Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego z zakresu monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych

Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego do udziału w warsztatach dotyczących monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie spotkań stacjonarnych, podczas których eksperci omówią rolę wymienionych elementów w procesie rewitalizacji.

Docelowo zaplanowano dwa dwudniowe warsztaty z ww. tematyki dla dwóch grup uczestników. Podczas każdego z warsztatów zostanie zrealizowany ten sam program. Warsztaty dla grupy II zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku 2022. Poniżej szczegóły dotyczące spotkania dla grupy I.
Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest przygotowanie przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego do budowania systemu monitorowania i oceny programów rewitalizacji. Efektem powinno być ustalenie minimalnego zakresu elementów składających się na system monitorowania gminnych programów rewitalizacji oraz lokalnych programów rewitalizacji. W warsztatach będą mogli brać udział przedstawiciele gmin, pracownicy Urzędów Miast i gminnych jednostek organizacyjnych – w szczególności zajmujących się rewitalizacją.

Zakres warsztatów uwzględnia zagadnienia związane z systemem monitorowania i oceny programów rewitalizacji, które zostały opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji oraz programów przyjętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Planowane jest omówienie roli systemu monitorowania z uwzględnieniem jego powiązań z systemem statystyki i zakresu danych użytecznych dla gmin oraz omówienie oceny aktualności stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji poprzez przedstawienie sposobów oceny realizacji celów oraz skuteczności działań. Poruszony zostanie także temat Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020.
Warsztaty obejmują też ćwiczenia praktyczne w formie warsztatowej, podczas których pojawią się zagadnienia dotyczące sposobu oceny realizacji celów procesu rewitalizacji i skuteczności działań, a także wskaźników wykorzystywanych w ocenie postępów realizacji programu.
Termin i miejsce warsztatów:
23 czerwca br. (czwartek): godz. 10:00-16:00,
24 czerwca br. (piątek): godz. 9:00-15:00
Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19, 80-841 Gdańsk
W trakcie warsztatów Organizator zapewnia przerwę kawową i obiad w formie bufetu.

Uwaga: Organizator nie zapewnia noclegu. 

Warunki uczestnictwa w warsztatach:

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie udziału poprzez link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wynikającą z charakteru warsztatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń dopuszcza się ograniczenie liczby uczestników do dwóch osób z każdej instytucji. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie wiadomość zwrotna za pośrednictwem poczty e-mail.
Maksymalna liczba uczestników wynosi 25 osób.
Terminy zgłoszeń:
Interaktywny formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 13 czerwca 2022 roku.
Forma warsztatów:
Warsztaty zostaną zorganizowane w formie stacjonarnej.
Prowadzący:

Katarzyna Spadło – Instytut Rozwoju Miast i Regionów,
Edyta Tomczyk – Instytut Rozwoju Miast i Regionów .

Umowa na przeprowadzenie warsztatów zawarta została z firmą Adept Sp. z o.o. Sp. k.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
Rejestracja i udział w warsztatach są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.
Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez Województwo pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
  • Magdalena Kaniewska, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 138
  • Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155
  • Aleksandra Luter, e-mail: a.luter@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454