Webinarium „Zakładanie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych z Funduszami Europejskimi”

Najbliższe

 • od: 22.02.2024, godz: 10:00
 • do: 22.02.2024, godz: 11:15

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: inforpo@pomorskie.eu, tel. (58) 32 68 175.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@pomorskie.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w seminarium informacyjnym organizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej Rozporządzenie ogólne) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO (tj. w  interesie publicznym), a następnie w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Odbiorcami danych będą podmioty, którym zlecimy świadczenie usług serwisowych dla użytkowników strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym i przesłania informacji związanych z udziałem w nim. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w seminarium informacyjnym.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Zakładanie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych z Funduszami Europejskimi„. Webinarium odbędzie się 22 lutego 2024 r. w godz. 10:00 – 11:15 na platformie Zoom.

W programie webinarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Oferta Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku.
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.
 • Pożyczka na założenie działalności gospodarczej.
 • Preferencyjne pożyczki na kształcenie osób dorosłych z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (Działanie 01.11 Europejskie pożyczki na kształcenie w ramach Priorytetu I – Umiejętności).

 

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest wypełnienie do dnia 21 lutego 2024 r. formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail osoby zgłaszającej się. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (22 lutego 2024 r.).

 

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

 

Organizator webinarium:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: pife.gdansk@pomorskie.eu

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Program webinarium