świetle priorytetów i wymogów FEP 2021-2027, w sposób transparentny, dający możliwość włączenia wszystkich zainteresowanych stron.
Aktualnie nie zawarto żadnego porozumienia pomiędzy SWP a partnerstwami JST, które zawierałoby listę projektów preferowanych na etapie oceny projektów złożonych w ramach naboru konkurencyjnego dla Działania 5.7. Tym samym, na chwilę obecną, nie ma możliwości ubiegania się o dodatkowe punkty z tytułu spełnienia kryterium strategicznego Zintegrowane Porozumienia Terytorialne w ramach trwającego naboru dla Działania 5.7.
Jednocześnie informuję, że Kryteria strategiczne, Obszar C: Wartość dodana projektu oraz Kryteria strategiczne, Obszar D: Specyficzne ukierunkowanie projektu nie mają charakteru obligatoryjnego. Zatem ich niespełnienie nie oznacza odrzucenia projektu na etapie oceny, a jedynie brak podstaw do przyznania dodatkowych punktów premiujących.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027 Działanie 5.7 Edukacja przedszkola w ramach swojej interwencji przewiduje poza standardowym naborem również wsparcie na realizację przedsięwzięć zintegrowanych realizowanych przez placówki publiczne. Działania te będą bezpośrednio powiązane i będą mieć nadrzędny charakter w stosunku do interwencji prowadzonej w ramach Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej.
Wsparcie projektów zintegrowanych będzie realizowane w dedykowanym temu naborze, który zgodnie z aktualnym Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, zaplanowany został na listopad 2023 roku (data początkowa naboru). Obecny nabór nie dotyczy projektów zintegrowanych.
Preferencja dla Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych nie dotyczy projektów zintegrowanych.

 1. Gdzie mogę znaleźć wzory załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie?

Odp. z dnia 11.09.2023

Wzory załączników wymagają pobrania z Regulaminu wyboru projektów w ramach ogłoszonego naboru i po podpisaniu podpisem kwalifikowanym podlegają podłączeniu do wniosku o dofinasowanie w systemie SOWA. UWAGA! System SOWA EFS wymaga dołączenia załączników jedynie dla Wnioskodawcy (pole obligatoryjne). W przypadku gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, należy pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników również dla każdego z Partnerów projektu.

KRYTERIA MERYTORYCZNE

 1. W nawiązaniu do ogłoszonego naboru wniosków w działaniu 5.7 chcę dopytać o kwestię kryterium: lokalizacja na obszarze o niskim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego – w uchwale nr 646/457/23 ZWP ws sposobu ustalenia listy gmin wojew. pomorskiego szczególnie niskim odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (…) przedstawiono 47 gmin. Jak wskazuje regulamin to kryterium będzie punktowane, ale nie jest obligatoryjne spełnienie warunku bycia na liście gmin o szczególnie niskim odsetku dzieci objęt. wychowaniem przedszkolnym. 

Odp. z dnia 28.08.2023

Kryterium strategiczne, Obszar C: Wartość dodana projektu Lokalizacja na obszarze o niskim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów, nie ma charakteru obligatoryjnego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów Działania 5.7. ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej. Zostanie ona przeprowadzona na podstawie przedstawionego wykazu obszarów o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej, który stanowi zał. nr 3 do Regulaminu. Spełnienie kryterium weryfikowane będzie w oparciu o ww. załącznik oraz obszar realizacji projektu określony we wniosku w polu Obszar realizacji projektu. W celu umożliwienia sprawdzenia spełnienia przedmiotowego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać obszar realizacji projektu w podziale na gminy.

Informacje nt. naboru projektów w ramach Działania 5.7. dostępne są na stronie: https://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-dzialania-5-7-edukacja-przedszkolna

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że preferencja dot. gmin o szczególnie niskim odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w relacji do średniej wojewódzkiej, które znajdują się w tabeli nr 2 do uchwały nr 646/457/23 ZWP, będzie dotyczyła wyłącznie przedsięwzięć zintegrowanych z interwencją prowadzoną w Celu 4 (ii).

