Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

5.11.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.11. Aktywne włączenie społeczne

10.08.2023

Zakończony 28.09.2023

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.11. FEP Aktywne włączenie społeczne w trybie konkurencyjnym

Numer naboru: FEPM.05.11-IZ.00-001/23.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach Działania 5.11. Aktywne włączenie społeczne

Lista projektów ocenionych formalnie i przekazanych do oceny merytorycznej (PDF 293KB) (Opublikowano 20.11.2023)

Lista projektów ocenionych formalnie i przekazanych do oceny merytorycznej uaktualniona 19.12.2023(PDF 640KB) (Opublikowano 22.12.2023)

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 269KB) (Opublikowano 22.01.2024)

Wyniki naboru 20.02.2024

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 24 sierpnia 2023 do 28 września 2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2024

 

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu SOWA EFS – https://sowa2021.efs.gov.pl


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 2. Partnerzy społeczni;
 3. Administracja publiczna;
 4. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 5. Przedsiębiorstwa;
 6. Instytucje wspierające biznes;
 7. Instytucje ochrony zdrowia;
 8. Instytucje nauki i edukacji;
 9. Służby publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób biernych zawodowo, a także osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, jak i społeczności marginalizowanych, w tym Romów, w szczególności poprzez:
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
 • usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
 • usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest nabycie lub potwierdzenie kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji (m.in. w ramach edukacji formalnej);
 • usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;
 • działania w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych oraz działania dotyczące poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze kierowane głównie do dzieci oraz do dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania więzi (możliwe do realizacji wyłącznie jako element kompleksowych projektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej).
 1. Kompleksowe wsparcie aktywizacji społeczno–zawodowej za pośrednictwem podmiotów zatrudnienia socjalnego (centrów integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS)), warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS) poprzez:
 • tworzenie nowych podmiotów;
 • wsparcie istniejących podmiotów i ich uczestników poprzez realizację działań wymienionych w 1. typie projektów.

Kryteria wyboru projektów

Przyjęte Uchwałą Komitetu monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i zawarte w załączniku nr 1 do regulaminu wyboru projektów (docx 420KB)


Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 95%:

 • współfinansowanie ze środków EFS + – 85%;
 • krajowy wkład publiczny (budżet państwa) – 10%.

Wkład własny wynosi minimum 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór wynosi 81 616 097,44 PLN , w tym:

 1. środki EFS+ w wysokości 73 024 929,29 PLN;
 2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 8 591 168,15 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie wyboru. (docx 595 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru należy kierować najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków na adres poczty elektronicznej: integracja.efs@pomorskie.eu

 

BUDŻET – KWOTY RYCZAŁTOWE 

 1. Jak wykazać wydatki w budżecie w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi?
 2. Ile wskaźników należy dodać do danej kwoty ryczałtowej?
 3. W którym miejscu we wniosku należy uzasadnić wydatki składające się na daną kwotę ryczałtową wskazane w budżecie projektu w ramach jednego limitu?

Odpowiedzi na zadane pytania oraz wyjaśnienia znajdują się w niniejszym pliku (pdf 518KB)

SOWA 

 1. W jakim sposób do wniosku o dofinansowanie, w systemie SOWA,  należy dołączyć załączniki, które wymagają podpisu kwalifikowanego. 

Odp. z dnia 04.09.2023

Załączniki, o których mowa w regulaminie wyboru projektu w pkt. 1.8, muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym. Aby podpisać dokumenty podpisem kwalifikowanym należy posiadać jeden z podpisów kwalifikowanych, kupiony u jednego z certyfikowanych dostawców wymienionych w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji.
W celu podpisania załącznika należy wgrać dokument do dedykowanego programu i przy pomocy tej aplikacji go podpisać. Następnie taki podpisany załącznik należy zamieścić w systemie SOWA we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji „Załączniki”.
W przypadku jeśli podpis kwalifikowany znajduje się w dodatkowym pliku, wtedy należy załącznik wraz z tym plikiem dodać do archiwum „zip” lub „7z” i tak przygotowany plik załączyć w sekcji „Załączniki”.

 1. Gdzie mogę znaleźć wzory załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie?

Odp. z dnia 11.09.2023

Wzory załączników wymagają pobrania z Regulaminu wyboru projektów w ramach ogłoszonego naboru i po podpisaniu podpisem kwalifikowanym podlegają podłączeniu do wniosku o dofinasowanie w systemie SOWA.
UWAGA! System SOWA EFS wymaga dołączenia załączników jedynie dla Wnioskodawcy (pole obligatoryjne). W przypadku gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, należy pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników również dla każdego z Partnerów projektu.

 1. Czy partner projektu musi również podpisywać oświadczenia podpisem kwalifikowanym czy wystarczy e-puap?

Odp. z dnia 26.09.2023

Tak, zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektu, pkt.1.8, załączniki dot. Partnera są wymagane tylko w sytuacji wystąpienia projektu partnerskiego oraz muszą zostać podpisane podpisem kwalifikowanym przez partnera/ów.

 1. W przypadku projektu partnerskiego, gdzie Wnioskodawcą jest JST to czy należy uzupełnić w SOWA „Opis własnych środków finansowych” zakładając, że wymóg wskazania potencjału finansowego nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych czy należy wpisać „Nie dotyczy”?

Odp. z dnia 26.09.2023

Zgodnie z zał.6, Opis własnych środków finansowych Powyższe warunki (obroty JST) nie mają zastosowania do projektów, w których Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych, w związku powyższym można wskazać nie dotyczy.

 

SOWA 

 1. W jakim sposób do wniosku o dofinansowanie, w systemie SOWA,  należy dołączyć załączniki, które wymagają podpisu kwalifikowanego. 

Odp. z dnia 04.09.2023

Załączniki, o których mowa w regulaminie wyboru projektu w pkt. 1.8, muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym. Aby podpisać dokumenty podpisem kwalifikowanym należy posiadać jeden z podpisów kwalifikowanych, kupiony u jednego z certyfikowanych dostawców wymienionych w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji.
W celu podpisania załącznika należy wgrać dokument do dedykowanego programu i przy pomocy tej aplikacji go podpisać. Następnie taki podpisany załącznik należy zamieścić w systemie SOWA we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji „Załączniki”.
W przypadku jeśli podpis kwalifikowany znajduje się w dodatkowym pliku, wtedy należy załącznik wraz z tym plikiem dodać do archiwum „zip” lub „7z” i tak przygotowany plik załączyć w sekcji „Załączniki”.

 1. Gdzie mogę znaleźć wzory załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie?

Odp. z dnia 11.09.2023

Wzory załączników wymagają pobrania z Regulaminu wyboru projektów w ramach ogłoszonego naboru i po podpisaniu podpisem kwalifikowanym podlegają podłączeniu do wniosku o dofinasowanie w systemie SOWA.
UWAGA! System SOWA EFS wymaga dołączenia załączników jedynie dla Wnioskodawcy (pole obligatoryjne). W przypadku gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, należy pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników również dla każdego z Partnerów projektu.

