Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

2.13.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.13. Gospodarka o obiegu zamkniętym

26.10.2023

Zakończony 27.03.2024

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele określone dla Działania 2.13. Gospodarka o obiegu zamkniętym FEP 2021-2027.

Zgodnie z opisem Działania 2.13. zamieszczonym w SZOP w obszarze promowania przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywnie korzystającej z zasobów wspierane będą projekty mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego użycia oraz stworzenie warunków do maksymalizacji skali recyklingu w sektorze komunalnym.

Uwaga!

1. W związku z migracją strony internetowej na nowy serwer zmianie uległy adresy następujących dokumentów:

Metodyka wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (dla projektów dotacyjnych z wyłączeniem projektów zintegrowanych oraz objętych instrumentem RLKS).

Kryteria  wyboru projektów dla Działania 2.13. Gospodarka o obiegu zamkniętym.

2. Dostępna jest nowa wersja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 6 marca 2024 r. do 27 marca 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie określono

 

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl/.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. organizacje pozarządowe
  2. partnerstwa publiczno-prywatne
  3. przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami
  4. jednostki samorządu terytorialnego
  5. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
  6. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego

Uwaga!

W przypadku siódmego typu projektu z SZOP, wnioskodawcą może być wyłącznie organizacja pozarządowa określona w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujące typy projektów z SZOP:

1. budowa, rozbudowa, remont, zakup wyposażenia niezbędnego do utworzenia centrum przygotowania do ponownego użycia (w tym napraw), wymiany zużytych urządzeń i sprzętu domowego lub innych rzeczy używanych,

2. budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),

3. budowa, rozbudowa systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji,

4. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji recyklingu odpadów z sektora komunalnego, w tym ulegających biodegradacji w procesach kompostowania lub fermentacji,

7. rozwój infrastruktury technicznej (budynki i wyposażenie) związanej z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych produktów żywnościowych lub produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia.

Uzupełniająco, w ramach ww. typów projektów, jako element projektu infrastrukturalnego, możliwe będą również:

a. działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w szczególności poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury;

b. działania edukacyjne dot. podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – do 10% jego kosztów kwalifikowalnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.13. Gospodarka o obiegu zamkniętym FEP 2021-2027 zostały zatwierdzone przez KM FEP 2021-2027 uchwałą nr 2/III/23 z dnia 11 września 2023 r. i dostępne są na stronie internetowej FEP 2021-2027.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85,00% jego kosztów kwalifikowalnych.

 

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny wynosi 15,00% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ FEP 2021-2027 przeznacza na dofinansowanie projektów kwotę 82 736 366,44 złotych.


Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługują środki odwoławcze określone w Rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Działania 2.13. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej :

W sprawach technicznych dotyczących aplikacji WOD2021 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Odpowiedzi na pytania

Pytanie

Do wniosku dołączono wzór Załącznika 8.1 Oświadczenie o liczbie obsługiwanych mieszkańców przez pojedynczy PSZOK objęty projektem. Czy oświadczenie wypełniamy zgodnie z liczbą mieszkańców podaną w GUS, czy bierzemy pod uwagę deklaracje śmieciowe?

Odpowiedź

We wskazanym oświadczeniu (Załącznik nr 8.1 do wniosku o dofinansowanie) liczbę obsługiwanych mieszkańców przez pojedynczy PSZOK objęty projektem należy ustalić na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego aktualnych na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru dla Działania 2.13.