 1. Kryterium „realizacja projektu na obszarach przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do zabudowy wielorodzinnej”: czy kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli w danej miejscowości istnieje zabudowa wielorodzinna na terenie który nie jest objęty MPZP, a na terenie objętym MPZP nie przewidziano zabudowy wielorodzinnej ? Czy w takim przypadku decydujące będzie położenie przedszkola, tzn. przedszkole występuje na obszarze nie objętym MPZP ale z zabudową wielorodzinną ?

Odp. z dnia 11.09.2023

Ocenie kryterium „Lokalizacja na obszarze zabudowy wielorodzinnej” podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do zabudowy wielorodzinnej (na podstawie przedstawionego w ramach regulaminu wyboru wykazu obszarów przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do zabudowy wielorodzinnej):

0 pkt – projekt nie jest realizowany wyłącznie na obszarach przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do zabudowy wielorodzinnej,

1 pkt – projekt realizowany jest wyłącznie na obszarach przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do zabudowy wielorodzinnej.

Regulamin wyboru projektów wskazuje, że należy we wniosku o dofinansowanie projektu uzupełnić dedykowane tej kwestii pole w sekcji Dodatkowe informacje, w części pn. „Lokalizacja na obszarze zabudowy wielorodzinnej”  oraz wskazać numer uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wyznaczone zostały tereny zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług wraz z precyzyjnym odwołaniem do paragrafu/załącznika.

W przypadku, gdy projekt ma być realizowany na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) bądź na terenie objętym MPZP, ale na którym nie przewidziano zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, kryterium uznaje się za niespełnione. W związku z powyższym Instytucja Organizująca Nabór nie ma podstaw do przyznania dodatkowych punktów premiujących.

 1. Kryteria strategiczne, Obszar C: Wartość dodana projektu Lokalizacja na obszarze zabudowy wielorodzinnej
  Skąd można pobrać wykaz obszarów przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do zabudowy wielorodzinnej? 

Odp. z dnia 11.09.2023

Wykaz, o którym mowa w kryterium strategicznym, Obszar C: Wartość dodana dotyczy obszarów, które spełniają warunek posiadania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym wyznaczone zostały tereny zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. Ww. plany dostępne są w gminnych systemach informacji przestrzennej lub – w stosownych przypadkach – na portalu https://www.geoportal.gov.pl/ oraz w biuletynach informacji publicznej poszczególnych gmin.
Spełnienie kryterium weryfikowane będzie w oparciu o ww. zasady oraz o obszar realizacji projektu w podziale na gminy. W związku z powyższym należy we wniosku o dofinansowanie projektu uzupełnić dedykowane tej kwestii pole w sekcji Dodatkowe informacje, w części  pn. „Lokalizacja na obszarze zabudowy wielorodzinnej”  oraz wskazać numer uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wyznaczone zostały tereny zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług wraz z precyzyjnym odwołaniem do paragrafu/załącznika.

WSKAŹNIKI

 1. 1. Zgodnie z kryterium „Zgodność ze szczegółowymi uwarunkowaniami określonymi dla Działania” oceniane jest, czy został zapewniony dostęp do doradztwa zawodowego. Czy to oznacza, że obowiązkowo w ramach poprawy jakości edukacji przedszkolnej należy zaplanować takie zajęcia? Rozumiem, że zakres tych zajęć został określony w pkt. 2.3.2 ppkt. 21 w regulaminie naboru.     

Odp. z dnia 31.08.2023

Wskazane w pytaniu kryterium ma obligatoryjne znaczenie dla wyniku oceny, a jego spełnienie będzie niezbędne do przyznania dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów Rozdział 2.4, Ad. c. „Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku w sekcji Zadania, że zaplanowano doradztwo zawodowe w projekcie oraz że jest ono wolne od stereotypów płciowych w wyborze ścieżek edukacyjnych i zawodowych, a także wspiera przełamywanie tych stereotypów”.

Kryterium podlega uzupełnieniu lub poprawie na wezwanie Instytucji Zarządzającej FEP.