 1. Czy partner projektu musi również podpisywać oświadczenia podpisem kwalifikowanym czy wystarczy e-puap?

Odp. z dnia 26.09.2023

Tak, zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektu, pkt.1.8, załączniki dot. Partnera są wymagane tylko w sytuacji wystąpienia projektu partnerskiego oraz muszą zostać podpisane podpisem kwalifikowanym przez partnera/ów.

 1. W przypadku projektu partnerskiego, gdzie Wnioskodawcą jest JST to czy należy uzupełnić w SOWA „Opis własnych środków finansowych” zakładając, że wymóg wskazania potencjału finansowego nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych czy należy wpisać „Nie dotyczy”?

Odp. z dnia 26.09.2023

Zgodnie z zał.6, Opis własnych środków finansowych Powyższe warunki (obroty JST) nie mają zastosowania do projektów, w których Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych, w związku powyższym można wskazać nie dotyczy.

 

KRYTERIA FORMALNE 

 1. Średni koszt jednostkowy odpowiadający wsparciu uczestnika projektu określony został na poziomie maksymalnie 11,1 tys. zł dofinansowania ze środków UE (85%). Ile wynosi średni koszt jednostkowy odpowiadający wsparciu uczestnika projektu będący sumą: dofinansowania ze środków UE+ krajowego wkładu publicznego (budżet państwa)+ wkładu własnego 5%? 

Odp. z dnia 26.09.2023

Średni koszt jednostkowy wynoszący 11,1 tys. zł liczymy od 85% kosztów ogółem projektu. Średni koszt jednostkowy liczony od kosztów ogółem  (dofinansowanie ze środków UE+ krajowego wkładu publicznego (budżet państwa)+ wkładu własnego 5%) wyniesie 13 058,82 zł.

 1. Jak prawidłowo wyliczyć kwotę przypadającą na 1 uczestnika projektu? Zgodnie Załącznikiem nr 1 do Regulaminu wyboru projektów, 1.2.2. Kryteria zgodności z FEP 2021-2027 i dokumentami programowymi – specyficzne, kwota na uczestnika wynosi maksymalnie 11,1 tys. zł dofinansowania ze środków UE. 

Odp. z dnia 26.09.2023

Poniżej prezentujemy przykład jak prawidłowo wyliczyć kwotę na 1 uczestnika,  na podstawie Sekcji wniosku o dofinansowanie „źródła finansowania”:
Dofinansowanie – 1 600 000,00
Razem wkład własny – 84 210,53
Suma: 1 684 210,53

1 684 210,53 x 85% (procent dofinansowania UE)  = 1 431 578,95- wartość dofinansowania UE

W przypadku, kiedy w projekcie przewidziano 128 UP: 1 431 578,95 : 128 = 11 184,21 (w tym przypadku kwota na uczestnika projektu została przekroczona)

W przypadku, kiedy w projekcie przewidziano 129 UP: 1 431 578,95 : 129 = 11 097,51 (w tym przypadku kwota na uczestnika projektu jest prawidłowa) .

KRYTERIA MERYTORYCZNE

 1. W dokumencie „Kryteria wyboru projektów dla działania 5.11” w kryteriach obszar C: wartość dodana projektu podajecie, że punktowane będą partnerstwa między sektorowe rozumiane jako współpraca JST z instytucjami rynku pracy i/lub NGO/ PS, PES. Nasze pytanie dotyczy tego, czy Liderem w takim projekcie musi być JST czy może być to NGO. Drugie pytanie dotyczy tego, czy każdy partner musi być finansowo zaangażowany w realizacje projektu, aby Partnerstwo otrzymało punkty w ramach wartości dodanej projektu (obszar C). 

Odp. z dnia 25.08.2023

Aby projekt uzyskał punkty za spełnienie przedmiotowego kryterium,  JST musi być elementem partnerstwa, jednak nie musi być Liderem. Do projektu każdy z partnerów wnosi zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerstwo przede wszystkim musi być zasadne i opierać się na wspólnej realizacji projektu.

 1. Jaka jest definicja instytucji rynku pracy? Czy wystarczy, że instytucja/organizacja posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych by być instytucją rynku pracy?2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie (Czy wystarczy, że instytucja/organizacja posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych by być instytucją rynku pracy?) brzmi TAK, to czy jeśli organizacja pozarządowa posiada wpis do RIS i będzie partnerem JST w realizacji projektu, to czy spełnia to kryterium strategiczne nr 2 Partnerstwo międzysektorowe 2 pkt ? Czy muszą być dwie organizacje a nie jedna spełniająca oba kryteria?

Odp. z dnia 04.09.2023

Definicja „instytucji rynku pracy” rozumiana jest zgodnie Art. 6  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z powyższym  instytucja/organizacja, która posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, może być uznana za  instytucję rynku pracy.W kryterium Partnerstwo międzysektorowe kluczowy jest element partnerstwa, dlatego w przypadku maksymalnej liczby punktów wymagane są co najmniej 3 instytucje, każda reprezentująca inny sektor.

 1. Czy aby spełnić „kryterium strategiczne, Obszar D: Specyficzne ukierunkowanie projektu – Specyfika grupy docelowej” wszyscy uczestnicy muszą korzystać z programu FE PŻ (Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa)?

Odp. z dnia 04.09.2023

Nie, aby uzyskać maksymalna liczbę punktów wszyscy uczestnicy projektów muszą być  osobami z którejś z grup :
a. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek kwalifikujących je do wsparcia określonych w regulaminie wyboru projektów lub spełniające więcej niż jedną przesłankę określoną w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
c. z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z chorobami psychicznymi, osoby
z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10);
d. korzystające z programu FE PŻ (Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa);
e. opuszczające placówki opieki instytucjonalnej;
f. wykluczone komunikacyjnie;
g. osoby, które opuściły jednostki penitencjarne w terminie ostatnich 12 miesięcy.
Każda osoba objęta wsparciem w projekcie nie musi zaliczać się do wszystkich wymienionych grup.
 1. W jaki sposób weryfikowane będzie kryterium:
• czy planowane średnioroczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do obrotów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnerów) za ostatni zamknięty rok obrotowy?
Czy np. podmiot posiadający obrót na poziomie 1 mln zł  za ostatni zamknięty rok obrotowy, może złożyć wniosek o łącznej wartości 2 mln zł – wydatki w 2024 roku 1 mln zł, wydatki w 2025 roku 1 mln zł?
Co rozumieją Państwo pod pojęciem planowane średnioroczne wydatki?
W systemie SOWA nie ma podziału wydatków na lata, więc jak (gdzie?) Wnioskodawca ma wskazać wydatki z podziałem na lata?
Odp z dnia 04.09.2023 
Zgodnie z zał. nr 6 Instrukcja merytoryczna wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, w sekcji Opis własnych środków finansowych (limit 4000 znaków) należy podać wysokość obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz oddzielnie wysokość obrotów Partnera (jeśli dotyczy). Informacje te posłużą ocenie, czy posiadany potencjał finansowy umożliwi prawidłową realizację projektu.
W sytuacji, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy), podaj kwoty wydatków planowanych do poniesienia w poszczególnych latach z podziałem na Wnioskodawcę i Partnera (jeśli dotyczy). Przedstawione wydatki muszą być zgodne z Harmonogramem realizacji projektu. Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w dalszym opisie sekcji.
 1. Proszę o interpretację zapisu dotyczącego PARTNERSTWA. Z zapisów Regulaminu wynika, że można uzyskać punkty za partnerstwo z pracodawcami lub organizacjami pracodawców. Aby spełnić warunek, czy wystarczy partnerstwo z jednym pracodawcą, czy konieczne jest partnerstwo z kilkoma pracodawcami?

