Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Witamy w bazie przykładowych projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020!

Baza zawiera projekty reprezentatywne w każdym obszarze wsparcia Programu Regionalnego, które mogą stanowić dobre praktyki realizacji podobnych inwestycji w przyszłości.

By skorzystać z bazy, w pierwszej kolejności wybierz obszar (czyli tzw. Oś priorytetową RPO WP), z którego chcesz poznać przykładowe projekty. Jeżeli nie wiesz, co kryje się pod nazwami Osi, kliknij przycisk „Zobacz opis” i przeczytaj krótki opis wsparcia, jakie jest realizowane w danej Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020.

Celem finansowania w ramach Osi jest pobudzanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne i skuteczniejsze komercjalizowanie dorobku sfery badawczo-rozwojowej (B+R).

Zainwestowaliśmy w:

 • projekty badawcze przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R, których celem jest opracowanie innowacji. Finansowane objęło zarówno badania, jak i rozwój infrastruktury, zakup wyników prac B+R, zabezpieczenie i ochronę własności intelektualnej przedsiębiorstw,
 • projekty realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami, zmierzające do komercjalizacji wyników prac badawczych,
 • rozwój infrastruktury jednostek B+R w celu rozwijania ich współpracy z przedsiębiorstwami. Finansowane obejmuje także wsparcie rozwoju kadry B+R, w tym wymiana wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorstwami i jednostkami B+R, a także tworzenie wspólnych zespołów badawczo-rozwojowych.

Wsparcie na opracowanie innowacji jest realizowane w formie dotacji lub preferencyjnych pożyczek.

Warunkiem udzielenia wsparcia z Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy jest wpisywanie się planowanych projektów w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja Wiedzy, kliknij nazwę Osi lub ikonę.

Oś priorytetowa 2

Przedsiębiorstwa

Celem finansowania w ramach Osi jest dostarczenie przedsiębiorcom (głównie mikro, małym i średnim) kapitału do rozwoju inwestycji, wzmocnienie aktywności eksportowej firm, rozwój usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz poprawa jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie przez inwestorów zewnętrznych.

Zainwestowaliśmy w:

 • inwestycje prorozwojowe i służące poprawie efektywności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • stworzenie systemu zwrotnego wsparcia przedsiębiorców planujących inwestycje zwiększające konkurencyjność (Instrumenty Finansowe),
 • stworzenie kompleksowego systemu wsparcia pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne (Pomorski Broker Eksportowy),
 • rozwój systemu profesjonalnych usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców,
 • dalszy rozwój systemu obsługi inwestorów w regionie poprzez m.in. inwestycje w przygotowanie terenów inwestycyjnych (Invest in Pomerania).

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, kliknij nazwę Osi lub ikonę.

Celem finansowania w ramach Osi jest poprawa jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich etapach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy poprzez ukierunkowanie wsparcia na przedsięwzięcia skupiające się na jakości i tworzeniu trwałych miejsc w edukacji przedszkolnej, jakości edukacji ogólnej oraz kształcenia zawodowego.

Zainwestowaliśmy w:

 • tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • podnoszenie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego,
 • dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego (m.in. studia podyplomowe),
 • podnoszenie jakości edukacji ogólnej poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przydatne na rynku pracy, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli,
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie budynków i pomieszczeń w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne,
 • dostosowanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego do potrzeb pracodawców, w tym organizację praktyk i staży, doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • zakup pomocy dydaktycznych

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 3 Edukacja, kliknij nazwę Osi lub ikonę.

Celem wsparcia w ramach Osi jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży, zarówno na poziomie szkół zawodowych, jak i szkół wyższych.

Zainwestowaliśmy w:

 • budowę, rozbudowę oraz wyposażenie obiektów dydaktycznych w szkołach zawodowych, w tym ośrodków egzaminacyjnych (w szczególności budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych i sal do praktycznej nauki zawodu),
 • budowę oraz rozbudowę obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej na terenie szkół zawodowych,
 • budowa i rozbudowa istniejących obiektów uczelni wyższych służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek,
 • wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów uczelni wyższych służących prowadzeniu działalności dydaktycznej i obiektów naukowo-badawczych, w tym laboratoriów dydaktycznych, centrów edukacyjno-badawczych, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek.

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, kliknij nazwę Osi lub ikonę.

Celem finansowania w ramach Osi jest odpowiedz na wyzwania dotyczące zwiększenia zatrudnienia, poprawy stanu zdrowia, wzrostu kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, rozwój przedsiębiorczości, godzenie życia zawodowego i prywatnego, kształcenie ustawiczne osób w wieku aktywności zawodowej.

Zainwestowaliśmy w:

 • projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy,
 • projekty realizujące kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • pomoc rodzicom małych dzieci w podjęciu zatrudnienia poprzez finansowanie opieki nad ich pociechami w postaci nowych miejsc w żłobkach i doposażenia tego typu placówek czy opłacania wynagrodzenia niani,
 • programy profilaktyczne wczesnego wykrywania cukrzycy, raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego,
 • programy ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,
 • kursy języków obcych, szkolenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, szkolenia zawodowe i studia podyplomowe dla osób w wieku aktywności zawodowej,
 • bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
 • pomoc osobom zwalnianym z restrukturyzowanych przedsiębiorstw. 

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, kliknij nazwę Osi lub ikonę.

Celem finansowania w ramach Osi jest odpowiedź na wyzwania dotyczące podniesienia poziomu aktywności społecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i podmioty ekonomii społecznej.

