Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

RPO

6.2.2.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych RPO WP 2014-2020

17.12.2019

Zakończony 11.03.2020

nstytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu (docx 318KB) dostępnym poniżej.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 6.2.2.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (pfd 614KB)

Lista wniosków skierowanych do negocjacji (pdf 255KB)

Lista wniosków skierowanych do negocjacji – uaktualniona w dniu 24.08.2020 (pdf 568KB)

Lista wniosków skierowanych do negocjacji – uaktualniona w dniu 02.12.2020 (pdf 596KB)

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 31 stycznia do 11 marca 2020 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do września 2020 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 243)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek w wersji papierowej, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami – osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. organizacje pozarządowe,
 2. podmioty ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społeczne,
 3. instytucje pomocy i integracji społecznej,
 4. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 5. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 6. instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 7. instytucje resocjalizacyjne,
 8. instytucje opiekuńczo-wychowawcze,
 9. ROT/LOT

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez:
  1. rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami,  w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, obejmujących m.in.:
 1. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 2. usługi dziennych opiekunów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe,
 3. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieka, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,
  1. rozwój usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych obejmujący m.in.:
 1. tworzenie międzysektorowych zespołów opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi,
 2. kształcenie kadr opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 3. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np.: likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub zwiększającego ich samodzielność, dowożenie posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia).
  1. działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmujące m.in.:
 1. kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 2. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,
 3. tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego, opieki wytchnieniowej, w tym mieszkań wspomaganych w postaci mieszkań wspieranych,
 4. sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego,
  1. działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jako wsparcie towarzyszące w kompleksowych projektach dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych.
  2. działania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez tworzenie miejsc pobytu okresowego i stałego w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych – obejmujące m.in.:
   1. zapewnienie usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie,
   2. usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym m.in. trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną.
 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb[1], poprzez:
  1. rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, obejmujące m.in:
 1. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne,
 2. terapię i mediacje,
 3. warsztaty umiejętności rodzicielskich,
 4. wsparcie opiekuńcze i specjalistyczne,
 5. pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 6. organizację grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin,
 7. działania profilaktyczne w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt  2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej prowadzonych w formach: opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej, w tym zarówno tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również wsparcie istniejących, pod warunkiem zwiększenia liczby uczestników lub rozszerzenia oferty wsparcia,
 8. wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego,
 9. wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji rodziny, w ramach profilaktyki wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży (m.in. asystent rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny),
  1. wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej obejmujące działania prowadzące do powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej, obejmujące m.in.:
 1. kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 2. doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
  1. wspieranie rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób.
 1. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji[2], o charakterze:
  1. społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:
 1. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 2. warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,
 3. poradnictwo prawne i obywatelskie,
 4. wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),
 5. pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
  1. zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:
 1. kursy, szkolenia,
 2. poradnictwo zawodowe,
 3. pośrednictwo pracy,
 4. staże,
 5. zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,
 6. subsydiowane zatrudnienie,
 7. usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,
  1. edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym wskazanych w pkt b), obejmujących m.in.:
 1. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,
 2. zajęcia o charakterze dydaktyczno-terapeutycznym ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,
 3. usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).
  1. usługi w postaci mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

 


[1] Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, ze zm.).

[2] Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, ze zm.).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.2.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.


Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • współfinansowanie ze środków EFS – 85 %
 • krajowy wkład publiczny (budżet państwa) – 10 %.

Wkład własny beneficjenta wynosi 5 % wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 144 585 604,21 PLN2, w tym:

 1. środki EFS w wysokości 129 366 066,94 PLN,
 2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 15 219 537,27 PLN.

Należy podkreślić, że dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektu do wysokości wyżej wymienionych limitów alokacji.

Kwota alokacji środków EFS stanowi równowartość 29 454 262,64 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 obowiązującego w miesiącu przyjęcia zmiany niniejszego regulaminu.

Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR = 4,3921 PLN.


Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo
do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.(docx 318KB)

Pytania i odpowiedzi

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo
do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.(docx 318KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK
w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eulub za pomocą faksu: 58 326 81 93 najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 (zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków ).

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać
na realizację podstawowych zadań IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy, którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.

DOKUMENTY

 1. W załączniku nr 3 do Regulaminu jest mowa o Strategii Wyjścia (pkt. 9 str. 5) oraz diagnozie (pkt. 10 str. 6). Czy są to dwa odrębne dokumenty? Czy diagnoza powinna zawierać się w Strategii Wyjścia? Czy posiadają Państwo wzory tych dokumentów?

Odp. z dnia 09.01.2020

Mogą być to dwa odrębne dokumenty, może być jeden. Ważne jest aby te dwa zagadnienia miały formę pisemną.  Nie precyzujemy wzorów „Strategii wyjścia” oraz Diagnozy. Pozostawiamy wnioskodawcom dowolność w tym zakresie. Najważniejsze jest aby wniosek był pisany pod przeprowadzoną wcześniej analizę potrzeb w regionie oraz aby przemyślane było, w jaki sposób wnioskodawca zapewni trwałość podjętych działań.