Odp z dnia 26.09.2023

Tak, aby spełnić warunek w kryterium : Partnerstwo z pracodawcami lub organizacjami pracodawców, wystarczy partnerstwo z jednym pracodawcą.

 1. Czy w kryterium Animacja środowiskowa i wolontariat chodzi o  wykorzystanie wolontariatu jako formy aktywizacji uczestników, czy wolontariuszy wykonujących jakieś działania merytoryczne w projekcie?

Odp z dnia 26.09.2023

Zarówno jedna jak i druga forma wykorzystania wolontariatu będzie uznawana, jednakże wykorzystanie wolontariatu musi być celowe i uzasadnione zakresem realizacji projektu.

WSKAŹNIKI 

 1. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dot. wskaźnika „liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu”. Analizując zapisy regulaminu konkursu wnioskuję, że wskaźnik liczony jest wśród osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo.

Odp. z dnia 04.09.2023

W tym konkursie obowiązuje kryterium specyficzne zgodności z FEP 2021-2027 i dokumentami programowymi:
„czy w ramach projektu założono realizację wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba osób, pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu na poziomie co najmniej 28% wartości wskaźnika produktu Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem (łącznie liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem i liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem)?”
Aby oceniający mógł ocenić spełnienie tego kryterium konieczne jest, aby Wnioskodawca w sekcji „Wskaźniki projektu” w SOWIE określił planowane do osiągniecia wartości wskaźników:
 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (osoby);
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (osoby);
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (osoby).
Ten ostatni z wymienionych wskaźników (liczba pracujących) musi stanowić minimum 28% sumy dwóch pierwszych z wymienionych wskaźników (liczba osób bezrobotnych + liczba osób biernych). Wtedy kryterium zostanie uznane za spełnione.
Definicje wskaźników określonych dla tego konkursu zostały zawarte w załączniku nr 2 do Regulaminu „Zasady pomiaru wskaźników 5.11″. Wskazano tam, że osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie są osobami pracującymi ani bezrobotnymi).
 1. Dotyczy objęcia wsparciem 40% osób z niepełnosprawnościami (OzN).Czy, jak do tej pory pomiar stosuje się wyłącznie w momencie przystąpienia uczestnika do projektu, czy istnieje możliwość, że jeżeli podczas udziału w projekcie uzyska orzeczenie, to będziemy mogli wykazać tę osobę jako OZN?
Odp. z dnia 04.09.2023 
Zgodnie z Listą Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+ przynależność do grupy osób z niepełnosprawnościami określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, tj. w chwili rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie. Tak więc status osoby z niepełnosprawnością oraz dokumenty to potwierdzające muszą zostać zweryfikowane w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie. (KZ, 29.08)
 1. Czy przy wyliczaniu poziomu realizacji wskaźnika rezultatu EECR04 – Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (osoby) należy także wliczać dzieci jako osoby bierne zawodowo (zakładając, że także dzieci i młodzież do 18 r.ż. wezmą udział w projekcie). Jeżeli tak, to ma to bezpośrednie przełożenie na konieczność uzyskania wyższego niż 28% poziomu realizacji tego wskaźnika wśród dorosłych uczestników projektu, jako, że wskaźnik nie może być spełniony przez uczestników dziecięcych.
Odp. z dnia 04.09.2023
Zgodnie z definicją osób biernych zawodowo zawartą w  załączniku nr 2 do Regulaminu „Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027″ dzieci i młodzież do 18 r. ż. pobierające naukę, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można je zaliczyć do osób bezrobotnych lub pracujących, są osobami biernymi zawodowo. Takie osoby nie mogą jednak zostać wliczone do wskaźnika dot. osób biernych zawodowo, ponieważ mogą korzystać w ramach tego konkursu jedynie ze wsparcia towarzyszącego, jako otoczenie uczestnika. Należy mieć na uwadze, że obecny konkurs 5.11. skupiony jest na osobach w kierunku powrotu na rynek pracy z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia, w tym aktywizacji społecznej i zawodowej. Wsparcie skierowane jest do osób, które bez aktywizacji społecznej nie mogłyby w wystarczającym stopniu skorzystać ze wsparcia zawodowego. Na projekty ukierunkowane na usługi społeczne, m.in. dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, doświadczających problemów opiekuńczo – wychowawczych będzie ogłoszony inny nabór (w ramach Działania 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne). Zostanie on ogłoszony w późniejszym terminie.
 1. Czy, jak do tej pory pomiar stosuje się wyłącznie w momencie przystąpienia uczestnika do projektu, czy istnieje możliwość, że jeżeli podczas udziału w projekcie uzyska orzeczenie, to będziemy mogli wykazać tę osobę jako OZN?

Odp. z dnia 26.09.2023

Zgodnie z Listą Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+ przynależność do grupy osób z niepełnosprawnościami określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, tj. w chwili rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie. Tak więc status osoby z niepełnosprawnością oraz dokumenty to potwierdzające muszą zostać zweryfikowane w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie.

 1. W systemie SOWA, istnieje 7 wskaźników produktu. Czy należy wybrać wszystkie, a te które nie są brane w projekcie pod uwagę wskazać liczbę „0″? To samo pytanie dotyczy wskaźników rezultatu oraz wspólnych wskaźników produktu.

Odp. z dnia 26.09.2023

Podrozdział 2.5 punkt 3 Regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027precyzuje wskaźniki dla których należy określić wartości docelowe. W przypadku pozostałych wskaźników, o ile wnioskodawca nie planuje realizacji danej formy wsparcia, a tym samym nie przewiduje wystąpienia danego wskaźnika, należy wskazać „0″.