W przypadku projektów ukierunkowanych na podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej doradztwo zawodowe powinno być realizowane w formule preorientacji zawodowej, której założenia wskazano w Regulaminie wyboru projektów w podrozdziale 2.3.2, pkt. 21. Może być ona realizowana poprzez zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, m.in. z najbliższymi w ich otoczeniu, a także na kształtowaniu postawy pracy i motywacji do działania, pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz stymulowaniu ich pro-zawodowych marzeń.

                                                                                                                                                           

 1. W ramach kryterium „Zgodność ze szczegółowymi uwarunkowaniami określonymi dla Działania” wskazano „czy w ramach projektu założono realizację wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty (…), dodatkowo przy tym punkcie wskazano (jeśli dotyczy). Czy w związku z tym, zaplanowanie wsparcia dla kadry przedszkola jest w projekcie obligatoryjne? Jeżeli tak, to czy trzeba to zaplanować dla wszystkich czy wystarczy skierować 1 pracownika? Czy wskaźnik rezultatu „Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświat, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeni programu” jest obowiązkowy? Dodatkowo czy w ramach wskaźnika przyjmuje się również uzyskanie kompetencji? W zał. nr 2 do regulaminu Zasady pomiaru wskaźników, dla ww. wskaźnika w jego definicji wskazano, że „do wskaźnika wlicza się osoby, które otrzymały wsparcie EFS+ i uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu”, natomiast w regulaminie/kryteriach jest mowa jedynie o kwalifikacjach. Proszę o doprecyzowanie i potwierdzenie czy wliczane są również kompetencje i czy to pozwoli spełnić również zapisy przedstawionego wyżej kryterium.

Odp. z dnia 31.08.2023

W ramach naboru 5.7 nie ma obowiązku objęcia wsparciem przedstawicieli kadry, potrzeba objęcia ich wsparciem zawsze wynika z diagnozy. Zgodnie z zapisami FEP 2021-2027 w obszarze edukacji przedszkolnej wspierane będą działania kompleksowe, mające na celu podniesienie jej jakości i dostępności, między innymi  poprzez „podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci, przygotowania ich do samodzielnego uczenia się, realizacji zindywidualizowanego wsparcia dziecka, a także prowadzenia zajęć stymulujących rozwój psychiczny i fizyczny dzieci”

Ww. działania nie są obowiązkowe, ale jeżeli zostaną zaplanowane w projekcie, wówczas muszą obligatoryjnie prowadzić do uzyskania lub podniesienia kompetencji lub kwalifikacji na wymaganym w kryterium poziomie.

W kryterium wskazano „czy w ramach projektu założono realizację wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu na poziomie co najmniej 76% wartości wskaźnika produktu Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (jeśli dotyczy)?”
Definicje obu wskaźników wskazano w Załączniku nr.2. Zasady pomiaru wskaźników 5.7 i zgodnie z definicją wskaźnika Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu, wliczane są kompetencje i kwalifikacje.

WNIOSKODAWCA

 1. Czy w ramach naboru 5.7 Edukacja przedszkolna RP Pomorskiego, beneficjentem może być jednostka samorządu terytorialnego?

Odp. 31.08.2023

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, uwzględniający miejsca edukacji przedszkolnej utworzone w ramach projektu w szczególności:
1. Administracja publiczna,
2. Instytucje nauki i edukacji,
3. Instytucje ochrony zdrowia,
4. Instytucje wspierające biznes,
5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
6. Osoby fizyczne,
7. Partnerzy społeczni,
8. Przedsiębiorstwa,
9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
10. Służby publiczne.
 1. Zgodnie z załącznikiem nr 6 „Instrukcja merytoryczna wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie” jedna z części wniosku dot. Opisu własnych środków finansowych:  „W niniejszej sekcji podaj wysokość obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz oddzielnie wysokość obrotów Partnera (jeśli dotyczy). Informacje te posłużą ocenie, czy posiadany potencjał finansowy umożliwi prawidłową realizację projektu. W sytuacji, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy), podaj kwoty wydatków planowanych do poniesienia w poszczególnych latach z podziałem na Wnioskodawcę i Partnera (jeśli dotyczy). Przedstawione wydatki muszą być zgodne z Harmonogramem realizacji projektu.  (…) Powyższe warunki nie mają zastosowania do projektów, w których Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych.”Czy w takim przypadku jeśli Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych nie jest wymagane podanie przychodów za ostatni zamknięty rok obrotowy i wystarczające do pozytywnej oceny tej części wniosku będzie podanie informacji iż Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych ? 

