Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Debaty online dotyczące „Świadomej polityki mieszkaniowej jako narzędzia zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym o istotnym znaczeniu z punktu widzenia procesu rewitalizacji”

Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego do udziału w dwóch debatach online dotyczących świadomej polityki mieszkaniowej jako narzędzia zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym o istotnym znaczeniu z punktu widzenia procesu rewitalizacji. Docelowo zaplanowano dwie trzygodzinne debaty online.
Debaty są połączonym cyklem, więc prowadzone są zapisy łącznie na dwa spotkania, które odbędą się w tym samym tygodniu.

Cel spotkania:
Celem debat jest poszerzenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego w obszarze polityki mieszkaniowej oraz jej powiązań z procesem rewitalizacji. Moderator spotkania wygłosi wstęp stanowiący podbudowę dla zorganizowanego panelu eksperckiego. Dodatkowo każdy z prelegentów przedstawi krótką prezentację poprzedzającą dyskusję połączoną z pytaniami uczestników.

Termin spotkania:

  • Część I:   25 października 2021 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-12:00
  • Część II: 29 października 2021 r. (piątek) w godz. 9:00-12:00

Łączny czas debat: 6h (dwa spotkania po 3h).

Limit miejsc:
Limit miejsc na spotkaniu to 70 osób.

Warunki uczestnictwa w spotkaniu:
Warunkiem uczestnictwa w debatach jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail osoby zgłaszającej się, przy czym samo wykonanie ww. kroków nie oznacza automatycznego potwierdzenia udziału w debatach.

Ostateczne potwierdzenie zakwalifikowania się na spotkania zostanie dokonane przez Organizatora. Potwierdzeniem zakwalifikowania się będzie link do spotkań otrzymany na adres e-mail podany przy rejestracji.

Terminy zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 21 października 2021 r.

Forma spotkania:

Debaty zostaną zorganizowane w trybie on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Aby wziąć udział w debatach, należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

Podczas pierwszej debaty zostaną poruszone następujące zagadnienia:

Podczas drugiej debaty zostaną poruszone m.in. zagadnienia dotyczące:

Prowadzący:

Moderator: dr Alina Muzioł – Węcławowicz, Ekspertka w zakresie w gospodarki i polityki mieszkaniowej, w szczególności społecznego sektora mieszkaniowego oraz rewitalizacji i rozwoju lokalnego.

Jest autorką wielu prac naukowych i ekspertyz z zakresu mieszkalnictwa i rewitalizacji. Jest współredaktorką i autorką tekstów raportu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR: „Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast” (2018), autorką rozdziału „Mieszkalnictwo a rewitalizacja” w kolejnym raporcie „Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast” (2019) oraz redaktorką części poświęconej mieszkalnictwu zawartej w raporcie tegoż Obserwatorium „Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej” (2020). W 2021 r. opublikowała Studiach Biura Analiz Sejmowych artykuł „Mieszkalnictwo społeczne w Polsce – wyzwania i ograniczenia”.

Prelegenci:

Pani Katarzyna Przybylska, Fundacja Habitat for Humanity Poland. Kierowniczka ds. rzecznictwa Fundacji Habitat for Humanity Poland

Rzeczniczka godnych miejsc do życia działająca na rzecz obywateli i całych grup społecznych dotkniętych problemami mieszkaniowymi. Specjalistka w zakresie opracowywania i promocji skutecznych uregulowań prawnych wpływających na poprawę jakości oraz dostępności rozwiązań mieszkaniowych. Zaangażowana w prace grupy roboczej opracowującej założenia strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych Zachęca decydentów do podjęcia działań na rzecz jak najskuteczniejszego zapewnienia szerokiego dostępu do godnego mieszkania.

Pan Rajmund Ryś, Projekty Miejskie.

Ekspert w zakresie polityki miejskiej i rozwoju miast, rewitalizacji, planowania przestrzennego, mobilności oraz procesów inwestycyjnych.
Doradza samorządom w szerokim spektrum zagadnień związanych z polityką miejską, współautor strategii gminnych i programów rewitalizacji, w przeszłości dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w Min. Rozwoju Regionalnego, współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023 i systemu nowego podejścia do rewitalizacji z 2015 roku (w tym m.in. ustawy o rewitalizacji).

Pan Marek Goluch, Biuro Polityki Lokalowej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Zastępca Dyrektora Biura Polityki Lokalowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Wieloletni pracownik samorządu warszawskiego. Koordynował prace przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013 oraz Zintegrowanego Programu Rewitalizacji 2014- 2022 roku, obecnie pracuje nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.
Autor Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego m.st. Warszawy na lata 2008-2012. Uczestniczył w przygotowaniu wieloletnich Programów Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2008-2012; 2013-2017; i obecnego do 2025 roku, w zakresie polityki remontowo – modernizacyjnej jak i polityki zwiększenia liczby mieszkań na wynajem.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę debat.
Rejestracja i udział w debatach są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Udział w debatach jest bezpłatny.
Spotkania odbywają się w ramach realizowanego przez Województwo pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  • Magdalena Kaniewska, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 138
  • Kinga Dziewiątkowska-Seroka, e-mail: k.dziewiatkowska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 172