Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Od 1 stycznia 2018 roku do zestawienia znaków, które informują o unijnym dofinansowaniu, dodane zostają barwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek stosowania nowego zestawienia znaków zawierającego barwy RP dotyczy beneficjentów zawierających umowy o dofinansowanie projektów po 1 stycznia 2018 r. oraz Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących RPO WP 2014-2020.

Nowy znak, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, może być stosowany wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Ponieważ nie można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej, w niektórych uzasadnionych przypadkach barwy RP nie będą umieszczane w zestawieniu znaków. Szczegółowe informacje o obowiązujących zasadach oznakowania projektów zawarte są w załączniku do podpisywanej przez beneficjenta umowy o dofinansowanie. Ponadto zasady te opisano poniżej w części dotyczącej oznaczeń.

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć, jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca projektu. Jeśli dofinansowanie dla Twojego projektu nie przekracza 500 tys. euro – umieść plakat informacyjny. Jeśli natomiast dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza kwotę 500 tys. euro – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe.

Kiedy to zrobić? Plakaty i tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązek stosowania barw RP dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.). Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz też możliwość skorzystania z różnych form promocji własnego projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

  • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

  • znak Funduszy Europejskich (Program Regionalny),
  • barwy Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązek stosowania barw RP dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.),
  • znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
  • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu, tj. EFRR lub EFS).

Zasady stosowania barw Rzeczypospolitej Polskiej

Co do zasady, przy oznakowaniu projektów, dla których umowy o dofinansowanie zostały podpisane po 1 stycznia 2018 r. trzeba stosować oprócz pozostałych znaków również barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ jednak nie wolno stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej, a jedynie w pełnokolorowej, to w niektórych uzasadnionych przypadkach (wymienionych poniżej), kiedy dopuszczalne będzie użycie wersji achromatycznej lub monochromatycznej, barwy RP nie będą umieszczane w zestawieniu znaków.

Barwy RP umieszczasz na wszelkich materiałach i działaniach informacyjno-promocyjnych, jeżeli:

– istnieją ogólnodostępne możliwości techniczne umieszczania oznaczeń pełnokolorowych,
– oryginały materiałów są wytwarzane w wersjach pełnokolorowych.

Musisz stosować pełnokolorowy zestaw znaków wraz z barwami RP w przypadku następujących materiałów:

– tablice informacyjne i pamiątkowe,
– plakaty, billboardy,
– tabliczki i naklejki informacyjne,
– strony internetowe,
– publikacje elektroniczne np. materiały video, animacje, prezentacje, newslettery, mailing,
– publikacje i materiały drukowane np. foldery, informatory, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, zaproszenia, programy szkoleń, itp.,
– korespondencja drukowana, jeśli papier firmowy jest wykonany w wersji kolorowej,
– materiały brandingowe i wystawowe np. baner, stand, roll-up, ścianki, namioty i stoiska wystawowe, itp.,
– materiały promocyjne, tzw. gadżety.

Nie musisz umieszczać barw RP jeżeli:

– nie ma ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokolorowych ze względu np. na materiał, z którego wykonano przedmiot np. kamień lub jeżeli zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie podniosłoby koszty,
– materiały z założenia występują w wersji achromatycznej.

Nie musisz umieszczać barw RP w zestawie znaków, tj. możesz zastosować wariant achromatyczny lub monochromatyczny w następujących materiałach:

– korespondencja drukowana, jeżeli np. papier firmowy jest wykonany w wersji achromatycznej lub monochromatycznej,
– dokumentacja projektowa (np. dokumenty przetargowe, umowy, ogłoszenia, opisy stanowisk pracy).

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

Pobierz plik Księga Identyfikacji Wizualnej (lipiec 2017)

Karta wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

Pobierz plik Karta wizualizacji RPO WP 2014-2020

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.

Pamiętaj, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej.

Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.


Znak UE z EFRR


Znak UE z EFS

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków składa się ze znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązek stosowania barw RP dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.), znaku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i znaku Unii Europejskiej.

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz zwrócić szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie znaków, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole.

Liczba znaków

Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy w jednej linii – nie może przekraczać czterech. W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i promocyjnych (z wyjątkiem tablic informacyjnych i pamiątkowych) oraz na dokumentach mogą znaleźć się następujące znaki: znak FE, barwy RP (obowiązek stosowania barw RP dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.), znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  oraz znak UE. Inne znaki, jeśli są Ci potrzebne, możesz umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-UE).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.

Do pobrania:

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Wytyczne regionalne w zakresie informacji i promocji

Wytyczne regionalne mają charakter jedynie pomocniczny. Zawierają m.in. informację o sposobie stosowania znaków unijnych oraz flagi RP wspólnie ze znakiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Znak Funduszy Europejskich z nazwą programu Regionalny Program Operacyjny

Barwy Reczypospolitej Polskiej (obowiązek stosowania dotyczy beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.)

Znak Unii Europejskiej

Znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Materiały dla beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie do 31 grudnia 2017 r.:

 

Zestawienie znaków, tablice informacyjne i pamiątkowe

Na tablicach i plakatach wymagana jest czcionka UBUNTU, która jest dostępna bezpłatnie TUTAJ. Należy ją pobrać i zainstalować na komputerze.

Wzory listowników dla beneficjentów

 

Materiały dla beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r.:

 

Zestawienie znaków, tablice informacyjne i pamiątkowe

Na tablicach i plakatach wymagana jest czcionka UBUNTU, która jest dostępna bezpłatnie TUTAJ. Należy ją pobrać i zainstalować na komputerze.

Wzory listowników dla beneficjentów

 

REACT-EU

Jeśli realizujesz projekt, w którym występuje dofinansowanie z UE w postaci środków ze specjalnej linii budżetowej REACT-EU, obowiązkowo dodaj informacje słowną: „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19″.

Informacja, że dany projekt jest wspierany w ramach REACT-EU, powinna znaleźć się na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, dokumentach dotyczących realizacji projektu, podawanych do publicznej wiadomości lub wydawanych uczestnikom projektów, w tym na zaświadczeniach o udziale lub innych certyfikatach. Umieść ją także na plakatach z informacjami na temat projektu, tablicach oraz na stronie.

Do pobrania:

Wzory tablic i plakatów dla projektów finansowanych w ramach REACT-EU (zip 10 490 KB)

Listowniki dla beneficjentów projektów finansowanych w ramach REACT-EU (zip 383 KB)

Zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące działań informacyjno-promocyjnych