Odp. z dnia 11.09.2023

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 6 do Regulamin wyboru projektów 5.7 z dnia 17.08.2023 tj. „Instrukcja merytoryczna wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027″ wymogi określone w pkt. „Opis własnych środków finansowych”  w  zakresie wskazania obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy nie mają zastosowania dla projektów, w których Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych. Powyższe oznacza, iż w takim wypadku przedmiotowe dane nie  zostają wykazywane.

 1. Czy Wnioskodawcą w projekcie mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i będące jednocześnie organem prowadzącym przedszkole? 

Odp. z dnia 11.09.2023

Do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, uwzględniający miejsca edukacji przedszkolnej utworzone w ramach projektu w szczególności:
1. Administracja publiczna,
2. Instytucje nauki i edukacji,
3. Instytucje ochrony zdrowia,
4. Instytucje wspierające biznes,
5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
6. Osoby fizyczne,
7. Partnerzy społeczni,
8. Przedsiębiorstwa,
9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
10. Służby publiczne.
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNISOKU
 1. Czy w konkursie 5.7 określono maksymalną kwotę wsparcia na jednego uczestnika?

Odp. z dnia 31.08.2023

W konkursie w ramach Działania 5.7 Edukacja przedszkolna nie określono maksymalnej kwoty wsparcia przypadającej na jednego uczestnika.

TYPY OPERACJI

 1. Punkt 2.3.2 ust. 11 „Dodatkowe zajęcia, o których mowa w pkt 10 ppkt 2), mogą być realizowane w OWP, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP), nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) w odniesieniu do konkretnego dziecka.”Czy jeżeli dzieci uczęszczające do przedszkola miały logopedię w ciągu ostatnich 12 miesięcy to nie mogą mieć dodatkowych zajęć z logopedii? Czy ma znaczenie z jakich środków były sfinansowane te zajęcia? Czy ze środków JST, czy pozyskanych zewnętrznie?

Odp z dnia 11.09.2023

Zapis Regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, punkt 2.3.2, ust. 11 w brzmieniu:

„Dodatkowe zajęcia, o których mowa w pkt 10 ppkt 2), mogą być realizowane w OWP, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP), nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) w odniesieniu do konkretnego dziecka.”

IZ EFS Plus informuje, że dodatkowe zajęcia, o których mowa w pkt. 10 ppkt 2) nie mogą być realizowane w odniesieniu do konkretnego dziecka, które otrzymało tego typu wsparcie (zostało sfinansowane) w analogicznym zakresie obszarowym od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie).
Regulamin wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 nie określa źródeł środków z jakich finansowane były zajęcia, o których mowa poniżej zatem zapis w punkcie 2.3.2, ust 11 Regulaminu wyboru projektów (…) odnosi się do wszystkich zajęć realizowanych w odniesieniu do konkretnego dziecka, które otrzymało tego typu wsparcie.

Interpretacja z dnia 19.09.2023 dot. omawianego zagadnienia znajduje się w części „Inne ważne informacje”. 

 1. Czy w projekcie może być wspierane prowadzenie działań wpływających na poprawę jakości edukacji przedszkolnej i/lub tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych? 