 1. Jak udokumentować wskaźnik rezultatu bezpośredniego „Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu” z wyjątkiem sytuacji, której uczestnik zostanie wolontariuszem i będzie mógł przedstawić umowę/ porozumienie wolontariackie? Czy dokumentacja potwierdzająca powyższe może stanowić ankiety wypełniane przez uczestników, ankiety ewaluacyjne wypełniane przez personel projektu pracujący na co dzień z uczestnikami i widzący pozytywne zmiany w uczestnikach?

Odp. z dnia 26.09.2023

Zgodnie z definicją wskaźnik Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu” mierzony jest do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie.
Wskaźnik odnosi się do pomiaru spełnienia kryterium efektywności społecznej. Poprawa sytuacji społecznej oznacza osiągnięcie min. 1 z poniższych efektów:
a) rozpoczęcie nauki;
b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie;
c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności;
d) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;
e) podjęcie wolontariatu;
f) poprawa stanu zdrowia;
g) ograniczenie nałogów;
h) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami).
Ankieta wypełniana przez uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie, może być potwierdzeniem spełnienia jednego z efektów wymienionych w definicji wskaźnika.
WNIOSKODAWCA
 1. Czy jednostka, która nie posiada zdolności prawnej (powołana jako organ realizujący zadania powierzone przez organ nadrzędny) może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS+, jako wnioskodawca lub partner?

Odp. z dnia 25.08.2023

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są podmioty wskazane w pkt. 1.6 Regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne, Nabór nr FERM.05.11-IZ.00-001/23.
„Do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:
1. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
2. Partnerzy społeczni;
3. Administracja publiczna;
4. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
5. Przedsiębiorstwa;
6. Instytucje wspierające biznes;
7. Instytucje ochrony zdrowia;
8. Instytucje nauki i edukacji;
9. Służby publiczne.”
Jeżeli jednostka organizacyjna nie posiada zdolności prawnej w rozumieniu prawa cywilnego, nie może wziąć udziału w przedmiotowym naborze, ani jako wnioskodawca ani jako partner. Dopuszcza się jednak, aby to Powiat/Gmina złożył/a wniosek na rzecz swojej jednostki podległej, a także możliwe jest upoważnienie Powiatu/Gminy dla kierownika takiej jednostki do podejmowania czynności w jej imieniu.
Szczegółowe informacje dotyczące technicznej strony sporządzenia wniosku o dofinansowanie, w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS), stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów, w sekcji Wnioskodawca i realizatorzy.
Wpisując we wniosku o dofinansowanie (w SOWA EFS) nazwę jednostki, wpisz zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy, powiatu), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. OPS, PUP) w następujący sposób: „nazwa JST/ nazwa jednostki organizacyjnej”. Natomiast w polach dotyczących danych adresowych wpisz odpowiednie dane dotyczące właściwej JST posiadającej osobowość prawną (np. gminy, powiatu).
GRUPA DOCELOWA
 1. Z zapisów Regulaminu wyboru projektów w przedmiotowym konkursie nie wynika wprost, że aktywizacją w ramach projektu mogą być objęte osoby bezrobotne. W punkcie 2.2 ww. dokumentu wskazano grupy osób objęte wsparciem, w których nie są wskazane osoby bezrobotne. Czy w związku z tym osoby z innych grup wskazanych w tym puncie np. osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z programu FE PŻ, będące jednocześnie osobami bezrobotnymi, mogą być przyjmowane do projektu? Czy status osoby na rynku pracy – osoba bezrobotna jest dyskwalifikujący i nie mają wpływu inne przesłanki? Z naszego doświadczenia wynika, że osoby bezrobotne jak najbardziej mogą być dotknięte, czy zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W szczególności dotyczy to osób długotrwale bezrobotnych, osób samotnych oraz bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci. 

Odp. z dnia 25.08.2023

Podrozdział 2.2 Regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 określa osoby, do których może być kierowane wsparcie w projekcie. Wśród takich osób mogą być także osoby bezrobotne, ponieważ zostały one wskazane w art. 7 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Zatem osoby z niepełnosprawnościami i osoby korzystające z programu FE PŻ, będące jednocześnie osobami bezrobotnymi, mogą być przyjmowane do projektu, jeśli są dotknięte/zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Należy także pamiętać, że w ramach aktywnej integracji wparcie odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

 1. Nie do końca rozumiem definicję osoby biernej zawodowo. Czy np. senior, który nie pracuje, pobiera emeryturę jest osobą bierną zawodowo? Czy dziecko niepełnosprawne które będzie objęte wsparciem jest osobą bierną zawodowo (przy założeniu ze uczestniczy w edukacji). Czy takie osoby są zatem wliczane do ogółu osób pośród których 28%  musi zostać zatrudnionych?

