Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego do udziału w warsztatach dotyczących przygotowania gminnego programu rewitalizacji. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie spotkań stacjonarnych, podczas których eksperci omówią rolę GPR w procesie rewitalizacji.

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest przygotowanie przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego do przygotowania gminnego programu rewitalizacji. W warsztatach będą mogli brać udział przedstawiciele gmin, pracownicy Urzędów Miast i gminnych jednostek organizacyjnych – w szczególności zajmujących się rewitalizacją.

Zakres warsztatów uwzględnia zagadnienia związane z przygotowaniem gminnego programu rewitalizacji tj. definicja rewitalizacji, zasady tworzenia gminnego programu rewitalizacji, obowiązkowe elementy gminnego programu rewitalizacji, szczegółowa analiza obszaru rewitalizacji, dokumenty strategiczne gminy, z którymi powinien być powiązany gminny program rewitalizacji, opis wizji i stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele i kierunki działań w gminnym programie rewitalizacji, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, dopuszczalność wykonywania przedsięwzięć rewitalizacyjnych poza obszarem rewitalizacji, sposób przedstawiania mechanizmów integrowania celów z kierunkami działań i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi w gminnym programie rewitalizacji, szacunkowe ramy finansowe, zarządzanie realizacją programu, system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji w gminnym programie rewitalizacji, projektowanie realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, graficznie kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.

Warsztaty obejmują też ćwiczenia praktyczne.

 

Termin i miejsce warsztatów:

29 września br. (czwartek): godz. 10:00-16:00,

30 września br. (piątek): godz. 9:00-15:00

Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19, 80-841 Gdańsk

W trakcie warsztatów Organizator zapewnia przerwę kawową i obiad w formie bufetu.

Uwaga: Organizator nie zapewnia noclegu.

 

Warunki uczestnictwa w warsztatach:

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie udziału poprzez link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wynikającą z charakteru warsztatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń dopuszcza się ograniczenie liczby uczestników do dwóch osób z każdej instytucji. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie wiadomość zwrotna za pośrednictwem poczty e-mail.

Maksymalna liczba uczestników wynosi 25 osób.

 

Terminy zgłoszeń:

Interaktywny formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 19 września 2022 roku.

 

Forma warsztatów:

Warsztaty zostaną zorganizowane w formie stacjonarnej.

 

Prowadzący:

Katarzyna Spadło – Instytut Rozwoju Miast i Regionów,

Edyta Tomczyk – Instytut Rozwoju Miast i Regionów .

Umowa na przeprowadzenie warsztatów zawarta została z firmą Adept Sp. z o.o. Sp. k.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Rejestracja i udział w warsztatach są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez Województwo pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  • Magdalena Kaniewska, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 138
  • Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155
  • Aleksandra Luter, e-mail: a.luter@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454