Odp. z dnia 11.09.2023

Do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, uwzględniający miejsca edukacji przedszkolnej utworzone w ramach projektu w szczególności:
1. Administracja publiczna,
2. Instytucje nauki i edukacji,
3. Instytucje ochrony zdrowia,
4. Instytucje wspierające biznes,
5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
6. Osoby fizyczne,
7. Partnerzy społeczni,
8. Przedsiębiorstwa,
9. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
10. Służby publiczne.
Natomiast nabór w ramach Działania 5.7. dotyczy następujących typów projektów:
4. Zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych dzieci (w tym dzieci z doświadczeniem migracji), jak np. zajęcia prowadzone przez specjalistów (psychologia, logopedia, diagnozowanie, integracja sensoryczna itp.).
5. Podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci, przygotowania ich do samodzielnego uczenia się, realizacji zindywidualizowanego wsparcia dziecka, a także prowadzenia zajęć stymulujących rozwój psychiczny i fizyczny dzieci.
6. Wspieranie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

 

BUDŻET

 1. W jaki sposób należy wpisać do SOWY wydatki związane z crossem zgodnie z podanym przykładem w którym cross = 500 tys zł ? Czy mamy wpisać jako cross w kosztach bezpośrednich 500 tys zł i jednocześnie pomniejszyć dofinansowanie w kosztach pośrednich o 100 tys zł? 

Odp. z dnia 20.09.2023

W przypadku wystąpienia w budżecie kosztów bezpośrednich oznaczonych limitem cross-financing, w zadaniu Koszty pośrednie obowiązkowe będzie dodanie dwóch pozycji kosztów pośrednich.

– Pierwsza pozycja kosztów pośrednich będzie obliczała wartość kosztów pośrednich jako procent od wszystkich pozycji, w których nie wybrano limitu cross-financing.

– Druga pozycja kosztów pośrednich będzie oznaczona jako limit cross-financing i będzie liczyła koszty pośrednie wyłącznie od kosztów bezpośrednich, w których wybrano limit cross-financing. Druga pozycja kosztów pośrednich (dot. cross-financing) objęta będzie automatycznie tym samym procentem co pierwsza pozycja, tzn. jeżeli wartość pierwszej pozycji wyniosła 20%, wartość drugiej pozycji też będzie 20%.

W podsumowaniu budżetu system zliczy wartość cross-financing z kosztów bezpośrednich i pośrednich, wskazując ich wartość ogółem.

Tym samym zakładając, że całkowita wartość cross-financingu w kosztach bezpośrednich wynosi 500 000,00 zł (co stanowi 40% kwoty dofinansowania UE), a koszty pośrednie projektu łącznie stanowią 20 % kosztów bezpośrednich projektu wówczas cross-financing w kosztach pośrednich wyniesie 100 000,00 zł, co wynika z wyliczenia: 500 000,00 zł x 20% = 100 000,00 zł.(cross-financing w k. pośrednich), a  500 000,00 zł – 100 000,00 zł = 400 000,00 zł. (cross-financing w k. bezpośrednich).

Na chwilę obecną system SOWA nie uwzględnia funkcji limitu cross-financingu w kosztach pośrednich. W związku z powyższym Wnioskodawca wylicza koszty pośrednie od łącznych kosztów bezpośrednich zgodnie z limitem procentowym (Podrodział 3.12, pkt 5 Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków na lata 2021-2027).

Ponadto Wnioskodawca na etapie konstruowania budżetu projektu planuje uwzględnienie niniejszych kosztów w perspektywie pojawienia się opcji limitu C-F w k. pośrednich. Celem jest przeciwdziałanie wystąpieniu ryzyka przekroczenia w ramach projektu dopuszczalnego, maksymalnego limitu cross-financingu w projekcie (40% kwoty dofinansowania UE).

Konieczność uwzględnienia w perspektywie cross-financingu w kosztach pośrednich dotyczy wszystkich projektów, w których Wnioskodawca zaplanował wydatki na cross-financing w ramach kosztów bezpośrednich.

WAŻNE: IZ zaleca aby w opisie zadania „Koszty pośrednie” wskazać kwotę kosztów pośrednich, która będzie wyliczona w stosunku do wykazanego w kosztach bezpośrednich cross- financingu.

 1. Czy w ramach konkursu z Działania 5.7 możliwe jest dofinansowanie placu zabaw i czy będzie on stanowił wydatek w ramach cross-financingu?
Odp. z dnia 22.09.2023
Koszty związane z budową, wyposażeniem i montażem placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem jest kwalifikowalny w przypadku projektu związanego z tworzeniem nowych miejsc edukacji przedszkolnej. Wydatki te wpisują się w limit cross-financingu i są zgodne z definicją: zakupu infrastruktury rozumianej jako budowa nowej infrastruktury oraz wykonywanie wszelkich prac w ramach istniejącej infrastruktury, których wynik staje się częścią nieruchomości i które zostają trwale przyłączone do nieruchomości.

