Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) jest spółką powstałą z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, w którym posiada on 100% udziałów. Głównym zadaniem spółki jest wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw oraz projektów o charakterze infrastrukturalnym realizowanych w miastach poprzez ułatwienie dostępu do zwrotnego finansowania (w formie pożyczek i poręczeń) przy udziale pośredników finansowych. Spółka realizuje powyższe zadanie wykorzystując środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013) do instrumentów inżynierii finansowej (powierzone jej w zarządzanie na mocy umowy z dnia 16 lutego 2016 r. ze zm. zawartej z Województwem Pomorskim).

Ponadto w dniu 25 marca 2022 r. Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. podpisał umowę o finansowaniu Projektu „Poprawa dostępu pomorskich MŚP do finansowania inwestycji poprzez wsparcie zwrotne ukierunkowane na kryzysowe działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków (Pomorski Fundusz Rozwoju – REACT-EU)”. Na jej podstawie pełni on rolę Menadżera Funduszu Funduszy będącego podmiotem wdrażającym instrumenty finansowe, w ramach Osi Priorytetowej 13 – Odbudowa i odporność (REACT-EU) RPO WP 2014-2020, mające na celu wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie gospodarki do ekologicznej i cyfrowej odbudowy zwiększającej jej odporność.
Częścią wspomnianej umowy jest „Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar C”, stanowiąca element procesu oceny ex-ante instrumentów finansowych.
Wybór Pośredników Finansowych oraz oferta produktów finansowych
Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. procedury wyboru pośredników finansowych dla następujących instrumentów finansowych:
1. w ramach środków powracających z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w ramach RPO WP 2007-2013
Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące ogłoszonych przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. postępowań związanych z wyborem pośredników finansowych lub o produktach wdrażanych bezpośrednio przez spółkę:
Produkt Data podpisania umowy z pośrednikiem finansowym Wybrany pośrednik finansowy Dostępność produktu
Mała Pożyczka 22.03.2018 r.

20.03.2018 r.

22.03.2018 r.

20.03.2018 r.

26.03.2018 r.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

niedostępny
Pożyczka Turystyczna 20.03.2018 r.

22.03.2018 r.

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

niedostępny
Pożyczka na zatrudnienie 29.06.2018 r.

29.06.2018 r.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

niedostępny
Pożyczka eksportowa 31.12.2018 r. Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

niedostępny
Pożyczka Nieruchomość dla biznesu 31.12.2018 r. Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

niedostępny
Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 07.03.2019 r.
(dwie umowy)20.02.2020 r.
(jedna umowa)
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dostępny
Pożyczka Ogólnorozwojowa 26.02.2020 r.

05.03.2020 r.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

 

dostępny
Pożyczka Płynnościowa  22.04.2020 r. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. niedostępny
Pożyczka na rozwój działalności poręczeniowej 21.12.2020 r. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. niedostępny
Pożyczka na Wsparcie Edukacji Przedszkolnej nie dotyczy Produkt obsługiwany bezpośrednio przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. dostępny
Pożyczka Ogólnorozwojowa II 27.05.2022 r.

27.05.2022 r.

01.06.2022 r.

29.06.2022 r.

01.07.2022 r.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o

dostępny
Ogólny regulamin udzielania pożyczek Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. nie dotyczy Produkt obsługiwany bezpośrednio przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. dostępny

 

Dodatkowo na stronie Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. w zakładce Przeciwdziałanie Covid-19 znajdują się aktualne informacje dot. wprowadzanych zmian do bieżącej oferty produktów finansowych, umożliwiających utrzymanie płynności finansowej i ułatwiających spłatę zaciągniętych zobowiązań.

 

2. w ramach środków z RPO WP 2014-2020

Pożyczka na Odbudowę Biznesu

 

Poniżej informacje dotyczące ogłoszonych przez PFR przetargów związanych z wyborem pośredników finansowych:

Produkt Data podpisania umowy z pośrednikiem finansowym Wybrany pośrednik finansowy Dostępność produktu
Pożyczka na Odbudowę Biznesu 08.07.2022 r.
24.08.2022 r.
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

dostępny

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Pomorskiego Funduszu Rozwoju.