Odp. z dnia 04.09.2023

Za osoby bierne zawodowo uznawani są m.in.:
‒ studenci studiów stacjonarnych, chyba że są już zatrudnieni (również na część etatu) to wówczas powinni być wykazywani jako osoby pracujące
‒ dzieci i młodzież do 18 r. ż. pobierające naukę, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można je zaliczyć do osób bezrobotnych lub pracujących.
‒ doktoranci, którzy nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie.
W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje wynagrodzenie, lub prowadzi działalność gospodarczą należy traktować go jako osobę pracującą. W przypadku, gdy doktorant jest zarejestrowany jako bezrobotny, należy go wykazywać we wskaźniku dotyczącym osób bezrobotnych.
Zgodnie z tą definicją osoba pobierająca emeryturę, która nie pracuje, a także dziecko niepełnosprawne są osobami biernymi zawodowo. Takie osoby nie mogą jednak zostać wliczone do wskaźnika dot. osób biernych zawodowo, ponieważ mogą korzystać w ramach tego konkursu jedynie ze wsparcia towarzyszącego, jako otoczenie uczestnika. Należy mieć na uwadze, że obecny konkurs 5.11. skupiony jest na osobach w kierunku powrotu na rynek pracy z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia, w tym aktywizacji społecznej i zawodowej. Wsparcie skierowane jest do osób, które bez aktywizacji społecznej nie mogłyby w wystarczającym stopniu skorzystać ze wsparcia zawodowego. Na projekty ukierunkowane na wsparcie osób starszych, czy niepełnosprawnych dzieci w postaci usług społecznych będzie ogłoszony inny nabór (w ramach Działania 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne). Zostanie on ogłoszony w późniejszym terminie.
 1. Czy w konkursie jest możliwość pozyskania dofinansowania do projektów dotyczących tylko usług o charakterze społecznym np. działania dla seniorów. Czy w takiej sytuacji wskaźnik „liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu” jest obligatoryjny?
Odp.z dnia 04.09.2023
Działanie 5.11 jest skupione na osobach w kierunku ich powrotu na rynek pracy z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia, w tym aktywizacji społecznej. W odróżnieniu od projektów z zakresu rynku pracy, w Działaniu 5.11 można wspierać osoby dla których działania rynku pracy nie są wystarczające i potrzebują one w pierwszej kolejności wsparcia społecznego,  jednak cel jest podobny, czyli zwiększenie zdolności do zatrudnienia.
Wskaźnik „liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu” jest obligatoryjny i wymagany na poziomie nim 28% wartości wskaźnika produktu Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem (łącznie liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem i liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem).
 1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dot. naboru 5.11 Aktywne włączenie społeczne w zakresie dobru grupy docelowej, tj.
Czy np. 30% grupy docelowej mogą stanowić seniorzy (emeryci), dla których zaplanujemy działania o charakterze aktywności społecznej, działań zdrowotnych, działań edukacyjnych z elementami szkoleń kompetencyjnych. W związku z faktem, że są to emeryci nie przewiduje się działań pobudzających ich aktywność na rynku pracy. Czy w ramach naboru 5.11 udział seniorów pobierających świadczenia emerytalne jest możliwe?
Odp. z dnia 04.09.2023
Działanie 5.11 jest skupione na osobach, w kierunku ich powrotu na rynek pracy, z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia, w tym aktywizacji społecznej. W przypadku seniorów, ważne są działania zwiększające zatrudnienie osób starszych oraz tworzenie warunków do kontynuowania aktywności zawodowej seniorów.
Planując grupę docelową i działania należy mieć na względzie, że Wskaźnik „liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu” jest obligatoryjny i wymagany na poziomie co najmniej 28% wartości wskaźnika produktu Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem (łącznie liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem i liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem).
Usługi wsparcia dziennego seniorów będą realizowane w ramach naborów z zakresu Rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, planowanych na 2024 rok.
 1. Czy dla osób z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności, możemy zaplanować działania o charakterze aktywności społecznej, integracyjnych, działań zdrowotno-rehabilitacyjnych oraz działań edukacyjnych z wyłączeniem działań pobudzających ich do aktywności na rynku pracy?
Odp. z dnia 04.09.2023
Należy mieć na względzie, że Działanie 5.11 jest skupione na osobach, w kierunku ich powrotu na rynek pracy oraz wymagany będzie co najmniej 28 % rezultat,  w postaci osób pracujących po opuszczeniu programu. Podobnie jak w poprzednim pytaniu, jeśli Państwa celem nie będzie przybliżenie grupy docelowej do rynku pracy,  prawdopodobnie bardziej odpowiednim dla państwa działań będzie nabór w ramach działania 5.17 Rozwoj usług społecznych i zdrowotnych.
 1. Czy uczestnikiem projektu może być osoba pracująca spełniająca przesłanki, o których mowa w dokumentacji konkursowej oraz Wytycznych dot. realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, to jest np. osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniająca co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 tej ustawy i/lub osoba z niepełnosprawnościami, dla której na potrzeby realizacji wsparcia opracowana zostanie ind. ścieżka reintegracji stworzona z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb? 
Odp. z dnia 04.09.2023
Ze względu na fakt, że działanie 5.11 skupione jest głównie na osobach w kierunku ich powrotu na rynek pracy, działania powinny mieć na celu przybliżenie jej do rynku pracy, czy inaczej mówiąc usunięcie przeszkód w podjęciu zatrudnienia.  Osoby pracujące funkcjonują już na rynku pracy, dlatego nie są wymienione na wprost w  grupie docelowej w 5.11 i sam fakt bycia ubogim pracującym nie jest przesłanką do zakwalifikowania takiej osoby do wsparcia w ramach aktywnej integracji. Dedykowane wsparcie ubogich pracujących uwzględnione jest w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza, w obszarze rynku pracy .
 1. Czy grupa docelowa w danym projekcie musi obejmować wsparciem wszystkie grupy opisane w Regulaminie konkursu tj.: 
 • osoby bierne zawodowo; 
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującym się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającym co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 tej ustawy; 
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. zatrudnieniu socjalnym; 
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
 • osoby nieletnim, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz osobom nieletnim zagrożonym demoralizacją i przestępczością; 
 • osoby przebywające i opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
 • osoby z niepełnosprawnościami; 
 • członkowie gospodarstw domowych sprawującym opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 
 • osobom opuszczającym placówki opieki instytucjonalnej, w tym w szczególności domy pomocy społecznej; 
 • osobom w kryzysie bezdomności, dotkniętym wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonym bezdomnością; 
 • osobom odbywającym karę pozbawienia wolności, objętym dozorem elektronicznym; 
 • osobom korzystającym z programu FE PŻ; 
 • osobom należącym do społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie; 
 • osobom objętym ochroną czasową w Polsce w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Odp. z dnia 26.09.2023

Podrozdział 2.2 Regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 określa osoby, do których może być skierowany projekt. Nie jest obowiązkowe objęcie wsparciem wszystkich wymienionych grup, ale tych, których konieczność objęcia pomocą wynika z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej grupy docelowej.
Planując grupę docelową i działania należy mieć na względzie, że wskaźnik „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu” jest obligatoryjny i wymagany na poziomie co najmniej 28% wartości wskaźnika produktu „Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem (łącznie liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem i liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem)”.

TYPY OPERACJI    

 1. Czy w ramach tego konkursu będzie można sie ubiegać o realizację dwóch typów działań – różne działania u różnych partnerów? Chcielibyśmy, aby nasze działania były kompleksową odpowiedzią na potrzeby bezrobotnych i biernych mieszkańców tj jeden z partnerów prowadziłby CIS (typ 2), a pozostali typ 1 działania. 

Odp. z dnia 25.08.2023

W ramach ogłoszonego 10 sierpnia naboru wniosków z Działania 5.11 możliwa jest realizacji 2 typów projektu:

1.Wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób biernych zawodowo, a także osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, jak i społeczności marginalizowanych, w tym Romów, w szczególności poprzez:a.usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;b.usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;c.usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest nabycie lub potwierdzenie kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji (m.in. w ramach edukacji formalnej);d.usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;e. działania w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych oraz działania dotyczące poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze kierowane głównie do dzieci oraz do dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania więzi (możliwe do realizacji wyłącznie jako element kompleksowych projektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej).

2.Kompleksowe wsparcie aktywizacji społeczno–zawodowej za pośrednictwem podmiotów zatrudnienia socjalnego (centrów integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS)), warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS) poprzez: a.tworzenie nowych podmiotów; b.wsparcie istniejących podmiotów i ich uczestników poprzez realizację działań wymienionych w 1. typie projektów .Możliwe jest łączenie typów i ich realizacja w ramach jednego projektu.

 

TYPY OPERACJI 

 1. Czy w ramach projektu 5.11 mogę zaplanować działania z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacyjnego osób zależnych – seniorów i osoby niepełnosprawnego typu: teleopieka, rehabilitacja domowa, usługi opiekuńcze i asystenckie?