Zainwestowaliśmy w:

 • zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • wsparcie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do osób niesamodzielnych,
 • rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie,np. teleopieka,
 • wsparcie i aktywizację społeczną osób niesamodzielnych i ich opiekunów,
 • kształcenie kadr opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • rozwój usług wspierających rodzinę,
 • wsparcie sektora ekonomii społecznej,
 • tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, jak i usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego.

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 6 Integracja, kliknij nazwę Osi lub ikonę.

 

Celem wsparcia w ramach Osi jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa pomorskiego poprzez inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia, poprawę dostępności do specjalistycznych usług medycznych oraz wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych i telemedycznych w podmiotach leczniczych.

Zainwestowaliśmy w:

 • modernizację i zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia obiektów ochrony zdrowia,
 • rozbudowę, przebudowę i remont obiektów ochrony zdrowia,
 • wdrożenie systemów e-zdrowia wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą z zakresu: tworzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin (w tym usługi zdalnej rejestracji przez Internet), platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia,
 • budowę, rozwój i wdrożenie usług telemedycznych, w szczególności telediagnostyki, telekonsultacji, telerehabilitacji i teleopieki.

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, kliknij nazwę Osi lub ikonę.

Celem wsparcia w ramach Osi jest rozwój potencjału obszaru Pomorza przez rewitalizacja zdegradowanych terenów miast, renowacja zabytków ważnych dla rozwoju turystyki oraz tworzenie publicznej infrastruktury turystycznej.

Zainwestowaliśmy w:

 • kompleksową rewitalizację wybranych zdegradowanych obszarów miast przez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców oraz odbudowę infrastruktury publicznej, w tym m.in. dostosowanie budynków do funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, remont budynków komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni wraz z zagospodarowaniem otoczenia, przestrzeni publicznych, w tym parków i skwerów, remonty dróg.

Wszystkie realizowane projekty oprócz działań infrastrukturalnych obejmują również bezpośrednio z nimi powiązane działania społeczne skierowane do mieszkańców zdegradowanych obszarów i wynikają z przeprowadzonych konsultacji społecznych, odpowiadają więc na problemy, potrzeby i sugestie mieszkańców.

 • prace restauratorskie lub konserwatorskie zabytków oraz ich adaptację do nowych funkcji publicznych,
 • tworzenie i rozwój publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. przystanie i pomosty służące turystyce wodnej, przenoski, szlaki wodne, trasy rowerowe, wraz z oznakowaniem).

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 8 Konwersja, kliknij nazwę Osi lub ikonę.

Celem wsparcia w ramach Osi jest m.in. poprawa efektywności transportu zbiorowego w miastach oraz usprawnienie połączeń drogowych i kolejowych między ważnymi ośrodkami miejskim w województwie pomorskim.

Zainwestowaliśmy w:

Węzły przesiadkowe – budowę, przebudowę 33 węzłów przesiadkowych (wraz z drogami dojazdowymi oraz ścieżkami dla rowerzystów),

Linie kolejowe – aktualnie rewitalizowane są linie nr:

 • 207 odcinek Grudziądz-Malbork,
 • 405 odcinek Szczecinek-Ustka,
 • 250 z Gdańska Śródmieścia do Rumi (linia Szybkiej Kolei Miejskiej).

Drogi wojewódzkie – aktualnie realizowane są przebudowy DW nr:

 • 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański,
 • 222 i 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 (inwestycja zakończona),
 • 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady A1 „Stanisławie”,
 • 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty,
 • 188 na odcinku Człuchów-Debrzno,
 • 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy,
 • 203 na odcinku Ustka-granica województwa,
 • 209 na odcinku Borzytuchom – Bytów,
 • 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko,
 • budowa obwodnicy Kartuz w ciągu DW nr 211 (inwestycja zakończona),
 • 515 od m. Malbork do m. Grzymała.

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 9 Mobilność, kliknij nazwę Osi lub ikonę.

Celem wsparcia w ramach Osi jest lepsze wykorzystanie potencjału energetycznego województwa m.in. poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej.

Zainwestowaliśmy w:

 • produkcję energii z odnawialnych źródeł energii,
 • kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych,
 • modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne,
 • przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło oraz modernizację źródeł ciepła,
 • stworzenie systemu wsparcia zwrotnego na inwestycje dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz produkcję energii.

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 10 Energia, kliknij nazwę Osi lub ikonę.

Celem wsparcia w ramach Osi jest ochrona zasobów natury przez zabezpieczenie przeciwpowodziowe regionu, efektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrona różnorodności biologicznej.

Zainwestowaliśmy w:

 • budowę lub przebudowę urządzeń małej retencji oraz systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód,
 • tworzenie i rozbudowę systemów informowania, ostrzegania i reagowania na zagrożenia naturalne,
 • zakup i modernizację specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa,
 • tworzenie i rozwój punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • rozbudowa regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK),
 • budowa instalacji do odzysku lub recyklingu odpadów,
 • budowa i rozbudowa instalacji do zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji wraz z systemami do selektywnego zbierania bioodpadów,
 • budowę, rozbudowę sieci kanalizacji zbiorczych i oczyszczalni ścieków,
 • przebudowę urządzeń wodociągowych,
 • tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu i oceny jakości wód,
 • budowę, rozbudowę infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych,
 • kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zabezpieczania różnorodności gatunkowej i siedliskowej oraz obszarów chronionych,
 • kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie wód,
 • tworzenie lub modernizację terenów zielonych, parków publicznych w miastach,
 • opracowanie i realizację planów ochrony przyrody,
 • tworzenie centrów edukacji ekologicznej,
 • kampanie informacyjne dotyczące edukacji ekologicznej.

Aby przejść do listy projektów Osi Priorytetowej 11 Środowisko, kliknij nazwę Osi lub ikonę.