Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Dwudniowe warsztaty z zakresu metod włączania społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji oraz partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych

Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego do udziału w warsztatach dotyczących partycypacji społecznej. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie spotkań stacjonarnych, podczas których eksperci omówią rolę partycypacji w procesie rewitalizacji.

Szczegóły znajdują się poniżej:

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest przybliżenie przedstawicielom gmin miejskich lub miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego zagadnień z obszaru metod włączania społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji oraz partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych. W warsztatach będą mogli brać udział przedstawiciele gmin, pracownicy Urzędów Miast i gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących z gminami – wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych.

Zakres tematyczny warsztatów uwzględnia omówienie metod włączania społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, w tym narzędzi wynikających z Rozdziału 2 ustawy o rewitalizacji tj. zapewnienia aktywnego udziału interesariuszy oraz roli konsultacji społecznych i Komitetu Rewitalizacji w procesie rewitalizacji. Uwzględnione zostaną także mechanizmy wzmacniania wspólnot lokalnych, promocja mechanizmów partycypacji oraz zagadnienie angażowania partnerów w działania rewitalizacyjne z uwzględnieniem rodzajów potencjalnych partnerów oraz sposobów angażowania interesariuszy.

Termin i miejsce warsztatów:

21 września br. (środa): godz. 10:00-16:00,

22 września br. (czwartek): godz. 9:00-15:00

Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19, 80-841 Gdańsk

Uwaga: Organizator nie zapewnia noclegu.

 

Warunki uczestnictwa w warsztatach:

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i potwierdzenie udziału poprzez link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wynikającą z charakteru warsztatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń dopuszcza się ograniczenie liczby uczestników do dwóch osób z każdej instytucji. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie wiadomość zwrotna za pośrednictwem poczty e-mail.

Maksymalna liczba uczestników wynosi 25 osób.

Terminy zgłoszeń:

Interaktywny formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 12 września 2022 roku.

Forma warsztatów:

Warsztaty zostaną zorganizowane w formie stacjonarnej.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Rejestracja i udział w warsztatach są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez Województwo pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  • Magdalena Kaniewska, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 138
  • Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155
  • Aleksandra Luter, e-mail: a.luter@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454