Odp. z dnia 04.09.2023

Działanie 5.11 Aktywne włączenie społeczne to zakres tematyczny zbliżony do poddziałania 6.12 Aktywna integracj z perspektywy finansowej 2014 -2020. Działania realizowane w działaniu 5.11 są   skupione na wsparciu osób w kierunku ich powrotu na rynek pracy. Wspomniany przez Panią zakres wsparcia, czyli wsparcie deinstytucjonalizacyjne osób zależnych – seniorów i osoby niepełnosprawnego typu: teleopieka, rehabilitacja domowa, usługi opiekuńcze i Asystenckie, będzie realizowane w działaniu 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne.

 1. Czy w ramach tego konkursu będzie można sie ubiegać o realizację dwóch typów działań – różne działania u różnych partnerów? Chcielibyśmy, aby nasze działania były kompleksową odpowiedzią na potrzeby bezrobotnych i biernych mieszkańców tj jeden z partnerów prowadziłby CIS (typ 2), a pozostali typ 1 działania. 

Odp. z dnia 04.09.2023

W ramach ogłoszonego 10 sierpnia naboru wniosków z Działania 5.11 możliwa jest realizacji 2 typów projektu: 1.Wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób biernych zawodowo, a także osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, jak i społeczności marginalizowanych, w tym Romów, w szczególności poprzez:a.usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;b.usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;c.usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest nabycie lub potwierdzenie kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji (m.in. w ramach edukacji formalnej);d.usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Działania w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych oraz działania dotyczące poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze kierowane głównie do dzieci oraz do dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania więzi (możliwe do realizacji wyłącznie jako element kompleksowych projektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej).  Kompleksowe wsparcie aktywizacji społeczno–zawodowej za pośrednictwem podmiotów zatrudnienia socjalnego (centrów integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS)), warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS) poprzez: a.tworzenie nowych podmiotów; b.wsparcie istniejących podmiotów i ich uczestników poprzez realizację działań wymienionych w 1. typie projektów .Możliwe jest łączenie typów i ich realizacja w ramach jednego projektu.

 1. Na stronie 16 Regulamin wyboru projektów Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie nr 5.11, Aktywne włączenie społeczne jest mowa, że: 

 „W aktywnej integracji będą realizowane przede wszystkim usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.  Finansowanie usług zdrowotnych jest możliwe w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym (finansowanie leczenia jest możliwe wyłącznie w ramach opieki długoterminowej, jako wsparcie towarzyszące)

Odp. z dnia 04.09.2023

W ramach naboru FEPM.05.11-IZ.00-001/23 działania są skupione na osobach niezatrudnionych, w kierunku ich powrotu na rynek pracy z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia, rozwijających kompetencje. W tym celu, mogą być realizowane usługi aktywnej integracji o charakterze m.in. zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Jednak finansowanie usług zdrowotnych jest możliwe jedynie w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym.
Z tego względu, w ramach przedmiotowego konkursu, nie jest wykluczone wsparcie uczestnika projektu poprzez psychiatrę, czy psychologa, jednakże tylko w zakresie diagnostycznym lub profilaktycznym.

 1. Działanie nr 5.11, Aktywne włączenie społeczne jest mowa, że: 

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w projektach jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za obszar włączenia społecznego, tj. OPS, PCPR, ROPS, są realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Analogicznie, w projektach innych beneficjentów – aktywizacja zawodowa powinna być realizowana przez podmioty wyspecjalizowane w tym obszarze.

Jeżeli Projekt zakłada realizację usługi o charakterze aktywnej zawodowym w postaci kursów/ szkoleń zawodowych, warsztatów grupowych z doradcą zawodowym oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym to czy wyżej wskazane Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym może realizować OPS jako lider projektu?
Natomiast usługi o charakterze wspierającym tj. konsultacje psychiatryczne, grupy wsparcia oraz krótkoterminowa psychoterapia – realizowane przez organizację pozarządową wyspecjalizowaną w zakresie świadczenia takich usług w obszarze zdrowia psychicznego?

Odp. z dnia 04.09.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej OPS jest Instytucją integracji i pomocy społecznej, która nie może samodzielnie realizować aktywizacji zawodowej. Projekty OPS, w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, musza być realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej m.in. Powiatowe Urzędy Pracy, instytucje szkoleniowe, podmioty reintegracyjne.

 1. Czy projekt może obejmować wyłącznie typ projektu 1c, tzn.:

„usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest nabycie lub potwierdzenie kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji (m.in. w ramach edukacji formalnej);”

Odp. z dnia 04.09.2023

Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym nie stanowią samodzielnego typu projektu, są elementem typu polegającego na wdrażaniu kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Dobór instrumentów aktywnej integracji odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Należy podkreślić, że działanie 5.11 nie jest wsparciem w obszarze edukacji, lecz włączenia społecznego polegającego na zwiększeniu zdolności do zatrudnienia grup w niekorzystnej sytuacji.

 1. Jaka jest definicja wsparcia o charakterze profilaktycznym w obszarze usług zdrowotnych w ramach tego naboru?

Odp. z dnia 04.09.2023

Nie ma obowiązującej definicji działań profilaktycznych i diagnostycznych. Generalnie, diagnostyka i profilaktyka mają na celu wykrywanie i zapobieganie chorobom, a nie ich leczenie. Czy jest to profilaktyka czy już leczenie decyduje lekarz i charakter usługi. Ważne jest, aby na etapie wniosku o dofinasowania, założone były działania diagnostyczne i profilaktyczne. W przypadku wątpliwości, co do charakteru usługi, zarówno na etapie wnioskowania jak i realizacji projektu, będzie to podlegało wyjaśnieniom.

 1. Proszę o udzielnie informacji w kwestii interpretacji zapisów: usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: czy dotyczą one wyłącznie kursów i szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji zawodowych czy też w ramach tego działania mogą być realizowane szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych? 

Odp. z dnia 04.09.2023

W ramach usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym mogą być realizowane szkolenia, kursy prowadzące do nabycia lub potwierdzenie kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji (m.in. w ramach edukacji formalnej).
W ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowane są działania których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy (poprzez m.in. udział w zajęciach w jednostkach reintegracyjnych, kursy i szkolenia zawodowe), pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

Zdobywanie kwalifikacji zawodowych jest składową aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Należy pamiętać, że, zgodnie z Regulaminem „Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w projektach jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za obszar włączenia społecznego, tj. OPS, PCPR, ROPS, są realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Analogicznie, w projektach innych beneficjentów – aktywizacja zawodowa powinna być realizowana przez podmioty wyspecjalizowane w tym obszarze.”

