Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Warsztaty dla gmin z zakresu podstawowych pojęć w obszarze ekonomii społecznej oraz jej roli w procesach rewitalizacyjnych

Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego do udziału w warsztatach dotyczących podstawowych pojęć w obszarze ekonomii społecznej oraz jej roli w procesach rewitalizacyjnych. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie spotkania składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Docelowo zaplanowano dwa jednodniowe warsztaty – drugi przewidziano w kwietniu br. Podczas każdego z warsztatów zostanie zrealizowany ten sam program. Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się poniżej:

Cel warsztatów:
Celem warsztatów jest przygotowanie przedstawicieli pomorskich gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich zajmujących się na co dzień planowaniem oraz realizacją procesów rewitalizacyjnych w zakresie szans i możliwości wykorzystania elementów ekonomii społecznej w ww. procesach. Wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia, definicje oraz regulacje prawne dot. funkcjonowania tego sektora w Polsce. Celem warsztatów będzie również wyjaśnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w pracy na rzecz poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej na obszarach rewitalizowanych.
Zakres tematyczny warsztatów uwzględnia dokumenty i regulacje takie jak: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku, Ustawa o spółdzielniach socjalnych, Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawa Prawo zamówień publicznych, Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz projekt Ustawy o ekonomii społecznej.
Termin i miejsce warsztatów:
24 marca 2022 roku (czwartek) w godz. 09:30-16:00
Hotel So Stay, ul. Kartuska 18, Gdańsk.
Warunki uczestnictwa w warsztatach:
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail osoby zgłaszającej się, przy czym samo wykonanie ww. kroków nie oznacza automatycznego udziału w warsztatach.

Organizator poinformuje osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach w formie e-mail do dnia 11 marca 2022 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wynikającą z charakteru warsztatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń dopuszcza się ograniczenie liczby uczestników do dwóch osób z każdej instytucji.

Limit miejsc:

Maksymalna liczba uczestników wynosi 25 osób.
Terminy zgłoszeń:
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 7 marca 2022 roku.
Forma warsztatów:
Warsztaty zostaną zorganizowane w formie stacjonarnej.
W trakcie warsztatów Organizator zapewnia przerwę kawową i obiad w formie bufetu.
Prowadzący:
Karolina Cyran-Juraszek, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych – związana z sektorem organizacji pozarządowych od ponad 20 lat, a  ekonomią społeczna zajmuje się 12 lat. Jest trenerem, konsultantem wielu organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej i wpiera w rozwoju przedsiębiorstwa społeczne.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
Rejestracja i udział w warsztatach są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez Województwo pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
  • Magdalena Kaniewska, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 138
  • Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155
  • Aleksandra Luter, e-mail: a.luter@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454