Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

3.1.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.1. Mobilność miejska

29.09.2023

Zakończony 24.01.2024

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele określone dla Działania 3.1. Mobilność miejska FEP 2021-2027.

Zgodnie z opisem Działania 3.1. zamieszczonym w SZOP, w ramach Działania wspierane będą projekty prowadzące do wzrostu znaczenia zrównoważonej zbiorowej i indywidualnej mobilności miejskiej, realizowane w miastach (i ich obszarach funkcjonalnych) województwa pomorskiego z wyłączeniem obszarów uprawnionych do wsparcia w ramach Działań 3.2. i 3.3. FEP 2021-2027.

Interwencja ma na celu umocnienie pozycji transportu zbiorowego (mobilność zrównoważona) oraz ograniczenie emisji pochodzącej z transportu (mobilność niskoemisyjna), a jej realizacja przyczyni się do pogłębienia integracji oraz poprawy sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego, tworzącego alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego.

Numer naboru FEPM.03.01-IZ.00-001/23

Uwaga!

1. W związku z migracją strony internetowej na nowy serwer zmianie uległy adresy następujących dokumentów:

Metodyka wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (dla projektów dotacyjnych z wyłączeniem projektów zintegrowanych oraz objętych instrumentem RLKS)

Kryteria wyboru projektów dla Działania 3.1. Mobilność miejska (w zakresie projektów dotyczących infrastruktury zrównoważonej i niskoemisyjnej mobilności miejskiej)

2. Dostępna jest nowa wersja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

 

Listy projektów na poszczególnych etapach wyboru:

Lista złożonych wniosków w ramach Działania 3.1 FEP (xlsx 77,4 KB)

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

od 3 stycznia 2024 r. do 24 stycznia 2024 r.

 

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,

Departament Programów Regionalnych,

ul. Okopowa 21/27,

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl/

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl/


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru do złożenia wniosku uprawnione są następujące podmioty:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 3. zarządcy dróg publicznych,
 4. organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 5. zarządcy infrastruktury dworcowej,
 6. zarządcy infrastruktury kolejowej,
 7. MŚP,
 8. duże przedsiębiorstwa.

 

Uwaga!

W ramach piątego typu projektu przedsiębiorcy mogą pełnić wyłącznie rolę partnerów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujące typy projektów:

1. budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury składającej się na węzeł integracyjny lub przystanek zintegrowany takiej jak:

a. punktowa infrastruktura transportu zbiorowego służąca powiązaniu jego różnych form: m.in. pętle autobusowe,

b. systemy parkingowe typu „parkuj i jedź” („park&ride”), „parkuj rower i jedź” („bike&ride”) oraz „podwieź i jedź” (kiss&ride”) wraz z towarzyszącą im infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów,

c. dworce kolejowe, autobusowe lub inne obiekty obsługi podróżnych,

d. infrastruktura drogowa (wraz z narzędziami cyfrowymi) wykorzystywana w transporcie publicznym, do obsługi obiektów „parkuj i jedź” lub jej elementy ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg (w tym pieszych i rowerzystów).

2. budowa, rozbudowa i przebudowa liniowej infrastruktury transportu autobusowego, w tym pętli, wydzielonych pasów ruchu (buspasów), zatok przystankowych

3. budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury transportu rowerowego, pieszego i pieszo-rowerowego, a także rozwój systemów bike-sharingowych

4. zakup zero i niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego np. autobusów

5. rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych

6. przedsięwzięcia służące cyfryzacji transportu miejskiego, poprawiające funkcjonowanie, konkurencyjność i bezpieczeństwo publicznego transportu zbiorowego, w szczególności utworzenie lub rozwój:

a. systemów zarządzania transportem zbiorowym (w tym systemów sterowania ruchem pojazdów transportu zbiorowego),

b. systemów monitoringu transportu zbiorowego i przystanków (m.in. systemów monitorowania bezpieczeństwa pasażerów),

c. systemów informacji dla pasażerów transportu zbiorowego,

d. systemów organizacji przewozów, w tym elektronicznych systemów pobierania opłat (bilet elektroniczny),

e. aplikacji do planowania podróży.

Uzupełniająco, w ramach typów projektów 1-3 możliwe będą również:

 • działania służące likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w oparciu o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia oraz uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami,
 • działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w szczególności poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury.

Ponadto, w ramach typów projektów 1-6 możliwe będą działania edukacyjne dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej – do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 3.1. Mobilność miejska FEP 2021-2027 zostały zatwierdzone przez KM FEP 2021-2027 uchwałą nr 3/III/23 z dnia 11 września 2023 r. i dostępne są na stronie internetowej FEP 2021-2027.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85,00% jego kosztów kwalifikowalnych.

 

Minimalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln złotych.

 

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny wynosi 15,00% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ FEP 2021-2027 przeznacza na dofinansowanie projektów kwotę 49 220 247,73 złotych.


Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów


Inne ważne informacje

Ukierunkowanie terytorialne

 1. gminy: Czersk, Łeba, Miastko, Pelplin (o ile nie są uprawnione do wsparcia w Działaniach 3.2. i 3.3.) – wszystkie typy projektów;
 2. gminy: Brusy i Kępice (o ile nie są uprawnione do wsparcia w Działaniach 3.2. i 3.3.) – pierwszy, drugi, czwarty, piąty i szósty z typów projektów;
 3. gminy: Nowy Dwór Gdański i Prabuty (o ile nie są uprawnione do wsparcia w Działaniach 3.2. i 3.3.) – trzeci, czwarty i szósty z typów projektów;
 4. gminy: Czarna Woda, Czarne, Debrzno, Dzierzgoń, Gniew, Krynica Morska, Skarszewy, Skórcz (o ile nie są uprawnione do wsparcia w Działaniach 3.2. i 3.3.) – czwarty i szósty z typów projektów;
 5. w przypadku projektów obejmujących czwarty typ projektu, realizowanych na terenie gminy lub gmin wskazanych powyżej, zakupiony tabor publicznego transportu zbiorowego może, w uzasadnionych przypadkach, obsługiwać również obszar wykraczający poza jej/ich granice.

Pytania i odpowiedzi (jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

w sprawach dotyczących naboru dla Działania 3.1. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej :

w sprawach technicznych dotyczących aplikacji WOD2021 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługują środki odwoławcze określone w Rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.