Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

5.13.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.13. Rozwój ekonomii społecznej

10.08.2023

Zakończony 20.09.2023

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.13. FEP Rozwój ekonomii społecznej w trybie konkurencyjnym

Numer naboru: FEPM.05.13-IZ.00-001/23

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach naboru

Lista projektów ocenionych formalnie i przekazanych do oceny merytorycznej (PDF 200KB) (Opublikowano 13.10.2023)

Lista projektów skierowanych do negocjacji Subregion Metropolitalny – Północny (PDF 185KB) (Opublikowano 09.11.2023)

Lista projektów skierowanych do negocjacji Subregion Południowy (PDF 187KB) (Opublikowano 09.11.2023)

Lista projektów skierowanych do negocjacji Subregion Słupski  (PDF 187KB) (Opublikowano 09.11.2023)

Lista projektów skierowanych do negocjacji Subregion Metropolitalny – Południowy (PDF 198KB) (Opublikowano 09.11.2023)

Lista projektów skierowanych do negocjacji Subregion Nadwiślański (PDF 195KB) (Opublikowano 09.11.2023)

 

IZ FEP 2021-2027 na podstawie art. 77 ust.2-4 ustawy wdrożeniowej informuje, że kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.13. Rozwój ekonomii społecznej została wyczerpana.

Wyniki naboru 05.12.2023

Lista ocenionych projektów (pdf 225 KB )

Lista członków KOP (pdf 165 KB )

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 24 sierpnia 2023 do 20 września 2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2024

 

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu SOWA EFS – https://sowa2021.efs.gov.pl


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

O środki finansowe może ubiegać się wyłącznie podmiot posiadający decyzję o akredytacji i statusie ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, wydaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub potwierdzenie złożenia wniosku o akredytację i status.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych przyznawane w formie stawek jednostkowych;
 2. wsparcie realizacji indywidualnego procesu reintegracji pracownika zagrożonego wykluczeniem zgodnie z realizowanym planem reintegracji;
 3. usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w zakresie animacji oraz wsparcia tworzenia przedsiębiorstw społecznych;
 4. usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych służące ich profesjonalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Przyjęte Uchwałą Komitetu monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów (DOCX 598KB)


Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 1. współfinansowanie ze środków EFS + – 85%;
 2. krajowy wkład publiczny (budżet państwa):
 • 15% dla środków na dotacje na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy;
 • 10% dla pozostałych środków.

Wkład własny beneficjenta wynosi 5% wartości projektu z wyłączeniem środków na dotacje na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór wynosi 59 333 056,94 PLN, w tym:

 • środki EFS+ w wysokości 51 462 344,90 PLN;
 • krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 7 870 712,04 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie wyboru. (docx 598 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru należy kierować najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków na adres poczty elektronicznej: integracja.efs@pomorskie.eu

 

SOWA

 1. W jakim sposób do wniosku o dofinansowanie, w systemie SOWA,  należy dołączyć załączniki, które wymagają podpisu kwalifikowanego?

Odp. z dnia 04.09.2023

Załączniki, o których mowa w regulaminie wyboru projektu w pkt. 1.8, muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym. Aby podpisać dokumenty podpisem kwalifikowanym należy posiadać jeden z podpisów kwalifikowanych, kupiony u jednego z certyfikowanych dostawców wymienionych w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji.

W celu podpisania załącznika należy wgrać dokument do dedykowanego programu i przy pomocy tej aplikacji go podpisać. Następnie taki podpisany załącznik należy zamieścić w systemie SOWA we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji „Załączniki”. W przypadku jeśli podpis kwalifikowany znajduje się w dodatkowym pliku, wtedy należy załącznik wraz z tym plikiem dodać do archiwum „zip” lub „7z” i tak przygotowany plik załączyć w sekcji „Załączniki”.

 1. Gdzie mogę znaleźć wzory załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie?

Odp. z dnia 04.09.2023

Wzory załączników wymagają pobrania z Regulaminu wyboru projektów w ramach ogłoszonego naboru i po podpisaniu podpisem kwalifikowanym podlegają podłączeniu do wniosku o dofinasowanie w systemie SOWA.
UWAGA! System SOWA EFS wymaga dołączenia załączników jedynie dla Wnioskodawcy (pole obligatoryjne). W przypadku gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, należy pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników również dla każdego z Partnerów projektu.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. Sala Polskie Niebo ul. J. Augustyńskiego 1, 80-810 Gdańsk – Program spotkania (DOCX 232KB)

Zapisy na spotkanie

Prezentacje ze spotkania informacyjnego