Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej OP 6 Integracja RPO WP 2014-2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej OP 6 Integracja RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/16

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.3.2
  • Koordynacja Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim
  • Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)

Prezentacje ze spotkania informacyjnego 

Termin i miejsce spotkania:

19 kwietnia 2016 roku
Sala Herbowa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział„.  Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania:

9.30-10.00  Rejestracja
10.00-10.10 Powitanie

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

10.10-10.40 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.3.2
10.40-11.00 Koordynacja Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim
11.00-12.00 Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA) – część I (sekcje D,E)
12.00-12.15 Przerwa
12.15-13.45 Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA) – część II (sekcje F, G, H, I)
13.45-14.30 Pytania i odpowiedzi
14.30 Zakończenie spotkania