Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Warsztaty dla przedstawicieli gmin dotyczące zastosowania narzędzi GIS w prowadzeniu analiz dla potrzeb identyfikacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji – dwa terminy

Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego do udziału w warsztatach dotyczących zastosowania narzędzi GIS w prowadzeniu analiz dla potrzeb identyfikacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na poziomie lokalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest prezentacja możliwości wykorzystania narzędzi służących do prowadzenia analiz przestrzennych określających skalę i zasięg negatywnych zjawisk w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy w celu opracowania diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji niezbędne jest przeprowadzenie analiz opierających się na wykorzystaniu obiektywnych i weryfikowalnych mierników i metod badawczych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań gminy. Diagnozę potwierdzającą koncentrację negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, dołącza się do wniosku o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

W trakcie warsztatów omówione zostaną, na podstawie konkretnych przykładów, sposoby przetwarzania danych dotyczących wybranych rodzajów zjawisk, w tym zjawisk społecznych, jak również sposoby prowadzenia analiz przestrzennych w oparciu o gromadzone dane.

Forma i miejsce warsztatów:

Warsztaty będą miały charakter praktyczny i odbędą się w pracowni komputerowej Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej przy ulicy Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku (Gmach Główny).

Prowadzący:

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku.

Termin warsztatów:

Pierwszy termin: 29 czerwca 2022 roku (środa) w godz. od 9.00 do 16.00

Drugi termin: 30 czerwca 2022 roku (czwartek) w godz. od 9.00 do 16.00

W trakcie warsztatów Organizator zapewnia obiad.

Uwaga: Organizator nie zapewnia miejsc postojowych.

Warunki uczestnictwa w warsztatach:

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i potwierdzenie udziału poprzez link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wynikającą z charakteru warsztatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń dopuszcza się ograniczenie liczby uczestników do jednej osoby z każdej gminy. Potwierdzenie zakwalifikowania będzie przesyłane indywidualnie na adres poczty elektronicznej uczestników po terminie zakończenia zgłoszeń.

Terminy zgłoszeń:

Interaktywny formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 20 czerwca 2022 roku.

Zachęcamy uczestników warsztatów do uprzedniego zapoznania się z publikacją Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji przygotowaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dla potrzeb wsparcia prac polegających na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w samorządach lokalnych.