 1. Czy w ramach konkursu RPPM.06.02.02-IŻ.00-22/001/20 podmiot może złożyć 1 czy więcej wniosków o dofinansowanie ?

Odp. z dnia 09.01.2020

Nie ma ograniczeń co do ilości złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie, nie mniej należy pamiętać, że zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu jeśli wnioskodawca składa więcej niż jeden wniosek w tym samym zakresie rozumiany jako ten sam typ działań w projekcie, skierowany do tej samej grupy docelowej (w sytuacji, gdy realizacja więcej niż jednego projektu skierowanego do tej samej grupy docelowej jest nieuzasadniona). W takim przypadku IOK może zdecydować , że dofinansowanie otrzymuje ten projekt, który uzyskał największą liczbę punktów.

 

KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA ORAZ SPECYFICZNE 

 1. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozumieć definicję kryterium specyficznego, iż projekt jest identyfikowany i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy?

Odp. z dnia 09.01.2020

W celu weryfikacji spełnienia powyższego (przedmiotowego) kryterium wnioskodawca obowiązany jest zawrzeć w adekwatnym miejscu wniosku o dofinansowanie projektu następujące informacje:

 • wskazanie, iż projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie podlegającym ocenie wynika z konkretnej strategii działania dla danego obszaru, poprzez odniesienie do tytułu/nazwy tej strategii, daty jej przyjęcia/zatwierdzenia przez opracowujący ją podmiot, oraz konkretnych jej zapisów, które potwierdzają, że dany projekt jest w niej ujęty, w szczególności w sposób pozwalający na ocenę zgodności jego celów, rezultatów bądź innych kluczowych parametrów z daną strategią;
 • deklarację, iż strategia działania, na którą powołuje się wnioskodawca  została przyjęta i jest wdrażana z zaangażowaniem lokalnej społeczności przez konkretny podmiot funkcjonujący stale i formalnie w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy;
 • deklarację potwierdzającą, iż projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie jest projektem integrującym aktywność wielu podmiotów na poziomie jego identyfikacji i realizacji (w szczególności poprzez partnerstwo projektowe).

 

PARTNERSTWO 

 1. Jaka jest definicja Podmiotów ekonomii społecznej?

Odp. z dnia 27.01.2020

Podmiotem ekonomii społecznej (PES) jest:

 1. spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
 2. jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 

 • CIS i KIS;
 • ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);

 

 1. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
 2. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
 3. koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);
 4. zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI SPECYFICZNE 

 1. Czy w konkursie w z związku z kryterium formalnym: „projekt realizowany jest w partnerstwie jednostki/jednostek samorządu terytorialnego i podmiotu/podmiotów ekonomii społecznej ” dopuszczalne jest partnerstwo składające się z: Lidera w postaci osoby/firmy prowadzącej działalność i partnerów: jednostki samorządu terytorialnego i podmiotu ekonomii społecznej?

Odp. z dnia 28.01.2020 

TAK. Zgodnie z kryterium formalnym dostępu B.1. Partnerstwo „weryfikacji podlega czy projekt realizowany jest w partnerstwie jednostki/jednostek samorządu terytorialnego i podmiotu/podmiotów ekonomii społecznej.” W związku z powyższym, dozwolona w ramach przedmiotowego konkursu jest każda konfiguracja lidera i partnerów (zgodnie z katalogiem otwartym, o którym mowa w Regulaminie konkursu w podrozdziale 1.8 podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie projektu) o ile przynajmniej jeden z nich jest jednostką samorządu terytorialnego oraz przynajmniej jeden z nich jest podmiotem ekonomii społecznej.
{Przykład (obowiązkowo JST + PES) + nieobowiązkowo dodatkowy dowolny podmiot (z wyłączeniem osoby fizycznej) = PARTNERSTWO
Nie ma znaczenia z punktu widzenia oceny kryterium Partnerstwo, który z podmiotów będzie pełnił funkcję wnioskodawcy, a który funkcję partnera w projekcie.

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

 1. Czy w ramach przedmiotowego konkursu istnieje możliwość wybudowania od podstaw placówki opiekuńczo wychowawczej, czy możliwy jest tylko zakup i wyremontowanie istniejącej już nieruchomości?

Odp. z dna 03.02.2020 

W przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
a) zakupu nieruchomości,
b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, w tym wydatków niezbędnych do przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres.
Wybudowanie budynku od podstaw nie jest możliwe.
Ponadto, w ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 40% kosztów kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 40% kwoty dofinansowania UE.

PARTNERSTWO 

 1. Czy partnerstwo  w projekcie powinno zostać utworzone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu?

Odp. z dnia 13.02.2020

Tak. W Zasadach realizacji projektów partnerskich, stanowiących załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu wskazano, iż w myśl art. 33 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, każdy rodzaj partnerstwa powinien być utworzony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego. Oznacza to również, że do złożenia wniosku, w przypadku gdy podmiotem inicjującym projekt partnerski jest m. in. jednostka sektora finansów publicznych, należy spełnić wymogi określone w art. 33 ust. 2 powołanej ustawy. Jednym z tych wymogów jest obowiązek ogłoszenia otwartego naboru partnerów na stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się 10 stycznia 2020 roku

Prezentacje ze spotkania informacyjnego: 

 1. Specyfika projektów 
 2. System wyboru projektów
 3. Zasady realizacji i rozliczania projektów 
 4. Zamówienia w projektach 
 5. Doświadczenia w zakresie kontroli projektów 
 6. Praktyczne zastosowanie standardów dostępności