Definicje kwalifikacji i kompetencji zostały zawarte w załączniku nr 2 do Regulaminu „Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027″

 1. W Regulaminie znajdują się zapisy o tym, że:W przypadku wsparcia osób biernych zawodowo niezbędna jest odpowiednia identyfikacja powodów bierności zawodowej i przygotowanie opracowanego na tej podstawie, dopasowanego do potrzeb danej osoby, indywidualnego planu działania, zawierającego co najmniej analizę potencjału uczestnika, jego uwarunkowań zdrowotnych i społecznych, przyczyn pozostawania bez pracy i deficytów, predyspozycji zawodowych oraz wskazanie kierunków rozwoju uczestnika.Jednocześnie:W ramach aktywnej integracji wsparcie odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.Jak to się ma do udziału w projekcie dzieci jako biernych zawodowo, czy dla nich też należy przygotowywać IPD i IŚR?

Odp. z dnia 04.09.2023

Działanie 5.11 jest skupione na osobach, w kierunku ich powrotu na rynek pracy, z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia, w tym aktywizacji społecznej. Dzieci, zgodnie z definicją, są osobami biernymi zawodowo, jednak w działaniu 5.11 niezbędna jest identyfikacja powodów bierności zawodowej i przygotowany w oparciu o nią plan działania zawierający analizę potencjału uczestnika, jego uwarunkowań zdrowotnych i społecznych oraz przyczyn pozostawania bez pracy.
Wsparcie każdego uczestnika musi odbywać się w oparciu o ścieżkę reintegracji.
Biorąc pod uwagę cel działania jakim jest m.in. zwiększenie zdolności do zatrudnienia,
Planując grupę docelową i działania należy mieć na względzie, że Wskaźnik „liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu” jest obligatoryjny i wymagany na poziomie co najmniej 28% wartości wskaźnika produktu Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem (łącznie liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem i liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem).

Zaoferowanie dzieciom zajęć jako pomoc w opiece i wychowywaniu w formie placówek wsparcia dziennego będzie realizowane w ramach działania 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne

 1. Jako usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym powinny być one realizowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty. Czy to oznacza, że powinny być one realizowane przez instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

Odp. z dnia 19.09.2023

Tak. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20  kwietnia 2004 r., instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 1. W podrozdziale 2.3 regulaminu w pkt 8 wskazano: „Jeśli w projektach stosowane są instrumenty i usługi rynku pracy analogiczne jak wskazane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, muszą być realizowane w sposób i na zasadach określonych w tej ustawie i odpowiednich aktach wykonawczych do ustawy.” Zgodnie z ww. ustawą do instrumentów i usług rynku pracy należą m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, prace interwencyjne, doposażenie stanowiska pracy, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Czy wszystkie wymienione instrumenty i usługi (w zależności od potrzeb) można stosować w projekcie?

Odp. z dnia 19.09.2023

W przedmiotowym naborze nie można udzielić dofinansowania na prowadzenie działalności gospodarczej. Nie można także zastosować robót publicznych.
Należy pamiętać, że w ramach aktywnej integracji wparcie odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb (pkt 13 podrozdział 2.3 Regulaminu wyboru projektów). Ponadto trzeba mieć na względzie, że usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w projektach jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za obszar włączenia społecznego, tj. OPS, PCPR, ROPS, są realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Analogicznie, w projektach innych beneficjentów – aktywizacja zawodowa powinna być realizowana przez podmioty wyspecjalizowane w tym obszarze (pkt 9 podrozdział 2.3 Regulaminu wyboru projektów).

 1. W podrozdziale 2.3 regulaminu w pkt 12 wskazano: „Konkretne kategorie osób biernych zawodowo, do których kierowane jest wsparcie, muszą bazować na przyczynach bierności zawodowej, tj. niepełnosprawności, chorobie, pełnieniu ról opiekuńczych”. Czy tylko te 3 przyczyny bierności zawodowej kwalifikują do udziału w projekcie osoby bierne zawodowo? 

Odp. z dnia 19.09.2023

Tak. Zgodnie z podrozdziałem 2.3 pkt 12 Regulaminu wyboru projektów konkretne kategorie osób biernych zawodowo, do których kierowane jest wsparcie, muszą bazować na przyczynach bierności zawodowej, tj. niepełnosprawności, chorobie, pełnieniu ról opiekuńczych.
W przypadku wsparcia osób biernych zawodowo niezbędna jest odpowiednia identyfikacja powodów bierności zawodowej i przygotowanie opracowanego na tej podstawie, dopasowanego do potrzeb danej osoby, indywidualnego planu działania, zawierającego co najmniej analizę potencjału uczestnika, jego uwarunkowań zdrowotnych i społecznych, przyczyn pozostawania bez pracy i deficytów, predyspozycji zawodowych oraz wskazanie kierunków rozwoju uczestnika.

 1. W poprzednim projekcie będącym odpowiednikiem działania 5.11, tj. w poddziałaniu 6.1.2 RPO WP 2014-2020 podmiotem przyjmującym na staż nie mógł być ani Lider ani Partnerzy projektu (było to zapisane w Standardach realizacji wsparcia w ramach działania 6.1). Czy w obecnym projekcie w ramach działania 5.11 FEP 2021-2027 zasada ta nadal obowiązuje? Chodzi np. o to, że projekt może być realizowany w partnerstwie z pracodawcami – czy wówczas pracodawcy ci nie będą mogli wziąć do siebie na staż uczestników tego projektu?

Odp. z dnia 19.09.2023

W ramach naboru nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23 nie ma wykluczenia dot. przyjęcia na staż uczestników projektu przez Wnioskodawcę/Partnera. Trzeba jednak pamiętać, że opiekun stażysty nie może pełnić roli personelu projektu. W sytuacji, w której podmiotem przyjmującym na staż byłby Beneficjent/Partner, personel projektu wykonujący zadania w ramach projektu, nie powinien jednocześnie sprawować opieki nad stażystami. Opiekun stażu realizuje szereg obowiązków, których charakter wyklucza możliwość pełnienia tej funkcji przez personel projektu.
Podkreślić jednak należy, że samo przyjęcie uczestników projektu na staż w ramach ścieżki reintegracji nie wymaga nawiązywania partnerstwa. Ideą projektów partnerskich jest bowiem wspólna realizacji projektu, a każdy z partnerów wnosi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Udział partnerów w projekcie nie może jednak polegać wyłącznie na wniesieniu przedmiotowych zasobów.

 1. Czy w ramach aktywizacji zawodowej może być realizowane zatrudnienie subsydiowane zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych? Powyższe Rozporządzenie przewiduje tą możliwość, a aktualne ,,Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027″ również nie ograniczają tej formy wsparcia tylko do PUP, tak jak było to w końcowym okresie minionej perspektywy.

Odp. z dnia 26.09.2023

Aktualnie, w związku z wymogiem realizacji aktywizacji zawodowej przez podmioty wyspecjalizowane w tym obszarze, nadal tylko PUPy mogą realizować wsparcie dot. zatrudnienia subsydiowanego.

 1. Z zapisów Regulaminu w zakresie typów projektów wynika, iż możliwe jest tworzenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych również do rodzin Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko lub senior, to czy również może być uczestnikiem projektu, a jeżeli tak, to czy te osoby będą uwzględniane we wskaźniku zatrudnieniowym?