Zgodnie z Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków (…), Podrozdział 2.4 oraz Zasadami realizacji projektów w ramach EFS+, Podrozdział 1.6 b:  (…) wykonywanie wszelkich prac w ramach istniejącej infrastruktury, których wynik staje się częścią nieruchomości stanowi cross-financing.

W konkursie 5.7 Edukacja przedszkolna maksymalny limit cross-financingu stanowi 40% kwoty dofinansowania UE.

 1. Zakładając że w ramach projektu tworzymy nowe OWP, projekt trwa 12 miesięcy (wsparcie nauczycieli, rodziców i dzieci w zakresie zajęć dodatkowych – kompetencje kluczowe i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami), ale koszty bieżącego funkcjonowania są finansowane tylko przez okres 2 miesięcy, czy po upływie tych 2 miesięcy wnioskodawca może występować o dotację z budżetu gminy?

Odp. z dnia 02.10.2023

W stosunku do nowo utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie finansowania działalności bieżącej  ze środków projektowych.

Po zakończeniu finansowania projektowego nowo utworzonych miejsc możliwe jest  finansowanie tych miejsc w ramach dotacji z gminy.

Aby nie dopuścić do podwójnego finansowania, Wnioskodawca w Regulaminie naboru wniosków został  zobligowany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie oświadczenia, że działalność bieżąca w zakresie projektu nie będzie dofinansowana z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego.

INFORMACJA I PROMOCJA

 1. „Czy możemy/mamy obowiązek stosować oznakowanie unijne, jeśli jeszcze nie mamy podpisanej umowy o dofinansowanie (postępowania ofertowe, umowy, materiały promocyjne – ogólnie dokumentacja, która powstała po złożeniu wniosku o dofinansowanie, ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)?”

Odp. z dnia 02.10.2023

Obowiązki informacyjne należy wypełniać od momentu uzyskania dofinansowania, tj. podpisania umowy o dofinansowanie lub wydania decyzji o dofinansowaniu, do końca realizacji projektu lub do końca okresu trwałości projektu, który został określony w umowie. W tym okresie trzeba wypełniać obowiązki, jakie zapisane są w umowie o dofinansowanie i stosować zasady opisane w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. W szczególnych przypadkach instytucja przyznająca dofinansowanie może wskazać wcześniejszy termin wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych.

 1. „Czy wydatki zaplanowane w budżecie na promocję mogą obejmować wynagrodzenie dla osoby która będzie odpowiedzialna za bieżące działania informacyjno – promocyjne? (chodzi o nabór wniosków w ramach EFS+)”?

Odp. z dnia 02.10.2023

Katalog działań promocyjnych możliwych do realizacji, a także wydatków, które mogą być na ten cel poniesione nie jest zamknięty, niemniej w budżecie projektu w kosztach bezpośrednich nie należy wykazywać żadnych wydatków przeznaczonych na promocję projektu.

Wynika to z Podrozdziału 3.12 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, zgodnie z którym  koszty pośrednie projektu EFS+ stanowią koszty administracyjne związane z techniczną obsługa realizacji projektu, w których zakres wchodzą również działania informacyjno-promocyjne projektu.

 1. Kiedy beneficjent nie musi umieszczać wymaganych znaków graficznych? 

Odp. z dnia 02.10.2023

Oznaczenie nie musi pojawić się na dokumentach, których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe).

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się 13 września 2023 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Weź udział

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

 1. Specyfika, cel i kryteria wyboru projektów (PPTX  503KB)
 2. System wyboru projektów (PPTX 1,2MB)
 3. Zasady realizacji projektów (PPTX 1,2MB)
 4. Zasady udzielania zamówień (PPTX 504KB)
 5. Informacja i promocja (PPTX 1,7MB)
 6. Zgodność projektów z zasadami horyzontalnymi (PPTX 4,3MB)