Odp. z dnia 26.09.2023

Owszem, kompleksowy program aktywizacji może być skierowany do rodzin, jednak przede wszystkim wtedy, kiedy to sytuacja rodziny wpływa na oddalenie od rynku pracy jej członków. Należy pamiętać,  iż aktywizacja społeczno zawodowa ma na celu powrót osób na rynek pracy. Bezrobocie lub bierność zawodowa jest często problemem całej rodziny i dlatego tworząc ścieżkę reintegracji danej osoby należy przyjrzeć się całej rodzinie i zastosować niezbędne wsparcie.  Cel działania, czyli powrót na rynek pracy oraz wymagane wskaźniki wymuszają, aby główne wsparcie było skierowane do tych członków rodziny,  którzy mogą na rynek pracy powrócić i w ten sposób poprawić sytuację całej rodziny.
Liczba osób, pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu liczona jest od wskaźnika  Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem (łącznie liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem i liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem i musi wynosić co najmniej 28%.

 1. Co rozumieją Państwo pod pojęciem animacja środowiskowa? Proszę o rozszerzenie pojęcia. 

Odp. z dnia 26.09.2023

Animacja środowiskowa – to metoda pracy w środowisku lokalnym, czyli zestaw działań społecznych, który mobilizuje, angażuje, inspiruje oraz zachęca do działania społeczność lokalną.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

 1. Czy ustalili już Państwo jakie dokumenty będą wymagane do zakwalifikowania uczestników do projektu? Czy tak jak ostatnio w perspektywie 2014-2020 będą to zaświadczenia z ZUS, czy jeszcze inne dokumenty. Jeśli tak to jakie? Czy w sytuacji zakwalifikowania do projektu z jednej przesłanki, będą potrzebne zaświadczenia potwierdzające spełnienie innych przesłanek, czy wymów dokumentowania będzie dotyczył tej podstawowej przesłanki? Czy skłaniają się Państwo bardziej ku zaświadczeniom, czy oświadczeniom uczestników?

Odp. z dnia 04.09.2023

W nawiązaniu do powyższego pytania jako uczestników projektu wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia między innymi wspólnych wskaźników produktu (dotyczących co najmniej płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia) i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku.
W ramach nowej perspektywy odchodzimy od oświadczeń – dane mają być potwierdzane konkretnymi dokumentami tj. np. zaświadczenia z ZUS, zaświadczenia z UP, odpowiednie orzeczenia lub inne dokumenty poświadczające stan zdrowia, itd.  A także wszystkie dokumenty mają być zgodne z przepisami prawa krajowego. W sytuacji kiedy dana osoba będzie spełniać kilka przesłanek np. osoba bierna i  z niepełnosprawnością, to należy posiadać dokumenty potwierdzające wszystkie przesłanki uczestnictwa w projekcie, a nie tylko pierwszą kwalifikującą do projektu. Poza tym wszystkie dokumenty dotyczące uczestnika projektu powinny również wynikać ze ścieżki reintegracji.

 1. Czy dobrze rozumiemy, że jeżeli wartość projektu ogółem nie przekroczy 5 mln EUR (włączając VAT), to podatek VAT jest zawsze kwalifikowalny, niezależnie od posiadanego przez Wnioskodawcę i Partnerów statusów podatnika VAT?

Odp. z dnia 04.09.2023

Tak, zgodnie z Zasadami realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, rozdział 1.6, Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek od towarów i usług (VAT) w projektach o wartości poniżej 5 mln EUR, bez względu na to czy podatek ten może zostać odzyskany przez beneficjenta lub inny podmiot zaangażowany w projekt lub wykorzystujący do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu (takim podmiotem może być np. grantobiorca) jest kwalifikowalny. W konsekwencji, w projektach o wartości poniżej 5 mln EUR, nie ma konieczności składania przez beneficjenta lub partnerów oświadczenia o braku możliwości odliczania podatku VAT.

PARTNERSTWO

 1. a) Czy partnerstwo musi być finansowe – czy może wystarczy jeśli jest ono zasadne, partnerzy mają określone zadania itd. ale nie wynika z nich konieczność finansowania ?
  b) Czy umowę partnerską należy zawrzeć przed złożeniem wniosku? Czy wystarczy list intencyjny o zamiarze zawarcia partnerstwa?
  c) Czy umowę partnerską ( jeśli trzeba ją zawrzeć przed złożeniem wniosku) należy  dołączyć do wniosku?

Odp. z dnia 25.08.2023

Wybór partnerów odbywa się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej.
Partnerstwo zawiązywane jest w celu wspólnej realizacji projektu, a każdy z partnerów wnosi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Wybór partnerów,
co do zasady, odbywa się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Partnerstwo przede wszystkim musi być zasadne i opierać się na wspólnej realizacji projektu.
Umowa partnerstwa nie jest przedkładana do IZ/IP wraz z wnioskiem o dofinansowanie, jednak prawidłowość jej sporządzenia może podlegać weryfikacji na etapie kontroli projektu.

 1. Czy wyboru partnera JST musi dokonać jeszcze przed złożeniem wniosku konkursowego i w tym wniosku wykazać konkretnego partnera, którym ma być organizacja pozarządowa? Czy jednak wybór partnera ma odbyć się po złożeniu wniosku konkursowego, ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie? 

Odp. z dnia 04.09.2023

Wybór partnerów odbywa się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ustawy wdrożeniowej.
Partnerstwo zawiązywane jest w celu wspólnej realizacji projektu, a każdy z partnerów wnosi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Wybór partnerów,
co do zasady, odbywa się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 1. Czy partnerstwo z pracodawcami ma się odbywać formalnie zgodnie z zasadami realizacji projektów partnerskich?

Odp. z dnia 19.09.2023

Partnerstwo z pracodawcami musi się odbyć formalnie zgodnie z zasadami realizacji projektów partnerskich. Zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru partnerów zostały uregulowane w art. 39 ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z ustawą wdrożeniową projekty w ramach naboru mogą być realizowane przez kilka podmiotów w formie partnerstwa. Projekty partnerskie realizowane są na podstawie umowy o partnerstwie. Wybór partnerów odbywa się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Szczegółowy opis Partnerstwa w projekcie znajduje się w pkt. 4.1 Regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 do konkursu 5.11. Aktywne włączenie społeczne.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się 6 września 2023 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk – Program spotkania (DOCX 232 KB)

Zapisy na spotkanie

 1. Specyfika, cel i kryteria wyboru projektów (PPTX 527KB)
 2. System wyboru projektów (PPTX 2,1MB)
 3. Zasady realizacji projektów (PPTX 493KB)
 4. Zasady udzielania zamówień (PPTX 504KB)
 5. Informacja i promocja (PPTX 1,6MB)
 6. Zgodność projektów z zasadami horyzontalnymi (PPTX 4,2MB)